LEGE nr. 179 din 9 iunie 2005privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 14 iunie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Partidele şi formaţiunile politice cu reprezentare parlamentară pot înfiinţa în afara structurilor lor statutare, în condiţiile prezentei legi, institute de studii şi cercetări, denumite în continuare institute de teorie politică. (2) Partidele şi formaţiunile politice menţionate la alin. (1) pot înfiinţa, în condiţiile prezentei legi, câte un singur institut de teorie politică fiecare. În cazul în care partidul în cauză îşi pierde calitatea de partid parlamentar după înfiinţarea institutului respectiv, acesta îşi va putea continua activitatea beneficiind de toate prevederile prezentei legi, cu excepţia celor vizând subvenţiile de la bugetul de stat. (3) Partidele şi formaţiunile politice fără reprezentare parlamentară pot înfiinţa asemenea institute cu condiţia de a fi afiliate la una dintre formaţiunile politice reprezentate în Parlamentul European.  +  Articolul 2Institutele de teorie politică au personalitate juridică proprie şi nu înregistrează ori distribuie profit.  +  Articolul 3Institutele de teorie politică sunt, din punct de vedere profesional, autonome în raport cu partidele care le-au înfiinţat. Ele nu desfăşoară activităţi de organizare sau propagandă politică.  +  Articolul 4Institutele de teorie politică au de la înfiinţare statutul de fundaţie de utilitate publică, beneficiind de toate drepturile prevăzute de lege pentru acestea, completate cu drepturile care rezultă din dispoziţiile prezentei legi.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al institutelor de teorie politică constă în: a) realizarea de cercetări în domeniul teoriei sociale şi politice; b) elaborarea de programe doctrinare şi de planificare politică; c) elaborarea de studii asupra guvernării; d) elaborarea de programe şi furnizarea de consultaţii pentru susţinerea actului de guvernare; e) proiectarea şi organizarea de cursuri adresate militanţilor, membrilor şi simpatizanţilor partidelor politice, ca şi personalului salariat al acestora, precum şi celor care aspiră să desfăşoare activităţi cu caracter public, inclusiv să candideze pentru funcţii politice eligibile sau acordate prin desemnare, în instituţiile statului; f) desfăşurarea de activităţi publicistice şi editoriale legate de profilul competenţelor acordate prin prezenta lege; g) dezvoltarea de contacte şi organizarea de relaţii de cooperare cu instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate, cu personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale şi cu organizaţii ale societăţii civile.  +  Articolul 6 (1) Activitatea institutelor de teorie politică se bazează pe principiile legalităţii şi transparenţei, ea trebuind să fie orientată către servirea interesului public general, prin contribuţia adusă la profesionalizarea şi democratizarea dezbaterii politice din România, la modernizarea societăţii româneşti şi creşterea coeziunii sale, la racordarea gândirii şi practicii politice româneşti la discursul politic şi procesul de reflecţie ideologică contemporane din Europa şi din spaţiul euroatlantic. (2) Institutelor de teorie politică le sunt interzise orice activităţi care ar tinde în plan teoretic sau practic către limitarea libertăţilor democratice şi a pluralismului politic, către promovarea oricăror forme de intoleranţă, naţionalism şovin, xenofobie, rasism sau antisemitism, precum şi a discriminărilor negative indiferent pe ce criteriu.  +  Articolul 7 (1) înfiinţarea institutelor de teorie politică se face prin hotărâre judecătorească pronunţată de judecătoria în a cărei competenţă teritorială îşi au sediul institutele, la cererea unui partid politic interesat. Instanţa sesizată va lua hotărârea pe baza verificării conformităţii existente între dosarul prezentat de petenţi şi condiţiile legale ale creării institutelor de teorie politică. În acest sens, prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale în vigoare privind înfiinţarea fundaţiilor, care nu sunt contrare literei sau spiritului său. (2) Hotărârea primei instanţe poate fi atacată cu apel şi recurs, după caz, de către orice persoană care probează un interes legitim în acest sens.  +  Articolul 8În vederea constituirii institutelor de teorie politică, partidele interesate vor redacta statutul acestora ţinând seama de prevederile legale, precum şi de obiectivele specifice în fiecare caz.  +  Articolul 9Reprezentantul institutului de teorie politică participă de drept la întrunirile tuturor instanţelor de conducere colectivă a partidului pe lângă care funcţionează institutul. El are statutul de invitat permanent, cu dreptul de a lua cuvântul, dar fără vot deliberativ.  +  Articolul 10După înregistrarea oficială a institutului de teorie politică se vor întocmi un regulament de ordine interioară, o organigramă şi un stat de funcţiuni, precum şi fişe ale principalelor posturi de execuţie.  +  Articolul 11Institutele de teorie politică pot încheia, în limitele fondurilor de care dispun, contracte de colaborare pentru realizarea unor lucrări sau proiecte concrete din planul lor de activitate.  +  Articolul 12 (1) Anual, institutele de teorie politică întocmesc şi aprobă, conform prevederilor statutare, un buget propriu. (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu bugetar institutele de teorie politică au obligaţia de a solicita unei instituţii independente de specialitate realizarea unei verificări asupra modului în care a fost asigurată gestiunea bugetară. Raportul rezultat din această verificare se transmite spre aprobare conducerii institutului şi spre informare partidului care a înfiinţat institutul şi Curţii de Conturi.  +  Articolul 13Finanţarea institutelor de teorie politică înfiinţate potrivit prezentei legi se asigură prin: a) transferuri din bugetele partidelor sau formaţiunilor politice care le-au înfiinţat; b) sponsorizări şi donaţii obţinute de la agenţi economici sau orice alte persoane care, în condiţiile legii, pot face acest lucru; c) fonduri aferente gestionării unor programe interne sau internaţionale destinate promovării valorilor culturii şi civilizaţiei europene, ale democraţiei pluraliste, statului de drept şi drepturilor omului; d) fonduri asigurate prin programele de asistenţă nerambursabilă provenite din ţară sau străinătate; e) venituri proprii realizate prin preluarea şi executarea unor proiecte sau servicii de profil, pe bază de contracte încheiate cu beneficiari din ţară şi din străinătate; aceste venituri sunt scutite de orice taxe sau impozite; f) alte surse, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14Statul sprijină institutele de teorie politică în condiţiile legii privind asociaţiile şi fundaţiile. Metodologia privind acordarea acestui sprijin va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 179.--------