LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 - (*actualizată*)Legea cinematografiei(actualizata până la data de 29 iunie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 iunie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza organizarea, finantarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei, precum şi administrarea patrimoniului acesteia. (2) În sensul prezentei legi, domeniul cinematografiei cuprinde activităţile legate de creatia, producţia, finantarea, distributia, difuzarea şi exploatarea filmelor cinematografice.  +  Articolul 2 (1) Activitatea cinematografica din România se bazeaza pe respectarea urmatoarelor principii: a) libertatea de creatie, de exprimare artistica şi de comunicare publică a filmelor cinematografice; b) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minoritatilor naţionale din România prin promovarea filmelor cinematografice în circuitul mondial de valori; c) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale; d) incurajarea initiativei private în domeniile creatiei, productiei, finantarii, distributiei, difuzarii şi exploatarii filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească; e) promovarea unui sistem concurential deschis, de acces la modalitatile de credit financiar din Fondul cinematografic. (2) Principiile prevăzute la alin. (1) sunt promovate de către Centrul Naţional al Cinematografiei, potrivit competentelor şi responsabilitatilor ce-i revin prin prezenta lege.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) film cinematografic - produsul finit al unor lucrari în domeniul cinematografiei, care are ca rezultat realizarea unor filme de fictiune, de animatie sau documentare şi care este pus în valoare, initial, prin proiectii în sali sau gradini de spectacol cinematografic; după premiera cinematografica filmul cinematografic poate fi pus în valoare şi prin emisiuni de televiziune transmise prin orice fel de mijloc, precum şi prin difuzare pe casete video, compact discuri, DVD sau prin orice alt suport; filmul cinematografic poate fi de scurt metraj, având o durată de maximum 20 de minute, sau de lung metraj, cu o durată de minimum 85 de minute; b) proiectul cinematografic - dosarul cuprinzand documentele care stau la baza productiei unui film: angajamentul producătorului, scenariul cinematografic, nominalizarea regizorului şi o propunere de distribuţie pentru rolurile principale, cu acceptul de principiu al interpreţilor, nominalizarea producătorului executiv, precum şi a principalilor membri ai echipei de filmare, specificarea principalelor locuri de filmare, planul de finanţare, devizul şi planul calendaristic; c) producătorul de film - persoana juridica ce îşi asuma responsabilitatea producerii filmului şi, în aceasta calitate, organizeaza realizarea acestuia şi furnizeaza mijloacele necesare tehnice şi financiare; d) finantatorul de proiect cinematografic - persoana fizica sau juridica ce finanţează, total sau parţial, producţia unui film.  +  Capitolul 2 Centrul Naţional al Cinematografiei  +  Articolul 4Centrul Naţional al Cinematografiei este institutie publică de interes naţional în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridica, funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor şi are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei se organizeaza şi funcţionează prin comasarea prin absorbtie a institutiei publice Arhiva Naţionala de Filme, care se desfiinteaza. (3) Centrul Naţional al Cinematografiei preia, în condiţiile legii, toate drepturile şi oblibaţiile institutiei publice Arhiva Naţionala de Filme. (4) Patrimoniul institutiei publice Arhiva Naţionala de Filme se transmite Centrului Naţional al Cinematografiei pe bază de protocol de predare-preluare incheiat în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (5) Patrimoniul Centrului Naţional al Cinematografiei se majoreaza, în mod corespunzător, cu valoarea rezultata potrivit alin. (3). (6) Personalul institutiei publice Arhiva Naţionala de Filme, existent la data comasarii, se preia, în condiţiile legii, de către Centrul Naţional al Cinematografiei şi beneficiaza de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare. (7) Cheltuielile curente şi cheltuielile de capital ale Centrului Naţional al Cinematografiei se finanţează din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (8) Veniturile proprii se realizează din Fondul cinematografic şi din activităţi aprobate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (9) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii şi cultelor. (10) Directorul general şi personalul Centrului Naţional al Cinematografiei sunt incadrati şi salarizati conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar. (11) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator tertiar de credite.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 5Centrul Naţional al Cinematografiei asigura aplicarea reglementarilor în domeniul activităţilor de productie, distribuţie şi exploatare a filmelor cinematografice, administrarea patrimoniului cinematografiei naţionale, gestionarea Fondului cinematografic, susţinerea creatiei şi industriei cinematografice, administrarea Registrului cinematografiei, precum şi cooperarea şi reprezentarea internationala în domeniul cinematografiei.  +  Articolul 6Centrul Naţional al Cinematografiei are urmatoarele atribuţii principale: a) elaboreaza strategia de dezvoltare a cinematografiei naţionale şi o supune spre aprobare Ministerului Culturii şi Cultelor; b) elaboreaza proiecte de acte normative pentru domeniul sau de activitate şi propune Ministerului Culturii şi Cultelor promovarea acestora; c) reglementeaza desfăşurarea activităţilor de productie, de distribuţie, de difuzare şi de exploatare a filmelor cinematografice realizate cu credit financiar acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei; d) abrogata; e) poate asigura participarea şi reprezentarea cinematografiei româneşti la organisme şi manifestari naţionale şi internationale, specifice domeniului sau de activitate; f) emite norme de organizare şi functionare a Registrului cinematografiei, precum şi norme de clasificare a filmelor cinematografice şi a salilor şi gradinilor de spectacol cinematografic; g) administreaza, intretine, dezvolta şi exploateaza, în condiţiile legii, bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, precum şi orice alte bunuri pe care le detine; h) colecteaza şi administreaza Fondul cinematografic; i) initiaza şi sprijina organizarea de festivaluri şi alte manifestari cinematografice în România; j) asigura selectarea filmelor cinematografice româneşti finantate de Centrul Naţional al Cinematografiei, în vederea participării