LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 (*actualizata*)Legea cinematografiei(actualizata până la data de 27 decembrie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 577 din 14 decembrie 2004*).---------------*) NOTA CTCE:Potrivit art. II din LEGEA nr. 577 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.250 din 24 decembrie 2004, în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Regia Autonoma de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România film" se reorganizeaza, prin hotărâre a Guvernului, în Societatea Comerciala "România film" - S.A., cu capital integral de stat, având ca obiect de activitate distributia şi exploatarea filmelor cinematografice.La data reorganizarii bunurile proprietate privată a statului şi terenurile în folosinţă administrate de Regia Autonoma de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România film" devin proprietatea Societatii Comerciale "România film" - S.A.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza organizarea, finantarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei, precum şi administrarea patrimoniului acesteia. (2) În sensul prezentei legi, domeniul cinematografiei cuprinde activităţile legate de creatia, producţia, finantarea, distributia, difuzarea şi exploatarea filmelor cinematografice.  +  Articolul 2 (1) Activitatea cinematografica din România se bazeaza pe respectarea urmatoarelor principii: a) libertatea de creatie, de exprimare artistica şi de comunicare publică a filmelor cinematografice; b) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minoritatilor naţionale din România prin promovarea filmelor cinematografice în circuitul mondial de valori; c) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale; d) incurajarea initiativei private în domeniile creatiei, productiei, finantarii, distributiei, difuzarii şi exploatarii filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească; e) promovarea unui sistem concurential deschis, de acces la modalitatile de credit financiar din Fondul cinematografic. (2) Principiile prevăzute la alin. (1) sunt promovate de către Centrul Naţional al Cinematografiei, potrivit competentelor şi responsabilitatilor ce-i revin prin prezenta lege.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) film cinematografic - produsul finit al unor lucrari în domeniul cinematografiei, care are ca rezultat realizarea unor filme de fictiune, de animatie sau documentare şi care este pus în valoare, initial, prin proiectii în sali sau gradini de spectacol cinematografic; după premiera cinematografica filmul cinematografic poate fi pus în valoare şi prin emisiuni de televiziune transmise prin orice fel de mijloc, precum şi prin difuzare pe casete video, compact discuri, DVD sau prin orice alt suport; filmul cinematografic poate fi de scurt metraj, având o durată de maximum 20 de minute, sau de lung metraj, cu o durată de minimum 85 de minute; b) proiectul cinematografic - dosarul cuprinzand documentele care stau la baza productiei unui film: angajamentul producătorului, scenariul cinematografic, nominalizarea regizorului şi o propunere de distribuţie pentru rolurile principale, cu acceptul de principiu al interpreţilor, nominalizarea producătorului executiv, precum şi a principalilor membri ai echipei de filmare, specificarea principalelor locuri de filmare, planul de finanţare, devizul şi planul calendaristic; c) producătorul de film - persoana juridica ce îşi asuma responsabilitatea producerii filmului şi, în aceasta calitate, organizeaza realizarea acestuia şi furnizeaza mijloacele necesare tehnice şi financiare; d) finantatorul de proiect cinematografic - persoana fizica sau juridica ce finanţează, total sau parţial, producţia unui film.  +  Capitolul 2 Centrul Naţional al Cinematografiei  +  Articolul 4Centrul Naţional al Cinematografiei este institutie publică de interes naţional în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridica, funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor şi are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei se organizeaza şi funcţionează prin comasarea prin absorbtie a institutiei publice Arhiva Naţionala de Filme, care se desfiinteaza. (3) Centrul Naţional al Cinematografiei preia, în condiţiile legii, toate drepturile şi oblibaţiile institutiei publice Arhiva Naţionala de Filme. (4) Patrimoniul institutiei publice Arhiva Naţionala de Filme se transmite Centrului Naţional al Cinematografiei pe bază de protocol de predare-preluare incheiat în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (5) Patrimoniul Centrului Naţional al Cinematografiei se majoreaza, în mod corespunzător, cu valoarea rezultata potrivit alin. (3). (6) Personalul institutiei publice Arhiva Naţionala de Filme, existent la data comasarii, se preia, în condiţiile legii, de către Centrul Naţional al Cinematografiei şi beneficiaza de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare. (7) Cheltuielile curente şi cheltuielile de capital ale Centrului Naţional al Cinematografiei se finanţează din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (8) Veniturile proprii se realizează din Fondul cinematografic şi din activităţi aprobate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (9) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii şi cultelor. (10) Directorul general şi personalul Centrului Naţional al Cinematografiei sunt incadrati şi salarizati conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar. (11) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator tertiar de credite.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 5Centrul Naţional al Cinematografiei asigura aplicarea reglementarilor în domeniul activităţilor de productie, distribuţie şi exploatare a filmelor cinematografice, administrarea patrimoniului cinematografiei naţionale, gestionarea Fondului cinematografic, susţinerea creatiei şi industriei cinematografice, administrarea Registrului cinematografiei, precum şi cooperarea şi reprezentarea internationala în domeniul cinematografiei.  +  Articolul 6Centrul Naţional al Cinematografiei are urmatoarele atribuţii principale: a) elaboreaza strategia de dezvoltare a cinematografiei naţionale şi o supune spre aprobare Ministerului Culturii şi Cultelor; b) elaboreaza proiecte de acte normative pentru domeniul sau de activitate şi propune Ministerului Culturii şi Cultelor promovarea acestora; c) reglementeaza desfăşurarea activităţilor de productie, de distribuţie, de difuzare şi de exploatare a filmelor cinematografice realizate cu credit financiar acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei; d) abrogata; e) poate asigura participarea şi reprezentarea cinematografiei româneşti la organisme şi manifestari naţionale şi internationale, specifice domeniului sau de activitate; f) emite norme de organizare şi functionare a Registrului cinematografiei, precum şi norme de clasificare a filmelor cinematografice şi a salilor şi gradinilor de spectacol cinematografic; g) administreaza, intretine, dezvolta şi exploateaza, în condiţiile legii, bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, precum şi orice alte bunuri pe care le detine; h) colecteaza şi administreaza Fondul cinematografic; i) initiaza şi sprijina organizarea de festivaluri şi alte manifestari cinematografice în România; j) asigura selectarea filmelor cinematografice româneşti finantate de Centrul Naţional al Cinematografiei, în vederea participării acestora la festivaluri sau la alte manifestari internationale, şi poate sprijini participarea filmelor cinematografice româneşti selectate de organizatorii festivalurilor sau ai altor manifestari internationale; k) sprijina activităţi de formare şi de perfectionare a personalului de specialitate şi acorda atestate profesionale în domeniu; l) elaboreaza Anuarul statistic al cinematografiei, prin preluarea datelor necesare de la persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei; m) urmareste respectarea reglementarilor în domeniul cinematografiei şi aplica, potrivit legii, sancţiuni contraventionale; n) participa la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internationale în domeniul cinematografiei, potrivit legii; o) editeaza şi poate sprijini editarea publicatiilor de specialitate şi de informare în domeniu; p) asigura resurse financiare pentru conservarea, restaurarea şi valorificarea filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale; r) organizeaza concursurile de selecţie a proiectelor cinematografice, în vederea acordarii de credit financiar din Fondul cinematografic, în condiţiile legii; s) poate închiria, concesiona sau vinde sali de cinematograf, în condiţiile legii, unor societăţi care se angajează sa pastreze destinaţia acestora şi să le modernizeze; t) poate închiria sau concesiona, pe o durată determinata, ori poate vinde pentru productii cinematografice, în condiţiile legii, bunuri din patrimoniul cinematografiei naţionale, menţionate la art. 11 lit. a), b) şi e); u) acorda anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui şi alte premii în domeniul cinematografiei. v) conserva, restaureaza, modernizeaza şi pune în valoare fondul de filme şi materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale.