LEGE nr. 130 din 17 mai 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică până la data de 15 octombrie 2005, pentru cazurile prevăzute la art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, condiţiile de desfăşurare a concursurilor organizate de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării concursului."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, cu următoarele excepţii: a) autorităţile şi instituţiile publice în organigrama cărora se află postul scos la concurs au obligaţia să solicite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii concursului; b) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să emită avizul prevăzut la lit. a) şi să transmită numele, prenumele şi funcţia deţinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării; c) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a constitui comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii concursului; d) autoritatea sau instituţia publică în organigrama căreia se află postul scos la concurs are obligaţia de a afişa la sediul său, de a publică în presă şi, acolo unde există, pe pagina de Internet condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului; e) candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs în termen de 5 zile de la data publicării anunţului prevăzut la lit. d); f) comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de maximum 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la lit. e); g) actul administrativ de numire se emite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 mai 2005.Nr. 130.___________