ORDIN nr. 806 din 24 noiembrie 2004pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 şi 115/2004
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 13 decembrie 2004  În temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului industriilor nr. 1.507/1996 privind aprobarea Procedurii-tip de atestare a capabilităţii agenţilor economici de a executa structuri sudate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 15 mai 1996, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Procedura-tip de atestare a capabilităţii agenţilor economici de a executa structuri sudate, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."2. Punctul 2.2 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:"2.2. Aprecierea se face pentru a stabili dacă un agent economic satisface exigenţele specifice unui anumit domeniu de fabricaţie conform prevederilor prezentei proceduri."3. Punctul 3.2 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:"3.2. Atestarea capabilităţii:- Procedura prin care o terţă parte dă o asigurare în scris că un agent economic satisface exigenţele specifice unui anumit domeniu de fabricaţie pe baza prevederilor prezentei proceduri."4. Punctul 4 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:"4. Standarde de referinţă:SR EN 287-1+A1:1999 Calificarea sudorilor. Sudarea prin topirePartea 1: Oţel - SR EN 287-2+A1:1999 Calificarea sudorilor. Sudarea prin topire. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiuSR EN 288-1+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 1: Reguli generale pentru sudare prin topireSR EN 288-2+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 2: Specificaţia procedurii de sudare pentru sudarea cu arc electricSR EN 288-3+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 3: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a oţelurilorSR EN 288-4+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 4: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a aluminiului şi a aliajelor saleSR EN 288-6:1996 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 6: Calificarea prin referire la experienţa anterioarăSR EN 288-7:1997 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 7: Calificarea prin referire la o procedură de sudare standardizată pentru sudarea cu arc electricSR EN 288-8:1997 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 8: Calificarea printr-o încercare de sudare înainte de începerea fabricaţieiSR EN 288-9:2001 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 9: Verificarea procedurii de sudare cap la cap pe şantier a conductelor de transport terestre şi marineSR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţiSR EN 729-1:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Ghid pentru selecţie şi utilizareSR EN 729-2:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Condiţii de calitate completeSR EN 729-3:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3: Condiţii de calitate normaleSR EN 729-4:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4: Condiţii de calitate elementareSR EN 1418:2000 Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea electrică prin presiune, pentru sudarea mecanizată şi automată a materialelor metalice."5. Punctul 7.4.1 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:"7.4.1. Examinarea a cel puţin 2 sudori pentru fiecare dintre procedeele de sudare utilizate. În vederea examinării, sudorii vor efectua probele conform unei specificaţii a procedurii de sudare (WPS)."6. Punctul 7.4.2 din anexa la ordin va avea următorul cuprins:"7.4.2. La verificarea probelor sudate, delegaţii I.S.I.M. Timişoara urmăresc şi modul de apreciere a calităţii acestora de către coordonatorul sudării, numit de către agentul economic. Rezultatele verificării probelor se vor centraliza în fişa de apreciere pentru fiecare sudor. Coordonatorul sudării trebuie să examineze cunoştinţele teoretice ale sudorilor conform unor reglementări specifice."7. Sintagma "Institutul de Sudură şi Încercări de Materiale" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale".  +  Articolul IIOrdinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 bis/2001, se modifică după cum urmează:- Indicativele standardelor cuprinse în anexele nr. 2, 3 şi 4 la ordin se modifică după cum urmează:"SR EN 10002-1:1995 se înlocuieşte cu SR EN 10002-1:2002SR EN 10003-1:1997 se înlocuieşte cu SR EN ISO 6506-1:2002SR EN 10120:1996 se înlocuieşte cu SR EN 10120:2001STAS 7737:1990 se înlocuieşte cu SR EN ISO 7799:2000STAS 6606-1:1986 se înlocuieşte cu SR EN 444:1996STAS 6606-2:1986 se înlocuieşte cu SR EN 1435:2001STAS 6606-3:1986 se înlocuieşte cu SR EN 12861:2003".  +  Articolul IIIAnexa nr. 6 la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. Litera l) a capitolului I "Legenda şi explicaţii" va avea următorul cuprins:"l) La executarea intersecţiilor conductelor cu linii de cale ferată se recomandă utilizarea STAS 9312-87. Executarea acestor intersecţii se face, cu acordul Direcţiei generale infrastructură din cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate, pe baza unei documentaţii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996;".2. Litera n) a capitolului I "Legenda şi explicaţii" va avea următorul cuprins:"n) La proiectarea intersecţiilor dintre conducte şi drumuri se recomandă utilizarea STAS 9312-87. Proiectul va fi avizat de Direcţia generală a infrastructurilor terestre, Administraţia Naţională a Drumurilor şi de Direcţia regională drumuri şi poduri, pe baza unei documentaţii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996."  +  Articolul IVAnexa la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 40/2003 privind unele măsuri pentru recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2003, se modifică după cum urmează:- Litera b) a punctului 4 al secţiunii B din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformităţii, emis de către organismul naţional de acreditare, în copie;".  +  Articolul VAnexa la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 322/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 iunie 2003, se modifică după cum urmează:- Litera b) a punctului 4 al capitolului B va avea următorul cuprins:"b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformităţii, emis de organismul naţional de acreditare, în copie;".  +  Articolul VIOrdinul ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi nr. 173 bis din 27 februarie 2004, se modifică după cum urmează:1. Punctul 1.1 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"1.1. Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, a căror calitate respectă prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, aflate în aval de staţia de predare, la ieşirea din robinetul de legătură spre sistemul de alimentare, cu presiunea egală sau mai mică de:- 6 bar pentru conducte din oţel şi conducte din polietilenă PE 100 (conform agrementului tehnic);- 4 bar pentru conducte din polietilenă PE 80."2. Alineatul 2 al punctului 6.6 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"Izolaţia anticorosivă de bază a tuburilor de protecţie respectă condiţiile minimale pentru conductele de gaze. Standardul de referinţă pentru aceste condiţii minimale este STAS 7735/3-86."3. Alineatul 2 al punctului 6.29 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante. Atunci când montarea lor aparentă nu este posibilă, ele pot fi montate şi subteran, dar numai înglobate în cutii cu bitum, a căror construcţie se poate realiza luându-se în considerare prevederile STAS 7335/7-87."4. Punctul 6.32 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"6.32. Trecerea de la conducta din polietilenă la conducta din metal se realizează printr-o piesă de trecere polietilenă/metal. Aceste piese de trecere trebuie să fie fabricate industrial numai de agenţi economici care au sistemul calităţii certificat."5. Punctul 6.40 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"6.40. La proiectarea şi executarea traversării căilor de comunicaţii, se poate lua în considerare STAS 9312-87."6. Alineatul 1 al punctului 6.57 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"6.57. La capătul conductei de racord al instalaţiei de utilizare interioară se montează la exterior, în loc uşor accesibil, un robinet de incendiu."7. Punctul 7.20 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"7.20. La realizarea construcţiilor pentru staţiile şi posturile de reglare-măsurare se pot lua în considerare cerinţele minime prevăzute în STAS 4327-87 şi STAS 4327-87."8. Punctul 7.29 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"7.29. Elementele instalaţiei de reglare-măsurare se protejează cu vopsea."9. Punctul 7.30 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"7.30. La exterior, pe fiecare perete al staţiilor şi pe uşile staţiilor şi posturilor de reducere şi reglare a presiunii, se aplică tăbliţe avertizoare, pe care se înscrie «PERICOL DE EXPLOZIE. APROPIEREA CU FOC STRICT OPRITĂ!», şi indicatorul pentru pericol de explozie, pentru care se poate lua în considerare STAS 297/2-92."10. Punctul 8.25 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"8.25. Distanţele minime între conductele de gaze naturale şi elementele celorlalte instalaţii se încadrează în prevederile din:- Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 Vc.a. şi 1500 Vc.c, indicativ 17;- Normativul pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice, indicativ PE 107;- Prescripţiile tehnice ISCIR.Se pot lua în considerare şi prevederile standardului SR 8591:1997".11. Punctul 8.31 din Anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"8.31. La încăperile în care se instalează aparate cu flacără liberă, independent de volumul lor, se prevăd canale de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere. Se pot lua în considerare prevederile standardului SR 8591:1997."12. Ultimul alineat al punctului 8.34 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"La dimensionare se pot lua în considerare şi prevederile standardelor SR 6724-1:1995 şi SR 6793-86. Datele pentru dimensionarea coşurilor (extras din STAS 6793-86) se prezintă în anexa nr. 13."13. Punctul 9.5 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"9.5. Grosimile minime admise ale pereţilor ţevilor din oţel, utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale, sunt date în tabelul 9. Grosimea minimă a peretelui ţevilor cuprinde şi abaterea negativă."14. Prima liniuţă de la punctul 9.18 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"- compresatoare de distilare care pot fi construite luându-se în considerare prevederile standardului STAS 8832-85;"15. Al treilea alineat al punctului 10.15 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"La marcarea sudurilor se pot lua în considerare şi