-------------Literele a) şi b) ale art. 6 au fost modificate de pct. 2 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Litera d) a art. 6 a fost abrogata de pct. 3 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Litera v) a art. 6 a fost introdusa de pct. 4 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 8 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei administreaza Registrul cinematografiei, instrument unitar de evidenta pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de clasificare a filmelor, salilor şi gradinilor de spectacol cinematografic. (2) Înscrierea în Registrul cinematografiei, precum şi obtinerea clasificarilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei. (3) Persoanele juridice care produc, distribuie, multiplica, difuzeaza şi/sau exploateaza filme cinematografice, pe orice fel de suport, au obligaţia să se inregistreze în Registrul cinematografiei. (4) Metodologia de administrare a Registrului cinematografiei şi de inscriere în acesta se stabileste în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin norme elaborate de Centrul Naţional al Cinematografiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Pentru operaţiile executate în Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc şi se actualizeaza prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.-------------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 9Sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor se afla Regia Autonoma de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor <>, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate în domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic <> - S.A., Studioul Cinematografic <> - S.A. şi Studioul Cinematografic <> - S.A.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Capitolul 3 Patrimoniul cinematografiei naţionale  +  Articolul 11Patrimoniul cinematografiei naţionale este format din: a) filme cinematografice româneşti de toate genurile: lungmetraje şi scurtmetraje de fictiune, documentare sau de animatie, precum şi materialele lor primare de imagine şi sunet, realizate până în 1990 cu finanţare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetul unor unităţi de stat; b) materialele şi bunurile rămase în urma productiilor româneşti realizate în condiţiile lit. a) sau din prestaţiile internationale realizate de studiourile de stat, care pot fi utilizate în producţia de filme noi, cum ar fi: obiecte de recuzita, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate şi confectionate pe costurile filmelor respective, aflate în orice loc de depozitare;b^1) materialele documentare, precum: scenariile şi partiturile muzicale care au stat la baza realizării filmelor româneşti, fotografiile din filmele româneşti, precum şi cele realizate în timpul turnarii filmelor, împreună cu negativele acestora, afisele, pliantele cinematografice etc., jurnalele cinematografice de actualitati, precum şi materialele cinematografice nemontate (imagine şi sunet) obtinute în cadrul filmarilor de cinecronica sau de letopiset cinematografic şi al filmarilor unor evenimente deosebite sau în cadrul filmarilor unor activităţi ale protocolului de stat, realizate înainte de anul 1990 cu finanţare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetele unor unităţi cinematografice de stat; c) abrogata; d) sali şi gradini de spectacol cinematografic; e) abrogata; f) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea:- Centrul Naţional al Cinematografiei;- Arhiva Naţionala de Filme;- Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogosoaia; g) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea:- Regia Autonoma de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România film";- Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.;- Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.;- Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.---------------Partea introductiva a art. 11 a fost modificata de pct. 9 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Literele c) şi e) ale art. 11 au fost abrogate de pct. 10 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Litera b^1) a art. 11 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 577 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.250 din 24 decembrie 2004.  +  Articolul 12 (1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. a) şi f), sunt bunuri de interes naţional şi se afla în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. b), se afla în proprietatea privată a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. d), precum şi cele prevăzute în anexa nr. 1 se afla în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România Film». (4) Salile şi gradinile de cinematograf prevăzute în anexa nr. 1 nu îşi pot schimba destinaţia, respectiv utilizarea lor pentru exploatarea filmelor cinematografice, prin organizarea şi desfăşurarea de proiectii zilnice destinate publicului spectator. (5) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, prevăzute în anexa nr. 2, se afla în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (6) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, prevăzute la art. 11 lit. g), se afla în proprietatea privată a statului şi în administrarea, după caz, a Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România Film», a Studioului Cinematografic «Sahia Film» - S.A., a Studioului Cinematografic «Rofilm» - S.A. sau a Studioului Cinematografic «Animafilm» - S.A.---------------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 577 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.250 din 24 decembrie 2004.Alin. (4)-(6) ale art. 12 au fost introduse de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 577 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.250 din 24 decembrie 2004.  +  Capitolul 4 Fondul cinematografic  +  Articolul 13 (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii cinematografice şi pentru indeplinirea atribuţiilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic. (2) Fondul cinematografic este colectat şi administrat de Centrul Naţional al Cinematografiei, potrivit legii. (3) Fondul cinematografic se constituie din sumele alocate Centrului Naţional al Cinematografiei de la bugetul de stat cu aceasta destinatie şi din surse extrabugetare.  +  Articolul 14 (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic se constituie din veniturile realizate de Centrul Naţional al Cinematografiei, prin: a) administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale, care se afla în proprietatea publică a statului, conform prezentei legi; b) perceperea tarifelor pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei; c) colectarea unei contribuţii de 2% din preţul de vanzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, care se adauga la preţul acestora, platibila de agentul economic care face vanzarea şi/sau inchirierea angro; agentii economici distribuitori angro de casete video înregistrate sunt obligati sa transmita Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vanzare şi/sau de închiriere incheiate, cuprinzand valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, până la data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara; d) colectarea unei contribuţii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice şi private, care se adauga la acest pret, şi care se încasează de la agentul de publicitate sau firma cumparatoare a minutelor de publicitate; e) colectarea unei contribuţii de 3% în cazul vanzarilor barter, care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv în cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzeaza publicitatea; plata contributiei către Fondul cinematografic se face de către agentul de publicitate sau, după caz, de către agentul intermediar; f) colectarea unei contribuţii de 3% pentru minutele de publicitate incluse în productii sau programe achiziţionate de posturile de televiziune, şi care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate perceput în cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzeaza; pentru publicitatea inclusa în filmele româneşti aceasta contribuţie este de 1,5%; g) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate, vandute din spatiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru producţia de programe şi care se adauga acestui pret; plata contributiei către Fondul cinematografic se face de către postul de televiziune prin cablu, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. d)-f); h) colectarea unei contribuţii de 8% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spatii destinate vizionarii cu public, cu excepţia filmelor româneşti; în cazul filmelor care au interdictie de vizionare pentru minori, potrivit clasificarii stabilite prin Registrul cinematografic, contribuţia este de 12%; obligaţia platii contributiei revine