ORDONANŢĂ nr. 14 din 30 ianuarie 2003(*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap(actualizata până la data de 10 mai 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 mai 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; ORDONANTA nr. 2 din 8 ianuarie 2004; LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie şi ale art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se infiinteaza Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap, denumita în continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, care se desfiinteaza. (2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti. (3) Autoritatea coordonează la nivel central activităţile de protecţie speciala şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaboreaza politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.  +  Articolul 2Atribuţiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap privind acordarea şi plata de la bugetul de stat a drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap se preiau, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care le vor exercita prin serviciile publice de asistenţa sociala înfiinţate potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, Autoritatea indeplineste urmatoarele functii: a) de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului, precum şi aplicarea strategiei naţionale în domeniu şi a programelor de reforma în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea tratatelor internationale la care România este parte; b) de reglementare - prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor Strategiei naţionale privind protectia speciala şi integrarea sociala a persoanelor cu handicap şi armonizării legislaţiei interne cu principiile şi normele tratatelor internationale la care România este parte; c) de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz; d) de autoritate de stat - prin care exercită controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate de către instituţiile publice şi celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legislatia în vigoare; e) de reprezentare - prin care asigura, în domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a statului român. (2) În indeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridica publică sau privată ori persoane fizice implicate în sfera sa de competenţa, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii.  +  Articolul 4 (1) În realizarea obiectivelor sale Autoritatea indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) elaboreaza şi supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, Strategia naţionala în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, în conformitate cu principiile şi normele internationale; b) organizeaza, coordonează şi controlează, prin inspecţiile regionale, realizarea masurilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap şi a strategiei naţionale în domeniul respectiv; c) initiaza, elaboreaza şi avizeaza actele normative din domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; d) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare şi reintegrare ambulatorii; e) analizeaza factorii carentiali, generatori ai handicapului, şi stabileste masurile adecvate de prevenire a aparitiei acestora; f) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitatilor, întocmeşte analize şi studii în domeniu şi elaboreaza metodologii de aplicare a masurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiei în aceasta materie; g) întocmeşte studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii acţiunilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap şi cresterii eficientei în gestionarea acestor resurse; h) realizează indrumarea şi controlul în aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor şi standardelor în activitatea instituţiilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea sa; i) organizeaza activitatea de selectionare a personalului pentru aparatul propriu şi pentru structurile subordonate, de evaluare periodica, precum şi de perfectionare a pregatirii profesionale a acestuia; j) organizeaza activitatea de instruire a personalului din cadrul instituţiilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea acesteia, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale; k) initiaza, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, implementeaza şi evalueaza proiectele cu finanţare externa în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; l) finanţează şi cofinanteaza programe şi proiecte în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; m) colaboreaza cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, în acţiuni sociale comune de educatie şi protecţie speciala a persoanelor cu handicap, în vederea atenuarii, limitarii sau eliminarii consecintelor handicapului, precum şi a reabilitarii profesionale şi integrarii lor în societate; n) initiaza, negociaza şi incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul protectiei persoanelor cu handicap; o) dezvolta un sistem de informatie şi consultanţă accesibil persoanelor cu handicap şi familiilor acestora; p) sprijina crearea unei retele naţionale de unităţi protejate, ca parte a unei strategii globale de angajare în munca a persoanelor cu handicap; r) elaboreaza, coordonează şi monitorizează planurile de actiune privind implementarea strategiilor în domeniu; s) urmareste implementarea planului naţional de actiune în acest domeniu; s) asigura crearea şi dezvoltarea unei baze de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibila cu cea a sistemului naţional de asistenţa sociala; t) elaboreaza standarde privind calitatea serviciilor oferite persoanelor cu handicap; t) evalueaza necesarul şi calitatea serviciilor, stabileste