HOTĂRÂRE nr. 1.767 din 21 octombrie 2004 (*actualizată*)privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor(actualizată până la data de 30 iunie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 iunie 2011, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 656 din 29 iunie 2011.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11^3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Structura organizatorică a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor  +  Articolul 1În cadrul aparatului propriu al fiecărei prefecturi se organizează câte un serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 2Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pot avea în structură servicii, birouri sau, după caz, compartimente pentru emiterea şi evidenţa permiselor de conducere, pentru examinarea conducătorilor de vehicule, pentru înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor, precum şi de informatică, stabilite prin ordin al prefectului, cu respectarea prevederilor art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita numărului maxim de posturi în finanţare stabilit anual de ordonatorul principal de credite, pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (2) Începând cu anul 2012, redimensionarea numărului maxim de posturi, pentru fiecare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, proporţional cu volumul de activitate din anul precedent, la nivelul fiecărui serviciu public comunitar.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 656 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011.  +  Articolul 4 (1) Posturile necesare constituirii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură prin redistribuirea posturilor aflate în statele de funcţii ale structurilor teritoriale de regim permise auto şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor de evidenţă informatizată a persoanei, din cele aferente activităţii de examinare a conducătorilor auto, desfăşurate de structurile de poliţie rutieră, precum şi din cele aprobate pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii. (2) Personalul care deserveşte sistemul informatic de emitere şi evidenţă a permiselor de conducere, precum şi a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor îşi va desfăşura în continuare activitatea în cadrul noilor structuri, fiind încadrat pe posturi la compartimentele de informatică ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 5Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură în condiţiile stabilite prin ordin al şefului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.  +  Capitolul II Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor  +  Articolul 6Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este constituit din poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual.  +  Articolul 7Poliţiştii şi funcţionarii publici prevăzuţi la art. 6 beneficiază de stabilitate în funcţie, păstrându-şi toate drepturile dobândite anterior.  +  Articolul 8Cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut la art. 6 se asigură în limita bugetului aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 9Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 10Numirea şi eliberarea din funcţie a şefilor serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se fac de către prefect, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 11 (1) Funcţiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se ocupă în condiţiile legii. (2) Criteriile privind selecţionarea personalului şi organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în statele de funcţii ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se stabilesc în mod unitar, la nivelul întregii ţări, după cum urmează: a) de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în cazul poliţiştilor şi personalului contractual; b) de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor împreună cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în cazul funcţionarilor publici. (3) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se organizează la sediul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.------------Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 656 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011. (4) Comisiile de concurs se stabilesc prin dispoziţii ale directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi vor fi formate din specialişti ai acestei instituţii şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului.------------Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 656 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011.  +  Capitolul III Asigurarea logistică şi financiară  +  Articolul 12 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1) se pot completa cu donaţii, sponsorizări şi alte surse interne şi externe, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor utilizează Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi sistemul de confecţionare a plăcilor cu numere de înmatriculare, în condiţiile stabilite în mod unitar, la nivelul întregii ţări, de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (2) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pune la dispoziţie serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor imprimatele necesare personalizării permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare şi coordonează acţiunea de distribuire în mod unitar a plăcilor cu numere de înmatriculare.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14Drepturile şi obligaţiile Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, rezultate din contractele încheiate în domeniul emiterii şi evidenţei permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 octombrie 2004.Nr. 1.767._________________