agentilor economici care realizează venituri din exploatarea filmelor, după plata impozitului pe spectacol; i) colectarea unei contribuţii de 3% din profitul brut obţinut de agentii economici care desfăşoară activităţi economice de alt profit în cinematografele aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei şi în anexele acestora; j) colectarea unei contribuţii de 25% din venitul net realizat din cesiunea drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor româneşti menţionate la art. 11 lit. a), cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor; k) inchirierea sau concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit legii; l) colectarea unei contribuţii de 1% din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de fictiune a caror pondere depăşeşte 60% din timpul emisiei zilnice, şi care se adauga la acest pret; m) realizarea altor activităţi specifice, precum şi acceptarea de donatii sau sponsorizari. (2) Sumele datorate pentru contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. c)-i) şi l) reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi. (3) Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicatii informeaza trimestrial Centrul Naţional al Cinematografiei în legătură cu numărul abonatilor de la care se încasează taxe de abonament pentru fiecare retea aflata în functionare şi cu valoarea taxelor de abonament percepute.--------------Literele a) şi k) ale alin. (1) al art. 14 au fost modificate de pct. 12 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 15 (1) Agentii economici sunt obligati sa declare şi sa vireze Centrului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-j) şi l) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, precum şi să depună lista contractelor incheiate, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), cu menţionarea valorii acestora. (2) Neplata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) constituie evaziune fiscala şi se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) Pentru virarea cu intarziere a sumelor datorate de către agentii economici potrivit prevederilor art. 15 se percep penalităţi de intarziere, în conformitate cu reglementarile privind impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. (2) Pentru urmarirea incasarii sumelor datorate Centrul Naţional al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silita, conform dispoziţiilor legale. (3) Penalitatile de intarziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic şi se utilizeaza în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 17 (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d), f) şi g) pot opta, cu aprobarea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru cofinantare directa a unui proiect cinematografic românesc ce urmeaza să fie produs sau distribuit, în condiţiile prezentei legi. (2) Cuantumul sumelor astfel utilizate, certificat prin documente contabile depuse la Centrul Naţional al Cinematografiei, nu poate fi mai mic de 25% din bugetul de productie, respectiv, de distribuţie al proiectului. (3) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (2) vor fi scazute din cuantumul contributiei datorate către Fondul cinematografic, pentru anul de productie sau de distribuţie a proiectului cinematografic respectiv, aceste sume reprezentand cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi. (4) Bugetul filmului finanţat în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie să fie aprobat de Centrul Naţional al Cinematografiei pe baza preturilor medii de piaţa, stabilite de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru proiectele finantate din Fondul cinematografic.  +  Articolul 18La sfârşitul fiecarui an suma reprezentand veniturile extrabugetare, rămase neutilizate din Fondul cinematografic, se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie.  +  Capitolul 5 Finantarea unor activităţi din domeniul cinematografiei  +  Articolul 19Centrul Naţional al Cinematografiei acorda, din Fondul cinematografic, credit financiar persoanelor juridice inscrise în Registrul cinematografic, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 20Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobânda, se acordă pentru: a) producţia de filme cinematografice, prin concurs, în condiţiile prezentei legi; b) distributia, difuzarea şi exploatarea filmelor în cinematografe, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 21Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda credit financiar nerambursabil pentru: a) întreţinerea şi conservarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale; b) relansarea distributiei şi difuzarii unor filme româneşti aflate în Arhiva Naţionala de Filme.  +  Articolul 22Pot solicita credit financiar rambursabil fără dobânda, pentru producţia de filme cinematografice, persoanele juridice autorizate care au castigat concursul de selecţie şi indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) sunt inscrise în Registrul cinematografiei; b) asigura o contribuţie de minimum 6% din bugetul total al productiei, din care jumătate în numerar sau prin scrisoare de garantie bancara, iar restul în dotari tehnice şi servicii; c) au obţinut, în condiţiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului; d) prezinta dosarul proiectului întocmit în conformitate cu normele Centrului Naţional al Cinematografiei; e) includ în bugetul de productie al filmului urmatoarele cote maximale:- 12,5% - pentru regia societatilor producătoare;- 10% - cheltuieli neprevazute;- 5% - onorariul pentru regizor;- 4% - onorariul pentru producătorul executiv;- 4% - onorariul pentru scenarist;- 4% - onorariul pentru compozitor; f) includ în devizul de productie al filmului costuri ce nu pot depăşi nivelul mediu al pieţei; g) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, la bugetul asigurarilor sociale şi la Fondul cinematografic, cu excepţia ratelor scadente la contracte; h) asigura în proiectul cinematografic o participare a cetatenilor români, astfel: cel puţin 2 dintre autorii filmului scenarist, regizor, compozitor - cel puţin 50% din numărul actorilor distribuiţi în rolurile principale şi cel puţin 50% din numărul tehnicienilor şi specialistilor; i) executarea lucrărilor pentru realizarea filmului are loc, în proportie de două treimi, în România.  +  Articolul 23Pot obtine credit financiar rambursabil fără dobânda persoanele juridice autorizate de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru distributia, difuzarea şi exploatarea în cinematografe a unor noi filme româneşti, în urmatoarele condiţii: a) sunt inscrise în Registrul cinematografiei; b) prezinta un proiect de distribuţie, difuzare şi exploatare pentru unul sau mai multe filme româneşti; c) asigura o cota de minimum 30% din devizul general al proiectului; d) deţin drepturile de exploatare a filmului în reteaua de cinematografe din România.  +  Articolul 24 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda credit financiar rambursabil fără dobânda în cazul coproductiilor cinematografice internationale în care persoanele juridice române sunt coproducatori şi indeplinesc urmatoarele condiţii: a) sunt inscrise în Registrul cinematografiei; b) sunt castigatoare ale concursului de selecţie a proiectului de film, în condiţiile art. 26 alin. (4); c) au o participare financiară de minimum 10%, în cazul coproductiilor multilaterale cu cel puţin 3 coproducatori şi, respectiv, de minimum 20% în cazul coproductiilor bilaterale; d) deţin, pe bază de contract incheiat între părţi, dreptul de coproprietate asupra negativului originar şi au dreptul la un suport care să permită reproducerea filmului cinematografic şi deţin drepturile pentru exploatare pe teritoriul României; e) îşi asuma obligaţia ca genericul filmului şi materialele publicitare sa mentioneze creditul acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Persoanele juridice române prevăzute la alin. (1) trebuie să prezinte la concurs dosarul proiectului, cu urmatoarele documente: a) scenariul literar al filmului; b) copia contractului privind drepturile de proprietate asupra scenariului; c) lista elementelor artistice şi tehnice din tarile implicate; d) devizul şi planul de finanţare; e) planul de productie; f) contractul de coproductie între producători; g) lista locurilor de filmare.  +  Articolul 25Coproductiile realizate în cadrul convenţiilor europene din care face parte şi România se produc în baza criteriilor şi condiţiilor stabilite pentru această categorie de filme cinematografice.  +  Articolul 26 (1) Selecţia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizează prin concurs, în conformitate cu regulamentul elaborat de Centrul Naţional al Cinematografiei, aprobat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Selecţia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizează de către o comisie formata din 5 membri. (3) Componenta comisiei de selecţie se stabileste, pentru fiecare sesiune de concurs, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (4) Comisia selecteaza proiectele prezentate, iar hotărârile comisiei se comunică solicitantilor printr-o scrisoare care certifica selectarea proiectului pentru acordarea creditului financiar, în termen de 5 zile calendaristice de la luarea deciziei. (5) Hotărârea comisiei este valabila 6 luni, interval în care trebuie asigurata finantarea proiectului şi trebuie incheiat contractul de creditare. (6) În cazuri bine justificate directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (5) de maximum 3 luni.