LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) (**actualizata**)privind utilizarea eficienta a energiei(actualizata până la data de 29 iunie 2003**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 120 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 199/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 17 noiembrie 2000, şi a fost modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 78 din 30 august 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 1 septembrie 2001 (aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 120 din 15 martie 2002).**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 iunie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea şi aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficienta a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienta energetica şi aspectele legate de mediu şi cu principiile care stau la baza dezvoltării durabile. (2) Prin prezenta lege se instituie obligaţii şi se stabilesc stimulente pentru producătorii şi consumatorii de energie, în vederea utilizarii eficiente a acesteia.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, utilizarea eficienta a energiei înseamnă a actiona pentru realizarea unei unităţi de produs, bun sau serviciu fără scaderea calităţii sau performantelor acestuia, concomitent cu reducerea cantităţii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.  +  Capitolul 2 Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei  +  Articolul 3 (1) Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei este parte integrantă a politicii energetice a statului şi se bazeaza pe urmatoarele principii: a) functionarea normala a mecanismelor de piaţa în domeniul energiei, inclusiv formarea preturilor după criterii concurentiale şi o mai buna reflectare a costurilor şi beneficiilor legate de mediu; b) reducerea barierelor în calea promovarii eficientei energetice, stimulandu-se astfel investiţiile; c) promovarea unor mecanisme de finanţare a initiativelor în domeniul eficientei energetice; d) educarea şi constientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs; e) cooperarea dintre consumatori, producători, furnizori de energie şi autorităţile publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica naţionala de utilizare eficienta a energiei; f) sprijinirea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul utilizarii eficiente a energiei; g) promovarea initiativei private şi dezvoltarea serviciilor energetice; h) cooperarea cu alte tari în domeniul eficientei energetice şi respectarea convenţiilor internationale la care România este parte. (2) Obiectivul principal al politicii naţionale de utilizare eficienta a energiei este obtinerea beneficiului maxim în intregul lant energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea, transportul, distributia şi consumul diferitelor forme de energie. (3) Politica naţionala de utilizare eficienta a energiei defineste atât obiectivele privind utilizarea eficienta a energiei, cat şi caile pentru atingerea acestor obiective, cu referiri speciale privind: a) reducerea consumului de energie al României pe unitatea de produs intern brut; b) cresterea eficientei energetice în toate sectoarele de activitate ale economiei naţionale; c) introducerea tehnologiilor noi cu eficienta energetica ridicata; d) promovarea surselor noi de energie; e) reducerea impactului negativ asupra mediului al activităţilor de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie.  +  Capitolul 3 Programe de eficienta energetica  +  Articolul 4 (1) În scopul realizării politicii naţionale de utilizare eficienta a energiei, agentii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol, precum şi autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia sa intocmeasca programe proprii de eficienta energetica, în care vor include: a) măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implica investitii majore; b) măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizand un program de investitii pentru care se vor întocmi studiile de fezabilitate. (2) Agentia Română pentru Conservarea Energiei, prin filialele sale teritoriale, şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei acorda consultanţă gratuita pentru intocmirea programelor, în acest sens putand, pe termen limitat, sa angajeze experti asociaţi pentru intocmirea studiilor de strategie sau a celor de fezabilitate.  +  Articolul 5Programele proprii de eficienta energetica vor include acţiuni în urmatoarele direcţii principale: a) realizarea scenariilor pe termen mediu şi lung privind cererea şi oferta de energie, care să ghideze procesul decizional; b) aplicarea reglementarilor tehnice şi a standardelor naţionale de eficienta energetica, care au ca scop cresterea eficientei echipamentelor producătoare şi consumatoare de energie, inclusiv a celor din domeniul construcţiilor şi al transportului; c) promovarea utilizarii celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere economic şi nepoluante; d) incurajarea finantarii investitiilor în domeniul eficientei energetice, prin participarea statului sau a sectorului privat; e) elaborarea balantelor energetice şi formarea unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de eficienta energetica; f) promovarea cogenerarii de mica şi medie putere şi a masurilor necesare pentru cresterea eficientei sistemelor de producere, transport şi de distribuţie a caldurii la consumatori; g) înfiinţarea de compartimente specializate în domeniul eficientei energetice la nivelurile corespunzătoare, care să aibă personal capabil sa elaboreze, sa implementeze şi să monitorizeze programe de eficienta energetica; h) evaluarea impactului negativ asupra mediului.  +  Articolul 6Sinteza programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei naţionale, elaborata de Agentia Română pentru Conservarea Energiei, se aproba anual de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Capitolul 4 Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 7 (1) Agentia Română pentru Conservarea Energiei este institutie publică, cu personalitate juridica, organ de specialitate la nivel naţional în domeniul eficientei energetice, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu finanţare din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat.(1^1) De la înfiinţare şi până la data de 31 iulie 2003, cheltuielile curente şi de capital ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului.(1^2) Începând cu data de 1 august 2003, sumele cuprinse în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului pentru cheltuielile curente şi de capital aferente Agentiei Române pentru Conservarea Energiei vor fi transferate de la titlurile de cheltuieli respective la titlul <>, introducandu-se modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului. (2) Organizarea şi functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se aproba prin hotărâre a Guvernului, avandu-se în vedere urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii principale: a) elaborarea politicii naţionale de utilizare eficienta a energiei împreună cu Ministerul Industriei şi Resurselor şi supunerea spre aprobare Guvernului o dată cu politica energetica naţionala, ca parte a acesteia; b) implementarea şi monitorizarea politicii naţionale de eficienta energetica şi a programelor de utilizare eficienta a energiei; c) cooperarea cu instituţiile şi organismele interne şi internationale în vederea utilizarii eficiente a energiei şi reducerii impactului negativ asupra mediului; d) participarea la elaborarea de norme şi reglementari tehnice în scopul cresterii eficientei energetice pentru aparate, echipamente, utilaje de producere, transport, distribuţie şi consum de energie pentru cladiri, precum şi pentru alte domenii de activitate; e) certificarea conformitatii aparatelor, echipamentelor şi utilajelor pe baza masuratorilor şi incercarilor efectuate, conform prevederilor reglementarilor tehnice; f) autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice; g) coordonarea programelor de eficienta energetica finantate de institutii sau de organizaţii internationale în baza unor acorduri guvernamentale; h) evaluarea tehnica şi avizarea proiectelor de investitii în domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finanţare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic şi din alte surse interne şi externe la dispoziţia Guvernului; i) elaborarea sintezei programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei naţionale; j) cooperarea cu instituţiile abilitate, în vederea realizării balantelor energetice şi formarii unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, a realizării unor scenarii pe termen scurt, mediu şi lung privind evolutia acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienta energetica la nivel naţional; k) acordarea de consultanţă gratuita autorităţilor administraţiei publice locale în elaborarea şi aplicarea proiectelor de crestere a eficientei energetice, administratorilor cladirilor publice, ai celor cu destinaţia de locuinta şi agentilor comerciali; l) elaborarea şi coordonarea programelor de pregatire şi instruire, precum şi atestarea personalului cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei; m) avizarea împreună cu ministerele de resort, după caz, a programelor proprii de eficienta energetica, intocmite de consumatori, în condiţiile prezentei legi. (3) Agentia Română pentru Conservarea Energiei este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. Preşedintele este salarizat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, la nivelul functiei de secretar general adjunct.--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de art. 23, pct. 12, lit. a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 7 au fost introduse de art. 23, pct. 12, lit b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 8Agentia Română pentru Conservarea Energiei, în colaborare cu Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, asigura supravegherea pieţei pentru respectarea reglementarilor tehnice privind eficienta energetica.  +  Capitolul 5 Reglementari tehnice privind eficienta energetica  +  Articolul 9 (1) Ministrul industriei şi resurselor, la propunerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, emite reglementari tehnice privind eficienta energetica pentru aparate, echipamente şi utilaje cu consum mare de energie. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu consultarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, emite reglementari tehnice privind eficienta energetica pentru cladiri, precum şi pentru acordarea certificatului energetic pentru cladiri, în condiţiile legii. (3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei coordonează activitatea de stabilire şi elaborare a reglementarilor tehnice privind eficienta energetica şi reabilitarea termica a construcţiilor. (4) Ministerele interesate, în colaborare cu Agentia Română pentru Conservarea Energiei, vor emite reglementari tehnice privind eficienta energetica în domeniile lor de activitate.  +  Articolul 10Producătorii şi importatorii de aparate, utilaje şi echipamente pentru care au fost elaborate reglementari tehnice privind eficienta energetica nu le pot introduce pe piaţa decat cu condiţia respectarii acestor reglementari tehnice.  +  Articolul 11 (1) Producătorii de aparate, utilaje şi echipamente pentru care au fost elaborate reglementari tehnice privind eficienta energetica au obligaţia să efectueze sau să solicite efectuarea incercarilor şi masuratorilor stabilite prin actele normative în vigoare pentru certificarea conformitatii, după caz. (2) Certificarea conformitatii pe baza incercarilor şi masuratorilor efectuate conform reglementarilor tehnice se face pe bază de taxe de laboratoare şi/sau de organisme de specialitate notificate de ministerele de resort.  +  Capitolul 6 Oblibaţiile consumatorilor de energie  +  Articolul 12 (1) Consumatorii de energie, persoane juridice, sunt obligati: a) să respecte reglementarile tehnice în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea, repararea instalaţiilor proprii şi a receptoarelor de energie, precum şi dotarea acestora cu aparate de măsura şi control; b) sa dispună de un sistem propriu de evidenta şi monitorizare a consumurilor energetice şi sa puna la dispoziţie instituţiilor abilitate informaţii privind consumurile energetice şi indicatorii de eficienta energetica. (2) Consumatorii de energie, persoane fizice, sunt obligati sa ia măsuri pentru dotarea cu aparate de măsura şi control individuale.  +  Articolul 13 (1) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca, la fiecare 2 ani, un bilant energetic realizat de o persoană fizica sau juridica autorizata. (2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligati: a) sa numeasca un responsabil pentru energie; b) să efectueze anual un bilant energetic realizat de o persoană fizica sau juridica autorizata; c) sa elaboreze programe de măsuri pentru reducerea consumurilor energetice, potrivit art. 4 alin. (1), incluzând investiţiile pentru care se intocmesc studii de fezabilitate.  +  Articolul 14 (1) Agentii economici cu activitate de producere, transport sau distribuţie a combustibililor şi energiei sunt obligati sa ia măsuri pentru: a) reducerea consumului propriu de combustibili şi energie; b) promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei, a biogazului şi a energiei produse din deseuri menajere; c) în condiţiile convenite cu consumatorii, producătorii şi furnizorii de energie electrica şi termica pot desfăşura activităţi de informare, consultanţă, finanţare, precum şi executari de lucrari în vederea cresterii eficientei utilizarii combustibililor şi a energiei în instalatiile ce le deţin. (2) Societăţile de transport, precum şi alte societăţi care deţin mai mult de 10 autovehicule au obligaţia sa dezvolte programe de monitorizare şi gestiune a consumului de energie pentru grupul de vehicule detinut.  +  Articolul 15Administratorii cladirilor aflate în proprietate publică au obligaţia sa ia măsuri pentru: a) utilizarea eficienta a sistemului de incalzire şi climatizare; b) utilizarea materialelor de construcţie eficiente energetic; c) utilizarea rationala a iluminatului interior; d) utilizarea aparatelor de măsura şi reglare a consumului de energie; e) realizarea unui bilant energetic pentru cladirile cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 1.500 mp, o dată la 5 ani, bilant întocmit de o persoană fizica sau juridica autorizata în acest sens; f) cresterea eficientei energetice potrivit reglementarilor emise în baza prezentei legi.  +  Capitolul 7 Stimulente fiscale şi financiare pentru activităţi care conduc la cresterea eficientei energetice  +  Articolul 16Agentii economici şi unitatile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pot finanta lucrari pentru cresterea eficientei energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din profit destinate special pentru aceste investitii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit prin Legea nr. 136/1994 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare, din ajutoare de stat conform legii, din investitii realizate de terti sau prin cofinantare, precum şi prin credite.  +  Articolul 17 (1) Pentru realizarea obiectivelor propuse de prezenta lege şi pentru facilitarea investitiilor care au ca scop principal cresterea eficientei energetice consumatorii de energie pot beneficia de sprijin financiar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, instituit conform Legii nr. 136/1994, în limita a maximum 50% din valoarea acestora. (2) Finantarea proiectelor de eficienta energetica din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aproba potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Pentru cotele din profit alocate investitiilor destinate cresterii eficientei energetice se acordă scutire la plata impozitului pe profit. (2) Creditele pentru lucrari de crestere a eficientei energetice se acordă cu o dobânda de maximum 75% din cea stabilita de bănci, diferenţa urmand să fie asigurată prin alocatii anuale de la bugetul de stat. (3) Importurile de aparate, utilaje şi echipamente destinate realizării proiectelor de crestere a eficientei energetice beneficiaza de scutire de taxe vamale, aprobate prin ordine comune ale ministrului industriei şi resurselor, ministrului afacerilor externe şi ministrului finanţelor publice, la propunerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei. (4) Societăţile comerciale de management şi servicii energetice, a caror activitate se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) pot beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani de la data infiintarii, iar pentru cele existente, de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. Atribuţiile, structura şi criteriile de eligibilitate ale acestor societăţi comerciale vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 19Cuantumul şi procedura de acordare a stimulentelor fiscale şi financiare prevăzute la art. 16-18 se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Capitolul 8 Sancţiuni  +  Articolul 20Constituie contraventii, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să poată fi considerate infractiuni, urmatoarele fapte: a) nerespectarea de către managerii societatilor, de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către administratorii cladirilor publice a prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5, 12, 13, ale art. 14 alin. (2) şi ale art. 15 lit. e); b) nerespectarea reglementarilor tehnice privind eficienta energetica potrivit art. 11; c) nerespectarea prevederilor art. 10.  +  Articolul 21 (1) Contraventiile prevăzute la art. 20 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a); b) cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b); c) cu amendă de la 8.000.000 lei la 15.000.000 lei şi cu confiscarea bunurilor respective, cele prevăzute la lit. c). (2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 22Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor, inclusiv măsura confiscarii, se fac de personalul imputernicit de Agentia Română pentru Conservarea Energiei.  +  Articolul 23Prevederile art. 20 şi 21 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.-----------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 (aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002).  +  Capitolul 9 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 25În termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi Agentia Română pentru Conservarea Energiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.-----------