ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005    În vederea stabilirii în regim de urgenţă a măsurilor care să permită desfăşurarea în condiţii de transparenţă, corectitudine şi eficienţă a achiziţiilor publice de servicii de publicitate, precum şi pentru respectarea angajamentelor asumate în acest sens de Guvern, prin crearea Grupului de lucru pentru reglementarea publicităţii de stat, având în vedere că neadoptarea acestor măsuri printr-o ordonanţă de urgenţă ar conduce la amânarea, în mod nejustificat, a aplicării dispoziţiilor prin care se asigură transparenţa contractelor de publicitate media, rezultate în urma dezbaterilor publice la care au participat reprezentanţi de marcă ai societăţii civile şi ai mass-media, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) contract de publicitate media - contract de achiziţie publică de servicii având ca obiect crearea, producerea şi/sau difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale şi electronice;".2. La articolul 8 alineatul (1), litera f), a doua liniuţă va avea următorul cuprins:"- cumpărarea, dezvoltarea, producerea sau coproducerea de programe de către organizaţiile de radiodifuziune şi/sau televiziune; achiziţia de timpi de emisie se realizează prin atribuirea unui contract similar cu cel de servicii de publicitate;".3. La capitolul III "Transparenţă şi publicitate", după secţiunea 1 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 1^1, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA 1^1Transparenţa contractelor de publicitate mediaArt. 19^1. - (1) Pentru toate procedurile având ca obiect atribuirea contractelor de publicitate cu valoare mai mare de 2.000 euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publică invitaţia de participare, anunţul de participare sau un anunţ referitor la procedură pe pagina de Internet proprie şi în sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro. (2) În situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, anunţurile sau invitaţia prevăzute la alin. (1) vor conţine criteriile de evaluare şi algoritmul de calcul, întocmite în conformitate cu principiile prevăzute la art. 2. (3) Anunţurile sau invitaţia prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiei de publicitate, impactul urmărit şi se precizează un set de criterii de evaluare a rezultatului obţinut. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publică în sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa prevăzută la alin. (1), un anunţ de atribuire a contractului de publicitate media prevăzut la alin. (1), nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de publicitate media. (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publică în sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa prevăzută la alin. (1), un raport de evaluare a impactului achiziţiei de publicitate, nu mai târziu de 120 de zile de la data finalizării contractului de publicitate media. (6) Sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa prevăzută la alin. (1), este operat de către Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, în scopul facilitării transparenţei, corectitudinii şi eficienţei în domeniul achiziţiilor publice de publicitate. (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de publicitate media în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de transparenţă prevăzute la alin. (1)-(6). (8) Aplicarea prevederilor prezentului articol nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică."4. Alineatul (2^1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă nu are obligaţia de a repeta procedura în cazul contractelor de publicitate media prevăzute la art. 19^1 alin. (1), precum şi în cazul în care a publicat şi anunţul prevăzut la alin. (1)."5. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 72^1, cu următorul cuprins:"Art. 72^1. - (1) Contractele de publicitate media vor cuprinde o clauză privind obligativitatea ca părţile contractante să asigure, inclusiv în timpul derulării contractului, accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele aferente fiecărui beneficiar final şi termenele de executate a prevederilor contractuale. Autoritatea contractantă are obligaţia, prevăzută în contractul de achiziţie publică, de a deţine informaţii actualizate cu privire la derularea contractului. (2) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în cadrul materialului publicitar."6. La articolul 79 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pentru contractele de publicitate media, autorităţile contractante sunt obligate să pună la dispoziţie oricărei persoane, la cerere, dosarul achiziţiei publice, cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public."7. La articolul 98, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) nerespectarea prevederilor referitoare la atribuirea transparentă a contractelor de publicitate media."8. Alineatul (1) al articolului 99 va avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 98 lit. a), b), e), f) şi g) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei."9. După alineatul (1) al articolului 101 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Orice persoană poate sesiza autorităţile prevăzute la alin. (1) cu privire la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de publicitate media."  +  Articolul II (1) Sistemul informatic de utilitate publică prevăzut la art. 19^1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 devine operaţional în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Până la operaţionalizarea sistemului informatic de utilitate publică prevăzut la alin. (1), autorităţile contractante au obligaţia de a respecta procedura de transparenţă prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă prin publicare pe pagina de Internet proprie.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuPreşedintele Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale,Valeriu TurcanBucureşti, 12 mai 2005.Nr. 40.---------