ORDIN nr. 160 din 20 ianuarie 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea modelului şi continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice(actualizat până la data de 27 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2005.În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 188 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, al art. 64 alin. (2) şi (4), art. 87 şi al art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor prevăzute în anexa nr. 1:1. 220 "Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.01.13/3p;2. 221 "Declaratie privind veniturile estimate din activităţi independente", cod 14.13.01.13/4p;3. 222 "Declaratie privind veniturile estimate din activităţi agricole", cod 14.13.01.13/9p;4. 223 "Declaratie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridica, constituite între persoane fizice", cod 14.13.01.13/1i;5. 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;6. 225 "Declaratie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate", cod 14.13.01.13/5i;7. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.02.13/3a;8. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente", cod 14.13.02.13/4a;9. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi agricole", cod 14.13.02.13/9a.  +  Articolul 2Formularele prevăzute la art. 1, cu excepţia celor prevăzute la pct. 7, 8 şi 9, se completeaza şi se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare şi pastrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2003 pentru aprobarea modelului şi continutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata şi modificata prin Legea nr. 493/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003.  +  Articolul 6Directia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor din cadrul Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 ianuarie 2004.Nr. 160.  +  Anexa 1    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      220 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANTELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                                          DECLARATIE                 PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR                                    Anul |_|_|_|_|    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/                    tatalui Numar de identificare fiscala   ┌───────────────┬────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐   └───────────────┴────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┘A Judet Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘           ┌─────────────────────────────────┐    Tara └─────────────────────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------  B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI  1. Numele şi prenumele (denumirea) persoanei careia     i se cedeaza dreptul de folosinţă a bunului .............................  2. Contract de închiriere Nr. ....... data ....../...../.........  3. Data începerii realizării venitului: ......./...../......  4. Data încetării realizării venitului: ......./...../......  5. Date de identificare ale bunului: ......................................                                     ........................................  6. Determinarea venitului Sistem real [] Cote forfetare de cheltuieli []     net:-----------------------------------------------------------------------------  C. VENIT ESTIMAT                                                                      - lei -                                               C1. CONSTRUCTII C2. ALTE BUNURI                                                ┌────┬────────────────────────┐  1. Contravaloarea chiriei conform │ 1. │ │     contractului: ....................... └────┴────────────────────────┘  2. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor     legale, în sarcina proprietarului,     uzufructuarului sau a altui detinator     legal, dacă sunt efectuate de cealalta ┌────┬───────────────────────┐     parte contractantă, prevăzute în contract: │ 2 │ │                                                └────┴───────────────────────┘                                                ┌────┬──────────────────────┐  3. Venit brut estimat (rd. 1 + rd. 2) │ 3 │ │                                                └────┴──────────────────────┘                                                ┌────┬──────────────────────┐  4. Cheltuieli deductibile estimate* ......... │ 4 │ │                                                └────┴──────────────────────┘                                                ┌────┬──────────────────────┐  5. Venit net estimat (rd. 3 - rd. 4)* │ 5 │ │                                                └────┴──────────────────────┘------------    *) Se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului       net în sistem real-----------------------------------------------------------------------------    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa: Judet .......... Sector .............. Localitate ...............         Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....         Cod postal ...... Telefon ............ Fax ....... E-mail ........                              ┌─────┐┌──────────────────┐  Cod de identificare fiscala └─────┘└──────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------   Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura │ data │ |Semnatura data │  contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....-------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                               Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/3p----------------    Formularul 220 "Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.01.13/3p a fost inlocuit cu formularul prevăzut în anexa V la ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 27 ianuarie 2005.                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      221 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANTELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                               DECLARATIE             PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE                             Aul |_|_|_|_|    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/                    tatalui Numar de identificare fiscala   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ │ │ ││ ││ │   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judet Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘         ┌─────────────────────────────────┐    Tara │ │         └─────────────────────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA 1. Natura veniturilor: Venituri ┌──┐ Venituri din ┌──┐                          comerciale └──┘ profesii libere └──┘ 2. Obiectul principal de activitate .......... Cod CAEN ┌──┬──┬──┬──┐                                                           └──┴──┴──┴──┘ 3. Forma de organizare: Individual ┌──┐ Asocieri între persoanele fizice ┌─┐                                     └──┘ └─┘ 4. Locul principal de desfăşurare a activităţii ............................ 5. Autorizatie/Document de autorizare Nr.: ... Data ../../.. Organ emitent .. 6. Contract de asociere Nr.: ............. Data ....../..../....... 7. Data începerii activităţii: ../../.. 8. Data încetării activităţii: ../../..--------------------------------------------------------------------------------    C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE        I. Venit estimat                                                                  - lei -                                                           ┌────┬───────────┐  1. Venit brut estimat .................................. │ 1. │ │                                                           └────┴───────────┘                                                           ┌────┬───────────┐  2. Cheltuieli deductibile estimate ..................... │ 2. │ │                                                           └────┴───────────┘                                                           ┌────┬───────────┐  3. Venit net estimat ................................... │ 3. │ │                                                           └────┴───────────┘  II. Declar că venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit [ ]                                                Bifati cu X dacă este cazul-------------------------------------------------------------------------------    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa: Judet .......... Sector .............. Localitate ...............         Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....         Cod postal ...... Telefon ............ Fax ....... E-mail ........                              ┌─────┐┌──────────────────┐  Cod de identificare fiscala │ ││ │                              └─────┘└──────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------   Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura │ data │ |Semnatura data │  contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....-------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                               Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/4p                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      222 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANTELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                               DECLARATIE             PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE                            Anul |_|_|_|_|    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/                    tatalui Numar de identificare fiscala   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ │ │ ││ ││ │   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judet Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘     Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) .................-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA 1. Felul activităţii    - Cultivarea şi valorificarea florilor în sere şi solarii ........[]    - Cultivarea şi valorificarea legumelor şi zarzavaturilor      în sere şi solarii .............................................[]    - Cultivarea şi valorificarea arbustilor ........................ []    - Cultivarea şi valorificarea plantelor decorative .............. []    - Cultivarea şi valorificarea ciupercilor ....................... []    - Exploatarea pepinierelor viticole ............................. []    - Exploatarea pepinierilor pomicole ............................. []    - Alte activităţi asemanatoare .................................. [] 2. Contract de asociere Nr.: ............. Data ....../..../....... 3. Data începerii activităţii: ../../..--------------------------------------------------------------------------------    C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE                                                                  - lei -                                                           ┌────┬───────────┐  1. Venit brut estimat .................................. │ 1. │ │                                                           └────┴───────────┘                                                           ┌────┬───────────┐  2. Cheltuieli deductibile estimate ..................... │ 2. │ │                                                           └────┴───────────┘                                                           ┌────┬───────────┐  3. Venit net estimat ................................... │ 3. │ │                                                           └────┴───────────┘-------------------------------------------------------------------------------    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa: Judet .......... Sector .............. Localitate ...............         Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....         Cod postal ...... Telefon ............ Fax ....... E-mail ........                               ┌─────┐┌──────────────────┐  Cod de indentificare fiscala │ ││ │                               └─────┘└──────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------   Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura │ data │ |Semnatura data │  contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....-------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                               Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/9p                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      223 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANTELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                                  DECLARATIE                   PRIVIND VENITURILE ESTIMATE PENTRU ASOCIAŢIILE                         FARA PERSONALITATE JURIDICA                      CONSTITUITE INTRE PERSOANE FIZICE                              Anul |_|_|_|_|    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢIEI FARA PERSONALITATE JURIDICA    Denumire Cod de identificare fiscala   ┌──────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐A │ ││ ││ │d └──────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘r Judet Sector Localitatee ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐s │ │ │ │a └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.   ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA 1. Natura veniturilor: Venituri ┌──┐ Venituri din ┌──┐ Altele ┌──┐                          comerciale └──┘ profesii libere └──┘ └──┘ 2. Locul principal de desfăşurare a activităţii ............................ 3. Obiectul principal de activitate .......... Cod CAEN ┌──┬──┬──┬──┐                                                           └──┴──┴──┴──┘ 4. Autorizatie/Document de autorizare Nr.: ... Data ../../.. Organ emitent .. 5. Contract de asociere Nr.: ............. Data ....../..../....... 6. Tipul asociaţiei fără personalitate juridica (Se va bifa cu X casuta     corespunzătoare situaţiei)     asociaţia familiala [] societate civila profesionala [] altele [] 7. Nume şi prenume responsabil asociaţie desemnat prin contract ..........    Numar telefon/fax responsabil asociaţie ......... E-mail .......... 8. Perioada de functionare: de la ..../..../.... la ..../..../........ 9. Numar asociaţi ...............................-------------------------------------------------------------------------------   C. VENIT NET                                                                    - lei -                                                            ┌────┬───────────┐  1. Venit brut estimat ................................... │ 1. │ │                                                            └────┴───────────┘                                                            ┌────┬───────────┐  2. Cheltuieli deductibile estimate....................... │ 2. │ │                                                            └────┴───────────┘                                                            ┌────┬───────────┐  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ............................ │ 3. │ │                                                            └────┴───────────┘-------------------------------------------------------------------------------   D. DISTRIBUTIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIATI (tabel verso)-------------------------------------------------------------------------------  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura responsabil asociaţie │ data │                                  v................ v...............------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                             Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/1i   D. DISTRIBUTIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIATI┌────┬────────┬─────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────┐│Nr. │Nume şi │Cod numeric personal/│Domiciliul │Cota de distribuire a│ Venit ││crt.│prenume │Nr. de identificare │ │venitului net estimat│ net ││ │asociat │ fiscala │ │la nivelul asociaţiei│estimat││ │ │ │ │ % │distri-││ │ │ │ │ │ buit │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │├────┴────────┴─────────────────────┴───────────┴─────────────────────┼───────┤│ TOTAL │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      224 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANTELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                              DECLARATIE            PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE                    OBTINUTE DE CATRE PERSOANELE FIZICE CARE     DESFASOARA ACTIVITATE IN ROMÂNIA ŞI DE CATRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE                     ANGAJATE ALE MISIUNILOR DIPLOMATICE ŞI                   POSTURILOR CONSULARE ACREDITATE IN ROMÂNIA                        Luna |_|_| Anul |_|_|_|_|                                              Declaratie rectificativa [ ]                                              Se completeaza cu X                                              în cazul declaratiilor                                              rectificative    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/                    tatalui Nr. de identificare fiscala   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judet Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘   Documentul care reglementeaza raportul de muncă: Nr. ..... Data .../.../....   