LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 (*actualizată*)privind taxele extrajudiciare de timbru(actualizată până la data de 15 aprilie 2002*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 6 iulie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 aprilie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 163 din 10 aprilie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.  +  Capitolul II Stabilirea şi aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru  +  Articolul 2Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice sau juridice, precum şi de către alţi solicitanţi ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat.  +  Articolul 4 (1) Taxele prevăzute la cap. I-IV din anexa constituie venituri la bugetul local, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui raza teritorială se afla sediul prestatorului de servicii. (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcţie de necesităţile funcţionarii normale a serviciilor publice şi de îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifica prin dispoziţii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. (5) Taxa prevăzută la cap. V din anexa constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5 (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru: a) eliberarea certificatelor care atesta un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de muncă, eliberarea, în condiţiile legii a certificatelor destinate obţinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veteranii de război şi pentru persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele eliberate pentru a servi în armata, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii;------------Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 163 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2002. b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă; c) atestarile în legătură cu primirea unor sume de bani; d) eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia celor folosite în justiţie; e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atesta decesul; f) eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi gratuite; g) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de identitate ale minorilor orfani, internati în case de copii; h) eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul schimbării denumirii localităţilor şi/sau a străzilor; i) examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de persoane:- persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmităţii lor;- membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe bază de reciprocitate; j) înmatricularea:- autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, pe bază de reciprocitate;- autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmităţii lor; k) serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexa, prestate la cererea instituţiilor publice. (2) Scutirile de taxe de timbru prevăzute în legi speciale pentru serviciile menţionate în anexa la prezenta lege se confirma ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.  +  Articolul 6 (1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc în numerar, prin ordin de plată şi, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexa, prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de până la 50.000 lei. (2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi încasate şi de instituţiile care primesc, întocmesc sau eliberează acte ori prestează servicii supuse acestor taxe, în condiţiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compensează, la cerere, în următoarele cazuri: a) atunci când taxa plătită nu era datorată; b) atunci când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) atunci când serviciul nu poate fi prestat. (2) Taxele extrajudiciare de timbru, plătite prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.  +  Articolul 8 (1) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum şi a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare. (2) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculaţi de la data la care s-a constatat ca aceasta nu a fost achitată.  +  Articolul 9Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au următoarele obligaţii: a) sa nu primească sau sa nu elibereze acte ori sa presteze servicii fără ca taxa extrajudiciară de timbru, datorată potrivit dispoziţiilor legale, sa fi fost achitată; b) sa vireze, în termen de 10 zile de la data încasării, la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz, sumele încasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru; c) sa păstreze documentele care atesta îndeplinirea obligaţiei privind timbrarea şi sa conducă evidentele necesare în vederea identificarii actelor, lucrărilor şi serviciilor eliberate sau prestate.  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 atrage răspunderea administrativ-disciplinară a persoanelor vinovate.  +  Articolul 11Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către: a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.Până la organizarea de către consiliile locale a organelor de specialitate, atribuţiile ce le revin privind controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor; b) organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 12Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atribuţii de control se pot exercita căile de atac prevăzute de procedura de soluţionare a obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finanţelor, după caz.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 13Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin: a) hotărâre a consiliilor locale, în condiţiile stabilite prin legea privind impozitele şi taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale; b) hotărâre a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15Pentru aplicarea legii Ministerul Finanţelor, cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. b) şi d)-i), art. 2, art. 3 lit. m)-p), art. 5, precum şi art. 4, art. 6 alin. 1, 4 şi 5, art. 9, art. 9^1, art. 10-13, art. 14 alin. 2, însă numai în ceea ce priveşte taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificările ulterioare;- pct. III (inclusiv notele nr. 1 şi 2), VI, VII, X şi XIX din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 şi aprobată prin Legea nr. 102/1994;- orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU  +  AnexăLISTAcuprinzând taxele extrajudiciare de timbru───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea serviciului Taxacrt. (lei)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      CAPITOLUL I      Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele      decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei,      Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi de      notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate      de unele instituţii publice 1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi    locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de    stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept    sa certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor,    adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atesta    un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se    plăteşte o alta taxa extrajudiciară de timbru mai mare 800 2. Eliberarea certificatului de producător agricol 2.850 3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,    pe cap de animal:    - pentru animale sub 2 ani 800    - pentru animale peste 2 ani 1.600 4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra    animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:    - pentru animale sub 2 ani 3.100    - pentru animale peste 2 ani 8.000 5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală 10.000 6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a    altor certificate medicale folosite în justiţie 2.850 7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2.000 8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării    numelui şi a sexului 27.500 9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii    căsătoriei 1.60010. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române,    a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 1.60011. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de    stare civilă 1.60012. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor    pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 1.600                     CAPITOLUL II    Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate    şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru    eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 1. Acte de identitate:    a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv       a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru       cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum       şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimatiilor       provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără       cetăţenie 800    b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a       reşedinţei 800    c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini       şi ale persoanelor fără cetăţenie 10.550    d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate       şi legitimatii provizorii în locul celor pierdute, furate       sau deteriorate 11.200 2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind    furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a    populaţiei 800 3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 4.100 4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2.000                  CAPITOLUL III    Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea    obţinerii permiselor de conducere 1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoala    de conducători de autovehicule:    a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule       din sub categoria A1 6.500    b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule       din categoria A 10.300    c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule       aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1,       B+E 12.800    d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule       aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1,       Tr 25.500    e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule       aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E,       D1+E, C, D, Tb, Tv 32.000    f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule       din categoriile C+E, D+E 38.500 2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoala De 5 ori    de conducători de autovehicule, cu excepţia celor prevăzute taxele    la pct. 3 prevăzute                                                                     la pct. 1,                                                                     cores-                                                                     punzator                                                                     fiecărei                                                                     categorii                                                                     şi sub-                                                                     categorii                                                                     de autove-                                                                     hicule 3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat Dublul    permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul taxelor   anulat prevăzute                                                                     la pct. 1 4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse De 3 ori    de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii taxele    a permisului de conducere prevăzute                                                                     la pct. 1                                                                     ori, după                                                                     caz, la                                                                     pct. 2 sau                                                                     3                      CAPITOLUL IV    Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor,    autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de    circulaţie pentru probe 1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporară a autovehiculelor    şi remorcilor:    a) autovehicule şi remorci cu masa totală maxima autorizata de       până la 750 kg inclusiv 67.750    b) autovehicule şi remorci cu masa totală maxima autorizata       cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv 134.250    c) autovehicule şi remorci cu masa totală maxima autorizata mai       mare de 3.500 kg 268.400 2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi    remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 19.250 3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor    şi remorcilor 769.300                       CAPITOLUL V    Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 27.550 lei/hec-    terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar tar sau frac-    nr. 18/1991 tiune de hectar───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.-------------