HOTĂRÂRE nr. 1.547 din 23 septembrie 2004privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 12 octombrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Comunicarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti se face la cerere, în condiţiile legii, şi este supusă la plata taxelor de furnizare.  +  Articolul 2Cuantumul taxelor prevăzute la art. 1 este de 220.000 lei/informaţie/persoană.  +  Articolul 3Taxele pentru furnizarea datelor din Registrul naţional pentru evidenţa paşapoartelor simple şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti se plătesc anticipat şi se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 4Sumele achitate cu titlu de taxe pentru furnizarea de date se restituie solicitanţilor când serviciul nu a fost sau nu poate fi prestat.  +  Articolul 5Sunt scutite de la plata taxelor de furnizare solicitările formulate de instituţiile cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, justiţiei, administraţiei publice centrale şi locale, colectării creanţelor bugetare, protecţiei copilului aflat în dificultate şi solicitările caselor de asigurări de sănătate, în scopul exercitării atribuţiilor legale ale acestora.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 septembrie 2004.Nr. 1.547.---------