Perioada de activitate: de la ..../..../....... la ..../..../.........───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA       ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL   Nume, prenume/ Denumire Cod de identificare fiscala   ┌─────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   └─────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judet Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII     DIN STRAINATATE                                                              - lei -                                                              ┌────┬───────────┐  1. Venit brut: ....................................... │ 1. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii, │ 2. │ │     din care: ......................................... └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐     2.a. contribuţia pentru asigurarile sociale: ........ │ 2a.│ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐     2.b. contribuţia pentru asigurarile de şomaj ....... │ 2b.│ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐     2.c. contribuţia pentru asigurarile sociale de sănătate: │ 2c.│ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  3. Venit net (rd.1 - rd.2) ............................. │ 3. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  4. Deduceri personale* ................................... │ 4. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  5. Cotizatia sindicala plătită* ......................... │ 5. │ │                                                              └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  6. Contribuţie la schemele facultative de pensii │ 6. │ │     ocupationale* ....................................... └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  7. Venit baza de calcul (rd.3 -rd.4 - rd.5 - rd.6 sau │ 7. │ │     rd.3, după caz) ..................................... └────┴───────────┘                                                              ┌────┬───────────┐  8. Impozit lunar datorat .................................. │ 8. │ │                                                              └────┴───────────┘  9. Document de plată a impozitului Nr. ...... data .../.../......------------    *) Se completeaza numai pentru functia de baza, conform legii--------------------------------------------------------------------------------    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa: Judet .......... Sector .............. Localitate ...............         Str. ........ Nr. ....... Bloc .... Scara .....Etaj .....Ap. .....         Cod postal ...... Telefon ............ Fax ....... E-mail ........                              ┌─────┐┌──────────────────┐  Cod de identificare fiscala │ ││ │                              └─────┘└──────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------   Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Semnatura │ data │ |Semnatura data │  contribuabil v....... v.... |reprezentant fiscal ......... v....-------------------------------------------------------------------------------  Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                               Data ...........................------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/5----------------    Formularul 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5" a fost inlocuit cu formularul prevăzut în anexa V la ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 27 ianuarie 2005.                                                           ┌────────────┐                                                           │ ROMÂNIA │                                                           │ ┌─────┐ │                                                           │ │ MFP │ │      225 │ └─────┘ │                                                           │ MINISTERUL │                                                           │ FINANTELOR │                                                           │ PUBLICE │                                                           └────────────┘                           DECLARATIE                    INFORMATIVA PRIVIND INCEPEREA/INCETAREA         ACTIVITĂŢII PERSOANELOR FIZICE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN      ROMÂNIA ŞI CARE OBTIN VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE    A. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI       DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL   Nume, prenume/ Denumire Cod de identificare fiscala   ┌─────────────────────────────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ ││ ││ │   └─────────────────────────────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judet Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘-------------------------------------------------------------------------------    B. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Initiala Prenume Cod numeric personal/                    tatalui Numar de identificare fiscala   ┌───────────────┬────────┬──────────────┐┌───┐┌────────────────────────────┐   │ │ │ ││ ││ │   └───────────────┴────────┴──────────────┘└───┘└────────────────────────────┘A Judet Sector Localitated ┌────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐r │ │ │ │e └────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘s Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.a ┌────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐   │ │ │ │ │ │ │   └────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘    Cod postal ┌───────┐ Telefon ┌───────┐ Fax ┌───────┐ E-mail ┌───────┐               └───────┘ └───────┘ └───────┘ └───────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   C. DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUI  1. Documentul care reglementeaza raportul de muncă: Nr. ... Data .../.../...  2. Data începerii activităţii: ..../..../.........  3. Data încetării activităţii: ..../..../.........───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   inscrise în acest formular sunt corecte şi complete.   Nume şi prenume .............. ┌──────────────────────┐   Functia ...................... │Semnatura şi stampila │                                                    │ │                                                    └──────────────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                           Data ...........................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Cod 14.13.01.13/5i   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │   │ ┌─────┐ │ Agentia Naţionala de Administrare Nr. înregistrare ....   │ │ MFP │ │ Fiscala Data ...............   │ └─────┘ │ Administratia Finanţelor Publice   │ MINISTERUL │   │ FINANTELOR │   │ PUBLICE │   └────────────┘       DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT               privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor                               pe anul.......    Către:    Nume: ................... Prenume:.......................    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala ..................    Domiciliul: Localitatea ... Str. .... Nr. ... Bloc ... Sc. .. Ap. .. Et. ..    Judeţul(sectorul) ........... Cod postal .....................    Contract de închiriere nr. ............. data ../../..    Data începerii realizării venitului: ..../..../.... Data încetării    realizării venitului: ......./...../.....    Declaratia privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor    înregistrată la nr. ..... din ../.../...    Nume şi prenume (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de    folosinţă a bunului .................................................    .....................................................................    Date de identificare ale bunului ....................................    