planuri noi de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate; u) coordonează şi evalueaza activitatea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, informand despre aceasta autorităţile administraţiei publice locale; v) autorizeaza persoanele juridice de drept public sau privat, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, sa desfasoare activităţi în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; x) realizează inspecţii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap în cadrul instituţiilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap; y) controlează modul de respectare a reglementarilor legale în vigoare în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap. (2) Autoritatea indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru, şi asimilati, din punct de vedere al salarizarii şi al celorlalte drepturi, cu functiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat. (2) Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite. (3) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezinta în raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte institutii publice, precum şi cu persoanele juridice şi fizice, române sau straine. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea are un secretar general, functionar public, numit şi salarizat în condiţiile legii. (2) Secretarul general indeplineste atribuţiile şi responsabilitatile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor. (3) Secretarul general indeplineste şi alte atribuţii stabilite de presedinte sau prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a Autorităţii.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea este încadrată cu functionari publici şi personal contractual, potrivit legii. (2) Salarizarea personalului Autorităţii şi a personalului din cadrul unităţilor subordonate se face în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorităţii este de 75, exclusiv preşedintele şi vicepresedintele, iar pentru unitatile subordonate este de 135. (2) Incadrarea pe posturile aprobate se va realiza în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, în condiţiile legii. (3) Pe această perioadă personalul angajat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, al inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi al Institutului Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se reorganizeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante, va continua să fie salarizat conform legii. (4) Structura organizatorica a Autorităţii se aproba prin hotărâre a Guvernului. (5) Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii şi unităţilor subordonate sunt finantate de la bugetul de stat. (6) Statul de functii, precum şi regulamentul de organizare şi functionare se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 9 (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioara de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumita în continuare Comisia superioara, cu activitate decizionala în solutionarea contestatiilor la certificatele de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Comisia superioara se numeste prin ordin de către preşedintele Autorităţii şi are urmatoarea componenta: a) presedinte, medic de expertiza medicală şi de recuperare a capacităţii de muncă; b) doi medici specialisti, propusi de Ministerul Sănătăţii, în functie de afectiunea care produce handicapul; c) un psiholog; d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie speciala a persoanelor cu handicap. (3) Preşedintele Comisiei superioare se angajează prin concurs, în condiţiile legii. (4) Ceilalti membri ai Comisiei superioare au dreptul la o indemnizaţie de sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depăşi cuantumul salariului mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, corespunzător lunii ianuarie a fiecarui an, şi se acordă proportional cu numărul de şedinţe la care a participat. (5) Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei superioare se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.  +  Articolul 10În subordinea Autorităţii funcţionează 8 inspecţii regionale, denumite în continuare Inspecţii, şi Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 11 (1) Inspecţiile se infiinteaza, se organizeaza şi funcţionează ca institutii publice, cu personalitate juridica, în subordinea Autorităţii. (2) Inspecţiile vor îndeplini urmatoarele atribuţii principale: a) controlează modul de respectare a reglementarilor legale în vigoare în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap şi aplica sanctiunile prevăzute de lege; b) monitorizează modul de aplicare a politicilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap; c) verifica realizarea accesibilitatilor de către autorităţile sau instituţiile care au aceasta obligaţie, potrivit legii, şi aplica sanctiunile prevăzute de lege; d) orice alte atribuţii stabilite prin ordin al presedintelui Autorităţii. (3) Inspecţiile vor functiona în actualele sedii ale inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judeţele corespunzătoare resedintei de regiune şi vor avea în patrimoniu toate bunurile mobile şi imobile ale acestora. (4) În domeniul de activitate al Autorităţii, pentru problemele referitoare la copiii cu handicap, Inspecţiile colaboreaza cu Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie. (5) Inspecţiile sunt conduse de un inspector-sef, numit pe bază de concurs de preşedintele Autorităţii. Inspectorul-sef are calitatea de ordonator tertiar de credite. (6) Statul de functii, precum şi regulamentul de organizare şi functionare ale Inspecţiilor se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 12 (1) În subordinea Autorităţii funcţionează Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, institutie publică cu personalitate juridica, infiintata prin reorganizarea Institutului Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se desfiinteaza. (2) Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Institutul, are sediul în Bucureşti. (3) Institutul este condus de un director, numit pe bază de concurs de către preşedintele Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului. (4) Statul de functii, precum şi regulamentul de organizare şi functionare ale Institutului se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.  +  Articolul 13 (1) În subordinea consiliilor judetene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se infiinteaza comisii de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumite în continuare Comisii, cu avizul pentru conformitate al Autorităţii. (2) Comisiile se organizeaza în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu activitate decizionala în materia încadrării persoanelor în grad de handicap. Activitatea Comisiilor este coordonata metodologic de Comisia superioara. (3) Incadrarea sau respingerea încadrării intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie speciala în raport cu gradul de handicap se atesta prin certificat emis de Comisii. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru. (4) Certificatele emise potrivit alin. (3) pot fi contestate, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioara. Contestaţia va fi solutionata prin decizie, în termen de 45 de zile lucratoare de la data înregistrării. (5) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciara de timbru. (6) În exercitarea atribuţiilor ce le revin Comisiile reprezinta consiliul judetean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (7) Comisiile se infiinteaza prin hotărâre a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi au urmatoarea componenta: a) un presedinte, medic specialist în expertiza capacităţii de muncă; b) doi medici specialisti, propusi de directia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în functie de afectiunea care produce handicapul; c) un psiholog; d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie speciala a persoanelor cu handicap. (8) Preşedintele Comisiei este functionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistenţa sociala şi se supune prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici*), cu modificările şi completările ulterioare, fiind salarizat conform legii. (9) Ceilalti membri ai Comisiilor au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depăşi salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, corespunzător lunii ianuarie a fiecarui an, şi se acordă proportional cu numărul de şedinţe la care a participat. (10) Cheltuielile curente şi de capital necesare funcţionarii comisiilor se asigura din bugetele consiliilor judetene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.------------Alin. (7) şi (10) ale art. 13 au fost modificate de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.------------*) Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost republicată în anul 2004 în Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2004.  +  Articolul 14 (1) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 2002, detinut de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiinteaza, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 alin. (3), se preia pe bază de protocol de predare-preluare incheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi consiliile judetene, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (2) Baza de date, informaţiile şi fondul documentaristic vor fi predate pe bază de proces-verbal incheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiinteaza şi presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (3) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, care a apartinut inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judeţele corespondente resedintei de regiune, va fi predat pe bază de protocol de predare-preluare incheiat între inspectoratul care se desfiinteaza şi inspecţia regionala corespunzătoare, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (4) Asociaţia Nevazatorilor din România va preda Autorităţii, până la data de 30 iunie 2003, întreaga documentatie privind persoanele cu handicap vizual, beneficiare ale drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare. (5) Autoritatea va preda documentaţia prevăzută la alin. (4) consiliilor judetene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până la data de 31 iulie 2003. (6) Abrogat.-------------Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 14 au fost introduse de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.Alin. (6) al art. 14 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 2 din 8 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.  +  Articolul 15Autoritatea, consiliile judetene şi, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare de functionare a Comisiilor, astfel încât să se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn şi intarzierea rezolvarii cererilor cetatenilor.  +  Articolul 16Autoritatea utilizeaza un parc propriu de mijloace de transport, format din 3 autoturisme pentru aparatul propriu şi 10 autoturisme repartizate unităţilor subordonate. Consumul lunar normat de carburanti se stabileste potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 17 (1) Asociaţia Nevazatorilor din România, Asociaţia Surzilor din România, Asociaţia Invalizilor de Razboi Nevazatori din România şi Liga Naţionala a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii. (2) Asociaţiile persoanelor cu handicap sprijina persoanele cu handicap în vederea întocmirii şi prezentarii la instituţiile cu competente în domeniu a documentatiei necesare acordarii drepturilor prevăzute de lege, la solicitarea acestora.