acestora la festivaluri sau la alte manifestari internationale, şi poate sprijini participarea filmelor cinematografice româneşti selectate de organizatorii festivalurilor sau ai altor manifestari internationale; k) sprijina activităţi de formare şi de perfectionare a personalului de specialitate şi acorda atestate profesionale în domeniu; l) elaboreaza Anuarul statistic al cinematografiei, prin preluarea datelor necesare de la persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei; m) urmareste respectarea reglementarilor în domeniul cinematografiei şi aplica, potrivit legii, sancţiuni contraventionale; n) participa la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internationale în domeniul cinematografiei, potrivit legii; o) editeaza şi poate sprijini editarea publicatiilor de specialitate şi de informare în domeniu; p) asigura resurse financiare pentru conservarea, restaurarea şi valorificarea filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale; r) organizeaza concursurile de selecţie a proiectelor cinematografice, în vederea acordarii de credit financiar din Fondul cinematografic, în condiţiile legii; s) poate închiria, concesiona sau vinde sali de cinematograf, în condiţiile legii, unor societăţi care se angajează sa pastreze destinaţia acestora şi să le modernizeze; t) poate închiria sau concesiona, pe o durată determinata, ori poate vinde pentru productii cinematografice, în condiţiile legii, bunuri din patrimoniul cinematografiei naţionale, menţionate la art. 11 lit. a), b) şi e); u) acorda anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui şi alte premii în domeniul cinematografiei. v) conserva, restaureaza, modernizeaza şi pune în valoare fondul de filme şi materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale.-------------Literele a) şi b) ale art. 6 au fost modificate de pct. 2 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Litera d) a art. 6 a fost abrogata de pct. 3 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Litera v) a art. 6 a fost introdusa de pct. 4 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 8 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei administreaza Registrul cinematografiei, instrument unitar de evidenta pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de clasificare a filmelor, salilor şi gradinilor de spectacol cinematografic. (2) Înscrierea în Registrul cinematografiei, precum şi obtinerea clasificarilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei. (3) Persoanele juridice care produc, distribuie, multiplica, difuzeaza şi/sau exploateaza filme cinematografice, pe orice fel de suport, au obligaţia să se inregistreze în Registrul cinematografiei. (4) Metodologia de administrare a Registrului cinematografiei şi de inscriere în acesta se stabileste în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin norme elaborate de Centrul Naţional al Cinematografiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Pentru operaţiile executate în Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc şi se actualizeaza prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.-------------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 9Sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor se afla Regia Autonoma de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor <>, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate în domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic <> - S.A., Studioul Cinematografic <> - S.A. şi Studioul Cinematografic <> - S.A.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Capitolul 3 Patrimoniul cinematografiei naţionale  +  Articolul 11Patrimoniul cinematografiei naţionale este format din: a) filme cinematografice româneşti de toate genurile: lungmetraje şi scurtmetraje de fictiune, documentare sau de animatie, precum şi materialele lor primare de imagine şi sunet, realizate până în 1990 cu finanţare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetul unor unităţi de stat; b) materialele şi bunurile rămase în urma productiilor româneşti realizate în condiţiile lit. a) sau din prestaţiile internationale realizate de studiourile de stat, care pot fi utilizate în producţia de filme noi, cum ar fi: obiecte de recuzita, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate şi confectionate pe costurile filmelor respective, aflate în orice loc de depozitare; c) abrogata; d) sali şi gradini de spectacol cinematografic; e) abrogata; f) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea:- Centrul Naţional al Cinematografiei;- Arhiva Naţionala de Filme;- Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogosoaia; g) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea:- Regia Autonoma de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România film";- Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.;- Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.;- Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.---------------Partea introductiva a art. 11 a fost modificata de pct. 9 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Literele c) şi e) ale art. 11 au fost abrogate de pct. 10 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 12 (1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. a) şi f), sunt bunuri de interes naţional şi se afla în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. b), se afla în proprietatea privată a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. d) şi g), se afla în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor <>, cu excepţia celor prevăzute în anexa la prezenta lege, care se afla în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei.---------------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Capitolul 4 Fondul cinematografic  +  Articolul 13 (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii cinematografice şi pentru indeplinirea atribuţiilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic. (2) Fondul cinematografic este colectat şi administrat de Centrul Naţional al Cinematografiei, potrivit legii. (3) Fondul cinematografic se constituie din sumele alocate Centrului Naţional al Cinematografiei de la bugetul de stat cu aceasta destinatie şi din surse extrabugetare.  +  Articolul 14 (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic se constituie din veniturile realizate de Centrul Naţional al Cinematografiei, prin: a) administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale, care se afla în proprietatea publică a statului, conform prezentei legi; b) perceperea tarifelor pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei; c) colectarea unei contribuţii de 2% din preţul de vanzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, care se adauga la preţul acestora, platibila de agentul economic care face vanzarea şi/sau inchirierea angro; agentii economici distribuitori angro de casete video înregistrate sunt obligati sa transmita Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vanzare şi/sau de închiriere incheiate, cuprinzand valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, până la data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara; d) colectarea unei contribuţii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice şi private, care se adauga la acest pret, şi care se încasează de la agentul de publicitate sau firma cumparatoare a minutelor de publicitate; e) colectarea unei contribuţii de 3% în cazul vanzarilor barter, care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv în cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzeaza publicitatea; plata contributiei către Fondul cinematografic se face de către agentul de publicitate sau, după caz, de către agentul intermediar; f) colectarea unei contribuţii de 3% pentru minutele de publicitate incluse în productii sau programe achiziţionate de posturile de televiziune, şi care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate perceput în cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzeaza; pentru publicitatea inclusa în filmele româneşti aceasta contribuţie este de 1,5%; g) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate, vandute din spatiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru producţia de programe şi care se adauga acestui pret; plata contributiei către Fondul cinematografic se face de către postul de televiziune prin cablu, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. d)-f); h) colectarea unei contribuţii de 8% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spatii destinate vizionarii cu public, cu excepţia filmelor româneşti; în cazul filmelor care au interdictie de vizionare pentru minori, potrivit clasificarii stabilite prin Registrul cinematografic, contribuţia este de 12%; obligaţia platii contributiei revine agentilor economici care realizează venituri din exploatarea filmelor, după plata impozitului pe spectacol; i) colectarea unei contribuţii de 3% din profitul brut obţinut de agentii economici care desfăşoară activităţi economice de alt profit în cinematografele aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei şi în anexele acestora; j) colectarea unei contribuţii de 25% din venitul net realizat din cesiunea drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor româneşti menţionate la art. 11 lit. a), cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor; k) inchirierea sau concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit legii; l) colectarea unei contribuţii de 1% din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de fictiune a caror pondere depăşeşte 60% din timpul emisiei zilnice, şi care se adauga la acest pret; m) realizarea altor activităţi specifice, precum şi acceptarea de donatii sau sponsorizari. (2) Sumele datorate pentru contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. c)-i) şi l) reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi. (3) Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicatii informeaza trimestrial Centrul Naţional al Cinematografiei în legătură cu numărul abonatilor de la care se încasează taxe de abonament pentru fiecare retea aflata în functionare şi cu valoarea taxelor de abonament percepute.--------------Literele a) şi k) ale alin. (1) al art. 14 au fost modificate de pct. 12 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 15 (1) Agentii economici sunt obligati sa declare şi sa vireze Centrului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-j) şi l) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, precum şi să depună lista contractelor incheiate, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), cu menţionarea valorii acestora. (2) Neplata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) constituie evaziune fiscala şi se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) Pentru virarea cu intarziere a sumelor datorate de către agentii economici potrivit prevederilor art. 15 se percep penalităţi de intarziere, în conformitate cu reglementarile privind impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. (2) Pentru urmarirea incasarii sumelor datorate Centrul Naţional al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silita, conform dispoziţiilor legale. (3) Penalitatile de intarziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic şi se utilizeaza în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 17 (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d), f) şi g) pot opta, cu aprobarea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru cofinantare directa a unui proiect cinematografic românesc ce urmeaza să fie produs sau distribuit, în condiţiile prezentei legi. (2) Cuantumul sumelor astfel utilizate, certificat prin documente contabile depuse la Centrul Naţional al Cinematografiei, nu poate fi mai mic de 25% din bugetul de productie, respectiv, de distribuţie al proiectului. (3) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (2) vor fi scazute din cuantumul contributiei datorate către Fondul cinematografic, pentru anul de productie sau de distribuţie a proiectului cinematografic respectiv, aceste sume reprezentand cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi. (4) Bugetul filmului finanţat în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie să fie aprobat de Centrul Naţional al Cinematografiei pe baza preturilor medii de piaţa, stabilite de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru proiectele finantate din Fondul cinematografic.  +  Articolul 18La sfârşitul fiecarui an suma reprezentand veniturile extrabugetare, rămase neutilizate din Fondul cinematografic, se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie.  +  Capitolul 5 Finantarea unor activităţi din domeniul cinematografiei  +  Articolul 19Centrul Naţional al Cinematografiei acorda, din Fondul cinematografic, credit financiar persoanelor juridice inscrise în Registrul cinematografic, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 20Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobânda, se acordă pentru: a) producţia de filme cinematografice, prin concurs, în condiţiile prezentei legi; b) distributia, difuzarea şi exploatarea filmelor în cinematografe, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 21Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda credit financiar nerambursabil pentru: a) întreţinerea şi conservarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale; b) relansarea distributiei şi difuzarii unor filme româneşti aflate în Arhiva Naţionala de Filme.  +  Articolul 22Pot solicita credit financiar rambursabil fără dobânda, pentru producţia de filme cinematografice, persoanele juridice autorizate care au castigat concursul de selecţie şi indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) sunt inscrise în Registrul cinematografiei; b) asigura o contribuţie de minimum 6% din bugetul total al productiei, din care jumătate în numerar sau prin scrisoare de garantie bancara, iar restul în dotari tehnice şi servicii; c) au obţinut, în condiţiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului; d) prezinta dosarul proiectului întocmit în conformitate cu normele Centrului Naţional al Cinematografiei; e) includ în bugetul de productie al filmului urmatoarele cote maximale:- 12,5% - pentru regia societatilor producătoare;- 10% - cheltuieli neprevazute;- 5% - onorariul pentru regizor;- 4% - onorariul pentru producătorul executiv;- 4% - onorariul pentru scenarist;- 4% - onorariul pentru compozitor; f) includ în devizul de productie al filmului costuri ce nu pot depăşi nivelul mediu al pieţei; g) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, la bugetul asigurarilor sociale şi la Fondul cinematografic, cu excepţia ratelor scadente la contracte; h) asigura în proiectul cinematografic o participare a cetatenilor români, astfel: cel puţin 2 dintre autorii filmului scenarist, regizor, compozitor - cel puţin 50% din numărul actorilor distribuiţi în rolurile principale şi cel puţin 50% din numărul tehnicienilor şi specialistilor; i) executarea lucrărilor pentru realizarea filmului are loc, în proportie de două treimi, în România.  +  Articolul 23Pot obtine credit financiar rambursabil fără dobânda persoanele juridice autorizate de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru distributia, difuzarea şi exploatarea în cinematografe a unor noi filme româneşti, în urmatoarele condiţii: a) sunt inscrise în Registrul cinematografiei; b) prezinta un proiect de distribuţie, difuzare şi exploatare pentru unul sau mai multe filme româneşti; c) asigura o cota de minimum 30% din devizul general al proiectului; d) deţin drepturile de exploatare a filmului în reteaua de cinematografe din România.  +  Articolul 24 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda credit financiar rambursabil fără dobânda în cazul coproductiilor cinematografice internationale în care persoanele juridice române sunt coproducatori şi indeplinesc urmatoarele condiţii: a) sunt inscrise în Registrul cinematografiei; b) sunt castigatoare ale concursului de selecţie a proiectului de film, în condiţiile art. 26 alin. (4); c) au o participare financiară de minimum 10%, în cazul coproductiilor multilaterale cu cel puţin 3 coproducatori şi, respectiv, de minimum 20% în cazul coproductiilor bilaterale; d) deţin, pe bază de contract incheiat între părţi, dreptul de coproprietate asupra negativului originar şi au dreptul la un suport care să permită reproducerea filmului cinematografic şi deţin drepturile pentru exploatare pe teritoriul României; e) îşi asuma obligaţia ca genericul filmului şi materialele publicitare sa mentioneze creditul acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Persoanele juridice române prevăzute la alin. (1) trebuie să prezinte la concurs dosarul proiectului, cu urmatoarele documente: a) scenariul literar al filmului; b) copia contractului privind drepturile de proprietate asupra scenariului; c) lista elementelor artistice şi tehnice din tarile implicate; d) devizul şi planul de finanţare; e) planul de productie; f) contractul de coproductie între producători; g) lista locurilor de filmare.  +  Articolul 25Coproductiile realizate în cadrul convenţiilor europene din care face parte şi România se produc în baza criteriilor şi condiţiilor stabilite pentru această categorie de filme cinematografice.  +  Articolul 26 (1) Selecţia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizează prin concurs, în conformitate cu regulamentul elaborat de Centrul Naţional al Cinematografiei, aprobat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Selecţia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizează de către o comisie formata din 5 membri. (3) Componenta comisiei de selecţie se stabileste, pentru fiecare sesiune de concurs, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (4) Comisia selecteaza proiectele prezentate, iar hotărârile comisiei se comunică solicitantilor printr-o scrisoare care certifica selectarea proiectului pentru acordarea creditului financiar, în termen de 5 zile calendaristice de la luarea deciziei. (5) Hotărârea comisiei este valabila 6 luni, interval în care trebuie asigurata finantarea proiectului şi trebuie incheiat contractul de creditare. (6) În cazuri bine justificate directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (5) de maximum 3 luni.---------------Alin. (3) şi (6) ale art. 26 au fost modificate de pct. 13 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 27Cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobânda se stabileste conform prezentei legi de către o comisie stabilita prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.---------------Art. 27 a fost modificat de pct. 14 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 28Hotărârile comisiei de selecţie şi ale comisiei pentru acordarea cuantumului în care se acordă creditul financiar pot fi contestate la Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.---------------Art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 29 (1) Selectarea proiectelor pentru distributia, difuzarea şi exploatarea filmelor româneşti se face de către o comisie stabilita prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Proiectele vor cuprinde în mod obligatoriu referiri concrete asupra campaniei de promovare a filmului, a tirajului de copii şi a ariei de distribuţie prevăzute pentru fiecare film. (3) Pentru proiectele selectionate cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobânda este decis de Centrul Naţional al Cinematografiei.