prevederile standardelor SR EN ISO 9692-2:2000; STAS 8183-80; STAS 8299-78; SR EN 29692:1994."16. Alineatul 3 al punctului 10.18 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"Controlul calităţii sudurilor se face vizual şi prin metode nedistructive. Se pot lua în considerare prevederile standardelor SR EN 1435:2001;STAS 9539-85; STAS 10138-75; SR ISO 3059:1993 şi prescripţiile tehnice CR 4, CR 20 şi I 27 sau alte metode de control nedistructiv legal aprobate."17. A doua frază de la punctul 10.24 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"În cazul în care calitatea lucrărilor nu corespunde prevederilor prezentelor norme tehnice şi procedurilor aplicabile, operatorul sistemului de distribuţie îndreptăţit pentru controlul lucrărilor are dreptul de a solicita constructorului refacerea lucrărilor la nivelul de calitate corespunzător."18. Punctul 10.29 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"10.29. La curbarea ţevilor se respectă razele minime de curbură. În cazul conductelor care se supun godevilării se respectă razele de curbură. Curbarea ţevilor sudate longitudinal se realizează poziţionând cordonul de sudură paralel cu axa neutră a curbei."19. Punctul 10.49 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"10.49. Aparatele de măsură, control şi reglaj se verifică şi se montează conform instrucţiunilor producătorilor şi/sau altor reglementări specifice tipului de aparat."20. Prima liniuţă a punctului 11.3 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"- izolaţie de bază cu bitum, pentru care se pot lua în considerare şi prevederile standardului STAS 7335/3-86;"21. Litera a) a punctului 11.9 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:"a) prize de potenţial, la a căror montare se pot lua în considerare prevederile standardului STAS 7335/8-85. În situaţia conductelor de presiune redusă şi joasă prevăzute cu branşamente, efectuarea determinărilor de potenţial se poate face direct pe branşament. Montarea prizelor de potenţial se impune doar pe tronsoanele fără branşament pe distanţe mai mari, care se pot stabili luându-se în considerare prevederile standardului STAS 7335/8-85."22. Din cuprinsul procesului-verbal de lucrări ascunse (pentru conducte şi branşamente) de la anexa nr. 7 se va elimina sintagma "conform standard 7335/3", iar precizările vor fi făcute de executant.23. Anexa nr. 14 la anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.24. Punctul 2.5 din anexa nr. 2 la ordin va avea următorul cuprins:"2.5. Furnizorul de gaze naturale urmăreşte permanent nivelul de odorizare al gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice în vigoare."  +  Articolul VIIOrdinul ministrului economiei şi comerţului nr. 115/2004 privind aprobarea Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 9 martie 2004, se modifică după cum urmează:1. Penultimul alineat al anexei nr. 3 la Procedură va avea următorul cuprins:"Prelevarea probelor se realizează cu respectarea normelor de protecţia muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. Standardele de referinţă pentru metoda de eşantionare şi pentru aparatura de eşantionare ce se utilizează la prelevarea probelor pot fi SR EN 3170:2003 sau SR EN 3171:2003."  +  Articolul VIIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 806.  +  Anexa TERMINOLOGIE, STANDARDE DE REFERINŢA ŞI PRESCRIPŢII TEHNICE    Standarde
  SR 3317:2003 Gaze combustibile - condiţii tehnice de calitate
  STAS 9312-B7 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de proiectare
  SR EN 297+A2:2001 Cazane de încălzire centrală care utilizează combus- tibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kV
  SR 6724-1:1995 Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Ventilare naturală. Prescripţii de proiectare
  STAS 6729/1-82 Energia nucleară. Fizica reactorilor nucleari. Terminologie
  STAS 6793-86 Coşuri, canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii civile. Prescripţii generale
  SR EN ISO 9692-2:2000 Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a otelu- rilor
  STAS 7084/4-82 Defectele îmbinărilor sudate prin presiune. Clasificare şi terminologie
  STAS 8183-80 Oţeluri pentru ţevi fără sudură, de uz general. Mărci şi condiţii tehnice de calitate
  STAS 8299-78 Clasificarea şi simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire pe baza radiografiilor
  SR EN 29692-94 Sudare cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric în mediu de gaz protector şi sudare cu gaze prin topire.Pregătirea pieselor de îmbinat cu oţel
  SR EN 444:1996 Examinari nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografica cu radiaţii X şi gama a mate- rialelor metalice
  STAS 8539-85 Defectoscopie cu pulberi magnetice
  STAS 10138-75 Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Condiţii de observare a radiografiilor
      Prescripţii tehnice elaborate de ISCIR
  CR 4 Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat
  CR 21 Prescripţii tehnice pentru examinarea cu radiaţii penetrante a îmbinărilor sudate cap-la-cap ale componentelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat
      Terminologia, standardele de referinţa şi prescripţiile tehnice (alteledecât cele din tabelul de mai sus), actele legislative şi normativele la care seface referire în text se regăsesc în "CODUL TEHNIC AL SECTORULUI GAZELORNATURALE" elaborat de ANRGN.---------