---------------Alin. (3) şi (6) ale art. 26 au fost modificate de pct. 13 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 27Cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobânda se stabileste conform prezentei legi de către o comisie stabilita prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.---------------Art. 27 a fost modificat de pct. 14 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 28Hotărârile comisiei de selecţie şi ale comisiei pentru acordarea cuantumului în care se acordă creditul financiar pot fi contestate la Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.---------------Art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 29 (1) Selectarea proiectelor pentru distributia, difuzarea şi exploatarea filmelor româneşti se face de către o comisie stabilita prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Proiectele vor cuprinde în mod obligatoriu referiri concrete asupra campaniei de promovare a filmului, a tirajului de copii şi a ariei de distribuţie prevăzute pentru fiecare film. (3) Pentru proiectele selectionate cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobânda este decis de Centrul Naţional al Cinematografiei.-------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 16 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 30 (1) Creditul financiar rambursabil fără dobânda, pentru productie, se aloca în urmatoarele cuantumuri: a) pentru filmele de lung metraj de fictiune, până la 65% din valoarea devizului, din care până la 50% la inceputul perioadei de pregatire a filmului, iar diferenţa pe parcursul realizării proiectului; b) pentru filmele de debut regizoral, până la 80% din valoarea devizului, din care până la 50% la inceputul perioadei de pregatire a filmului, iar diferenţa pe parcursul realizării proiectului; c) pentru filmele de scurt metraj, documentare şi de animatie, până la 80%, din care până la 50% la inceputul perioadei de pregatire, iar diferenţa pe parcursul realizării proiectului. (2) Alocarea unei a doua transe de credit financiar se face numai în urma unui control financiar care să certifice corecta utilizare a fondurilor. (3) Pentru incurajarea şi sprijinirea productiei de filme se poate acorda, în situaţii bine justificate, un credit financiar suplimentar de până la 25% din valoarea devizului filmului respectiv, sub forma de credit cu dobânda, care se adauga la cuantumul de finanţare prevăzut la alin. (1) lit. a) şi se deduce din primele încasări ale filmului. (4) Cuantumul dobanzii aplicate la creditul cu dobânda este cel stabilit de Banca Naţionala a României. (5) Creditul pentru productie şi/sau exploatare ori distribuţie de filme se acordă exclusiv pentru proiectele castigatoare la concurs şi este netransmisibil. (6) În situaţia prevăzută la alin. (3) negativul filmului trece în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, până la recuperarea integrală a creditelor şi a dobanzii aferente.  +  Articolul 31 (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobânda, se acordă pe baza contractului incheiat între Centrul Naţional al Cinematografiei şi persoanele juridice ale caror proiecte cinematografice au fost selectionate conform prezentei legi. (2) Contractul se incheie după verificarea dosarului financiar al proiectului de către Centrul Naţional al Cinematografiei, prin care se atesta ca finantarea integrală a proiectului, atât ca surse, cat şi ca termene, este asigurata. (3) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei trebuie să suspende sau, după caz, sa rezilieze contractele de acordare a creditului financiar în urmatoarele situaţii: a) beneficiarul creditului financiar nu prezinta Centrului Naţional al Cinematografiei situaţia cheltuielilor efectuate şi documentele justificative în termen de maximum 15 zile de la data solicitarii; b) nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate faţă de Centrul Naţional al Cinematografiei; c) creditul financiar nu este utilizat conform contractului. (4) Sumele acordate pentru distribuţie şi exploatare trebuie folosite în cel mult 6 luni de la acordarea acestora. (5) Creditele pentru productie, difuzare şi exploatare pot fi cumulate. (6) În cazuri bine justificate conducerea Centrului Naţional al Cinematografiei poate prelungi termenul prevăzut la alin. (4) cu maximum 3 luni.-------------Partea introductiva a alin. (3) al art. 31 a fost modificata de pct. 17 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 32Veniturile extrabugetare colectate în Fondul cinematografic se pot utiliza şi pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal sau materiale, necesare pentru indeplinirea atribuţiilor şi responsabilitatilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 33 (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobânda, acordat în condiţiile prezentei legi, se ramburseaza Centrului Naţional al Cinematografiei din veniturile obtinute de către beneficiarul creditului, prin valorificarea filmului realizat. (2) Durata de rambursare a creditului fără dobânda nu poate depăşi 7 ani. (3) În cazul nerambursarii integrale a creditului, după expirarea perioadei de 7 ani Centrul Naţional al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol incheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului cinematografic respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat. (4) La data semnarii protocolului prevăzut în alin. (3) suma nerambursata se stinge ca datorie; în cazul coproductiilor cu parteneri straini prevederile alin. (3) se referă la partea de finanţare românească. (5) Beneficiarii creditului rambursabil cu dobânda au obligaţia de a-l returna într-un termen de maximum 3 ani de la premiera filmului. (6) Persoanele fizice sau juridice care contribuie în numerar la producţia sau la valorificarea unui film cu mai mult de 20% din bugetul acestuia şi au beneficiat de maximum 65% credit financiar acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei îşi pot recupera aceasta contribuţie inaintea rambursarii creditului datorat Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 34 (1) Beneficiarii creditelor pentru productie, distribuţie, difuzare şi exploatare au obligaţia de a transfera Centrului Naţional al Cinematografiei, din veniturile realizate prin valorificarea filmului, sumele corespunzătoare cotei procentuale de participare a Centrului Naţional al Cinematografiei la bugetul filmului respectiv. (2) Transferul sumelor menţionate la alin. (1) se face trimestrial până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celei în care s-a incasat venitul. (3) Beneficiarii creditelor rambursabile vor prezenta o dată cu transferul sumelor, conform alin. (2), documente referitoare la: a) sumele încasate din difuzare şi exploatare; b) cheltuielile efectuate; c) copii ale contractelor de exploatare. (4) Producătorul este obligat sa tina evidenţa contabilă a incasarilor pentru fiecare film, pe toata durata returnarii creditului primit de la Centrul Naţional al Cinematografiei. (5) Beneficiarul creditului financiar acordat din Fondul cinematografic este obligat sa deruleze operaţiunile financiare printr-un cont bancar deschis şi utilizat exclusiv în acest scop. (6) Beneficiarul creditului financiar este obligat sa tina evidenţa contabilă a acestui cont pe toata durata contractului de credit financiar şi sa puna la dispoziţia Centrului Naţional al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile corespunzătoare.  +  Articolul 35 (1) Dreptul de proprietate asupra negativului filmului aparţine producătorului. (2) Copia standard a filmului finanţat cu credit din partea Centrului Naţional al Cinematografiei trebuie realizata în maximum 12 luni de la incheierea contractului de creditare; în cazuri bine justificate Centrul Naţional al Cinematografiei, în urma unui raport documentat, poate prelungi termenul de finalizare a copiei. (3) În termen de 90 de zile de la finalizarea copiei standard şi a matritei video negativul şi materialele primare ale filmului realizat cu credit din partea Centrului Naţional al Cinematografiei se vor depune la Arhiva Naţionala de Filme sau la laboratorul agreat de ambele părţi, pe numele tuturor coproducatorilor care au participat la finantarea filmului. (4) Până la data rambursarii integrale a creditului financiar, cu sau fără dobânda, primit de la Fondul cinematografic, producătorul poate utiliza sau valorifica negativul filmului sau masterul video numai cu instiintarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (5) Agentii economici care beneficiaza de credite din partea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru producţia unui film, au obligaţia de a preda Arhivei Naţionale de Filme, în termen de un an de la data premierei, o copie cu sunet.  +  Articolul 36Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obtinerea de credite acordate din Fondul cinematografic: a) proiectele autorilor care ocupa functiile de director general al Centrului Naţional al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selecţie, precum şi detinatorii altor functii de conducere în cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei şi în societăţile ori instituţiile de sub autoritatea, respectiv din subordinea, Ministerului Culturii şi Cultelor; b) filmele care propaga defaimarea tarii sau a natiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constitutionale, care incita la razboi, la ura naţionala, rasiala, de clasa sau religioasa, la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatism teritorial; c) filmele care prejudiciaza demnitatea, onoarea, viaţa particulara a persoanei şi dreptul la propria imagine; d) filmele care incita, direct sau indirect, la violenta; e) filmele care conţin în imagini ori limbaj elemente cu caracter pornografic sau obscen şi filmele interzise minorilor; f) filmele cu caracter de propaganda electorala, politica sau religioasa.--------------Litera a) a art. 36 a fost modificata de pct. 18 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 37În vederea dezvoltării cinematografiei româneşti, activitatea agentilor economici direct implicati în producţia de filme cinematografice, inscrisi ca atare în Registrul cinematografic, va fi stimulata prin: a) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje şi echipamente cinematografice, pelicule şi substante de procesare care nu se produc în tara şi se achizitioneaza din fonduri proprii sau credite bancare; b) abrogata; c) abrogata.---------------Literele b) şi c) ale art. 37 au fost abrogate de pct. 12 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 38 (1) Consiliile locale şi alte autorităţi publice pot sustine, în condiţiile legii, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin inchirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu. (2) Autorităţile publice locale pot acorda facilităţi pentru desfăşurarea filmarilor şi a altor activităţi de productie cinematografica.  +  Articolul 39 (1) Pentru incurajarea distributiei filmului românesc, titularii dreptului de proprietate sau de administrare asupra salilor şi gradinilor de cinematograf au obligaţia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu productii cinematografice româneşti. (2) Salile de cinema care vor asigura minimum 15% din numărul anual de spectacole cu productii cinematografice româneşti vor beneficia de o reducere de 25% a contributiei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. h).--------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 19 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 40Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 250 milioane lei urmatoarele fapte: a) neinregistrarea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei în Registrul cinematografiei; b) desfăşurarea oricăror activităţi de distribuire, difuzare sau exploatare de filme cinematografice fără certificat de clasificare a acestora, emis de Centrul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 41 (1) Constituie contraventie nerespectarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 1.000.000 lei, în functie de categoria salii, pentru fiecare spectacol nerulat cu film românesc, până la realizarea minimului de 5% prevăzut prin prezenta lege. (2) În cazul nerespectarii normelor metodologice care reglementeaza Registrul cinematografiei, Centrul Naţional al Cinematografiei poate dispune radierea din registru sau, după caz, retragerea ori suspendarea certificatului de clasificare.  +  Articolul 42 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 40 şi 41 se fac de către personalul imputernicit ca atare de Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Împotriva sanctiunilor aplicate persoanele fizice sau juridice se pot adresa cu plangere instanţei de judecată, potrivit legii.  +  Articolul 43 (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la Fondul cinematografic şi se utilizeaza în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Cuantumul amenzilor contraventionale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Capitolul 7 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 44Organizarea şi functionarea Centrului Naţional al Cinematografiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 45 (1) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului normele şi instrucţiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Definirea spatiilor menţionate la art. 14 alin. (1) lit. i) se face în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al presedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 46Persoanele fizice sau juridice care au încălcat prevederile prezentei legi nu mai pot beneficia de facilitatile oferite de aceasta.  +  Articolul 47Cotizatiile anuale pentru participarea Centrului Naţional al Cinematografiei şi a Arhivei Naţionale de Filme la organismele internationale din domeniul cinematografiei se suporta din bugetele acestora.  +  Articolul 48La data intrarii în vigoare a prezentei legi Studioul de Creatie Cinematografica şi Editura Video trec în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 49La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 18 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 574/2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi.  +  Articolul 50Anexa face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 4 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 630.  +  Anexa 1*)--------------    *) Anexa la Legea nr. 630/2002 a fost inlocuita prin anexa 1 şi 2 de art. III din LEGEA nr. 577 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.250 din 24 decembrie 2004.                SALILE ŞI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC      care se afla în proprietatea privată a statului şi în administrarea     Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România film"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numarcrt. Adresa Denumirea de locuri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str.     Zorilor nr. 8 COLUMNA 500  2 Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Cinematograful-     M. Viteazul nr.31 gradina CETATE 750  3 Judeţul Alba, Municipiul Aiud, Str. Bailor     nr. 42 PROGRESUL 350  4 Judeţul Alba, Orasul Cugir, Str. Al. Sahia     nr. 24 PATRIA 399  5 Judeţul Alba, Orasul Zlatna, Str, Avram Iancu     nr. 6 MUNCITORUL 241  6 Judeţul Alba, Orasul Teius, Str. Clujului     nr.90 VICTORIA 219  7 Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Bd.     Victoriei nr. 25 DACIA 500  8 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile ARTA-complex     Alecsandri nr. 2 cinemat. cu                                                       2 sali 250+60  9 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile     Goldis nr. 1-3 STUDIO 587 10 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bd.     Revolutiei nr.98 MURESUL 465 11 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. P.     Rares nr. 25 GRADISTE 310 12 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Calea     Timisorii nr. 32 PROGRESUL 232 13 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Codrului     nr. l SOLIDARITATEA 261 14 Judeţul Arad, Orasul Chişineu-Criş, Str.     Infratirii nr. 66 POPULAR 200 15 Judeţul Arad,Orasul Nadlac, Str. Victoriei     nr.32 NADLAC 280 16 Judeţul Arad, Comuna Pecica, Str. Bella     Breiner nr.16 DACIA 279 17 Judeţul Arad, Orasul Santana, Str. Muncii     nr. 58 POPULAR 220 18 Judeţul Arad, Comuna Ghioroc nr.86 GHIOROC 186 19 Judeţul Arad, Orasul Lipova, Str. N.     Titulescu nr. 10 MURESUL 374 20 Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. V. Gradina de     Alecsandri nr.2 vara ARTA 445 21 Judeţul Arad, Orasul Chişineu-Criş, Str. Gradina de     Infratirii nr.66 vara POPULAR 300 22 Judeţul Arges, Municipiul Pitesti, Calea     Bucureşti nr. 2 BUCURESTI 459 23 Judeţul Arges, Municipiul Pitesti, Str.     Victoriei nr. 20 MODERN 351 24 Judeţul Arges, Municipiul Campulung,     Cartier Visoi III BALADA 150 25 Judeţul Arges, Municipiul Pitesti,     Cartier Craiovei DACIA 501 26 Judeţul Arges, Municipiul Pitesti, Bd. N.     Balcescu nr. 141 LUMINA 382 27 Judeţul Arges, Municipiul Campulung, Str.     D.I. Berechet nr. l MUSCELUL 315 28 Judeţul Arges, Municipiul Campulung, Str. Gradina de     D.I. Berechet nr.l vara MUSCELUL 150 29 Judeţul Bacau, Municipiul Bacau, Str.     Mărăşeşti nr. 165 ORIZONT 500 30 Judeţul Bacau, Municipiul Bacau, Str.     Mărăşeşti nr. 4 FORUM 410 31 Judeţul Bacau, Municipiul Onesti, Str.     Postei nr. 3 CAPITOL 457 32 Judeţul Bacau, Municipiul Bacau, Str. M.     Eminescu nr. 33 ORION 419 33 Judeţul Bacau, Municipiul Onesti, Bd.     Oituz nr. 25 OITUZ 353 34 Judeţul Bacau, Orasul Tg. Ocna, Str. C.     