-------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 16 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 30 (1) Creditul financiar rambursabil fără dobânda, pentru productie, se aloca în urmatoarele cuantumuri: a) pentru filmele de lung metraj de fictiune, până la 65% din valoarea devizului, din care până la 50% la inceputul perioadei de pregatire a filmului, iar diferenţa pe parcursul realizării proiectului; b) pentru filmele de debut regizoral, până la 80% din valoarea devizului, din care până la 50% la inceputul perioadei de pregatire a filmului, iar diferenţa pe parcursul realizării proiectului; c) pentru filmele de scurt metraj, documentare şi de animatie, până la 80%, din care până la 50% la inceputul perioadei de pregatire, iar diferenţa pe parcursul realizării proiectului. (2) Alocarea unei a doua transe de credit financiar se face numai în urma unui control financiar care să certifice corecta utilizare a fondurilor. (3) Pentru incurajarea şi sprijinirea productiei de filme se poate acorda, în situaţii bine justificate, un credit financiar suplimentar de până la 25% din valoarea devizului filmului respectiv, sub forma de credit cu dobânda, care se adauga la cuantumul de finanţare prevăzut la alin. (1) lit. a) şi se deduce din primele încasări ale filmului. (4) Cuantumul dobanzii aplicate la creditul cu dobânda este cel stabilit de Banca Naţionala a României. (5) Creditul pentru productie şi/sau exploatare ori distribuţie de filme se acordă exclusiv pentru proiectele castigatoare la concurs şi este netransmisibil. (6) În situaţia prevăzută la alin. (3) negativul filmului trece în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, până la recuperarea integrală a creditelor şi a dobanzii aferente.  +  Articolul 31 (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobânda, se acordă pe baza contractului incheiat între Centrul Naţional al Cinematografiei şi persoanele juridice ale caror proiecte cinematografice au fost selectionate conform prezentei legi. (2) Contractul se incheie după verificarea dosarului financiar al proiectului de către Centrul Naţional al Cinematografiei, prin care se atesta ca finantarea integrală a proiectului, atât ca surse, cat şi ca termene, este asigurata. (3) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei trebuie să suspende sau, după caz, sa rezilieze contractele de acordare a creditului financiar în urmatoarele situaţii: a) beneficiarul creditului financiar nu prezinta Centrului Naţional al Cinematografiei situaţia cheltuielilor efectuate şi documentele justificative în termen de maximum 15 zile de la data solicitarii; b) nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate faţă de Centrul Naţional al Cinematografiei; c) creditul financiar nu este utilizat conform contractului. (4) Sumele acordate pentru distribuţie şi exploatare trebuie folosite în cel mult 6 luni de la acordarea acestora. (5) Creditele pentru productie, difuzare şi exploatare pot fi cumulate. (6) În cazuri bine justificate conducerea Centrului Naţional al Cinematografiei poate prelungi termenul prevăzut la alin. (4) cu maximum 3 luni.-------------Partea introductiva a alin. (3) al art. 31 a fost modificata de pct. 17 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 32Veniturile extrabugetare colectate în Fondul cinematografic se pot utiliza şi pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal sau materiale, necesare pentru indeplinirea atribuţiilor şi responsabilitatilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 33 (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobânda, acordat în condiţiile prezentei legi, se ramburseaza Centrului Naţional al Cinematografiei din veniturile obtinute de către beneficiarul creditului, prin valorificarea filmului realizat. (2) Durata de rambursare a creditului fără dobânda nu poate depăşi 7 ani. (3) În cazul nerambursarii integrale a creditului, după expirarea perioadei de 7 ani Centrul Naţional al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol incheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului cinematografic respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat. (4) La data semnarii protocolului prevăzut în alin. (3) suma nerambursata se stinge ca datorie; în cazul coproductiilor cu parteneri straini prevederile alin. (3) se referă la partea de finanţare românească. (5) Beneficiarii creditului rambursabil cu dobânda au obligaţia de a-l returna într-un termen de maximum 3 ani de la premiera filmului. (6) Persoanele fizice sau juridice care contribuie în numerar la producţia sau la valorificarea unui film cu mai mult de 20% din bugetul acestuia şi au beneficiat de maximum 65% credit financiar acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei îşi pot recupera aceasta contribuţie inaintea rambursarii creditului datorat Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 34 (1) Beneficiarii creditelor pentru productie, distribuţie, difuzare şi exploatare au obligaţia de a transfera Centrului Naţional al Cinematografiei, din veniturile realizate prin valorificarea filmului, sumele corespunzătoare cotei procentuale de participare a Centrului Naţional al Cinematografiei la bugetul filmului respectiv. (2) Transferul sumelor menţionate la alin. (1) se face trimestrial până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celei în care s-a incasat venitul. (3) Beneficiarii creditelor rambursabile vor prezenta o dată cu transferul sumelor, conform alin. (2), documente referitoare la: a) sumele încasate din difuzare şi exploatare; b) cheltuielile efectuate; c) copii ale contractelor de exploatare. (4) Producătorul este obligat sa tina evidenţa contabilă a incasarilor pentru fiecare film, pe toata durata returnarii creditului primit de la Centrul Naţional al Cinematografiei. (5) Beneficiarul creditului financiar acordat din Fondul cinematografic este obligat sa deruleze operaţiunile financiare printr-un cont bancar deschis şi utilizat exclusiv în acest scop. (6) Beneficiarul creditului financiar este obligat sa tina evidenţa contabilă a acestui cont pe toata durata contractului de credit financiar şi sa puna la dispoziţia Centrului Naţional al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile corespunzătoare.  +  Articolul 35 (1) Dreptul de proprietate asupra negativului filmului aparţine producătorului. (2) Copia standard a filmului finanţat cu credit din partea Centrului Naţional al Cinematografiei trebuie realizata în maximum 12 luni de la incheierea contractului de creditare; în cazuri bine justificate Centrul Naţional al Cinematografiei, în urma unui raport documentat, poate prelungi termenul de finalizare a copiei. (3) În termen de 90 de zile de la finalizarea copiei standard şi a matritei video negativul şi materialele primare ale filmului realizat cu credit din partea Centrului Naţional al Cinematografiei se vor depune la Arhiva Naţionala de Filme sau la laboratorul agreat de ambele părţi, pe numele tuturor coproducatorilor care au participat la finantarea filmului. (4) Până la data rambursarii integrale a creditului financiar, cu sau fără dobânda, primit de la Fondul cinematografic, producătorul poate utiliza sau valorifica negativul filmului sau masterul video numai cu instiintarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (5) Agentii economici care beneficiaza de credite din partea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru producţia unui film, au obligaţia de a preda Arhivei Naţionale de Filme, în termen de un an de la data premierei, o copie cu sunet.  +  Articolul 36Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obtinerea de credite acordate din Fondul cinematografic: a) proiectele autorilor care ocupa functiile de director general al Centrului Naţional al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selecţie, precum şi detinatorii altor functii de conducere în cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei şi în societăţile ori instituţiile de sub autoritatea, respectiv din subordinea, Ministerului Culturii şi Cultelor; b) filmele care propaga defaimarea tarii sau a natiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constitutionale, care incita la razboi, la ura naţionala, rasiala, de clasa sau religioasa, la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatism teritorial; c) filmele care prejudiciaza demnitatea, onoarea, viaţa particulara a persoanei şi dreptul la propria imagine; d) filmele care incita, direct sau indirect, la violenta; e) filmele care conţin în imagini ori limbaj elemente cu caracter pornografic sau obscen şi filmele interzise minorilor; f) filmele cu caracter de propaganda electorala, politica sau religioasa.--------------Litera a) a art. 36 a fost modificata de pct. 18 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 37În vederea dezvoltării cinematografiei româneşti, activitatea agentilor economici direct implicati în producţia de filme cinematografice, inscrisi ca atare în Registrul cinematografic, va fi stimulata prin: a) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje şi echipamente cinematografice, pelicule şi substante de procesare care nu se produc în tara şi se achizitioneaza din fonduri proprii sau credite bancare; b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-părţi din profitul brut reinvestit în domeniul cinematografiei; c) reducerea impozitului pe profit în proportie de 20%, în cazul în care se creeaza noi locuri de muncă şi se asigura cresterea numarului scriptic de angajaţi cu cel puţin 10% faţă de anul financiar precedent.  +  Articolul 38 (1) Consiliile locale şi alte autorităţi publice pot sustine, în condiţiile legii, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin inchirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu. (2) Autorităţile publice locale pot acorda facilităţi pentru desfăşurarea filmarilor şi a altor activităţi de productie cinematografica.  +  Articolul 39 (1) Pentru incurajarea distributiei filmului românesc, titularii dreptului de proprietate sau de administrare asupra salilor şi gradinilor de cinematograf au obligaţia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu productii cinematografice româneşti. (2) Salile de cinema care vor asigura minimum 15% din numărul anual de spectacole cu productii cinematografice româneşti vor beneficia de o reducere de 25% a contributiei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. h).--------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 19 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 40Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 250 milioane lei urmatoarele fapte: a) neinregistrarea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei în Registrul cinematografiei; b) desfăşurarea oricăror activităţi de distribuire, difuzare sau exploatare de filme cinematografice fără certificat de clasificare a acestora, emis de Centrul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 41 (1) Constituie contraventie nerespectarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 1.000.000 lei, în functie de categoria salii, pentru fiecare spectacol nerulat cu film românesc, până la realizarea minimului de 5% prevăzut prin prezenta lege. (2) În cazul nerespectarii normelor metodologice care reglementeaza Registrul cinematografiei, Centrul Naţional al Cinematografiei poate dispune radierea din registru sau, după caz, retragerea ori suspendarea certificatului de clasificare.  +  Articolul 42 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 40 şi 41 se fac de către personalul imputernicit ca atare de Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Împotriva sanctiunilor aplicate persoanele fizice sau juridice se pot adresa cu plangere instanţei de judecată, potrivit legii.  +  Articolul 43 (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la Fondul cinematografic şi se utilizeaza în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Cuantumul amenzilor contraventionale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Capitolul 7 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 44Organizarea şi functionarea Centrului Naţional al Cinematografiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 45 (1) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului normele şi instrucţiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Definirea spatiilor menţionate la art. 14 alin. (1) lit. i) se face în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al presedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 46Persoanele fizice sau juridice care au încălcat prevederile prezentei legi nu mai pot beneficia de facilitatile oferite de aceasta.  +  Articolul 47Cotizatiile anuale pentru participarea Centrului Naţional al Cinematografiei şi a Arhivei Naţionale de Filme la organismele internationale din domeniul cinematografiei se suporta din bugetele acestora.  +  Articolul 48La data intrarii în vigoare a prezentei legi Studioul de Creatie Cinematografica şi Editura Video trec în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 49La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 18 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 574/2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi.  +  Articolul 50Anexa face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 4 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 630.  +  Anexă                SALILE ŞI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC                care se afla în proprietatea publică a statului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numărul crt. Adresa Denumirea de locuri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Judeţul Alba, Municipiul     Alba Iulia, Str. Victoriei     nr. 25 Sala cinematograf DACIA 500 locuri  2. Judeţul Arad, Municipiul Arad,     Bulevardul Revolutiei     nr. 49-53 Sala cinematograf DACIA 741 locuri  3. Judeţul Arad, Municipiul Arad,     Str. Vasile Alecsandri nr. 2 Complex cinematografic ARTA 250+60 locuri  4. Judeţul Arges, Municipiul     Pitesti, Calea Bucureşti nr. 2 Sala cinematograf BUCURESTI 459 locuri  5. Judeţul Arges, Municipiul     Pitesti, Str. Victoriei nr. 20 Sala cinematograf MODERN 351 locuri  6. Judeţul Arges, Municipiul     Campulung, Cartier Visoi III Sala cinematograf BALADA 150 locuri  7. Judeţul Bacau, Municipiul Bacau,     Str. Nicolae Balcescu nr. 12 Sala cinematograf CENTRAL 650 locuri  8. Judeţul Bacau, Municipiul Bacau,     Calea Mărăşeşti nr. 165 Sala cinematograf ORIZONT 500 locuri  9. Judeţul Bacau, Municipiul Bacau,     Calea Mărăşeşti nr. 4 Sala cinematograf FORUM 410 locuri 10. Judeţul Bacau, Municipiul     Onesti, Str. Postei nr. 3 Sala cinematograf CAPITOL 457 locuri 11. Judeţul Bihor, Municipiul     Oradea, Str. Independentei     nr. 1 Sala cinematograf LIBERTATEA 961 locuri 12. Judeţul Bihor, Municipiul     Oradea, Piaţa Regele     Ferdinand nr. 2 Sala cinematograf TRANSILVANIA 350 locuri 13. Judeţul Bistrita-Nasaud,     Municipiul Bistrita, Bulevardul     Decebal nr. 3 Sala cinematograf DACIA 383+207+                                                                     150 locuri 14. Judeţul Botosani, Municipiul     Botosani, Str. Unirii nr. 24 Sala cinematograf UNIREA 500 locuri 15. Judeţul Botosani, Municipiul     Botosani, Str. Dobrogeanu     Gherea nr. 3 Sala cinematograf LUCEAFARUL 150 locuri 16. Judeţul Brasov, Municipiul     Brasov, Bulevardul 15 Noiembrie     nr. 50 Sala cinematograf PATRIA 789 locuri 17. Judeţul Brasov, Municipiul     Brasov, Bulevardul Grivitei     nr. 47 Sala cinematograf MODERN 705 locuri 18. Judeţul Brasov, Municipiul     Fagaras, Str. 13 Decembrie     bl. 100 Sala cinematograf                                       TRANSILVANIA 350 locuri 19. Judeţul Braila, Municipiul     Braila, Calea Galaţi nr. 10 Sala cinematograf CENTRAL 656 locuri 20. Judeţul Braila, Municipiul     Braila, Bulevardul Independentei     nr. 57 Sala cinematograf BULEVARD 754 locuri 21. Judeţul Braila, Municipiul     Braila, Aleea Cinematografului     nr. 5 Sala cinematograf UNIREA 336 locuri 22. Judeţul Buzau, Municipiul     Buzau, Piaţa Daciei nr. 1 Sala cinematograf DACIA 642 locuri 23. Judeţul Buzau, Municipiul     Ramnicu Sarat, Str. Nicolae     Balcescu nr. 2 bis Gradina de vara 150 locuri 24. Judeţul Buzau, Municipiul     Ramnicu Sarat, Str. Mare nr. 36 Sala cinematograf PROGRESUL 320 locuri 25. Judeţul Caraş-Severin,     Municipiul Resita, Str.     Libertatii nr. 46A Sala cinematograf CULTURAL 242 locuri 26. Judeţul Caraş-Severin,     Municipiul Resita, Str.     Republicii nr. 15 Sala cinematograf DACIA 634 locuri 27. Judeţul Calarasi, Municipiul     Calarasi, Str. Prelungirii     Bucureşti nr. 2 Sala cinematograf ORIZONT 450 locuri 28. Judeţul Cluj, Municipiul     Cluj-Napoca, Bulevardul     Eroilor nr. 51 Sala cinematograf VICTORIA 464 locuri 29. Judeţul Cluj, Municipiul     Cluj-Napoca, Piaţa Mihai     Viteazul nr. 11 Sala cinematograf REPUBLICA 1.010 locuri 30. Judeţul Cluj, Municipiul     Turda, Str. Castanilor nr. 1 Sala cinematograf FOX 255 locuri 31. Judeţul Cluj, Municipiul Dej,     Piaţa 16 Februarie nr. 3 Sala cinematograf ARTA 500 locuri 32. Judeţul Cluj, Municipiul     Gherla, Str. Stefan cel Mare     nr. 1 Sala cinematograf PACEA 300 locuri 33. Judeţul Constanta, Municipiul     Constanta, Bulevardul Tomis     nr. 38 Sala cinematograf STUDIO                                       (POPULAR) 465 locuri 34. Judeţul Constanta, Municipiul     Constanta, Bulevardul Tomis     nr. 253 Sala cinematograf DACIA 650 locuri 35. Judeţul Constanta, Municipiul     Constanta, Bulevardul Ferdinand     nr. 9 Gradina de vara TOMIS 2.527 locuri 36. Judeţul Constanta, Municipiul     Medgidia, Str. Republicii nr. 14 Sala cinematograf DOBROGEA 503 locuri 37. Judeţul Constanta, Localitatea     Eforie Sud, Str. Tudor     Vladimirescu nr. 2 Gradina de vara EFORIE SUD 1.513 locuri 38. Judeţul Constanta, Municipiul     Mangalia, Str. Rozelor nr. 1 Sala cinematograf PESCARUS 300 locuri 39. Judeţul Constanta, Municipiul     Mangalia, Str. Mihai Viteazul Gradina de vara FARUL 1.142 locuri 40. Judeţul Constanta, Municipiul     Mangalia, Venus Gradina de vara VENUS 1.258 locuri 41. Judeţul Constanta, Municipiul     Mangalia, Saturn Gradina de vara SATURN 954 locuri 42. Judeţul Constanta, Municipiul     Mangalia, Jupiter Gradina de vara JUPITER 1.077 locuri 43. Judeţul Constanta, Localitatea     Eforie Nord Gradina de vara NEON 1.682 locuri 44. Judeţul Constanta, Localitatea     Eforie Nord Gradina de vara PERLA 1.694 locuri 45. Judeţul Constanta, Localitatea     Mamaia, Bulevardul Mamaia nr. 1 Gradina de vara ALBATROS 1.625 locuri 46. Judeţul Constanta, Municipiul     Constanta, Bulevardul Ferdinand     nr. 58 Sala cinematograf REPUBLICA 1.000 locuri 47. Judeţul Covasna, Orasul Covasna,     Str. Gheorghe Doja nr. 1 Sala cinematograf VICTORIA 300 locuri 48. Judeţul Dambovita, Municipiul     Targoviste, Piaţa Independentei     nr. 2 Sala cinematograf                                       INDEPENDENTA 668 locuri 49. Judeţul Dolj, Municipiul Craiova,     Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19 Sala cinematograf PATRIA 950 locuri 50. Judeţul Dolj, Municipiul Craiova,     Calea Unirii nr. 116 Gradina de vara PATRIA 950 locuri 51. Judeţul Dolj, Municipiul Craiova,     Str. Madona Dudu nr. 24 Sala cinematograf MODERN 520 locuri 52. Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi,     Str. Brailei nr. 65 Sala cinematograf TIGLINA 800 locuri 53. Judeţul Galaţi, Municipiul     Galaţi, Str. Gh. Asachi nr. 60 Sala cinematograf DOINA 600 locuri 54. Judeţul Galaţi, Municipiul     Galaţi, Str. G-ral Iacob     Lahovary nr. 4 Gradina de vara CENTRAL 2.000 locuri 55. Judeţul Galaţi, Municipiul     Galaţi, Str. Otelarilor nr. 11 Sala cinematograf DACIA 500 locuri 56. Judeţul Galaţi, Orasul Tecuci,     Str. Ion Petrovici nr. 1 Sala cinematograf ARTA 370 locuri 57. Judeţul Gorj, Municipiul     Targu Jiu, Str. Siretului nr. 1A Sala cinematograf VICTORIA 440 locuri 58. Judeţul Harghita, Municipiul     Miercurea Ciuc, Piaţa Sala cinematograf     Majlath Gusztav Karoly nr. 2 TRANSILVANIA 501 locuri 59. Judeţul Hunedoara, Municipiul     Deva, Bulevardul 1 Decembrie     nr. 5 Sala cinematograf PATRIA 482 locuri 60. Judeţul Hunedoara, Municipiul     Hunedoara, Bulevardul Dacia nr. 5 Sala cinematograf FLACARA 421 locuri 61. Judeţul Hunedoara, Municipiul     Petrosani, Aleea Poporului nr. 1 Sala cinematograf PARANGUL 500 locuri 62. Judeţul Hunedoara, Orasul Lupeni,     Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Sala cinematograf CULTURAL 501 locuri 63. Judeţul Ialomita, Municipiul     Slobozia, Bulevardul Unirii     nr. 19 Sala cinematograf GALAX 500 locuri 64. Judeţul