ORDONANŢĂ nr. 32 din 30 ianuarie 1998 (*actualizată*)privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală(actualizată până la data de 1 iulie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 30 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 24 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005; LEGEA nr. 129 din 17 mai 2005; LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, prefectul ca reprezentant al Guvernului, precum şi subprefectul.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.  +  Articolul 2În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al aparatului ministerelor, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, al organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în aparatul propriu al prefecturilor se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administraţia publică centrala, denumit în continuare cabinetul demnitarului.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.  +  Articolul 3Cabinetul demnitarului este un compartiment distinct, care poate cuprinde următoarele funcţii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum şi curier personal.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 5 (1) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcţionează. (2) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durata determinata, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului. (3) În cazul funcţionarului public, dacă angajarea acestuia în cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul instituţiei de unde provine, atunci contractul individual de muncă încheiat cu aceasta instituţie se suspenda până la revenirea în funcţia deţinuta anterior. (4) Pentru personalul prevăzut la art. 3, perioada în care a desfăşurat activitate în cabinetul demnitarului se considera vechime în specialitate.  +  Articolul 6Activitatea cabinetului demnitarului este coordonata de către directorul de cabinet, care răspunde în faţa demnitarului, în acest sens.  +  Articolul 7Numărul maxim de posturi al fiecărei instituţii menţionate la art. 2 se suplimenteaza cu numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 8Salarizarea personalului din cadrul cabinetului demnitarului se face potrivit echivalării din anexa nr. 2.  +  Articolul 9Structurile aprobate prin actele normative de organizare şi funcţionare a instituţiilor prevăzute la art. 2 se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.  +  Articolul 10Fondurile necesare asigurării bunei desfăşurări a activităţii cabinetului demnitarului se defalca din bugetul anual aprobat instituţiei de către conducătorul acesteia.  +  Articolul 11Ministerul finanţelor va efectua modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe în bugetele instituţiilor respective.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat pe anul 1998; de la această dată orice alte prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------p. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Iuliu Bara,secretar de statMinistrul cercetării şi tehnologiei,Bujor Bogdan Teodoriup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat  +  Anexa 1  +  Anexa 1Numărul maxim de posturidin cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Funcţii în cabinetul demnitarului ││crt.│ Demnitar ├──────┬──────┬───────┬──────┬──────┤│ │ │Direc-│Asis- │Consi- │Secre-│Curier││ │ │tor de│tent │lier │tar │per- ││ │ │cabi- │de ca-│per- │per- │sonal ││ │ │net │binet │sonal │sonal │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 1.│Prim-ministru │ 1 │ 3 │ 14 │ 3 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 2.│Ministru de stat │ 1 │ 3 │ 11 │ 2 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 3.│Ministru, ministru delegat, │ │ │ │ │ ││ │şeful Cancelariei Primului-Ministru │ 1 │ 3 │ 8 │ 2 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 4.│Secretar de stat şi asimilatul │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 ││ │acestuia din cadrul ministerelor, │ │ │ │ │ ││ │Cancelariei Primului-Ministru, │ │ │ │ │ ││ │Secretariatului General al Guvernului│ │ │ │ │ ││ │şi Departamentului pentru Relaţia │ │ │ │ │ ││ │cu Parlamentul │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 5.│Conducător de organ de specialitate │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 ││ │al administraţiei publice centrale, │ │ │ │ │ ││ │cu rang de secretar de stat │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 6.│Prefect │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 7.│Subprefect │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │└────┴─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘    NOTĂ:    1. Pentru pct. 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu încadrarea înnumărul maxim de posturi aprobat în condiţiile legii.    2. Dispoziţiile pct. 6 şi 7 se aplică până la data de 31 decembrie 2005inclusiv.-----------Anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005.  +  Anexa 2ECHIVALAREA, DIN PUNCT DE VEDERE AL SALARIZĂRII, A FUNCŢIILOR DIN CABINETUL DEMNITARULUI CU CELE PREVĂZUTE ÎN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 24/2000PRIVIND SISTEMUL DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR-----------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 760 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002.-------------------------------------------------------------------------------- Nr. Anexa la Ordonanţa Guvernului crt. Denumirea funcţiei Funcţia echivalenta nr.39/1994, republicată-------------------------------------------------------------------------------- 1. Director de cabinet Director de cabinet II/4, poz. 3-------------------------------------------------------------------------------- 2. Asistent de cabinet Consultant II/4, poz. 7-------------------------------------------------------------------------------- 3. Consilier personal Consilier guvernamental II/4, poz. 4-------------------------------------------------------------------------------- 4. Secretar personal Şef cabinet I II/4, poz. 8-------------------------------------------------------------------------------- 5. Curier personal Muncitor IA III/1, cap. II lit. b),                                                         poz. 30*)----------------------------------------------------------------------------------------------*) Salariile de baza sunt mai mari cu 45%.NOTĂ:Pentru lucru sistematic peste durata normală a timpului de lucru, precum şi în zilele nelucrătoare, personalul prevăzut la cap. II beneficiază de un spor de până la 25%, calculat la un salariul de baza, dacă orele prestate suplimentar nu pot fi compensate cu timpul liber corespunzător.-------------