În baza art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările    şi completările ulterioare, a Declaraţiei privind veniturile estimate din    cedarea folosinţei bunurilor pe anul .../ Contractului de închiriere nr.    ...../.. Raportului de inspecţie fiscala nr. ..... se stabilesc plăţile    anticipate cu titlu de impozit, după cum urmeaza:    I. Determinarea venitului estimat şi a plăţilor anticipate cu titlu       de impozit                                                            - lei-┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ 1. venit brut estimat │ │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2. cheltuieli deductibile 25% │ │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3. cheltuieli deductibile estimate* │ │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 4. venit net estimat (1-2-3) │ │├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 5. plati anticipate cu titlu de impozit │ │└───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    *) Pentru contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului       net în sistem real    II. Plati anticipate cu titlu de impozit    1. La venitul net estimat de ..... lei revin plati anticipate cu titlu    de impozit de ......... lei.        Punctul 2 şi 3 se completeaza numai în cazul modificarii impunerii        în cadrul aceluiasi an    2. Plăţile anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea    precedenta ........ lei.    3. Diferenţa (de adaugat sau de scăzut) dintre plăţile anticipate de la    pct. 1 şi cele de la pct. 2 .......... lei.    4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):                                                                   -lei-┌─────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Termen de plată │Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa ││ │ de impozit │ de la pct. 3 │├─────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤├─────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤├─────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤├─────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤├─────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤│ TOTAL │ │ │└─────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┘    Pentru plăţile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenele    aratate mai sus, se vor calcula dobanzi şi penalităţi de intarziere.    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.    Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie,    care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal    emitent.┌─────────────┬─────────────┬───────────────────┬──────┬───────────────────┐│ │ Functia │Numele şi prenumele│ Data │ Semnatura │├─────────────┼─────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────────┤│Aprobat │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────────┤│Verificat │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼───────────────────┼──────┼───────────────────┤│Întocmit │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────┴───────────────────┴──────┴───────────────────┘                                        Am primit un exemplar,                                        Semnatura contribuabil ...........                                        Data ../.../... sau    cod 14.13.02.13/3a Nr. şi data confirmarii de primire:                                        .................................    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067--------------Formularul "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor pe anul ...........", cod 14.13.02.13/3a" a fost inlocuit cu cu formularul prevăzut în anexa V la ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 27 ianuarie 2005.Sediul principal de desfăşurare a activităţii ..............................Obiectul principal de activitate ....................... Cod CAEN ..........Natura veniturilor: venituri comerciale/venituri din profesii libere .......Autorizatie/Document de autorizare/Contract de asociere nr. ...data ../../..Perioada de activitate: de la data ..../..../.... la data ..../...../........Declaratia privind veniturile estimate din activităţi independenteînregistrată la nr. .... din ........./......../.........În baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 88 şi a Declaraţieiprivind veniturile estimate din activităţi independente/Declaraţieispeciale privind veniturile din activităţi independente pe anul ..../Raportului de inspecţie fiscala se stabilesc plăţile anticipate cu titlu deimpozit, după cum urmeaza:I. Determinarea venitului estimat şi a plăţilor anticipatecu titlu de impozit a) în sistem real:                                                                  - lei -   ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐   │1. venit brut estimat │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │2. cheltuieli deductibile estimate │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │3. venit net estimat │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │4. plati anticipate cu titlu de impozit │ │   └───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ b) pe baza normelor de venit:                                                                               - lei -  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐  │1. pozitia din nomenclatorul activităţilor independente │ │  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤  │2. venitul net determinat pe baza normei de venit │ │  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤  │3. venit net aferent perioadei lucrate │ │  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤  │4. plati anticipate cu titlu de impozit │ │  └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘II. Plati anticipate cu titlu de impozit:1. La venitul net estimat de ....... lei revin plati anticipate cu titlude impozit de ......... lei.Punctul 2 şi 3 se completeaza numai în cazul modificarii impuneriiîn cadrul aceluiasi an2. Plăţile anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunereaprecedenta .......... lei3. Diferenţa (de adaugat sau de scăzut) dintre plăţile anticipatede la pct. 1 şi cele de la pct. 2 ......... lei.4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):                                                                                        - lei -  ┌─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐  │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │  │ │ de impozit │ de la pct. 3 │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ TOTAL │ │ │  └─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────┘Pentru plăţile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenelearatate mai sus, se vor calcula dobanzi şi penalităţi de intarziere.Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, carese depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.  ┌─────────────────────┬───────────┬────────────────┬────────┬──────────────┐  │ │ Functia │ Nume şi │ Data │ Semnatura │  │ │ │ prenume │ │ │  ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤  │ Aprobat │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤  │ Verificat │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤  │ Întocmit │ │ │ │ │  └─────────────────────┴───────────┴────────────────┴────────┴──────────────┘Am primit un exemplar,Semnatura contribuabil .......Data ....../.........sauNr. şi data confirmarii de primire:..........................cod 14.13.02.13/4aLocalitatea în a carei raza se afla terenul (terenurile) ....................Felul activităţii ..........................................................Declaratia privind veniturile estimate din activităţi agricoleînregistrată la nr. .... din ........./......../.........Contract de asociere nr. .............. data ......./......./.......Data începerii activităţii: .............................................În baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 88 şi a Declaraţieiprivind veniturile estimate din activităţi agricole/Declaraţieispeciale privind veniturile din activităţi agricole pe anul ..../Raportului de inspecţie fiscala se stabilesc plăţile anticipate cu titlu deimpozit, după cum urmeaza:I. Determinarea venitului estimat şi a plăţilor anticipatecu titlu de impozit                                                                        - lei -   ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐   │1. venit brut estimat │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │2. cheltuieli deductibile estimate │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │3. venit net estimat │ │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   │4. plati anticipate cu titlu de impozit │ │   └───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘II. Plati anticipate cu titlu de impozit1. La venitul net estimat de ....... lei revin plati anticipate cu titlude impozit de .................... lei.Punctul 2 şi 3 se completeaza numai în cazul modificarii impuneriiîn cadrul aceluiasi an2. Plăţile anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunereaprecedenta .......... lei3. Diferenţa (de adaugat sau de scăzut) dintre plăţile anticipatede la pct. 1 şi cele de la pct. 2 ............. lei.4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):                                                                     - lei -  ┌─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐  │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │  │ │ de impozit │ de la pct. 3 │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ │ │ │  ├─────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────┤  │ TOTAL │ │ │  └─────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────┘Pentru plăţile anticipate cu titlu de impozit neachitate până la termenelearatate mai sus, se vor calcula dobanzi şi penalităţi de intarziere.Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, carese depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.  ┌─────────────────────┬───────────┬────────────────┬────────┬──────────────┐  │ │ Functia │ Nume şi │ Data │ Semnatura │  │ │ │ prenume │ │ │  ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤  │ Aprobat │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤  │ Verificat │ │ │ │ │  ├─────────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼──────────────┤  │ Întocmit │ │ │ │ │  └─────────────────────┴───────────┴────────────────┴────────┴──────────────┘Am primit un exemplar,Semnatura contribuabil .......Data ....../.........sauNr. şi data confirmarii de primire:..........................cod 14.13.02.13/9a  +  Anexa 2INSTRUCTIUNIde completare a formularului 220 "Declaratie privindveniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor"Cod 14.13.01.13/3pDeclaratia se completeaza de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obtinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.Declaratia se depune de către:- contribuabilii care realizează venituri dintr-o sursa noua în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data incheierii contractului între părţi, o dată cu inregistrarea acestuia;- contribuabilii care au contracte incheiate din anii precedenti şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, o dată cu cererea de optiune.Nu depun declaratie estimativa contribuabilii care realizează venituri din arendare.Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa.În situaţia inchirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completeaza şi depune cate o declaratie privind veniturile estimate, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.Declaratia se completeaza de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet şi corect, datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.Declaratia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUIAdresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.Tara - se completeaza de către contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numărul de identificare fiscala, atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTIrd. 1. Numele şi prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinţă a bunului - se completeaza numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice careia i s-a cedat folosinţă bunului.rd. 2. Contract de închiriere - se inscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul incheiat între părţi, precum şi data înregistrării acestuia.rd. 3. Data începerii realizării venitului - se inscrie data prevăzută pentru începerea derularii contractului incheiat între părţi.rd. 4. Data încetării realizării venitului - se inscrie data prevăzută pentru încetarea contractului incheiat între părţi.rd. 5. Date de identificare ale bunului - se inscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosinţă este cedata. De exemplu: a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numărul, blocul, etajul, apartamentul), suprafaţa totala, din care inchiriata; b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numărul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici.rd. 6. Determinarea venitului net - se bifeaza casuta corespunzătoare în functie de modul de determinare a venitului net (în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli).C. VENIT ESTIMATrd. 1. Contravaloarea chiriei, conform contractului - se inscrie contravaloarea (în lei) a chiriei, prevăzută în contractul incheiat între părţi pentru anul fiscal în curs.rd. 2. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dacă sunt efectuate de cealalta parte contractantă, prevăzute în contract - se inscrie suma totala (în lei) a cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractantă.rd. 3. Venit brut estimat - se inscrie suma calculată prin majorarea chiriei inscrise în contract cu suma reprezentand cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dacă sunt efectuate de cealalta parte contractantă, respectiv se aduna datele inscrise la rd. 2 cu datele inscrise la rd. 1.rd. 4. Cheltuieli deductibile estimate - se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real şi conduc evidenţa contabilă în partida simpla. Se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat.rd. 5. Venit net estimat - se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real şi care conduc evidenţa contabilă în partida simpla.Se inscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 3 şi suma înscrisă la rd. 4.D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCALSe completeaza numai în cazul în care oblibaţiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare al reprezentantului fiscal.-------------------INSTRUCTIUNILE de completare a formularului 220 "Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor" au fost inlocuite cu cele prevăzute în anexa VI la ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 27 ianuarie 2005.INSTRUCTIUNIde completare a formularului 221 "Declaratie privindveniturile estimate din activităţi independente",Cod 14.13.01.13/4pDeclaratia se completeaza de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, inclusiv din activităţi adiacente.Declaratia se depune de către:- contribuabilii care incep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;- contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu declaratia speciala;- contribuabilii care determina venitul net pe bază de norme de venit şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, odata cu cererea de optiune, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal.Declaratia nu se depune de către contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa de către platitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale realizate în baza contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităţi de expertiza contabila şi tehnica judiciara şi extrajudiciara; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala; cazul veniturilor din activităţi independente realizate de către contribuabili în cadrul unei asociaţii între persoane fizice şi persoane juridice, care nu da nastere unei persoane juridice.Persoanele fizice care obtin venituri din activităţi independente din mai multe surse depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit.Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, completeaza declaratia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.Declaratia se completeaza de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet şi corect toate datele prevăzute în formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa venitului;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.Declaratia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUIAdresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.Tara - se completeaza de către contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România.Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATArd. 1. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzătoare categoriei de venituri care urmeaza a se realiza în anul fiscal de impunere: venituri comerciale (venituri din fapte de comert ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum şi din practicarea unei meserii) şi venituri din profesii libere (venituri obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii).rd. 2. Obiectul principal de activitate - se inscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri desfăşurată de contribuabil, înscrisă în autorizatia de functionare sau în documentul de autorizare care îi atesta dreptul de desfăşurare a unei activităţi independente sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.rd. 3. Forma de organizare - se inscrie, după caz, forma de organizare prevăzută în autorizatia de functionare, documentul de autorizare sau în contractul de asociere.rd. 4. Locul principal de desfăşurare a activităţii - se completeaza cu adresa locului principal de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completeaza adresa locului principal de desfăşurare a activităţii.rd. 5. Autorizatie/Document de autorizare - se inscriu numărul şi data eliberarii autorizatiei de functionare care atesta dreptul contribuabilului de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent, respectiv numărul şi data eliberarii documentului de autorizare care atesta dreptul contribuabilului de a exercita profesii libere, precum şi organul emitent.rd. 6. Contract de asociere:- se completeaza numai de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice;- se inscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.rd. 7, rd. 8. Data începerii/încetării activităţii - se completeaza de către contribuabilii care îşi incep/inceteaza activitatea în cursul anului.C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTEI. Venit estimat - se completeaza de către contribuabilii care desfăşoară în mod individual sau intr-o formă de asociere, constituita între persoane fizice, activităţi independente pentru care venitul net se determina în sistem real.rd. 1. Venit brut estimat - se inscrie suma reprezentand veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual.rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achizitionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar, etc. Se completeaza de către contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual.rd. 3. Venit net estimat - se completeaza astfel:- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în mod individual, se inscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2;- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, se inscrie venitul care le revine acestora din distribuirea venitului net estimat al asociaţiei, preluat din col. 5 a tabelului "Distributia venitului net estimat pe asociaţi" din Declaratia privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridica, constituite între persoane fizice, randul corespunzător contribuabilului.II. DECLAR CA VENITUL NET SE DETERMINA PE BAZA DE NORME ANUALE DE VENIT - se completeaza cu x casuta special prevăzută în acest scop de către contribuabilii pentru care venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit.D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCALSe completeaza numai în cazul în care oblibaţiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.INSTRUCTIUNIde completare a formularului 222 "Declaratie privindveniturile estimate din activităţi agricole"Cod 14.13.01.13/9pDeclaratia se completeaza şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbustilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea, realizate în mod individual şi/sau în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice.Declaratia se depune de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, după cum urmeaza:- până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, odata cu cererea de optiune, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent;- în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care incep activitatea în cursul anului fiscal;- contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, odata cu declaratia speciala;Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a carei raza teritoriala se afla terenul. În cazul în care în raza teritoriala a aceleiasi localităţi se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaratie de impunere.Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, completeaza declaratia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.Declaratia se completeaza de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet şi corect, toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa venitului (terenul);- copia se păstrează de către contribuabil.Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postai, prin scrisoare recomandata.Declaratia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUIAdresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscala va fi precedat de litera " R".Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) - se inscrie denumirea unităţii administrativ - teritoriale în a carei raza se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comuna sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA1. Felul activităţii - se bifeaza casuta (casutele) corespunzătoare tipului de activitate agricola ce urmeaza a fi desfăşurată în anul fiscal de impunere.2. Contract de asociere:- se completeaza numai de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice;- se inscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE1. Venit brut estimat - se inscrie suma reprezentand veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în mod individual.2. Cheltuieli deductibile estimate - se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat. Se completeaza de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în mod individual.3. Venit net estimat - se completeaza astfel:- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole în mod individual, se inscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2;- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridica, constituita între persoane fizice, se inscrie venitul care le revine acestora din distribuirea venitului net estimat al asociaţiei, preluat din coloana 5 a tabelului "Distributia venitului net estimat pe asociaţi" din Declaratia privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridica, constituite între persoane fizice, randul corespunzător contribuabilului.D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCALSe completeaza numai în cazul în care oblibaţiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de către contribuabil.Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.INSTRUCTIUNIde completare a formularului 223 "Declaratie privindveniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitatejuridica, constituite între persoane fizice"Cod 14.13.01.13/1iDeclaratia se completeaza în cazul asociaţiilor fără personalitate juridica, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţile agricole.Asociaţiile care obtin venituri de natura celor mai sus menţionate, din mai multe surse, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit.Declaratia se completeaza de către asociatul desemnat prin contract sa răspundă de indeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.Declaratia se depune de către:- asociaţiile care incep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;- asociaţiile care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, odata cu declaratia anuală de venit.Declaratia nu se depune de către:- asociaţiile fără personalitate juridica constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa de către platitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale obtinute în baza contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităţi de expertiza contabila şi tehnica, judiciara şi extrajudiciara; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala;- asociaţiile constituite între persoane fizice şi persoane juridice, care nu dau nastere unei persoane juridice, care realizează venituri din activităţi independente;Declaratia se completeaza, inscriind cu majuscule, citet şi corect datele prevăzute în formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla locul principal de desfăşurare a activităţii;- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asociaţiei, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.Declaratia se pune gratuit la dispoziţie asociatului care raspunde de indeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, la solicitarea acestuia.A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢIEI FARA PERSONALITATE JURIDICASe completeaza: denumirea asociaţiei şi adresa domiciliului fiscal a asociaţiei.Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala atribuit asociaţiei fără personalitate juridica. În cazul în care asociaţia fără personalitate juridica este platitoare de taxa pe valoarea adăugată, codul de înregistrare fiscala va fi precedat de litera "R".B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATArd. 1. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzătoare categoriei de venituri care urmeaza a se realiza în anul fiscal de impunere.rd. 2. Locul principal de desfăşurare a activităţii - se inscrie adresa exacta a locului principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei.rd. 3. Obiectul principal de activitate - se inscrie obiectul principal de activitate prevăzut în autorizatie sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.rd. 4. Autorizatie/Document de autorizare - se inscriu numărul şi data eliberarii autorizatiei de functionare/documentului de autorizare care atesta dreptul asociaţiei de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent.rd. 5. Contract de asociere - se inscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.rd. 6. Tipul asociaţiei fără personalitate juridica - se bifeaza casuta corespunzătoare tipului asociaţiei.rd. 7. Nume şi prenume responsabil asociaţie desemnat prin contract - se inscrie numele şi prenumele responsabilului desemnat prin contract sa răspundă pentru indeplinirea obligaţiilor asociaţiei, precum şi numărul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.rd. 8. Perioada de functionare - se inscrie data începerii şi încetării activităţii, conform contractului.rd. 9. Numar asociaţi - se inscrie numărul de persoane care fac parte din asociaţie.C. VENIT NETrd. 1. Venit brut estimat - se inscrie suma reprezentand veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura estimate a se realiza de către asociaţie în anul fiscal în curs.rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.rd. 3. Venit net estimat - se inscrie suma reprezentand venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinata ca diferenţa între venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2.D. TABELUL "DISTRIBUTIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIATI":col. 1. "Nume şi prenume asociat"- se inscriu numele şi prenumele asociatilor, conform contractului de asociere.col. 2. "Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala" - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui asociat sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.col. 3. "Domiciliul" - se completeaza adresa domiciliului fiscal.col. 5. "Venit net estimat distribuit "- se inscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire a venitului net (din col.4) la suma venitului net estimat a se realiza la nivelul asociaţiei (rd.3 "Venit net estimat" de la Cap. C "Venit net") sau calculată conform altor clauze contractuale.rd. "Total" - se inscrie suma obtinuta prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociaţi. Suma astfel calculată va fi egala cu cea înscrisă la rd. 3 "Venit net estimat" de la Cap. C "Venit net".INSTRUCTIUNIde completare a formularului 224 "Declaratieprivind veniturile sub forma de salarii din strainatateobtinute de către persoanele fizice care desfăşoarăactivitate în România şi de către persoanele fizice româneangajate ale misiunilor diplomatice şiposturilor consulare acreditate în România"Cod 14.13.01.13/5Declaratia se completeaza de către persoanele fizice rezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.Termen de depunere:- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul;- ori de cate ori contribuabilul constata erori în declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situaţie în care se inscrie "X" în casuta special prevăzută în acest scop*).Declaratia se completeaza de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet şi corect, toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.Declaratia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.-------------*) Declaratia rectificativa se poate depune până în momentul iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de cont rol fiscal privind perioada la care se referă.A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUIAdresa - se completeaza adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Nr. de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Documentul care reglementeaza raportul de muncă - se inscriu numărul şi data documentului incheiat cu angajatorul, în baza caruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.Perioada de activitate - se inscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementeaza raportul de muncă.B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILULCod de identificare fiscala - se completeaza, după caz, dacă persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscala, conform legislaţiei române.Adresa - se completeaza adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATErd. 1. Venit brut - se inscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natura, realizate de contribuabil în luna de raportare.rd. 2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii - se inscrie suma totala a contribuţiilor obligatorii, datorate de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii, şi platite (rd. 2a + rd. 2b + rd. 2c): 2a) contribuţia pentru asigurări sociale - se inscrie suma reprezentand contribuţia individuala de asigurări sociale, datorata potrivit prevederilor legale; 2b) contribuţia pentru asigurarile de şomaj - se inscrie suma reprezentand contribuţia pentru protectia sociala a somerilor, datorata potrivit prevederilor legale; 2c) contribuţia pentru asigurarile sociale de sănătate - se inscrie suma reprezentand contribuţia pentru asigurarile sociale de sănătate, datorata potrivit prevederilor legale.rd. 3. Venit net - se calculeaza ca diferenţa între venitul brut şi suma totala a contribuţiilor sociale datorate, potrivit legii (rd. 1 - rd. 2).rd. 4. Deduceri personale - se inscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atesta dreptul de deducere. Se completeaza numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.rd. 5. Cotizatia sindicala plătită: se inscrie suma reprezentand cotizatia sindicala plătită în luna de raportare;rd. 6. Contribuţiile la schemele facultative de pensii ocupationale: se inscrie suma reprezentand contribuţiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel încât la nivelul anului sa nu depăşească echivalentul în lei a 200 de euro;rd. 7. Venit baza de calcul:- pentru functia de baza: se inscrie suma calculată prin scaderea deducerilor personale (rd. 4), a cotizatiei sindicale platite (rd. 5) şi a contribuţiilor la schemele facultative de pensii ocupationale (rd. 6) din venitul net (rd. 3);- în celelalte cazuri: se preia suma înscrisă la rd. 3. rd. 8. Impozit lunar datorat - se inscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului baza de calcul (rd. 7).D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCALSe completeaza numai în cazul în care oblibaţiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.-------------------INSTRUCTIUNILE de completare a formularului 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatateobtinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România" au fost inlocuite cu cele prevăzute în anexa VI la ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 27 ianuarie 2005.INSTRUCTIUNIde completare a formularului 225 "Declaratie informativaprivind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizicecare desfăşoară activitate în România şi care obtin veniturisub forma de salarii din strainatate"Cod 14.13.01.13/5iDeclaratia se completeaza de către persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate.În categoria persoanelor care au obligaţia să depună declaratia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundatii sau organizaţii cu sediul în strainatate, organizaţii şi organisme internationale care funcţionează în România etc.Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementeaza raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.Pentru fiecare contribuabil care obtine venituri sub forma de salarii din strainatate pentru activitatea desfăşurată în România, se completeaza şi se depune cate o declaratie.Declaratia se completeaza în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla locul desfăşurării activităţii contribuabilului;- copia se păstrează de către persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.Declaratia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.A. