NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2004 (*actualizate*)pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi continutului cartii electronice de identitate(actualizate până la data de 5 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.113 din 27 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 ianuarie 2006 cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.436 din 17 noiembrie 2005: RECTIFICAREA nr. 1.436 din 17 noiembrie 2005.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Cartea electronică de identitate este documentul prin care, potrivit legii, se face dovada identităţii, a domiciliului şi a cetateniei române. (2) Cartea electronică de identitate contine datele de identificare ale titularului, în format tiparit şi în format electronic. (3) Pot inscrie date pe suportul de memorare electronică a informaţiilor al documentului prevăzut la alin. (1) toate instituţiile publice care au competente prevăzute de lege în acest sens. (4) Înscrierea unor date de către alte institutii sau autorităţi decat cele prevăzute la alin. (3), precum şi de către alte persoane juridice se poate face numai dacă exista acordul expres dat în acest sens de către titularul cartii electronice de identitate. (5) Pentru scopurile prevăzute la alin. (3) şi (4), se definesc doua tipuri de suport de memorare electronică a informaţiilor: a) circuit integrat de tip smartcard; b) banda optica. (6) Pentru suporturile de tip smartcard sunt abilitate sa inscrie date numai Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, care poate delega această competenţă Autorităţii de certificare organizate potrivit legii. (7) Celelalte institutii, autorităţi şi persoane juridice prevăzute la alin. (3) şi (4) pot inscrie date în format electronic exclusiv pe banda optica.  +  Articolul 2Cartea electronică de identitate se elibereaza pentru o perioadă de 10 ani.  +  Articolul 3Cartea electronică de identitate se foloseşte pentru legitimarea cetateanului în relatiile cu alte persoane fizice sau juridice şi pentru identificarea cetateanului, precum şi în scopul furnizarii de informaţii către sisteme informatice autorizate să le prelucreze, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Cartea electronică de identitate se elibereaza de către serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţa al cetateanului.  +  Articolul 5Cartea electronică de identitate se elibereaza şi se utilizeaza în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6 (1) Evidenta informaţiilor continute în cartile electronice de identitate se tine prin Registrul permanent de evidenta a populatiei, precum şi în alte baze de date constituite şi gestionate potrivit legii. (2) Datele inscrise pe suportul de memorare electronică a informaţiilor nu pot fi sterse, iar orice modificare ulterioară a acestora se realizează, în condiţiile legii, numai prin adaugare la cele anterioare. (3) Inregistrarea şi actualizarea datelor de identitate ale cetatenilor, precum şi eliberarea şi evidenta cartilor electronice de identitate se realizează de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, sub indrumarea metodologica a Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Administrarea datelor continute în Registrul permanent de evidenta a populatiei şi producerea cartilor electronice de identitate se realizează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor şi structurile sale teritoriale.  +  Capitolul II Realizarea suportului tehnic pentru producerea, eliberarea şi utilizarea cartii electronice de identitate  +  Articolul 7Cadrul economic şi organizatoric de realizare a suportului tehnic pentru producerea, eliberarea şi utilizarea cartii electronice de identitate se asigura de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în conformitate cu Programul de aplicare a strategiei de informatizare a administraţiei publice.  +  Articolul 8Finantarea contractelor de achizitie a bunurilor şi serviciilor aferente introducerii şi utilizarii cartii electronice de identitate se realizează de la bugetul statului, din fonduri alocate pentru punerea în aplicare a Strategiei de informatizare a administraţiei publice, din venituri extrabugetare obtinute din eliberarea cartii electronice de identitate, din valorificarea datelor continute în Registrul permanent de evidenta a populatiei, din fonduri PHARE, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 9Suportul tehnic pentru producerea şi eliberarea cartii electronice de identitate se realizează, în condiţiile legii, prin elaborarea şi implementarea urmatoarelor proiecte: a) Proiect pentru completarea şi modernizarea infrastructurii teritoriale a Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei; b) Proiect pentru dotarea şi modernizarea nivelului central al Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei; c) Proiect de audit privind mecanismele de securitate informatica utilizate pentru înscrierea de date în format electronic în cartea electronică de identitate, cu excepţia celor gestionate de instituţiile care au competente în domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei şi securitatii naţionale.  +  Articolul 10Suportul tehnic pentru utilizarea cartii electronice de identitate se asigura de sistemul informatic integrat al administraţiei publice locale, care se realizează, în condiţiile legii, prin elaborarea şi implementarea urmatoarelor proiecte: a) Proiect de realizare a registrului comunităţii locale, prin integrarea informationala a registrului local de evidenta a persoanei cu celelalte registre care inmagazineaza date referitoare la persoana, gestionate de consiliile locale; b) Proiect de realizare a portalului unic de servicii al administraţiei publice locale, care să indeplineasca functiile de identificare şi autorizare a accesului cetateanului la site-urile furnizoare de servicii ale autorităţilor publice şi de colectare şi transfer către cetatean al documentelor care certifica prestarea serviciilor, emise de site-urile furnizoare de servicii ale instituţiilor publice; c) Proiect de aplicatie pentru gestiunea documentelor aferente solicitarii şi prestarii serviciilor în cadrul sistemelor informatice; d) Proiect de realizare a conexiunii dintre Sistemul naţional informatic de evidenta a populatiei şi alte sisteme informatice ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 11Realizarea şi generalizarea la nivelul intregii tari a suportului tehnic pentru introducerea şi utilizarea cartii electronice de identitate se deruleaza, în condiţiile legii, prin: a) testarea platformei-pilot a proiectului pentru constituirea sistemului informatic de realizare a cartii electronice de identitate; b) implementarea pe intregul teritoriu al României a proiectelor prevăzute la art. 9 şi 10.  +  Articolul 12Platforma-pilot pentru testarea în condiţii de exploatare a sistemului informatic pentru cartea electronică de identitate se realizează, în condiţiile legii, prin: a) elaborarea specificatiilor pentru realizarea prototipului de producere şi utilizare a cartii electronice de identitate; b) realizarea prototipului; c) testarea funcţionarii şi evaluarea prototipului; d) asigurarea condiţiilor tehnice şi logistice pentru instalarea şi punerea în functiune a platformei-pilot; e) testarea platformei-pilot pentru producerea şi utilizarea cartii electronice de identitate; f) evaluarea şi omologarea rezultatelor.  +  Capitolul III Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13Până la asigurarea cu echipamentele şi programele informatice necesare emiterii cartii electronice de identitate, serviciile publice comunitare vor elibera în continuare cărţi de identitate.  +  Articolul 14Cartile electronice de identitate se vor emite esalonat, conform termenelor stabilite prin lege.  +  Articolul 15 (1) Cartea electronică de identitate se elibereaza titularului după achitarea costului acesteia, potrivit legii. (2) Costul cartii electronice de identitate se achită o singură dată pe perioada valabilităţii acesteia, la emiterea documentului. (3) Înscrierea de date şi informaţii de către Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei sau, după caz, de către Autoritatea de certificare, precum şi de către celelalte institutii, autorităţi sau persoane juridice abilitate se face pe baza unor tarife care vor fi stabilite de către acestea.  +  Articolul 16Contravaloarea cartii electronice de identitate va fi stabilita prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Consiliului Concurentei.----------