HOTĂRÂRE nr. 259 din 31 martie 2005privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 7 aprilie 2005    Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, denumit în continuare Centrul Naţional, prin reorganizarea Centrului de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Centrul Naţional, cu sediul în municipiul Bucureşti, este unitatea specializată din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, abilitată să efectueze la nivel naţional: a) studii, încercări de laborator şi evaluarea conformităţii produselor în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; b) formarea profesională în ocupaţii şi funcţii specifice pompierilor şi protecţiei civile; c) formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale în ocupaţii din domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; d) atestarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile.  +  Articolul 3Centrul Naţional preia şi gestionează toate documentele, convenţiile, contractele şi alte acte similare încheiate de Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, precum şi drepturile şi obligaţiile care decurg din acestea.  +  Capitolul II Atribuţiile Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului activităţii pe care o desfăşoară, potrivit legii, Centrul Naţional are următoarele atribuţii principale: a) efectuează studii, cercetări şi experimentări de nivel naţional în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile şi colaborează, după caz, cu institute de cercetare-proiectare sau cu agenţi economici de profil; b) efectuează studii privind unele tipuri de riscuri din domeniul de competenţă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; c) asigură, în laboratoare şi poligoane de profil, încercarea comportării la foc a produselor pentru construcţii şi a altor materiale, studierea, încercarea şi experimentarea produselor, procedeelor şi echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; d) verifică, la cererea producătorilor, importatorilor sau a utilizatorilor, calitatea produselor pentru construcţii cu rol în securitatea la incendiu, a mijloacelor de protecţie pentru pompieri şi a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, confirmând prin rapoarte de încercare parametrii calitativi în domeniul de competenţă; e) verifică în domeniul de competenţă, în condiţiile legii, la solicitarea organelor de control, parametrii calitativi ai unor materiale şi produse prelevate de pe piaţă; f) asigură certificarea sau, după caz, agrementarea produselor pentru construcţii cu rol în securitatea la incendiu, a mijloacelor de protecţie pentru pompieri şi a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, prin organismul de certificare din structură, sub marca de certificare CNSIPC-CERT; g) elaborează metodologii, ghiduri, specificaţii tehnice privind încercarea comportării la foc a materialelor şi încercarea şi experimentarea mijloacelor de protecţie pentru pompieri şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; h) acordă, la cerere, conform legii, asistenţă tehnică şi consultaţii de specialitate persoanelor fizice şi juridice în domeniul utilizării produselor, procedeelor şi echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; i) organizează, în condiţiile legii, cursuri pentru formarea profesională iniţială şi continuă a personalului de pompieri, iar la cerere, cursuri pentru formarea profesională, evaluarea competenţei profesionale şi certificarea pentru ocupaţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din ministere, organe ale administraţiei publice centrale şi alte instituţii publice, regii autonome şi societăţi comerciale; j) atestă persoanele juridice pentru prestarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, a celor de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, precum şi pentru desfăşurarea altor activităţi de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, stabilite prin lege; k) participă la elaborarea şi realizarea, în domeniul de competenţă, a unor programe comune cu asociaţii profesionale şi organisme neguvernamentale cu profil de activitate în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţie civilă; l) efectuează încercări şi demonstraţii practice în poligoanele şi staţiile de încercări ale serviciilor de urgenţă profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu acordul şi sprijinul comandanţilor acestora şi, după caz, în colaborare cu alte instituţii sau agenţi economici interesaţi; m) participă la elaborarea proiectelor de acte normative de nivel naţional, în domeniul de competenţă; n) execută, la cerere, constatări tehnico-ştiinţifice şi participă, împreună cu organele abilitate prin lege, la cercetarea cauzelor generatoare şi împrejurărilor determinante în producerea incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă din domeniul de competenţă; o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 5 (1) Atribuţiile Centrului Naţional, prevăzute la art. 4 lit. c), d), e), f), i), j) şi l), reprezintă prestări de servicii care se efectuează contra cost, la cererea persoanelor fizice şi juridice. (2) Metodologia de calcul reprezentând contravaloarea serviciilor prestate se stabileşte prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 6Pentru produsele certificate potrivit prevederilor art. 4 lit. f), producătorii sau, după caz, importatorii au dreptul să înscrie pe produs ori pe ambalajul produsului respectiv marca de certificare CNSIPC-CERT.  +  Articolul 7Lista produselor certificate sau agrementate se publică periodic în revistele de specialitate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi, după caz, ale asociaţiilor profesionale şi ale altor organisme.  +  Articolul 8Centrul Naţional desfăşoară activităţi de colaborare şi încheie protocoale de recunoaştere mutuală cu institute, laboratoare şi organisme cu obiect de activitate similar din alte ţări şi poate reprezenta Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, ca membru, în organizaţii naţionale, europene şi internaţionale de profil.  +  Articolul 9Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind funcţionarea Centrului de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 noiembrie 1996.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Sebastian Bodu,secretar de statBucureşti, 31 martie 2005.Nr. 259.---------