Iasi, Municipiul Iasi,     Bulevardul Copou nr. 48 Sala cinematograf COPOU 500 locuri 65. Judeţul Iasi, Municipiul Iasi,     Piaţa Unirii nr. 5 Sala cinematograf VICTORIA 902 locuri 66. Judeţul Iasi, Municipiul Iasi,     Piaţa Voievozilor nr. 14 Sala cinematograf DACIA 500 locuri 67. Judeţul Maramures, Municipiul     Baia Mare, Piaţa Revolutiei nr. 7 Sala cinematograf DACIA 800 locuri 68. Judeţul Maramures, Municipiul     Baia Mare, Piaţa Libertatii nr. 7 Sala cinematograf MINERUL 549 locuri 69. Judeţul Maramures, Municipiul     Sighetu Marmatiei, Sala cinematograf UNIREA 350 locuri     Str. Bogdan Voda nr. A1 70. Judeţul Mehedinti, Municipiul     Drobeta-Turnu Severin, Sala cinematograf     Calea Traian nr. 65 PORTILE DE FIER 483 locuri 71. Judeţul Mehedinti, Orasul     Orsova, Centrul Civic nr. 52 Sala cinematograf DUNAREA 345 locuri 72. Judeţul Mures, Municipiul     Targu Mures, Piaţa Trandafirilor     nr. 35-37 Sala cinematograf ARTA 742 locuri 73. Judeţul Mures, Municipiul     Reghin, Piaţa Petru Maior     nr. 58 Sala cinematograf PATRIA 500 locuri 74. Judeţul Neamt, Municipiul     Piatra-Neamt, Str. Stefan cel     Mare nr. 14 Sala cinematograf DACIA 650 locuri 75. Judeţul Neamt, Municipiul     Piatra-Neamt, Str. 1 Decembrie     nr. 7 Sala cinematograf COZLA 500 locuri 76. Judeţul Neamt, Orasul Roman,     Str. Nicolae Titulescu nr. 4 Sala cinematograf UNIREA 500 locuri 77. Judeţul Neamt, Orasul     Targu Neamt, Str. M. Kogălniceanu     nr. 2 Sala cinematograf OZANA 350 locuri 78. Judeţul Olt, Municipiul Caracal,     Piaţa Victoriei nr. 8 Sala cinematograf CENTRAL 299 locuri 79. Judeţul Olt, Municipiul Slatina,     Bulevardul Al. I. Cuza nr. 8 Sala cinematograf ALUTUS 612 locuri 80. Judeţul Prahova, Municipiul     Ploiesti, Str. Victoriei nr. 4 Sala cinematograf PATRIA 1.000 locuri 81. Judeţul Prahova, Municipiul     Ploiesti, Str. Ineu nr. 3 Complex cinematografic                                       MODERN 400+269 locuri 82. Judeţul Prahova, Municipiul     Campina, Bulevardul Carol I     nr. 69 Sala cinematograf CENTRAL 469 locuri 83. Judeţul Satu Mare, Municipiul     Satu Mare, Bulevardul Lucian     Blaga nr. 1 Sala cinematograf LUCEAFARUL 500 locuri 84. Judeţul Satu Mare, Municipiul     Satu Mare, Piaţa Pacii nr. 1 Sala cinematograf VICTORIA 337 locuri 85. Judeţul Salaj, Municipiul Zalau,     Str. Simion Barnutiu nr. 1 Sala cinematograf SCALA 500 locuri 86. Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu,     Str. Alexandru Odobescu nr. 4 Sala cinematograf TINERETULUI 306 locuri 87. Judeţul Sibiu, Municipiul Medias,     Piaţa Corneliu Coposu nr. 9 Sala cinematograf CENTRAL 399 locuri 88. Judeţul Suceava, Municipiul     Suceava, Str. Petru Rares nr. 1 Sala cinematograf MODERN 501 locuri 89. Judeţul Teleorman, Municipiul     Turnu Magurele, Sala cinematograf TURRIS 500 locuri     Str. Vlad Tepes nr. 32 90. Judeţul Timiş, Municipiul     Timisoara, Sala cinematograf CAPITOL 1.079 locuri     Bulevardul Constantin Loga     Diaconovici nr. 2 91. Judeţul Timiş, Municipiul     Timisoara, Gradina de vara CAPITOL 2.500 locuri     Bulevardul Constantin     Loga Diaconovici nr. 2 92. Judeţul Timiş, Municipiul     Timisoara, Str. Zborului nr. 7 Sala cinematograf DACIA 500 locuri 93. Judeţul Timiş, Municipiul     Timisoara, Str. Nicolaus     Lenau nr. 2 Sala cinematograf STUDIO 708 locuri 94. Judeţul Timiş, Municipiul     Lugoj, Str. Andrei Mocioni nr. 5 Sala cinematograf VICTORIA 331 locuri 95. Judeţul Tulcea, Municipiul     Tulcea, Str. Isaccea nr. 16 Gradina de vara DACIA 1.121 locuri 96. Judeţul Tulcea, Municipiul     Tulcea, Str. Progresului nr. 34 Sala cinematograf PATRIA 650 locuri 97. Judeţul Vaslui, Municipiul     Vaslui, Str. Victoriei nr. 100 Sala cinematograf                                       INDEPENDENTA 650 locuri 98. Judeţul Vaslui, Municipiul     Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo     nr. 80 Sala cinematograf MODERN 501 locuri 99. Judeţul Vaslui, Municipiul     Barlad, Bulevardul Republicii     nr. 250 Sala cinematograf VICTORIA 397 locuri100. Judeţul Vaslui, Municipiul     Husi, Str. G-ral Teleman nr. 15 Sala cinematograf DACIA 311+151 locuri101. Judeţul Valcea, Municipiul     Ramnicu Valcea, Bulevardul Sala cinematograf MODERN 480 locuri     Tudor Vladimirescu nr. 23102. Judeţul Valcea, Municipiul     Ramnicu Valcea, Bulevardul     Tineretului nr. 1 Sala cinematograf FLACARA 362 locuri103. Judeţul Valcea, Localitatea     Caciulata, Calea lui Traian     nr. 782 Sala cinematograf COZIA 266 locuri104. Judeţul Valcea, Localitatea     Olanesti, Str. Bailor nr. 4 Sala cinematograf DACIA 261 locuri105. Judeţul Valcea, Localitatea     Olanesti, Str. Tudor     Vladimirescu Gradina de vara DACIA 670 locuri106. Judeţul Vrancea, Municipiul     Focsani, Bulevardul Unirii     nr. 36 Sala cinematograf BALADA 650 locuri107. Municipiul Bucureşti, Sectorul 1,     Bulevardul Magheru nr. 12-14 Sala cinematograf PATRIA 1.100 locuri108. Municipiul Bucureşti, Sectorul 1,     Bulevardul Magheru nr. 2-4 Sala cinematograf SCALA 900 locuri109. Municipiul Bucureşti, Sectorul 1,     Str. Ion Campineanu nr. 21 Sala cinematograf UNION 300 locuri110. Municipiul Bucureşti, Sectorul 2,     Str. Johann Sebastian Bach nr. 2 Sala cinematograf J.S. BACH 150 locuri                                       (FLOREASCA)111. Municipiul Bucureşti, Sectorul 3,     Bulevardul Ion C. Bratianu nr. 6 Sala cinematograf LUCEAFARUL 802 locuri112. Municipiul Bucureşti, Sectorul 3,     Str. Bucovina nr. 7 Sala cinematograf GLORIA 652 locuri113. Municipiul Bucureşti, Sectorul 3,     Aleea Stanila nr. 2 Gradina de vara GLORIA-TITAN 150 locuri114. Municipiul Bucureşti, Sectorul 4,     Bulevardul Libertatii nr. 1A Sala cinematograf MODERN 150 locuri115. Municipiul Bucureşti, Sectorul 4,     Sos. Giurgiului nr. 119 Sala cinematograf FLAMURA 900 locuri116. Municipiul Bucureşti, Sectorul 4,     Bulevardul Alexandru     Obregia nr. 31 Sala cinematograf CULTURAL 525 locuri117. Municipiul Bucureşti, Sectorul 5,     Bulevardul Regina Elisabeta     nr. 26 Sala cinematograf BUCURESTI 1.015 locuri118. Municipiul Bucureşti, Sectorul 5,     Bulevardul Regina Elisabeta     nr. 34 Sala cinematograf FESTIVAL 817 locuri119. Municipiul Bucureşti, Sectorul 5,     Bulevardul Regina Elisabeta     nr. 27 Sala cinematograf CORSO 150 locuri120. Municipiul Bucureşti, Sectorul 5,     Pasaj Eforie nr. 5 Sala cinematograf 450 locuriCINEMATECA ROMÂNĂ (EFORIE)121. Municipiul Bucureşti, Sectorul 6,     Intrarea Drumul Taberei nr. 24A Sala cinematograf FAVORIT 944 locuri122. Municipiul Bucureşti, Bulevardul     Ion Mihalache nr. 174 Sala cinematograf EXCELSIOR 801 locuri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────