Dionisie nr. l URANUS 285 35 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. LIBERTATEA-complex     Independentei nr. l cinemat. cu 3 sali 961 36 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, P-ta     Regele Ferdinand nr. 2 TRANSILVANIA 399 37 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.     Transilvaniei nr. 4 PATRIA 652 38 Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str.     Republicii nr. 77 CRISANA 450 39 Judeţul Bihor, Orasul Alesd, Str. Cabina de proiectie     Bobalna nr. 10 cinema PACEA - 40 Judeţul Bihor, Municipiul Beius, Str.     Andrei Saguna nr. 2 BIHORUL 501 41 Judeţul Bihor, Municipiul Salonta, P-ta      Libertatii nr. l4 VICTORIA 325 42 Judeţul Bistrita-Nasaud, Municipiul Bistrita, DACIA-complex 383+     Bd. Decebal nr. 3-5 cinemat, cu 207+                                                       3 sali 150 43 Judeţul Bistrita-Nasaud, Municipiul Bistrita,     Str. Republicii nr. 39 BULEVARD 200 44 Judeţul Bistrita-Nasaud, Municipiul Bistrita,     Str. Gh. Sincai nr. 22 TINERETULUI 150 45 Judeţul Bistrita-Nasaud, Orasul Nasaud,     Str. Granicerului nr. 24 FLACARA 331 46 Judeţul Bistrita-Nasaud, Comuna Prundu     Bargaului, Str. Principala nr. 35 TIHUTA 161 47 Judeţul Botosani, Municipiul Botosani,     Str. Unirii nr. 24 UNIREA 500 48 Judeţul Botosani, Municipiul Botosani, Str.     Dobrogeanu Gherea nr. 3 LUCEAFARUL 150 49 Judeţul Botosani, Municipiul Dorohoi, Str.     A.I. Cuza nr. 22 MELODIA 355 50 Judeţul Botosani, Municipiul Dorohoi, Str.     D-tru Furtuna nr. 3 CULTURAL 355 51 Judeţul Botosani, Orasul Saveni, Str.     Centrala nr. 12 PATRIA 300 52 Judeţul Botosani, Orasul Stefanesti PRUTUL 309 53 Judeţul Braila, Municipiul Braila, Str. LIRA - complex     Cojocari nr. 21 cinemat. cu 399+                                                       2 sali 79 54 Judeţul Braila, Municipiul Braila, Calea     Galaţi nr. 10 CENTRAL 656 55 Judeţul Braila, Municipiul Braila, Bd.     Independentei nr. 57 BULEVARD 754 56 Judeţul Braila, Municipiul Braila, Str.     Aleea Cinematografului nr. 5 UNIREA 336 57 Judeţul Braila, Municipiul Braila, Calea Gradina de     Galaţi nr.5 vara CENTRAL 1000 58 Judeţul Braila, Municipiul Braila,     Cartier Viziru I PESCARUS 355 59 Judeţul Brasov, Municipiul Brasov, Bd.     15 Noiembrie nr. 50 PATRIA 789 60 Judeţul Brasov, Municipiul Brasov, Str. MODERN-complex     Grivitei nr. 47 cinemat. cu 3 sali 705 61 Judeţul Brasov, Municipiul Fagaras, Str.     13 Decembrie bloc 100 TRANSILVANIA 350 62 Judeţul Brasov, Municipiul Brasov, Str.     Uranus nr. l COSMOS 500 63 Judeţul Brasov, Municipiul Brasov, Str.     Muresenilor nr. 7 ROYAL 510 64 Judeţul Brasov, Municipiul Brasov, Str.     Lunga nr. l ASTRA 505 65 Judeţul Brasov, Municipiul Fagaras, Str.     Republicii nr. 21 NEGOIUL 501 66 Judeţul Brasov, Municipiul Codlea, Str.     Lunga nr. 131 MAGURA 311 67 Judeţul Brasov, Orasul Rupea, Str.     Republicii nr. 143 POPULAR 346 68 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.     Gh. Magheru nr. 12-14 PATRIA 1387 69 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd.     Ion Mihalache nr. 174 EXCELSIOR 801 70 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str. S.V.     Rahmaninov nr. 2 FLOREASCA 150 71 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd.     I.C. Bratianu nr. 6 LUCEAFARUL 802 72 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea     Bucovina nr. 7 GLORIA 652 73 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea Gradina de vara     Stanila nr. 2 GLORIA-TITAN 150 74 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd.     Libertatii nr. lA MODERN 150 75 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Sos.     Giurgiului nr. 119 FLAMURA 900 76 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd.     Al. Obregia nr. 31 CULTURAL 525 77 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.     Regina Elisabeta nr. 26 BUCURESTI 1015 78 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.     Regina Elisabeta nr. 34 FESTIVAL 817 79 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.     Regina Elisabeta nr. 27 CORSO 150 80 Municipiul Bucureşti, sectorul 6,     Drumul Taberei nr. 24A FAVORIT 944 81 Municipiul Bucureşti, sectorul 1,     Calea Grivitei nr. 137 DACIA 150 82 Municipiul Bucureşti, sectorul 1,     Calea Grivitei nr. l66 GRIVITA 150 83 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Sos.     Stefan cel Mare nr. 131 MELODIA 150 84 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Calea     Mosilor nr. 127 EUROPA (MIORITA) 536 85 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str.     Matasari nr. 31 POPULAR 150 86 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Sos.     Mihai Bravu nr. 221 MUNCA 150 87 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Sos.     Pantelimon nr. 357A COSMOS 150 88 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str.     Doamnei nr. 9 DOINA 150 89 Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str. Gradina de     Doamnei nr. 9 vara DOINA 150 90 Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Str. Gradina de     11 Iunie nr. 79 vara MODERN 150 91 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.     Regina Elisabeta nr. 36 CAPITOL 150 92 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Gradina de     Regina Elisabeta nr. 36 vara CAPITOL 150 93 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.     Regina Elisabeta nr. 32 LUMINA 500 94 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea     13 Septembrie nr. 196 LIRA 150 95 Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea Gradina de     13 Septembrie nr. l96 vara LIRA 150 96 Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul     Sarii nr. 8 DRUMUL SARII 150 97 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Sos.     Cotroceni nr. 9 COTROCENI 150 98 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea     Giulesti nr. 56A GIULESTI 350 99 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea     Grivitei nr. 80 FEROVIAR 800100 Municipiul Bucureşti, sectorul I, Bd.     Poligrafiei nr. l Gradina PARC 150101 Judeţul Buzau, Municipiul Buzau, Piaţa     Daciei nr. l DACIA 642102 Judeţul Buzau, Municipiul Rm. Sarat, Str.     N. Balcescu nr. 2bis Gradina de vara 150103 Judeţul Buzau, Municipiul Rm. Sarat, Str.     Victoriei nr. 36 PROGRESUL 320104 Judeţul Buzau, Municipiul Buzau, Str. N.     Balcescu nr. 36 TINERETULUI 454105 Judeţul Buzau, Municipiul Buzau, Str. N. Gradina de     Balcescu nr. 36 vara TINERETULUI 150106 Judeţul Buzau, Sat Monteoru, Comuna Merei MONTEORU 250107 Judeţul Buzau, Sat Monteoru, Comuna Merei Gradina de vara                                                       MONTEORU 150108 Judeţul Calarasi, Municipiul Calarasi, Str.     Prelungirii Bucureşti nr. 2 ORIZONT 450109 Judeţul Calarasi, Municipiul Calarasi, Bd.     1 Mai nr. 2 VICTORIA 150110 Judeţul Calarasi, Municipiul Oltenita, Bd.     Republicii nr. 154 FLACARA 150111 Judeţul Calarasi, Municipiul Oltenita, Gradina de     Str. Flacara nr. I vara FLACARA 150112 Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Resita,     P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 5 CULTURAL 242113 Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Resita,     Str. Republicii nr. l5 DACIA 634114 Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Caransebes,     P-ta Revolutiei nr. 2 TINERETULUI 522115 Judeţul Caraş-Severin, Orasul Baile Herculane,     Str. 1 Mai nr. 5 HERCULES 453116 Judeţul Caraş-Severin, Orasul Bocsa, Str.     1 Decembrie nr. 24 ASTRA 300117 Judeţul Caraş-Severin, Orasul Oravita, Str.     1 Decembrie nr. 57 CARAS 302118 Judeţul Caraş-Severin, Localitatea Moldova     Veche, Str. Cosbuc F.N. DANUBIUS 350119 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bd.     Eroilor nr. 51 VICTORIA 464120 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str.     Castanilor nr. 1 FOX 255121 Judeţul Cluj, Municipiul Dej, P-ta     16 Februarie nr. 3 ARTA 500122 Judeţul Cluj, Municipiul Gherla, P-ta     Stefan cel Mare nr. l PACEA 300123 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,     Str. Universitatii nr. 3 ARTA 300124 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,     Str. Horea nr. 4-6 FAVORIT 294125 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str.     Ploiesti nr. 51 CAPITOL 300126 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,     P-ta Unirii nr. 24 TIMPURI NOI 280127 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DACIA-complex     Str. Lingurari F.N. cinemat. cu                                                       2 sali 400+250128 Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MARASTI-complex     Aurel Vlaicu F.N. cinemat. cu                                                       2 sali 350+150129 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. TINERETULUI-     Tineretului nr. l complex cinemat.                                                       