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILULCod de identificare fiscala - se completeaza, după caz, dacă persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscala, conform legislaţiei române.Adresa - se completeaza adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.B. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUIAdresa - se completeaza adresa domiciliului fiscal.Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numărul de identificare fiscala atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.C. DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUIrd. 1. Documentul care reglementeaza raportul de muncă - se inscrie numărul şi data documentului în baza caruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.rd. 2. Data începerii activităţii - se completeaza în cazul unui raport de muncă nou, inscriindu-se data începerii activităţii prevăzută în documentul care reglementeaza raportul de muncă.rd. 3. Data încetării activităţii - se completeaza în cazul încetării raportului de muncă, inscriindu-se data încetării activităţii prevăzută în documentul care reglementeaza raportul de muncă.  +  Anexa 3Caracteristici de tiparireMODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE ŞI PASTRARE A FORMULARELOR1. Declaratie privind veniturile estimate din cedareafolosinţei bunurilor, cod 14.13.01.13/3p1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor2. Cod: 14.13.01.13/3p3. Format: A4/t24. Caracteristici de tiparire: - se tipareste: (seturi)- pe faţa conţinutul declaraţiei- pe verso instrucţiunile de completare- se poate utiliza şi echipament informaticpentru editare şi completare5. Se difuzeaza: gratuit6. Se utilizeaza la: estimarea veniturilor obtinute din cedarea folosinţei bunurilor7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil sau reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa de venit- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.2. Declaratie privind veniturile estimate dinactivităţi independente, cod 14.13.01.13/4p1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din activităţi independente2. Cod: 14.13.01.13/4p3. Format: A4/t24. Caracteristici de tiparire: - se tipareste:(seturi)- pe faţa conţinutul declaraţiei- pe verso instrucţiunile de completare- se poate utiliza şi echipament informaticpentru editare şi completare5. Se difuzeaza: gratuit6. Se utilizeaza la: estimarea veniturilor obtinute din desfăşurarea activităţilor independente7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil sau reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa de venit- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.3. Declaratie privind veniturile estimate dinactivităţi agricole, cod 14.13.01.13/9p1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din activităţi agricole2. Cod: 14.13.01.13/9p3. Format: A4/t24. Caracteristici de tiparire: - se tipareste:(seturi)- pe faţa conţinutul declaraţiei- pe verso instrucţiunile de completare- se poate utiliza şi echipament informaticpentru editare şi completare5. Se difuzeaza: gratuit6. Se utilizeaza la: estimarea veniturilor obtinute din activităţi agricole de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil sau reprezentantul fiscal8. Circula la: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sursa de venit- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului4. Declaratie privind veniturile estimate pentruasociaţiile fără personalitate juridica, constituiteîntre persoane fizice, cod 14.13.01.13/1i1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridica, constituite între persoane fizice2. Cod: 14.13.01.13/1i3. Format: A4/t24. Caracteristici de tiparire - pe ambele fete(seturi)- se poate utiliza şi echipament informaticpentru editare şi completare5. Se difuzeaza: gratuit6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate a se realiza de către asociaţiile între persoane fizice care nu dau nastere unei persoane juridice7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: responsabilul desemnat al asociaţiei8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla locul principal de desfăşurare a activităţii- copia la asociaţie9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociaţiei.5. Declaratie privind veniturile sub forma de salariidin strainatate obtinute de către persoanele fizicecare desfăşoară activitate în România şi de cătrepersoanele fizice române angajate ale misiunilordiplomatice şi posturilor consulare acreditate înRomânia, cod 14.13.01.13/51. Denumire: Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România2. Cod: 14.13.01.13/53. Format: A4/t24. Caracteristici de tiparire:- se tipareste:(seturi)- pe faţa conţinutul declaraţiei- pe verso instrucţiunile de completare- se poate utiliza şi echipament informaticpentru editare şi completare5. Se difuzeaza: gratuit6. Se utilizeaza la: declararea lunara a veniturilor sub forma de salarii din strainatate, obtinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: contribuabil sau reprezentantul fiscal8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala contribuabilul îşi are domiciliul fiscal- copia la contribuabil9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.6. Declaratie informativa privind începerea/încetareaactivităţii persoanelor fizice care desfăşoarăactivitate în România şi care obtin venituri sub formade salarii din strainatate, cod 14.13.01.13/5i1. Denumire: Declaratie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate2. Cod: 14.13.01.13/5i3. Format: A4/t24. Caracteristici de tiparire: - se tipareste:(seturi)- pe faţa conţinutul declaraţiei- pe verso instrucţiunile de completare- se poate utiliza şi echipament informaticpentru editare şi completare5. Se difuzeaza: gratuit6. Se utilizeaza la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetării activităţii contribuabilului persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi obtin venituri sub forma de salarii7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla locul desfăşurării activităţii- copia la persoana fizica sau juridica la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.7. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlude impozit privind venitul din cedarea folosinţeibunurilor, cod 14.13.02.13/3a1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor2. Cod: 14.13.02.13/3a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tiparire:- pe o singura faţa- se poate utiliza şi echipament informaticpentru editare şi completare5. Se difuzeaza: gratuit6. Se utilizeaza la: stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau organul fiscal pe a cărui raza teritoriala se realizează venitul, în cazul contribuabililor fără domiciliu fiscal în România8. Circula: - un exemplar la contribuabil- un exemplar la organul fiscal competent9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.8. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlude impozit privind venitul din activităţi independente,cod 14.13.02.13/4a1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente2. Cod: 14.13.02.13/4a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tiparire: - pe o singura faţa- se poate utiliza şi echipament informaticpentru editare şi completare5. Se difuzeaza: gratuit6. Se utilizeaza la: stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau organul fiscal pe a cărui raza teritoriala se realizează venitul, în cazul contribuabililor fără domiciliu fiscal în România8. Circula: - un exemplar la contribuabil- un exemplar la organul fiscal competent9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.9. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlude impozit privind venitul din activităţi agricole,cod 14.13.02.13/9a1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi agricole2. Cod: 14.13.02.13/9a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tiparire: - pe o singura faţa- se poate utiliza şi echipament informaticpentru editare şi completare5. Se difuzeaza: gratuit6. Se utilizeaza: la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau organul fiscal pe a cărui raza teritoriala se realizează venitul, în cazul contribuabililor fără domiciliu fiscal în România8. Circula: - un exemplar la contribuabil- un exemplar la organul fiscal competent9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.─────────────────