ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) (**actualizata**)privind valorificarea unor active bancare(actualizata până la data de 12 martie 2004**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------------*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 120 din 27 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 octombrie 2001, aprobata prin Legea nr. 69/2002, dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998 şi a fost aprobata şi modificata prin Legea nr. 409 din 17 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001, şi a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, respinsa prin Legea nr. 481/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 septembrie 2001;- Ordonanţa Guvernului nr. 54/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, respinsa prin Legea nr. 480/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 septembrie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 193/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 10 decembrie 1999, respinsa prin Legea nr. 479/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 septembrie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000, aprobata prin Legea nr. 315/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 21 iunie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata şi modificata prin Legea nr. 255/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 120/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 octombrie 2001, aprobata prin Legea nr. 69/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 25 ianuarie 2002.  +  Capitolul 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileste cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este acţionar majoritar, în vederea pregatirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul cresterii gradului de solvabilitate şi a credibilitatii interne şi externe sau reglementarii problemelor de natura financiară ale acestora pentru menţinerea viabilitatii sistemului bancar, precum şi pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creanţelor cesionate.  +  Articolul 2 (1) Activele bancare supuse valorificarii potrivit prezentei ordonante de urgenta cuprind: a) creante neperformante; b) bunurile imobile şi mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silita; c) creante comerciale asociate activelor bancare supuse valorificarii. (2) Fac obiectul valorificarii, potrivit prezentei ordonante de urgenta, activele bancare prevăzute la alin. (1) lit. a) şib), existente în sold la data prevăzută în actul normativ referitor la restructurarea băncii la care statul este acţionar majoritar. (3) Activele bancare supuse valorificarii vor fi identificate şi selectate de băncile la care statul este acţionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurarii.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) banca la care statul este acţionar majoritar - banca la care statul detine cel puţin 50% + 1 din acţiuni; b) creante neperformante - credite şi dobanzi aferente şi creante atasate acestora, evidentiate în conturile din bilant, asupra unor debitori persoane fizice sau juridice care, conform normelor Băncii Naţionale a României, sunt clasificate în categoria "indoielnic" sau "pierdere", precum şi creante evidentiate în conturi extrabilantiere, în baza prevederilor nomelor Băncii Naţionale a României referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc şi a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi a dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum şi a bunurilor mobile şi imobile dobandite ca urmare a executarii silite a creanţelor; c) valoarea nominala - valoarea activelor supuse valorificarii, astfel cum a fost înregistrată în evidentele contabile ale băncii, conform legislaţiei în vigoare; d) valoarea neta - valoarea nominala a activelor supuse valorificarii, diminuată cu valoarea provizioanelor specifice de risc aferente acestor active, constituite potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi cu rezerva generală de risc de credit corespunzătoare valorii creditelor transferate; e) valoare realizabila - valoarea activelor estimată ţinându-se seama de valoarea de piaţa a acestora şi de costurile de administrare până la data instrainarii acestora; f) valoare tranzactionata - valoarea realizata prin valorificarea activelor bancare; g) creante comerciale asociate activelor bancare supuse valorificarii - creante comerciale ce apartin altor debitori cedati, de regula debitori cedati societăţi comerciale cu capital de stat, pentru care valorificarea asociata asigura un grad sporit de recuperare a activelor bancare; h) bănci care înregistrează pierderi - bănci care, potrivit bilantului contabil sau situaţiilor financiar-contabile periodice, înregistrează pierderi - determinate prin cumularea în soldurile debitoare a conturilor "Profit şi pierderi" şi "Rezultatul reportat" - care reprezinta cel puţin 50% din valoarea totala a capitalurilor proprii.  +  Capitolul 2 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor BancareAutoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare  +  Articolul 4 (1) În scopul aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita în continuare AVAB, ca institutie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti. AVAB acţionează pe intregul teritoriu al tarii, fără restrictii de teritorialitate. (2) Organizarea şi functionarea AVAB se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Încetarea activităţii AVAB se stabileste prin lege.  +  Articolul 5 (1) Supravegherea şi indrumarea activităţii AVAB sunt asigurate de un consiliu de supraveghere şi indrumare, format din 5 membri, în urmatoarea componenta: a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; b) 4 membri, respectiv cate un reprezentant al Băncii Naţionale a României, Ministerului Justiţiei, Corpului de control al primului-ministru şi Ministerului Prognozei şi Dezvoltării. (2) Membrii Consiliului de supraveghere şi indrumare sunt numiti prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere şi indrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice şi experienta în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor. (4) Membrii Consiliului de supraveghere şi indrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune intr-o pozitie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu oblibaţiile şi indatoririle lor faţă de AVAB. (5) Revocarea din functie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere şi indrumare se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere în termen de 10 zile.  +  Articolul 6 (1) Consiliul de supraveghere şi indrumare are urmatoarele atribuţii: a) aproba politica şi strategia în domeniul valorificarii activelor bancare aflate în portofoliul AVAB, precum şi raspunderile ce revin personalului acesteia; b) supraveghează şi îndrumă activitatea de aducere la indeplinire a strategiilor şi direcţiilor de actiune aprobate; c) stabileste limitele valorice ale activelor bancare pentru care selecteaza şi aproba metoda de valorificare ce urmeaza să fie aplicata; d) aproba combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesiva a mai multor metode pentru valorificarea aceleiasi creante, reluarea metodelor de valorificare sau a procedurilor de executare silita, pentru creantele care depasesc limitele valorice stabilite în condiţiile prevăzute la lit. c); e) avizeaza şi propune Guvernului aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AVAB; f) aproba structura organizatorica a AVAB; g) aproba raportul anual de activitate al AVAB; h) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Consiliul de supraveghere şi indrumare se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, hotarand cu majoritatea voturilor membrilor săi. (3) La sedintele Consiliului de supraveghere şi indrumare participa fără drept de vot preşedintele AVAB.  +  Articolul 7 (1) AVAB este condusa de un presedinte. (2) Preşedintele AVAB este numit prin decizie a primului-ministru. (3) Preşedintele este ordonator principal de credite.  +  Articolul 8 (1) Preşedintele AVAB are urmatoarele atribuţii: a) reprezinta AVAB în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice şi fizice române şi straine, precum şi în faţa instanţelor judecătorești şi arbitrale; b) elaboreaza şi propune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi indrumare politica şi strategia în domeniul valorificarii activelor bancare aflate în portofoliul AVAB şi raspunderile ce revin personalului acesteia; c) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al AVAB, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere şi indrumare; d) dispune măsuri operative pentru executarea dispoziţiilor legale privind AVAB, precum şi pentru indeplinirea politicii şi strategiei în domeniul valorificarii activelor bancare din portofoliul AVAB; e) numeste şi elibereaza din functie, în condiţiile legii, personalul AVAB; f) prezinta primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere şi indrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezinta rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operaţiuni determinate; g) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) În realizarea atribuţiilor ce îi revin preşedintele AVAB este ajutat de un vicepresedinte şi de un colegiu director. Vicepresedintele este numit prin decizie a primului-ministru şi este inlocuitorul de drept al presedintelui. Atribuţiile şi modalitatile concrete de lucru ale Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere şi indrumare.  +  Articolul 9 (1) Finantarea AVAB este asigurata din urmatoarele surse şi se gestioneaza în regim extrabugetar: a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB; b) comisioane aferente serviciilor de consultanţă prestate de AVAB pe bază de contract; c) alte surse prevăzute de lege. (2) AVAB poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern.  +  Articolul 10 (1) Sumele obtinute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinatie acoperirea cheltuielilor proprii de functionare şi operare şi a cheltuielilor de administrare şi de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenţa se virează la trezoreria statului. (2) Din sumele obtinute potrivit alin. (1) AVAB poate prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli un fond suplimentar ce va fi utilizat în vederea cresterii valorii activelor bancare şi a eficientizarii operaţiunilor de valorificare.  +  Articolul 11 (1) Salarizarea personalului agentiei se face prin lege speciala. (2) Membrii Consiliului de supraveghere şi indrumare primesc o indemnizatie lunara în cuantum de 20% din salariul secretarului de stat al agentiei.*)------------*) Prevederile art. 11 nu mai sunt aplicabile de la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB.În prezent salarizarea speciala a personalului AVAB se face potrivit prevederilor cap. VI şi ale art. 92 din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 12 (1) În vederea indeplinirii rolului sau AVAB are urmatoarele atribuţii principale: a) preluarea cu plata a activelor bancare şi a creanţelor comerciale din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în scopul valorificarii lor. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condiţiile prevăzute la art. 17; b) valorificarea activelor bancare la valoarea de piaţa a acestora, rezultata din raportul dintre cerere şi oferta, prin:- iniţierea şi/sau finalizarea procedurilor de executare silita;- vanzarea creanţelor prin licitatii publice sau prin alte proceduri prevăzute de lege;- negocierea creanţelor şi esalonarea scadentelor;- esalonarea incasarii creanţelor, cu actualizarea valorii nominale initiale şi, după caz, a valorii garantiilor;- conversia creanţelor în acţiuni sau părţi sociale;- operaţiuni specifice pieţei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;- alte măsuri de natura sa faciliteze valorificarea optima a creanţelor, inclusiv valorificarea asociata cu creante comerciale preluate. (2) AVAB indeplineste orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative.  +  Articolul 13 (1) Cesiunea creanţelor bancare neperformante este supusă dispoziţiilor art. 1391 şi urmatoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanta, şi are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale şi accesorii ale creditorilor cedenti. (2) În cazul proceselor şi al cererilor aflate pe rolul instanţelor judecătorești sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silita, AVAB se subroga în toate drepturile şi oblibaţiile procesuale ale cedentului şi dobandeste calitatea procesuala pe care acesta o avea în momentul preluării. (3) Notificarea debitorilor cedati se efectueaza de AVAB, în forma scrisa, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii. (4) Pe data preluării de către AVAB a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadenta, incheiate între bănci şi persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără să fie necesară investirea cu formula executorie. Contractele de cesiune de creanta incheiate între AVAB şi creditorii cedenti pentru preluarea creanţelor nu sunt supuse publicităţii prevăzute la art. 2 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice şi au prioritate din momentul notificarii prevăzute la alin. (3). De asemenea, contractele de cesiune de creanta reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil. (5) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creanţelor preluate de AVAB, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost investite cu formula executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creanţelor pentru care dreptul de a cere executarea silita a fost prescris.  +  Articolul 14 (1) În vederea eficientizarii activităţii desfăşurate AVAB poate incheia, în condiţiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române ori straine, specializate, având ca obiect urmatoarele activităţi: a) prestarea de servicii financiare de tip factoring; b) darea în administrare a bunurilor imobile şi/sau mobile, preluate de la bănci, până la valorificarea acestora; c) asistenţa şi/sau reprezentarea juridica, în vederea indeplinirii atribuţiilor ce îi revin; d) servicii de consultanţă de specialitate; e) orice alte servicii necesare în vederea realizării obiectului de activitate al AVAB. (2) Periodic AVAB va realiza auditul operaţiunilor şi pozitiei financiare, precum şi estimarea independenta a valorii nete şi a valorii realizabile a fiecarui activ aflat în portofoliul sau. (3) În vederea indeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (2) AVAB va incheia, în condiţiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare recunoscute international.  +  Articolul 15În exercitarea atribuţiilor sale AVAB colaboreaza cu ministerele, cu Banca Naţionala a României, cu celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului şi cu autorităţile administraţiei publice locale.  +  Capitolul 3 Preluarea, administrarea şi valorificarea activelor bancarePreluarea, administrarea şi valorificarea activelor bancare  +  Articolul 16 (1) În cazul băncilor care înregistrează pierderi preluarea activelor supuse valorificarii conform art. 11 se face pe baza programului de restructurare întocmit de banca, avizat de Comitetul de coordonare a restructurarii şi aprobat de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice. (2) Aprobarea sau respingerea programului de restructurare va avea loc în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestuia tuturor instituţiilor abilitate potrivit alin. (1). (3) Băncile supuse prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor suporta costurile restructurarii conform programului de restructurare.  +  Articolul 17 (1) Plata activelor bancare supuse valorificarii se va face la valoarea neta. Fac excepţie activele evidentiate în conturile din bilant, a caror valoare neta este zero, precum şi activele bancare evidentiate în conturi extrabilantiere, în baza prevederilor normelor Băncii Naţionale a României privind utilizarea provizioanelor specifice de risc şi a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, a caror valoare neta este egala cu valoarea nominala, pentru care plata se face la o valoare reprezentand 0,01% din valoarea nominala a acestora. (2) Activele bancare supuse valorificarii, preluate de AVAB, se înregistrează în evidenţa contabilă a acesteia la valoarea nominala. (3) Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face la data preluării efective a activelor bancare. (4) Plata creanţelor comerciale preluate de AVAB se va face la valoarea negociata între cedent şi cesionar. La aceeasi valoare se va face şi inregistrarea în evidentele contabile ale AVAB.  +  Articolul 18 (1) Pentru valorificarea activelor bancare peste nivelul estimat în raportul de evaluare a portofoliului AVAB Consiliul de supraveghere şi indrumare poate aproba constituirea unui fond special de stimulente de până la 1% din valoarea recuperata ce depăşeşte valoarea astfel estimată. Raportul de evaluare a portofoliului AVAB se întocmeşte de o firma specializata recunoscută international şi selectata prin licitaţie publică. (2) Normele metodologice privind utilizarea şi repartizarea fondului constituit pentru stimularea personalului de specialitate al AVAB se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19 (1) Administrarea şi valorificarea activelor bancare se efectueaza de către AVAB în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate din tara ori din strainatate, pe baza unui contract de mandat. Mandatul încredinţat poate fi cu sau fără reprezentare şi va prevedea expres obligaţia de raportare a modului de executare către AVAB. AVAB nu poate să deţină calitatea de asociat sau de acţionar al mandatarului. (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii. Criteriile privind selectarea activelor bancare şi a creanţelor asociate care vor fi încredinţate spre administrare sau valorificare firmelor de specialitate sunt aprobate de Consiliul de supraveghere şi indrumare. (3) Prin firme de specialitate care pot prelua active bancare se înţelege: bănci, organisme financiare, fonduri legal constituite, organizate ca persoane juridice şi care au ca obiect de activitate operaţiuni specifice de valorificare a creanţelor. Interdicţiile prevăzute pentru AVAB la înstrăinarea activelor bancare sunt aplicabile şi în cazul acordarii mandatului firmelor de specialitate, precum şi acestor firme, în procesul de valorificare a activelor bancare preluate. (4) Alegerea metodei de valorificare a activelor bancare, selectarea activelor bancare care se valorifica sub valoarea neta, precum şi a firmelor de specialitate prevăzute la alin. (2) sau a oricărui alt cumparator al unei/unor creante neperformante, precum şi clauzele prevăzute în actele juridice incheiate de AVAB pentru valorificarea activelor bancare, incluzând între altele clauzele privind sumele şi termenele la care se valorifica activele bancare, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai incasarea şi folosirea, potrivit destinatiilor prevăzute de lege, a veniturilor realizate de AVAB.  +  Articolul 20 (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAB, toate informaţiile pe care le deţin şi care faciliteaza recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia. (2) Prin derogare de la dispozitiile art. 37 alin. 1 din Legea bancara nr. 58/1998 băncile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAB, toate informaţiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum şi al oricăror active deţinute la aceste bănci de debitorii cedati AVAB. (3) Informaţiile obtinute în temeiul alin. (1) şi (2) constituie secret profesional pentru salariaţii AVAB. (4) Informaţiile solicitate de AVAB se pun la dispoziţie acesteia cu promptitudine şi în mod gratuit de către instituţiile abilitate.  +  Capitolul 4 Evidente speciale, contabile, conturi bancareEvidente speciale, contabile, conturi bancare  +  Articolul 21 (1) Inregistrarea în contabilitate a valorii nominale a activelor bancare preluate de la bănci se face şi în structura monetara existenta în titlurile de creanta deţinute de banca pentru fiecare debitor cedat, remise de banca cedenta o dată cu semnarea contractului de cesiune. (2) În vederea valorificarii creanţelor preluate de AVAB, la valori cat mai apropiate de valoarea nominala, actualizata la zi, debitele în lei şi în alte valute decat USD, la data preluării, se consolideaza în USD, în baza raportului leu/USD la acea data.  +  Articolul 22 (1) Creantele preluate la datoria publică interna consolidate vor fi valorificate astfel încât nivelul de acoperire a datoriei publice rezultate din aceste operaţiuni să fie cat mai apropiat de cel real. (2) Regularizarea diferentelor valorice care apar în procesul de valorificare, între valoarea înregistrată şi valoarea tranzactionata, se va efectua în momentul în care pentru recuperarea creantei respective nu mai exista nici o posibilitate de valorificare prin metodele legal aprobate. (3) Constatarea unei astfel de situaţii şi corectarea valorii nominale a creantei din evidentele contabile se supun spre aprobare Consiliului de supraveghere şi indrumare. (4) Valoarea tranzactionata are în vedere valoarea de piaţa pentru fiecare componenta a creantei preluate.  +  Articolul 23Creantele comerciale preluate se vor inregistra în contabilitatea AVAB la valoarea negociata înscrisă în contractul de cesiune de creanta incheiat între creditorul cedent şi AVAB.  +  Articolul 24Sumele încasate din valorificarea activelor bancare sau a creanţelor comerciale valorificate asociat, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al AVAB, aprobat potrivit legii, se virează la trezoreria statului.  +  Articolul 25 (1) Pentru incasarea sumelor în lei şi în valută, rezultate din recuperarea creanţelor înregistrate în evidentele sale, AVAB are dreptul sa utilizeze şi conturi curente deschise la Banca Comerciala Română - S.A. atâta timp cat statul este acţionar majoritar la aceasta banca. Plăţile se vor face integral prin conturi deschise la trezoreria statului. (2) AVAB nu poate schimba banca la care are deschise aceste conturi decat prin hotărâre a Guvernului, pe baza confirmarii de către Banca Naţionala a României a justificarii acestei operaţiuni.  +  Capitolul 5 Comitetul de coordonare a restructurariiComitetul de coordonare a restructurarii  +  Articolul 26 (1) În vederea restructurarii băncilor definite la art. 3 lit. a) şi a pregatirii acestora pentru privatizare se constituie un comitet de coordonare a restructurarii, alcătuit din 3 persoane desemnate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi Băncii Naţionale a României. (2) Comitetul de coordonare a restructurarii are urmatoarele atribuţii principale: a) coordonează punerea în aplicare a programelor de restructurare elaborate de bănci, aprobate potrivit art. 16 alin. (1); b) avizeaza selectarea şi preluarea activelor bancare supuse valorificarii, din punct de vedere al încadrării în programul de restructurare a băncilor; c) colaboreaza cu experti independenti şi cu societăţi de consultanţă specializate.  +  Capitolul 6 Condiţii speciale pentru angajarea şi salarizarea personalului AVAB, incompatibilităţi, conflicte de interese şi secret profesionalCondiţii speciale pentru angajarea şi salarizarea personalului AVAB, incompatibilităţi, conflicte de interese şi secret profesional  +  Articolul 27 (1) În compartimentele din activitatea de baza a AVAB functiile de specialitate vor fi ocupate numai de persoane care au absolvit învăţământul superior economic, juridic sau tehnic, care au experienta profesionala de cel puţin 2 ani în activităţi din domeniul financiar, bancar sau comercial sau care au absolvit, cu certificat de atestare, o formă de pregatire postuniversitara de specialitate de cel puţin un an. (2) În activităţile auxiliare pot fi utilizate şi alte functii de execuţie comune pe economie, apreciate ca necesare, pentru care condiţiile de ocupare se stabilesc prin ordin al presedintelui AVAB. (3) Angajatii AVAB vor avea în mod obligatoriu şi cunoştinţe de operare pe calculator, cel puţin de nivel mediu.  +  Articolul 28 (1) Angajarea personalului se face prin numire, conform legii, cu indeplinirea condiţiilor de ocupare specifice fiecarei functii, în conformitate cu prevederile cuprinse în fisa postului şi în concordanta cu prevederile regulamentului de organizare şi functionare propriu. (2) Nomenclatorul functiilor de specialitate, de execuţie şi de conducere utilizate de AVAB şi condiţiile de ocupare a acestora sunt cele prevăzute în anexa la contractul colectiv de muncă, înregistrat potrivit legii. (3) Functiile comune pe economie care nu presupun o specializare în domeniul financiar-bancar sau comercial vor fi utilizate în structura organizatorica, în raport cu necesitatile AVAB.  +  Articolul 29Salarizarea speciala a personalului AVAB se face cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor în regim extrabugetar, potrivit dispoziţiilor legale, şi urmareste eficientizarea activităţii personalului prin calitate şi stabilitate.  +  Articolul 30Salarizarea personalului urmareste asigurarea unui echilibru cu salariile oferite pe piaţa forţei de muncă pentru activităţi similare, respectiv pentru angajatii sistemului financiar-bancar, raportate statistic.  +  Articolul 31 (1) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile şi sporurile la acesta. (2) Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat în raport cu calificarea, importanţa, complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este incadrat, cu pregătirea, competenţa, responsabilitatea şi riscurile profesionale. (3) Adaosurile şi sporurile la salariul de baza se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi se acordă pe bază de negocieri individuale, în functie de dificultatea şi de responsabilitatea postului, de condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea şi, după caz, de vechimea în munca. (4) Adaosurile şi sporurile la salariul de baza se iau în calcul la stabilirea drepturilor care se determina în raport cu salariul, în măsura în care se prevede prin lege. (5) Salariile de baza şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc în suma bruta prin negocieri colective sau individuale între preşedintele AVAB, care angajează, şi salariati sau reprezentantii acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu incadrarea în resursele financiare proprii, provenite din venituri extrabugetare, stabilite anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli propriu, şi sunt confidentiale. Negocierile salariale nu vor fi angajate decat după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, conform legii. (6) Negocierea colectiva se face anual şi va avea ca obiect cel puţin: salariile, durata timpului de lucru, condiţiile de muncă, ţinându-se seama de raspunderea, complexitatea, specificul activităţii fiecarei functii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesionala ale persoanelor care exercită aceste functii, în limita prevederilor contractului colectiv de muncă, înregistrat în conformitate cu prevederile legale. (7) Salariile de baza şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare stabilite în suma bruta se impoziteaza potrivit legii.  +  Articolul 32Consiliul de supraveghere şi indrumare stabileste salariul presedintelui şi al vicepresedintelui AVAB. La stabilirea salariului presedintelui şi al vicepresedintelui AVAB se va avea în vedere asigurarea unui echilibru corespunzător între responsabilitatile proprii şi nivelul salariilor negociate pentru restul personalului, prevăzut în contractul colectiv de muncă.  +  Articolul 33Membrii Consiliului de supraveghere şi indrumare primesc o indemnizatie lunara în cuantum de 20% din salariul presedintelui AVAB.  +  Articolul 34 (1) Preşedintele şi salariaţii AVAB nu pot fi membri ai nici unei organizaţii cu caracter politic şi nu pot desfăşura activităţi politice în perioada în care sunt angajaţi ai AVAB. (2) Salariatilor AVAB li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu oblibaţiile şi indatoririle lor faţă de AVAB. (3) Salariaţii AVAB, membrii Consiliului de supraveghere şi indrumare şi membrii Comitetului de coordonare a restructurarii au obligaţia de a pastra secretul profesional, fiindu-le interzisa folosirea sau dezvaluirea, în timpul activităţii în cadrul AVAB şi apoi o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor AVAB sau ale băncilor cărora li se aplică dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 35 (1) AVAB nu poate incheia contracte de natura celor prevăzute la art. 14 şi nu poate instraina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificarii, prin contracte cu: a) debitorii cedati ori fidejusorii acestora; b) fostii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul AVAB ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către banca a unor proceduri de executare silita sau de realizare a garantiilor reale; c) sotul/sotia, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) şi b) sau, după caz, actionarii, administratorii şi directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b); d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) şi b); e) membrii Consiliului de supraveghere şi indrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurarii şi salariaţii AVAB. (2) Contractele incheiate cu incalcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.  +  Articolul 36Persoanele prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) sunt incompatibile cu calitatea de salariat al AVAB.  +  Articolul 37Persoanele angajate în cadrul AVAB, numite temporar intr-o functie de conducere, în cazul în care titularul lipseste din AVAB o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al functiei, indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere pe care o preiau.  +  Capitolul 7 Debitori. Titluri executoriiDebitori. Titluri executorii  +  Articolul 38Stingerea prin plata a datoriei publice interne rezultate din preluarea la aceasta datorie a activelor bancare cesionate la AVAB constituie o obligaţie ce revine urmatoarelor categorii de debitori: a) persoanele fizice sau juridice care au contractat creditul, constituind debitori cedati în temeiul contractelor de cesiune; b) persoanele juridice rezultate din divizarea debitorului cedat, dacă divizarea s-a facut în frauda creditorului; aceste persoane raspund în temeiul art. 998 din Codul civil; c) persoanele fizice sau juridice care au constituit garantii pentru restituirea creditului; d) persoanele care începând cu data contractarii creditului au indeplinit functia de administrator, director general, director sau director executiv ori care au avut calitatea de acţionar/asociat la societatea comerciala debitoare şi din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbarii destinatiei acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; aceste persoane raspund în temeiul art. 998 din Codul civil pentru partea de credit nerestituit la scadenta, în perioada în care au avut calitatea sau au indeplinit functia mentionata; e) persoanele fizice sau juridice care, în baza unor raporturi stabilite cu persoanele prevăzute la lit. a), b) şi d), au dobândit, indiferent de titlu sau de modalitate, bunuri ori alte avantaje financiare în dauna obligaţiei de restituire a creditului.  +  Articolul 39 (1) Constituie titlu executoriu contractele sau conventiile de credit dintre banca şi debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creanţelor, actele prin care s-au constituit garantii personale sau reale pentru restituirea acestor creante cesionate, potrivit legii, AVAB, precum şi orice alte acte sau înţelegeri incheiate de aceasta pentru valorificarea creanţelor preluate. (2) Pentru debitorii prevăzuţi la art. 38 lit. b), d) şi e) AVAB, în măsura în care constata existenta unor acte sau fapte care atrag raspunderea acestora, se va adresa instanţei competente în vederea stabilirii raspunderii. În acest caz titlul executoriu îl constituie hotărârea prin care instanţa a stabilit raspunderea, iar executarea silita va putea începe după ramanerea definitivă a hotărârii. La cererea AVAB instanţa va putea incuviinta aplicarea unui sechestru asigurator prin ordonanţa preşedinţială chiar inaintea pronuntarii hotărârii. (3) Orice act unilateral emis de debitor şi acceptat de AVAB, în care debitorul recunoaste expres datoria şi se angajează sa o achite în termenul şi în condiţiile stabilite de AVAB, constituie titlu executoriu şi poate fi executat cu respectarea procedurii speciale reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Conventiile de esalonare la plata a creanţelor vor avea în vedere actualizarea valorii nominale şi, după caz, a garantiilor şi au putere de titlu executoriu.  +  Articolul 40Titlurile executorii emise de AVAB conform legii vor avea un obiect bine determinat şi vor tine seama de faptul ca valorificarea activelor bancare trebuie actualizata la zi pentru a se evita deteriorarea drepturilor creditorului şi pentru a se asigura recuperarea reala a efortului financiar de emitere a titlurilor de stat.  +  Articolul 41 (1) Titlul executoriu se comunică debitorului şi se pune în executare fără nici o formalitate. (2) Titlurile executorii emise în condiţiile prezentului capitol se executa potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.  +  Capitolul 8 Blocarea conturilor, sechestrarea acţiunilor şi instituirea administrarii specialeBlocarea conturilor, sechestrarea acţiunilor şi instituirea administrarii speciale  +  Articolul 42 (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu AVAB poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natura, pe care debitorul le detine în orice banca sau cooperativa de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. În termen de doua zile libere de la primirea ordinului instituţiile respective vor confirma în scris blocarea conturilor. (2) Pe perioada blocarii disponibilitatilor din conturile bancare orice plata se poate face numai cu aprobarea prealabila, în scris, a AVAB, cu excepţia plăţilor în contul creantei deţinute de AVAB şi a privilegiilor legale. (3) Pe perioada blocarii disponibilitatilor din conturi banca va bonifica şi va bloca inclusiv dobânda cuvenita debitorului, în condiţiile convenite anterior blocarii. (4) Incalcarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage nulitatea oricarei plati şi raspunderea solidara a băncii cu debitorul, în limita sumelor sustrase blocarii. (5) Sumele din conturile blocate se virează în contul AVAB, la cererea acesteia, după validarea popririi.  +  Articolul 43 (1) La cererea AVAB instanţa poate incuviinta, prin derogare de la prevederile art. 907 şi 908 din Codul comercial, în condiţiile prevăzute la cap. IX, sechestrul asupra acţiunilor şi părţilor sociale şi instituirea administrarii speciale la societatea comerciala care constituie debitorul cedat, la societatea comerciala care este debitoare potrivit art. 38 lit. b), precum şi la societatea comerciala la care debitorii prevăzuţi la art. 38 deţin, separat sau împreună, cel puţin 50% plus o actiune din capitalul social sau, după caz, majoritatea părţilor sociale. (2) Sechestrul şi măsura administrarii speciale se aplică de la data înregistrării hotărârii definitive a instanţei la registrul comerţului. (3) Pe perioada sechestrului prevăzut la alin. (1) drepturile faţă de societatea comerciala, conferite de actiunile sau părţile sociale sechestrate, se exercită de către AVAB. Pe timpul administrarii speciale administrarea societatii comerciale se asigura de o persoană desemnata prin hotărâre a instanţei prevăzute la alin. (1), la propunerea AVAB. Persoana propusa trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil, licentiat în studii economice sau în drept ori inginer şi să aibă 5 ani de activitate practica economica sau juridica. Administratorul va primi o indemnizatie bruta lunara, suportata de societatea comerciala. Pe data numirii administratorului special se suspenda de drept mandatul administratorilor în exercitiu. (4) Societatea comerciala supusă administrarii speciale nu va repartiza din profitul obţinut sume pentru dezvoltare, iar dividendele cuvenite acţionarilor sau asociatilor, care sunt debitori ai creanţelor bancare neperformante cesionate AVAB, se varsă în contul datoriei debitorului cedat. (5) Asumarea de către societatea comerciala supusă administrarii speciale de noi obligaţii care ar influenţa negativ veniturile acesteia se poate face numai cu aprobarea prealabila a AVAB. Actul incheiat cu incalcarea acestei obligaţii este nul de drept. (6) Raspunderea administratorului desemnat, atât faţă de actionari sau asociaţi, după caz, cat şi faţă de AVAB se stabileste potrivit regulilor mandatului comercial. (7) Prevederile prezentului articol se aplică şi societatilor comerciale la care actionari sau asociaţi sunt societăţi comerciale ce deţin majoritatile prevăzute la alin. (1) şi care sunt controlate de debitorii prevăzuţi la art. 38.  +  Capitolul 9 Reguli speciale privind solutionarea litigiilorReguli speciale privind solutionarea litigiilor  +  Articolul 44Litigiile în legătură cu creantele neperformante preluate la datoria publică, în care AVAB este parte, se solutioneaza cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzător cu dispozitiile Codului de procedura civila.  +  Articolul 45Cererile de orice natura privind drepturile şi oblibaţiile în legătură cu activele bancare preluate de AVAB, inclusiv cele formulate pentru angajarea raspunderii civile a persoanelor fizice şi juridice, altele decat debitorii definiti la art. 38, sunt de competenţa Curtii de apel în a carei raza teritoriala se afla sediul sau, după caz, domiciliul paratului şi se judeca de urgenta şi cu precadere.  +  Articolul 46 (1) Reclamantul este obligat sa comunice cererea, actele pe care se intemeiaza şi, după caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, înainte de depunerea acestora în instanţa. Judecatorul nu va primi cererea fără dovada privind indeplinirea obligaţiei de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplică oricarei cereri, indiferent de natura ei, cu excepţia cererilor formulate în timpul judecatii sau a celor prin care se exercită o cale de atac. (2) Primul termen de judecată se stabileste la cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de chemare în judecata. (3) Intampinarea este obligatorie şi se depune cel tarziu până la primul termen de judecată. Intampinarea, actele pe care se intemeiaza şi, după caz, interogatoriul scris se comunică de către parte, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, înainte de termenul prevăzut la alin. (2). Nerespectarea obligaţiei de comunicare prezuma renuntarea de către parte la apararile ce puteau fi formulate prin intampinare şi la probele în susţinerea acestor aparari.  +  Articolul 47 (1) Orice cerere se judeca la primul termen, în afara cazului în care instanţa dispune administrarea de probe noi. Dacă din motive intemeiate părţile nu sunt în măsura să îşi prezinte apararile în mod complet, instanţa va putea, în mod excepţional, sa acorde un termen în cunoştinţa de cel mult 7 zile. (2) Acelasi termen de 7 zile se acordă o singură dată şi pentru administrarea de probe noi, dispuse de instanţa, la primul termen.  +  Articolul 48 (1) Instanţa este obligata sa pronunte hotărârea în termen de 5 zile de la incheierea dezbaterilor şi sa comunice părţilor hotărârea motivata în cel mult 10 zile de la pronuntare. (2) Hotărârea instanţei poate fi atacata cu recurs. (3) În recurs nu se pot invoca aparari ce nu au fost formulate în faţa instanţei a carei hotărâre este recurata, cu excepţia celor de ordine publică. (4) Dacă admite recursul, prin aceeasi hotărâre instanţa este obligata sa solutioneze şi fondul cauzei sau, dacă se impune administrarea de probe noi, sa stabileasca termenul de judecată. (5) Termenele prevăzute la art. 46 alin. (2), la art. 47 alin. (1) şi (2) şi la alin. (1) al prezentului articol se aplică şi în situaţia judecarii recursului. (6) Caile extraordinare de atac se pot exercita în conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila.  +  Articolul 49 (1) Termenul de prescriptie a acţiunilor indreptate împotriva AVAB este de 6 luni de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoasca faptul sau actul pe care se intemeiaza actiunea, dar nu mai mult de 12 luni de la data producerii faptului sau incheierii actului, dacă legea nu prevede un termen mai scurt. (2) Termenul prevăzut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, curge de la data intrarii în vigoare a acesteia.  +  Capitolul 10 Reguli speciale privind executarea silitaReguli speciale privind executarea silita  +  Articolul 50 (1) Pentru executarea silita a titlurilor executorii, AVAB îşi poate organiza corpul de executori proprii sau poate folosi executori judecătorești. (2) Procedurile de executare silita pentru valorificarea activelor bancare de către AVAB sunt puse în aplicare de către corpul de executori proprii sau de către executori judecătorești.  +  Articolul 51Corpul de executori proprii se numeste prin ordin al presedintelui AVAB şi are competenţa deplina pe intregul teritoriu al tarii.  +  Articolul 52 (1) Corpul de executori ai AVAB are obligaţia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum şi a bunurilor şi veniturilor lui urmaribile. (2) Dacă debitorul nu este gasit la domiciliu sau la sediul cunoscut, corpul de executori ai AVAB este obligat să solicite organelor de politie sa faca cercetari, precum şi sa ceara relatii de la oficiul registrului comerţului, de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, de la Garda Financiară sau de la orice altă persoană fizica sau juridica ori de la alte organe competente, în scopul stabilirii locului în care se afla debitorul şi al obtinerii oricăror date deţinute în legătură cu acesta sau cu bunurile sale.  +  Articolul 53Organele de politie, persoanele fizice şi juridice, precum şi celelalte organe competente prevăzute la art. 52 alin. (2) sunt obligate sa dea de îndată relatiile solicitate de corpul de executori, fără perceperea vreunei taxe ori a vreunui tarif.  +  Articolul 54Ori de cate ori este necesar politia are obligaţia sa dea concursul executorilor AVAB, la cererea acestora, în indeplinirea, potrivit legii, a activităţii de executare silita.  +  Articolul 55 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin executorii AVAB pot: a) să între în orice incinta de afaceri a debitorului persoana juridica sau în alte incinte ale acestuia, în scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit; b) să între în toate incaperile în care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului persoana fizica, precum şi sa cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile; c) să solicite şi sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba în determinarea bunurilor proprietate a debitorului. (2) Executorii pot intră în incaperile ce reprezinta domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimtamantul acesteia, iar în caz de refuz executorul va cere autorizarea instanţei judecătorești competente, aplicandu-se dispozitiile Codului de procedura civila, privind ordonanţa preşedinţială.  +  Articolul 56Accesul executorului în locuinta, în incinta de afaceri sau în orice alta incapere a debitorului persoana fizica sau juridica se poate efectua între orele 8,00-18,00 în orice zi lucratoare. Executarea inceputa va putea continua în aceeasi zi sau în zilele urmatoare. În cazuri temeinic justificate, când exista pericolul instrainarii unor bunuri, accesul în incaperile debitorului va avea loc şi la alte ore decat cele menţionate, precum şi în zilele nelucratoare, cu autorizarea instanţei.  +  Articolul 57În absenta debitorului sau dacă acesta refuza accesul în oricare dintre incaperile prevăzute la art. 55, executorul nu poate să patrunda în acestea decat în prezenta unui reprezentant al politiei şi a 2 martori. Dispozitiile art. 55 alin. (2) sunt aplicabile, după caz.  +  Articolul 58Executorul va începe executarea după comunicarea titlului executoriu prevăzut la art. 39 alin. (1), cu menţiunea ca neachitarea de bunavoie a creantei în termen de 5 zile lucratoare de la primire da dreptul creditorului sa procedeze la executarea silita fără nici o alta somatie.  +  Articolul 59După expirarea termenului prevăzut la art. 58 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmaribile aparţinând debitorului şi garantilor, urmand să fie valorificate.  +  Articolul 60Executarea silita asupra tuturor bunurilor urmaribile aparţinând debitorilor şi garantilor se poate face după expirarea termenului prevăzut la art. 58, fără incuviintarea instanţei.  +  Articolul 61Dreptul corespunzător creantei preluate la datoria publică se executa inaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data la care a fost constituit, cu excepţia salariilor şi a altor privilegii legale.  +  Articolul 62Aplicarea sechestrului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 43, se face de executorii AVAB sau de executorii judecătorești, care incheie un proces-verbal de sechestru.  +  Articolul 63 (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) numele şi prenumele celui care aplica sechestrul şi numărul legitimatiei de executor; b) numele şi prenumele debitorului (sau ale garantului, dacă se sechestreaza bunurile acestuia) şi ale altor persoane care sunt de faţa (martori); c) menţionarea titlului executoriu, suma datorata şi natura datoriei; d) enumerarea bunurilor urmaribile sechestrate (natura, gradul de uzura, dimensiunea etc.); e) eventualele obiectii facute de debitor; f) indicarea orei, zilei şi locului sechestrului; g) natura sechestrului, dacă este un sechestru cu ridicare, dacă se numeste un custode sau dacă se aplică sigilii; h) semnaturile părţilor: executor, debitor sau, în lipsa lui, ale altor persoane majore care au asistat la aplicarea sechestrului, precum şi, atunci când este cazul, semnatura custodelui. (2) Dacă debitorul refuza să semneze, se va menţiona aceasta în procesul-verbal. (3) Procesul-verbal se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar se va preda debitorului, un exemplar se depune la dosarul de executare silita şi alt exemplar se preda AVAB.  +  Articolul 64Din momentul întocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit art. 63 bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atâta timp cat dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu acordul AVAB. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui vinovat.  +  Articolul 65 (1) Dacă bunurile sechestrate nu sunt ridicate şi depozitate de executor, ele vor putea fi lasate în custodia debitorului sau a altor persoane desemnate de AVAB. (2) Cel care primeste bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru.  +  Articolul 66 (1) În cazul în care nu au fost luate masurile asiguratorii pentru realizarea integrală a creantei şi dacă la începerea executarii silite se constată că exista pericol de instrainare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va putea fi aplicata o dată cu comunicarea titlului executoriu. (2) Sechestrul prevăzut la alin. (1) se va aplica numai în temeiul autorizarii date de instanţa judecătorească competenţa. Dispozitiile referitoare la ordonanţa preşedinţială din Codul de procedură civila sunt aplicabile.  +  Articolul 67În vederea valorificarii executorul poate să verifice dacă bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat în procesul-verbal de sechestru şi dacă acestea nu au fost substituite sau degradate.  +  Articolul 68Bunurile rămân sub sechestru până la valorificarea lor sau până când AVAB ori, după caz, instanţa competenţa dispune ridicarea sechestrului.  +  Articolul 69Vanzarea silita a bunurilor urmarite se face după implinirea termenului prevăzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fără incuviintarea instanţei şi fără efectuarea altei formalitati.  +  Articolul 70Vanzarea bunurilor urmarite silit se face prin licitaţie publică organizata de o comisie din cadrul AVAB, numita prin ordin al presedintelui.  +  Articolul 71 (1) Preţul de pornire a licitaţiei se stabileste prin expertiza. Expertul se desemneaza de AVAB pe bază de contract. (2) După stabilirea pretului de pornire licitatorul va publică cu cel puţin 10 zile înainte de data licitaţiei un anunt de vanzare într-un cotidian naţional de larga circulatie şi/sau într-un cotidian local. Anunţul va cuprinde sintetic bunurile ce urmeaza să fie licitate, ziua, ora şi locul licitaţiei, preţul de pornire şi valoarea garantiei de participare stabilita de AVAB, domiciliul sau sediul debitorului, precum şi menţiunea ca toţi cei care poseda un drept real asupra bunurilor scoase la vanzare au obligaţia, sub sancţiunea decaderii, sa faca licitatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei. Anunţul va fi comunicat în mod obligatoriu proprietarului bunului; dacă acesta nu este gasit, procedura se considera indeplinita prin afisare la locul licitaţiei şi la sediul primariei locale în care se afla bunul. (3) Licitaţia poate avea loc numai după expirarea termenului de 10 zile prevăzut la alin. (2) şi se va desfăşura la locul stabilit de AVAB. Debitorul este obligat să permită tinerea licitaţiei în spatiile pe care le detine, dacă sunt adecvate acestui scop.  +  Articolul 72Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la licitator, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, urmatoarele documente: a) dovada privind depunerea garantiei de participare; b) imputernicirea persoanei care îl reprezinta pe ofertant; c) pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului; d) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus în limba română; e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; f) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport.  +  Articolul 73 (1) Comisia de licitaţie verifica şi analizeaza documentele de participare prevăzute la art. 72 şi afişează la locul licitaţiei, cu cel puţin o ora inaintea începerii acesteia, lista cuprinzand ofertanţii care au depus documentaţia completa de participare. (2) Ofertanţii se identifica după numărul de ordine de pe lista de participare, după care licitatorul anunta obiectul licitaţiei, pasul de licitare stabilit valoric între 5-15% din preţul de pornire, precum şi modul de desfăşurare a licitaţiei; pasul de licitare se stabileste de comisia de licitaţie. (3) Dacă se prezinta un singur ofertant care ofera preţul de pornire, acesta este declarat adjudecatar. (4) În cazul în care la prima licitaţie nu se ofera preţul de pornire sau nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va publică un nou anunt, cu respectarea prevederilor art. 71 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător, în vederea tinerii unei noi licitatii. Preţul de pornire în acest caz este de 75% din preţul de pornire a licitaţiei anterioare. (5) Dacă la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 75% din preţul de pornire a primei licitatii sau dacă nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va organiza o a treia licitaţie, la care preţul de pornire este de 50% din preţul de pornire a primei licitatii. (6) Când în cadrul unei şedinţe nu au putut fi licitate toate bunurile, licitaţia va continua în ziua lucratoare urmatoare, la ora anunţată de licitator înainte de închiderea sedintei.  +  Articolul 74 (1) Licitaţia se adjudeca la preţul cel mai mare oferit. Plata în rate este permisa numai dacă cumparatorul prezinta una dintre urmatoarele garantii: scrisoare de garantie emisa de o banca română sau de o banca străină la care o banca română este corespondenta; bilet la ordin avalizat de o banca agreata de AVAB; garantia personala a unui fidejusor, în condiţiile Codului comercial, constand intr-o obligaţie unilaterala şi neconditionata de plată a ratei neachitate la termen, parţial sau integral, de către debitor. Garantia nu poate fi decat pentru plata integrală a ratelor şi trebuie să fie indestulatoare. (2) Plata în rate este permisa numai dacă adjudecatarul achita un avans de minimum 30% din preţul de adjudecare. Garantia de participare poate fi considerata ca plata parţială a avansului. (3) După licitarea fiecarui bun licitatorul întocmeşte, în 3 exemplare originale, procesul-verbal de licitaţie, care se semneaza de membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi de proprietarul bunului, dacă acesta participa la executare, şi care va cuprinde în mod obligatoriu: modul în care s-a desfăşurat licitaţia, rezultatul acesteia, numele şi prenumele sau denumirea proprietarului bunului şi ale adjudecatarului cumparator, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumparat, preţul, taxa pe valoarea adăugată după caz, termenul şi modalitatea de plată a pretului şi data vanzarii. Orice refuz de a semna se consemneaza în procesul-verbal de licitaţie. În termen de doua zile lucratoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie licitatorul va incheia şi va elibera fiecarui cumparator, precum şi debitorului un document care va cuprinde toate elementele menţionate mai sus şi care indeplineste condiţiile unui document specific, legal aprobat, conform legislaţiei financiar-contabile. În acelasi termen licitatorul va dispune în scris restituirea garantiei, cu excepţia garantiei adjudecatarului, care se retine în contul pretului sau în contul AVAB, dacă adjudecatarul refuza plata pretului la termenul şi în modalitatea stabilite în procesul-verbal de licitaţie. (4) În termen de doua zile lucratoare de la data platii pretului integral sau, în cazul vanzarii cu plata în rate, a platii avansului şi a prezentarii garantiilor stabilite în procesul-verbal de licitaţie licitatorul va transmite adjudecatarului cumparator şi proprietarului bunului vandut silit cate un exemplar original al acestui proces-verbal. Pentru bunurile transmise prin vanzare silita procesul-verbal de licitaţie constituie titlul de proprietate în baza caruia adjudecatarul este indreptatit sa procedeze la inregistrarea bunurilor adjudecate în evidenţa contabilă, să solicite, după caz, inmatricularea mijloacelor de transport, inregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicităţii imobiliare. Pentru bunurile vandute cu plata pretului în rate procesul-verbal de licitaţie constituie titlu executoriu conform art. 39.  +  Articolul 75 (1) În cazul în care la a treia licitaţie nu se ofera preţul de pornire sau nu se prezinta nici un ofertant, AVAB va putea fie sa adjudece bunul în contul creantei, caz în care se va proceda la o diminuare a creantei cu 50% din preţul bunului stabilit prin expertiza potrivit art. 71 alin. (1), fie să solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piaţa stabilite anterior. În acest caz AVAB va relua procedura de vanzare prin licitaţie pornind de la noul pret de referinţa. (2) AVAB este autorizata sa identifice posibilitati de valorificare superioara pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1). (3) În situaţia în care s-a procedat la adjudecarea de către AVAB a bunului imobil supus executarii silite acesta va trece în proprietatea privată a statului şi în administrarea AVAB, pe baza procesului-verbal de licitaţie. (4) Acelasi regim îl vor avea şi bunurile imobile acceptate de AVAB ca dare în plata pentru stingerea obligaţiei de plată de către debitorul cedat, convenţia de dare în plata constituind titlu de proprietate. (5) Bunurile imobile adjudecate de AVAB, precum şi cele acceptate ca dare în plata pentru stingerea obligaţiei de plată, reglementate în prezentul articol, pot fi transmise fără plata în proprietatea publică a statului, în condiţiile legii, cu rectificarea corespunzătoare a indicatorilor de venituri şi cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri şi cheltuieli al AVAB, în sensul diminuarii lor, cu valoarea înregistrată în evidenţa contabilă.  +  Capitolul 11 SancţiuniSancţiuni  +  Articolul 76 (1) Constituie contraventie la prevederile prezentei ordonante de urgenta, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, urmatoarele fapte: a) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, cunoscand ca aceasta face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 35 alin. (1); b) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vanzare; c) nerespectarea termenelor stabilite de AVAB, în cererile adresate în scris persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), pentru obtinerea de informaţii. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele se actualizeaza periodic în functie de rata inflatiei.  +  Articolul 77Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 76 şi aplicarea sanctiunilor se fac de către Corpul de control al primului-ministru.  +  Articolul 78Contraventiilor prevăzute la art. 76 li se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25 şi 26.-------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata şi modificata prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.În art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că, ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.  +  Capitolul 12 Dispozitii tranzitorii şi finaleDispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 79Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplică şi în cazul creanţelor bancare neperformante care sunt în curs de a fi preschimbate în acţiuni sau în părţi sociale la societăţile comerciale debitoare şi nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de valorificare a creanţelor, chiar dacă ea nu a fost inca initiata.  +  Articolul 80Valoarea activelor bancare preluate în alte condiţii decat cele prevăzute la art. 17 alin. (1) face obiectul regularizarii între AVAB şi banca cedenta, astfel încât operaţiunea să se incadreze în prevederile art. 17 alin. (1).  +  Articolul 81În cazul debitorilor societăţi comerciale la care statul sau autorităţile administraţiei publice locale sunt actionari, care au evidentiate în conturile din bilant creante neperformante şi creante bugetare restante, se pot aplica şi metodele de stingere a creanţelor bugetare restante prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.*)-------------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 15/1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 22 septembrie 1998 nu mai produce efecte ca urmare a abrogarii Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 23 din 31 ianuarie 1996 prin art. 170 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 august 2002.  +  Articolul 82 (1) Litigiile în curs în legătură cu creantele bancare cedate AVAB, indiferent de faza în care se afla, vor continua şi se vor solutiona cu aplicarea procedurii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Actele procedurale incheiate rămân valabile. La cererea AVAB aceasta procedura poate fi aplicata şi executarilor silite incepute potrivit procedurii de drept comun. Actele de executare incheiate îşi mentin valabilitatea. (2) Executarea silita inceputa de AVAB prin executorii proprii sau prin intermediul executorilor judecătorești continua şi pe parcursul solutionarii contestatiilor formulate de debitori, acestia având dreptul intoarcerii executarii numai în baza unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile.  +  Articolul 83 (1) Debitorii pot contesta în justiţie masurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonante de urgenta şi pot face contestaţie la executare numai după depunerea unei cautiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificarii.*) (2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoţi în mod obligatoriu contestaţia debitorului fără care aceasta nu va putea fi înregistrată. (3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecatorul de serviciu la data înregistrării cererii.-----------------  +  Articolul 84 (1) AVAB poate accepta darea în plata a unui bun în vederea stingerii obligaţiilor de plată. (2) Actul incheiat de AVAB pentru constatarea stingerii obligaţiei de plată a debitorului, total sau parţial, constituie titlu de proprietate, iar operaţiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al darii în plata, este scutita de taxa pe valoarea adăugată.*)-------------*) Potrivit art. 40 lit. l) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, prevederile referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adăugată se abroga.  +  Articolul 85 (1) Băncile cedente ale creanţelor neperformante preluate la datoria publică raspund patrimonial pentru toate pagubele cauzate prin necomunicarea documentelor sau informaţiilor către AVAB, dacă datorita acestui fapt nu s-a putut valorifica respectiva creanta. (2) Persoanele vinovate de transmiterea unor date incorecte sau de nepredarea tuturor documentelor şi datelor necesare pentru executarea creanţelor cedate AVAB raspund civil, contraventional sau penal, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 86Cererile formulate de AVAB şi orice alte acte procedurale efectuate de şi pentru aceasta în legătură cu valorificarea activelor bancare sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni şi orice alte taxe.  +  Articolul 87AVAB este autorizata ca ori de cate ori în procesul de valorificare a activelor bancare este necesară aplicarea altor metode prevăzute de lege la acea data, care creeaza posibilitati mai rapide şi mai eficiente de valorificare, sa utilizeze acele metode separat sau împreună cu metodele proprii.  +  Articolul 88Asigurarea serviciilor necesare în vederea indeplinirii atribuţiilor specifice se realizează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de supraveghere şi indrumare.  +  Articolul 89Masurile intreprinse de AVAB în vederea executarii silite nu se suspenda ca urmare a declanşării procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului.  +  Articolul 90În vederea executarii silite a bunurilor urmarite AVAB poate solicita judecatorului-sindic luarea în posesie a acestora. Judecatorul-sindic va dispune ca administratorul sau, după caz, lichidatorul sa predea AVAB bunul afectat garantiei, în vederea valorificarii.  +  Articolul 91Bugetul de venituri şi cheltuieli al AVAB, aprobat potrivit legii, se modifica în mod corespunzător, ţinând seama de prevederile prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 92Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB se aplică tranzitoriu până la data înregistrării, conform legii, a contractului colectiv de muncă. La aceeasi data Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, se abroga.  +  Articolul 93La data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta urmatoarele acte normative se abroga:- Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 94În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea AVAB, va aproba modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea şi functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare*).-----------------*) Hotărârea Guvernului nr. 387/1999 a fost abrogata de Hotărârea Guvernului nr. 1.217 din 27 noiembrie 2001.  +  Articolul 95Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.---------