cu 2 sali 350+150130 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Gradina de     Republicii nr. 38 vara PACEA 150131 Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Augustin     Bunea nr. 2 PACEA 332132 Judeţul Cluj, Municipiul Dej, Str. Mioritei     nr. l BOBALNA 300133 Judeţul Constanta, Municipiul Constanta,     Bd. Ferdinand nr. 56 REPUBLICA 1000134 Judeţul Constanta, Municipiul Constanta,     Bd. Tomis nr. 46 STUDIO (POPULAR) 465135 Judeţul Constanta, Municipiul Constanta,     Bd. Tomis nr. 235 DACIA 650136 Judeţul Constanta, Municipiul Constanta, Gradina de     Bd. Ferdinand nr. 9A vara TOMIS 2527137 Judeţul Constanta, Municipiul Medgidia, Str.     Republicii nr.14 DOBROGEA 503138 Judeţul Constanta, Localitatea Eforie Sud, Gradina de     Str. T. Vladimirescu nr. 2 vara EFORIE SUD 1513139 Judeţul Constanta, Municipiul Mangalia, Str.     Rozelor nr. 1A PESCARUS 300140 Judeţul Constanta, Municipiul Mangalia, Gradina de     Str. Mihai Viteazul vara FARUL 1142141 Judeţul Constanta, Municipiul Mangalia, Gradina de     Statiune Venus vara VENUS 1258142 Judeţul Constanta, Municipiul Mangalia, Gradina de     Statiune Saturn vara SATURN 954143 Judeţul Constanta, Municipiul Mangalia, Gradina de     Statiune Jupiter vara JUPITER 1077144 Judeţul Constanta, Localitatea Eforie Nord Gradina de                                                       vara NEON 1682145 Judeţul Constanta, Localitatea Eforie Nord Gradina de                                                       vara PERLA 1694146 Judeţul Constanta, Localitatea Mamaia, Gradina de     Bd. Mamaia nr. 1 vara ALBATROS 1625147 Judeţul Constanta, Municipiul Constanta,     Bd. Mamaia nr. l69A BULEVARD 257148 Judeţul Constanta, Orasul Negru Voda, Str.     Constantei nr. 34 LUMINA 299149 Judeţul Constanta, Localitatea Eforie Sud,     Bd. Republicii nr. 41 EFORIE SUD 188150 Judeţul Covasna, Municipiul Covasna, Str.     Gh. Doja nr. 1 VICTORIA 300151 Judeţul Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe,     Str. Korosi Cs. Sandor nr. 10 ARTA 500152 Judeţul Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe,     Str. Kossuth Lajos nr. 3 LUX 300153 Judeţul Covasna, Municipiul Tg. Secuiesc,     Str. Kossuth Lajos nr. 2 PETOFI 300154 Judeţul Dambovita, Municipiul Targoviste,     Str. Independentei nr. 2 INDEPENDENTA 668155 Judeţul Dambovita, Orasul Gaesti, Str.     13 Decembrie 1918 nr. 6 GLORIA 300156 Judeţul Dambovita, Orasul Moreni, Str. Lct.     Pantea Ion nr. 8 MUNCA 350157 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Gradina de     Unirii nr. 82 vara PATRIA 950158 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str.     Madona Dudu nr. 3-5 MODERN 520159 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. A.I.     Cuza nr. 3 JEAN NEGULESCU 382160 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. M. Gradina de     Kogălniceanu nr. 2-4 vara JEAN NEGULESCU 150161 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Bd. Oltenia CRAIOVITA 504162 Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Drumul     Jiului nr. 2 LUMINA 248163 Judeţul Dolj, Orasul Filiasi, Str.     Stadionului nr. 2 INDEPENDENTA 500164 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.     Brailei nr. 165 TIGLINA 800165 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Gh.     Asachi nr. 60 DOINA 600166 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Gradina de     Lahovary nr. 4 vara CENTRAL 2000167 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.     Otelarilor nr. l1 DACIA 500168 Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Str.     Ion Petrovici nr. l ARTA 370169 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str.     Domneasca nr. 35 REPUBLICA 851170 Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Bd.     Henri Coanda nr. 7 FLACARA 500171 Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str.     Mircea cel Batran nr. 16 BUCURESTI 420172 Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Gradina de     Mircea cel Batran nr. 16 vara BUCURESTI 200173 Judeţul Gorj, Municipiul Tg, Jiu, Str.     Siretului nr. 8A VICTORIA 440174 Judeţul Gorj, Municipiul Motru, Str.     Trandafirilor nr. 16 MINERUL 500175 Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc,     Str. Majlath Gustav nr. 2 TRANSILVANIA 501176 Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc,     Str. Petofi Sandor nr. 38 HARGHITA 150177 Judeţul Harghita, Municipiul Toplita, Str.     N. Balcescu nr. 35 CALIMAN 302178 Judeţul Harghita, Municipiul Gheorghieni,     Str. Libertatii nr. 22 MIORITA 400179 Judeţul Harghita, Municipiul Od. Secuiesc,     Str. Rakoczi Ferencz nr. 3 STUDIO 501180 Judeţul Harghita, Orasul Cristuru Secuiesc,     P-ta Libertatii nr. 35 ARTA 355181 Judeţul Harghita, Comuna Ciumani, Str.     Principala nr. 256 CULTURAL 300182 Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, Bd.     1 Decembrie nr. 5 PATRIA 482183 Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara,     Bd. Dacia nr. 5 FLACARA 421184 Judeţul Hunedoara, Municipiul Petrosani,     Aleea Poporului nr. l PARANGUL 500185 Judeţul Hunedoara, Municipiul Lupeni, Str.     T. Vladimirescu nr. 1 CULTURAL 501186 Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara,     Str. Arenei nr. 3 MODERN 500187 Judeţul Hunedoara, Orasul Hateg, Str.     T. Vladimirescu nr. 3 DACIA 353188 Judeţul Hunedoara, Municipiul Orastie, Str.     N. Balcescu nr. 5 PATRIA 485189 Judeţul Hunedoara, Municipiul Brad, Str.     Motilor nr. l3 ZARAND 623190 Judeţul Hunedoara, Municipiul Petrosani,     Str. 1 Decembrie nr. 89 VICTORIA 546191 Judeţul Hunedoara, Municipiul Petrosani,     Str. Aviatorilor nr. 2 UNIREA 350192 Judeţul Hunedoara, Municipiul Vulcan, Str.     M. Viteazul nr. 18 LUCEAFARUL 355193 Judeţul Hunedoara, Orasul Uricani, Str.     Muncii nr. 19 RETEZATUL 355194 Judeţul Hunedoara, Comuna Ilia, Str.     Libertatii nr. 10 LUMINA 300195 Judeţul Hunedoara, Orasul Lonea, Str.     Republicii nr. 22 MINERUL 300196 Judeţul Ialomita, Municipiul Slobozia,     Bd. Unirii nr. 19 GALAX 500197 Judeţul Ialomita, Municipiul Slobozia, Str.     M. Basarab nr. 132 IALOMITA 360198 Judeţul Ialomita, Municipiul Slobozia, Str. Gradina de     M. Basarab nr. 132 vara AMFITEATRU 600199 Judeţul Ialomita, Orasul Amara Gradina de                                                      vara AMARA 1000200 Judeţul Ialomita, Municipiul Urziceni,     Str. Bucureşti nr. 27 PACEA 250201 Judeţul Iasi, Municipiul Iasi, Bd. Copou     nr. 48 COPOU 500202 Judeţul Iasi, Municipiul Iasi, P-ta     Voievozilor nr. 14 DACIA 500203 Judeţul Iasi, Municipiul Iasi, Str. Al.     Lapusneanu nr. l8 TINERETULUI 150204 Judeţul Iasi, Municipiul Iasi, Str. Al.     Lapusneanu nr. l2 REPUBLICA 858205 Judeţul Iasi, Orasul Harlau, Str. Bogdan     Voda nr. 2 1 MAI 392206 Judeţul Agricol Ilfov, Orasul Buftea, Sos.     Bucureşti-Targoviste nr. 123 LIBERTATII 150207 Judeţul Maramures, Municipiul Baia Mare,     P-ta Revolutiei nr. 7 DACIA 800208 Judeţul Maramures, Municipiul Baia Mare,     P-ta Libertatii nr. 7 MINERUL 549209 Judeţul Maramures, Municipiul Sighetul     Marmatiei, Str. Bogdan Voda nr. Al UNIREA 350210 Judeţul Maramures, Municipiul Sighetul     Marmatiei, Str. Libertatii nr. l MUNCITORESC 497211 Judeţul Maramures, Comuna Campulung la Tisa,     Str. Principala nr. 852 TISA 200212 Judeţul Maramures, Orasul Baia Sprie, Str.     Sasar nr. 4 MINERUL 298213 Judeţul Maramures, Orasul Somcuta Mare,     Str. Ioan Buteanu nr. l CHIOARUL 298214 Judeţul Mehedinti, Municipiul Drobeta Tr.     Severin, Calea Traian nr. 65 PORTILE DE FIER 483215 Judeţul Mehedinti, Municipiul Orsova,     Centrul Civic nr. 52 DUNAREA 345216 Judeţul Mehedinti, Municipiul Drobeta Tr. Gradina de vara     Severin, Bd. Carol nr. 7 PORTILE DE FIER 1200217 Judeţul Mehedinti, Municipiul Drobeta Tr.     Severin, Bd. Revolutiei nr. 22 FLACARA 150218 Judeţul Mures, Municipiul Reghin, Str.     Petru Maior nr. 58 PATRIA 500219 Judeţul Mures, Municipiul Tg. Mures,     P-ta Trandafirilor nr. 49 SELECT 300220 Judeţul Mures, Municipiul Tg. Mures,     P-ta Trandafirilor nr. 13 TINERETULUI 200221 Judeţul Mures, Municipiul Tarnaveni, Str.     Republicii nr. 49 MELODIA cu Gradina 300222 Judeţul Mures, Orasul Sovata, Str. M.     Eminescu nr. 10 DOINA 328223 Judeţul Mures, Orasul Ludus, Str, Republicii     nr. 14 FLACARA 300224 Judeţul Neamt, Municipiul Piatra Neamt, Str.     Stefan cel Mare nr. 14 DACIA 650225 Judeţul Neamt, Municipiul Piatra Neamt, Str. COZLA-complex     1 Decembrie 1918 nr. 7 cinemat. cu                                                      2 sali 350+150226 Judeţul Neamt, Municipiul Roman, Str. N.     Titulescu nr. 4 UNIREA 500227 Judeţul Neamt, Orasul Tg. Neamt, Str. M.     Kogălniceanu nr. 2 OZANA 351228 Judeţul Neamt, Municipiul Piatra Neamt,     P-ta M. Kogălniceanu nr. 4 PIETRICICA 500229 Judeţul Neamt, Municipiul Roman, Str.     Stefan cel Mare nr. 211 FLACARA 390230 Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Bd.     A.I. Cuza nr. 28 ALUTUS 612231 Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str.     Victoriei nr. 8 CENTRAL 299232 Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str.     Dinu Lipatti nr. 30 LUMINA 300233 Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str.     