----------------Art. 17 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004.  +  Articolul 18 (1) Drepturile acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, de la bugetul de stat, se vor plati prin bugetele proprii ale consiliilor judetene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu aceasta destinatie în bugetul Autorităţii.(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) drepturile persoanelor cu handicap vizual prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) şi la art. 19 alin. (1) lit. b) şi q) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele stabilite şi neachitate în termenul legal de prescriptie, pe bază de mandate returnate, care, începând cu luna ianuarie 2004, se vor plati din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, prin directiile pentru dialog, familie şi solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificari în structura bugetului de stat pe anul 2003, respectiv în bugetul Ministerului Sănătăţii, şi sa aprobe structura bugetului Autorităţii, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite. (3) Se autorizeaza Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea să efectueze pe baza datelor de execuţie la 31 martie 2003 regularizarea creditelor bugetare deschise şi plăţile de casa efectuate. (4) Ministerul Sănătăţii va actualiza, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile pe anul 2003, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei ordonante. (5) Autoritatea va elabora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, anexele privind structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile.-------------Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de ORDONANTA nr. 2 din 8 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.Alin. (1^1) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004.  +  Articolul 19În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap".  +  Articolul 20Anexa nr. 1 "Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a caror activitate este coordonata în mod direct de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" la Hotărârea Guvernului nr. 900/2001*) pentru organizarea şi stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001, se completeaza cu un nou punct, punctul 3, care va avea urmatorul cuprins:"3. Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap".-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 900/2001 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 747 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 7 iulie 2003. HOTĂRÂREA nr. 747 din 3 iulie 2003 a fost abrogata de art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 405 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 26 martie 2004.  +  Articolul 21Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.100/1990 pentru înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 21 noiembrie 1992; b) art. 1 alin. (2), art. 9-14 şi pct. I al lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001*) privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 22, 24-29 şi 51^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare; d) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 436/2002 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 18 iulie 2002.-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 743 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003.-------------A se vedea şi art. II din ORDONANTA nr. 2 din 8 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004 astfel cum a fost modificat de pct. 3 din LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Serban MihailescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul muncii şi solidaritatii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 14.  +  AnexăUNITATILEcare funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap1. Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.2. Inspecţia Regionala Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cauzasi nr. 26, sectorul 3, care cuprinde:- municipiul Bucureşti;- judeţul Ilfov.3. Inspecţia Regionala Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, care are arondate urmatoarele judete:- judeţul Bacau;- judeţul Botosani;- judeţul Iasi;- judeţul Neamt;- judeţul Suceava;- judeţul Vaslui.4. Inspecţia Regionala Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Aurora bl. E13, care are arondate urmatoarele judete:- judeţul Bihor;- judeţul Bistrita-Nasaud;- judeţul Cluj;- judeţul Maramures;- judeţul Satu Mare;- judeţul Salaj.5. Inspecţia Regionala Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Baritiu nr. 16, care are arondate urmatoarele judete:- judeţul Arad;- judeţul Caraş-Severin;- judeţul Hunedoara;- judeţul Timiş.6. Inspecţia Regionala Valcea, cu sediul în municipiul Ramnicu Valcea, str. Carol nr. 23, care are arondate urmatoarele judete:- judeţul Dolj;- judeţul Gorj;- judeţul Mehedinti;- judeţul Olt;- judeţul Valcea.7. Inspecţia Regionala Arges, cu sediul în municipiul Pitesti, Str. Frasinului nr. 10, care are arondate urmatoarele judete:- judeţul Arges;- judeţul Calarasi;- judeţul Dambovita;- judeţul Giurgiu;- judeţul Ialomita;- judeţul Prahova;- judeţul Teleorman.8. Inspecţia Regionala Mures, cu sediul în municipiul Targu Mures, str. Victor Babes nr. 12, care are arondate urmatoarele judete:- judeţul Alba;- judeţul Brasov;- judeţul Covasna;- judeţul Harghita;- judeţul Mures;- judeţul Sibiu.9. Inspecţia Regionala Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr. 56, care are arondate urmatoarele judete:- judeţul Braila;- judeţul Buzau;- judeţul Constanta;- judeţul Galaţi;- judeţul Tulcea;- judeţul Vrancea.-------