Lipscani nr. 42 VICTORIA 150234 Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str.     Antonius Caracalla nr. 5 FLACARA 501235 Judeţul Olt, Orasul Corabia, Str. Carpati     nr. l12 DUNAREA 150236 Judeţul Olt, Orasul Bals, Str. N. Balcescu     nr. 2 MODERN 500237 Judeţul Prahova, Municipiul Ploiesti,     P-ta Victoriei nr. 4 PATRIA 1000238 Judeţul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. MODERN-complex     Inelului nr. 3 cinemat. cu 2                                                      sali+gr. 400+269239 Judeţul Prahova, Municipiul Campina, Bd.     Carol nr. 69 CENTRAL 469240 Judeţul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str.     Tolstoi nr. 1 SCALA 367241 Judeţul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str.     Română nr. 32 ARO cu Gradina 271242 Judeţul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str.     Stefan cel Mare nr. 8 TINERETULUI 227243 Judeţul Prahova, Orasul Sinaia, Str. PERLA-complex     Carol I nr. 25 cinemat. cu                                                      2 sali 250+270244 Judeţul Prahova, Orasul Azuga, Str.     Postavariei nr. 1 CONCORDIA 223245 Judeţul Prahova, Orasul Mizil, Str.     M. Bravu nr. 108 FAVORIT 300246 Judeţul Prahova, Orasul Slanic, Str.     Slănicului nr. 13 UNIREA 300247 Judeţul Salaj, Municipiul Zalau, Str.     Simion Barnutiu nr. 1 SCALA 500248 Judeţul Salaj, Orasul Simleul Silvaniei,     P-ta Iuliu Maniu nr. 1 MAGURA 300249 Judeţul Salaj, Orasul Cehu-Silvaniei, Str.     Gh. Pop de Basesti nr. l SILVANIA 327250 Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare,     Bd. I. Blaga nr. 1 LUCEAFARUL 500251 Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare,     P-ta Pacii nr. 1 VICTORIA 337252 Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare,     Str. Stefan cel Mare nr. l8 POPULAR 150253 Judeţul Satu Mare, Municipiul Carei, Str.     25 Octombrie nr. 1 ARTA 160254 Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str.     N. Balcescu nr. 29 PACEA 634255 Judeţul Sibiu, Orasul Cisnadie, Str.     Cetatii nr. 15 POPULAR 453256 Judeţul Sibiu, Municipiul Medias, Str.     I.G. Duca nr. 11 PROGRESUL 567257 Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Piaţa     Aurel Vlaicu nr. 1 ARTA 150258 Judeţul Suceava, Municipiul Suceava, Str.     Petru Rares nr. 1 MODERN 501259 Judeţul Suceava, Municipiul Suceava, Str.     Gh. Doja nr. 5 ARTA 150260 Judeţul Suceava, Municipiul Falticeni, Str.     Republicii nr. 276 DOINA 450261 Judeţul Suceava, Municipiul Vatra Dornei,     Str. Mihai Eminescu nr. 36 DORNA 300262 Judeţul Suceava, Orasul Gura Humorului,     P-ta Republicii nr. 15 LUMINA 150263 Judeţul Suceava, Municipiul Campulung Mold.     Cal. Transilvaniei nr. 35 MOLDOVA 298264 Judeţul Suceava, Municipiul Campulung Mold.     Cal. Transilvaniei nr. 2 LUCEAFARUL 150265 Judeţul Suceava, Comuna Vama, Sat Vama VAMA 150266 Judeţul Teleorman, Municipiul Turnu Magurele,     Str. Vlad Tepes bloc 32 TURRIS 500267 Judeţul Teleorman, Municipiul Rosiori de     Vede, Str. Carpati nr. 10 MODERN 480268 Judeţul Teleorman, Orasul Zimnicea,     Str. Mihai Viteazul nr. l UNIREA 150269 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Bd. Gradina de     C.D. Loga nr. 2 vara CAPITOL 2500270 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Str.     Zborului nr. 7 DACIA 500271 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Str.     Lenau nr. 2 STUDIO 708272 Judeţul Timiş, Municipiul Lugoj, Str. Alex.     Mocioni nr. 5 VICTORIA 331273 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Bd.     Revolutiei nr. 7 TIMIS 770274 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Str.     Porumbescu nr.2 VICTORIA 355275 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Str.     Văcărescu nr. 18 ARTA 400276 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Str. Gradina de     Văcărescu nr. 18 vara ARTA 150277 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Str.     Mures nr. 3 UNIREA 350278 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Str.     Izlaz nr. 40 FRATELIA 288279 Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Str.     N. Andreescu nr. 97 FREIDORF 330280 Judeţul Timiş, Orasul Sannicolau Mare, Str. Gradina de     V. Babes nr. 8 vara SELECT 150281 Judeţul Timiş, Orasul Jimbolia, Str.     Republicii nr. 37 URANIA 511282 Judeţul Timiş, Orasul Jimbolia, Str. Gradina de     Republicii nr. 37 vara URANIA 150283 Judeţul Timiş, Comuna Carpinis, Str.     Principala nr. 96 MARA 316284 Judeţul Timiş, Comuna Varias, Str.     Principala nr. 29 A STEAUA 324285 Judeţul Timiş, Comuna Periam MUNCITORESC 274286 Judeţul Timiş, Comuna Periam Gradina de                                                      vara MUNCITORESC 150287 Judeţul Timiş, Orasul Recas, Str. Crisan     nr. 113 AMFORA 258288 Judeţul Timiş, Comuna Dudestii Vechi LIBERTATEA 296289 Judeţul Timiş, Comuna Cenad CULTURAL 423290 Judeţul Timiş, Sat Grabati ROMANTA 268291 Judeţul Timiş, Sat Gottlob GOTTLOB 180292 Judeţul Timiş, Sat Tomnatic 1 MAI 235293 Judeţul Timiş, Comuna Teramia Mare LUCEAFARUL 396294 Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Gradina de     Isaccei nr. 16 vara DACIA 1121295 Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. SELECT-complex     Isaccei nr. 6 A cinemat cu 2 sali 380+55296 Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str.     Babadag nr. 4 A TINERETULUI 350297 Judeţul Tulcea, Orasul Macin, Str. Florilor     nr. 4 REPUBLICA 300298 Judeţul Tulcea, Orasul Babadag, Str. Mihai     Viteazul nr. 82 HERACLEEA 350299 Judeţul Valcea, Municipiul Rm. Valcea, Str.     Tineretului nr. l FLACARA 362300 Judeţul Valcea, Localitatea Caciulata, Str.     Calea lui Traian nr. 782 COZIA 266301 Judeţul Valcea, Orasul Olanesti, Str. Bailor     nr. 4 DACIA 261302 Judeţul Valcea, Orasul Olanesti, Str. Gradina de     T. Vladimirescu vara DACIA 670303 Judeţul Valcea, Orasul Calimanesti, Str.     Calea lui Traian OLTUL 281304 Judeţul Valcea, Orasul Horezu, Str. T.     Vladimirescu nr. 45 MIORITA 290305 Judeţul Valcea, Municipiul Dragasani, Str.     Gib Mihaescu nr. 31 PROGRESUL 298306 Judeţul Valcea, Orasul Govora Bai, Str.     Parcului PARC 320307 Judeţul Valcea, Orasul Balcesti OLTETUL 200308 Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str.     Victoriei nr. l00 INDEPENDENTA 650309 Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ing.     Badea Romeo nr. 80 MODERN 501310 Judeţul Vaslui, Municipiul Barlad, Str.     Republicii nr. 250 VICTORIA 397311 Judeţul Vaslui, Municipiul Husi, Str. G-ral DACIA-complex     Teleman nr. 15 cinemat. cu                                                      2 sali 311+151312 Judeţul Vaslui, Municipiul Barlad, Str.     Republicii nr. 83 BARLADUL 450313 Judeţul Vrancea, Municipiul Focsani, Str.     Republicii nr. 18 UNIREA 100314 Judeţul Vrancea, Municipiul Focsani, Parc     N. Balcescu nr. 1 Gradina de vara 1350315 Judeţul Vrancea, Municipiul Focsani, Bd.     Unirii nr. 36 BALADA 650316 Judeţul Vrancea, Municipiul Adjud, Str.     V. Alecsandri nr. l DOINA 300317 Judeţul Vrancea, Orasul Panciu, Bd.     Independentei nr. l REPUBLICA 350318 Judeţul Vrancea, Orasul Mărăşeşti, Str.     Republicii nr. l VICTORIA 350──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2**)--------------**) Anexa la Legea nr. 630/2002 a fost inlocuita prin anexa 1 şi 2 de art. III din LEGEA nr. 577 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.250 din 24 decembrie 2004.SALILE ŞI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFICcare se afla în proprietatea publică a statului şiîn administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Adresa Denumirea Numărul de                                                                      locuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Judeţul Arad, Municipiul Arad,    Bulevardul Revolutiei nr. 49-53 Sala cinematograf DACIA 741 locuri 2. Judeţul Bacau, Municipiul Bacau,    Str. Nicolae Balcescu nr. 12 Sala cinematograf CENTRAL 650 locuri 3. Judeţul Cluj, Municipiul Cluj- Sala cinematograf    Napoca, Piaţa Mihai Viteazul nr.11 REPUBLICA 1010 locuri 4. Judeţul Dolj, Municipiul Craiova,    Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19 Sala cinematograf PATRIA 950 locuri 5. Judeţul Iasi, Municipiul Iasi,    Piaţa Unirii nr. 5 Sala cinematograf VICTORIA 902 locuri 6. Judeţul Mures, Municipiul Targu    Mures, Piaţa Trandafirilor nr.    35-37 Sala cinematograf ARTA 742 locuri7. Judeţul Timiş, Municipiul Timisoara, Sala cinematograf CAPITOL 1079 locuri   Bulevardul Constantin Loga   Diaconovici nr. 2 8. Municipiul Bucureşti, Sectorul 1,    Bulevardul Magheru nr. 2-4 Sala cinematograf SCALA 900 locuri 9. Municipiul Bucureşti, Sectorul 1,    Str. Ion Campineanu nr. 21 Sala cinematograf UNION 300 locuri10. Municipiul Bucureşti, Sectorul 5, Sala cinematograf    Pasaj Eforie nr. 5 CINEMATECA ROMÂNĂ (EFORIE) 450 locuri11. Municipiul Bucureşti, Sectorul 1,    Bulevardul Magheru nr. 29 Sala cinematograf STUDIO 380 locuri─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────