ORDONANTA nr. 59 din 22 august 2003 (*actualizata*)privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale(actualizata până la data de 31 august 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 29 august 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 august 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 545 din 18 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004.În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileste cazurile în care, datorita unor circumstanţe speciale, se acordă scutirea de la plata drepturilor de import sau a drepturilor de export pentru unele bunuri introduse ori scoase din tara.  +  Articolul 2În aplicarea prevederilor prezentei ordonante, prin termenii de mai jos de înţelege: a) drepturi de import - taxele vamale şi taxele cu efect echivalent acestora, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de bunuri; b) drepturi de export - impozite care se cuvin statului la exportul de bunuri; c) datorie vamala - obligaţia unei persoane de a plati drepturile de import sau de export; d) bunuri personale - bunuri destinate uzului personal sau pentru necesitatile gospodaresti.Constituie bunuri personale, în înţelesul celor de mai sus, efectele gospodaresti, precum şi bicicletele şi motocicletele, autovehiculele pentru folosinţă privată şi remorcile acestora, rulotele pentru camping, ambarcatiunile pentru agrement şi avioanele pentru agrement.De asemenea, sunt bunuri personale proviziile pentru gospodarie corespunzătoare unei aprovizionari familiale normale, animalele de casa şi cele de tractiune, precum şi instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.Bunurile personale nu trebuie să permită, prin natura sau prin cantitatea lor, desfăşurarea unei activităţi cu caracter comercial.Prin profesiuni libere se înţelege acele profesii independente, cu organizare şi functionare autonoma, recunoscute ca atare de legislatia naţionala; e) efecte gospodaresti - sunt efecte personale, lenjerie de pat şi articole de mobilier sau de dotare, destinate utilizarii personale ori necesitatilor gospodaresti; f) produse alcoolice - produse care se regăsesc la pozitiile tarifare 2203-2208 din Tariful vamal de import al României.  +  Capitolul II Scutiri de la plata drepturilor de import  +  Secţiunea 1 Bunuri personale introduse de către persoanele fizice care îşi schimba domiciliul sau reşedinţa, după caz, dintr-o tara terta în România  +  Articolul 3Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile personale introduse de către persoanele fizice care îşi muta domiciliul sau reşedinţa, după caz, dintr-o tara terta pe teritoriul României.  +  Articolul 4Scutirea este limitata la bunurile personale care: a) au fost în posesia persoanei interesate şi, fiind vorba de bunuri neconsumptibile, au fost utilizate de aceasta la locul vechiului domiciliu sau vechii resedinte, după caz, cel puţin 6 luni înainte de data la care a incetat să aibă domiciliul ori reşedinţa, după caz, în tara terta de provenienţă. Excepţie de la aceasta regula fac cazurile particulare justificate de circumstanţe, aprobate de autoritatea vamala sau de Ministerul Afacerilor Externe, după caz; b) la noul domiciliu sau reşedinţa, după caz, sunt afectate aceleiasi destinatii.  +  Articolul 5 (1) Pot beneficia de scutire de la plata drepturilor de import doar persoanele fizice care au avut domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afara României cel puţin 12 luni consecutive. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, poate acorda derogari de la prevederile alin. (1) în baza unei declaratii pe propria raspundere din care să rezulte ca intentia de a avea domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afara României pentru o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive a fost reala.  +  Articolul 6Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru: a) produse alcoolice; b) tutun şi produse din tutun; c) mijloace de transport cu destinatie comerciala; d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decat instrumentele portabile pentru exercitarea unor profesiuni libere.  +  Articolul 7 (1) Cu excepţia unor cazuri particulare reglementate prin prezenta ordonanţă, precum cel prevăzut la art. 9 alin. (1), scutirea nu este acordată decat pentru bunurile personale introduse pe o perioadă de 12 luni începând cu data stabilirii domiciliului sau resedintei, după caz, pe teritoriul României. (2) Introducerea bunurilor poate fi facuta de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 8 (1) Până la expirarea termenului de 12 luni de la data introducerii lor, bunurile personale admise în scutire nu pot face obiectul unui împrumut, gajari/garantii reale mobiliare, locatiuni sau al unei cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. (2) Împrumutul, gajarea/garantia reala mobiliara, locatiunea sau cesiunea realizata înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul introducerii bunurilor în cauza.  +  Articolul 9 (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 7 alin. (1), scutirea poate fi acordată pentru bunurile personale introduse înainte de stabilirea domiciliului sau resedintei, după caz, pe teritoriul României, pe baza angajamentului scris privind intentia persoanei interesate de a se stabili efectiv într-un termen de 6 luni pe teritoriul României şi a acordului autorităţii vamale sau al Ministerului Afacerilor Externe, după caz. Acest angajament este insotit de o garantie ale carei forma şi cuantum sunt stabilite de autorităţile vamale. (2) În situaţia mentionata la alin. (1) termenul de 6 luni prevăzut la art. 4 lit. a) se calculeaza de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul României.  +  Articolul 10 (1) În situaţia în care, motivat de oblibaţiile profesionale, persoana interesata paraseste tara terta unde aceasta avea vechiul domiciliu sau vechea reşedinţa, după caz, fără să-şi stabileasca simultan domiciliul sau reşedinţa, după caz, pe teritoriul României, dar cu intentia de a se stabili ulterior, în baza unui angajament scris al acesteia, autorităţile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, permit introducerea cu scutire de la plata drepturilor de import a bunurilor personale care sunt transferate cu acest scop în teritoriul României. (2) Introducerea cu scutire a bunurilor personale prevăzute la alin. (1) se supune condiţiilor prevăzute la art. 3-8, în sensul că: a) termenele prevăzute la art. 4 lit. a) şi la art. 7 alin. (1) sunt calculate începând de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul României; b) termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) este calculat începând de la data efectiva a stabilirii domiciliului sau resedintei, după caz, a persoanei interesate pe teritoriul României. (3) Admiterea în scutire este acordată în baza angajamentului scris al persoanei interesate să-şi stabileasca domiciliul sau reşedinţa, după caz, pe teritoriul României într-un termen stabilit de autorităţile vamale sau de Ministerul Afacerilor Externe, după caz. Autorităţile vamale pot cere ca angajamentul să fie însoţit de o garantie ale carei forma şi suma o vor stabili.  +  Articolul 11Autorităţile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, pot sa acorde derogari de la prevederile art. 4 lit. a) şi b), de la art. 6 lit. c) şi d) şi de la art. 8 în cazul în care, ca urmare a circumstantelor politice excepţionale, o persoană fizica este determinata să-şi schimbe vechiul domiciliu sau vechea reşedinţa, după caz, dintr-o tara terta pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 2-a Bunuri introduse cu ocazia căsătoriei  +  Articolul 12 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 13-16, trusourile şi efectele gospodaresti, fie ca sunt noi sau nu, aparţinând unei persoane care îşi schimba domiciliul sau reşedinţa, după caz, dintr-o tara terta pe teritoriul României, cu ocazia căsătoriei sale. (2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 13-16, cadourile care se ofera în mod obisnuit cu ocazia căsătoriei, destinate unei persoane care se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (1), de către persoanele care au domiciliul sau reşedinţa, după caz, intr-o tara terta. Valoarea fiecarui cadou admis în scutire nu poate depăşi 1.000 euro.  +  Articolul 13Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 12 se acordă doar persoanelor care: a) au domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afara teritoriului român de cel puţin 12 luni consecutive. Derogari de la aceasta regula pot fi acordate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor pe baza declaraţiei pe propria raspundere a persoanei fizice în cauza, din care să rezulte ca intentia de a avea domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afara României pentru o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive a fost reala; b) fac dovada căsătoriei lor.  +  Articolul 14Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru produse alcoolice, tutun şi produse din tutun.  +  Articolul 15 (1) Cu excepţia circumstantelor excepţionale stabilite de autorităţile vamale, scutirea se acordă doar pentru bunurile care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au fost introduse pe teritoriul României cu cel mult două luni înainte de data stabilita pentru căsătorie. În acest caz, scutirea este acordată numai în baza unei garantii corespunzătoare, ale carei forma şi cuantum se stabilesc de către autorităţile vamale; b) au fost introduse pe teritoriul României nu mai tarziu de 4 luni de la data căsătoriei. (2) Introducerea bunurilor prevăzute la art. 12 poate fi facuta de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 16 (1) Până la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data introducerii, bunurile admise în scutire în condiţiile prevăzute la art. 12 nu pot face obiectul unui împrumut, gajari/garantii reale mobiliare, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. (2) Împrumutul, gajarea/garantia reala mobiliara, locatiunea sau cesiunea realizata înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul introducerii.  +  Secţiunea a 3-a Bunuri obtinute prin mostenire  +  Articolul 17 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 18-20, bunurile obtinute prin mostenire legala sau testamentara de o persoană fizica având domiciliul sau reşedinţa, după caz, pe teritoriul României. (2) În sensul alin. (1) se înţeleg toate bunurile prevăzute la art. 2 lit. d) care intră în masa succesorala.  +  Articolul 18Scutirea de la plata drepturilor de import nu se aplică pentru: a) produse alcoolice; b) tutun şi produse din tutun; c) mijloace de transport cu destinatie comerciala; d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decat instrumentele portabile necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei defunctului; e) stocurile de materii prime şi de produse finite sau semifabricate; f) septelul viu şi stocurile de produse agricole ce depasesc cantitatile corespunzătoare unei aprovizionari familiale normale.  +  Articolul 19 (1) Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decat bunurilor introduse cel mai tarziu la expirarea termenului de 2 ani începând cu data punerii în posesie a bunurilor. Prelungirea termenului mentionat poate fi acordată de autorităţile vamale în anumite cazuri particulare justificate de anumite circumstanţe. (2) Introducerea bunurilor poate fi efectuata de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 20Dispozitiile art. 17-19 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor dobandite prin mostenire de persoane juridice angajate în activităţi nonprofit, cu sediul pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 4-a Efecte gospodaresti destinate mobilarii unei resedinte secundare  +  Articolul 21Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 22-25, efectele gospodaresti introduse de o persoană fizica având domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afara României, în vederea mobilarii unei resedinte secundare situate pe teritoriul României.  +  Articolul 22Scutirea este limitata la efectele gospodaresti care: a) au fost deţinute şi utilizate de către persoana interesata timp de cel puţin 6 luni înainte de data scoaterii efectelor gospodaresti în cauza din tara de domiciliu. Excepţie fac cazurile particulare justificate de circumstanţe aprobate de autorităţile vamale; b) corespund ca natura şi cantitate mobilarii normale a resedintei secundare în cauza.  +  Articolul 23 (1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă doar persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) au avut domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afara României pentru o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive; b) sunt proprietari ai resedintei secundare în cauza sau au dobândit dreptul de folosinţă, prin închiriere, pentru o perioadă de minimum 2 ani; şi c) se angajează, în baza unei declaratii pe propria raspundere, sa nu inchirieze aceasta reşedinţa secundara unei terte persoane în timpul absentei lor sau a familiei lor. (2) Scutirea se acordă o singură dată pentru aceeasi reşedinţa secundara. (3) Scutirea se acordă doar pentru o reşedinţa secundara.  +  Articolul 24Acordarea scutirii poate fi condiţionată de constituirea unei garantii care să asigure plata eventualei datorii vamale, în aplicarea art. 25.  +  Articolul 25 (1) Inchirierea către o persoană terta a resedintei secundare sau cesiunea înainte de expirarea unui termen de 2 ani începând cu data introducerii efectelor gospodaresti atrage plata drepturilor de import aferente acestora, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data inchirierii sau cesiunii, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul introducerii. Scutirea rămâne acordată dacă efectele gospodaresti în cauza sunt folosite pentru mobilarea unei noi resedinte secundare, în condiţiile respectarii dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. b) şi c). (2) Împrumutul, gajarea/garantia mobiliara reala, locatiunea sau cesiunea cu titlu oneros sau cu titlu gratuit a efectelor gospodaresti înainte de expirarea unui termen de 2 ani începând cu data introducerii lor atrage plata drepturilor de import aferente, în aceleasi condiţii cu cele de la alin. (1). Acest termen poate fi prelungit până la 10 ani prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru efectele gospodaresti de valoare mare.  +  Secţiunea a 5-a Echipamente, materiale scolare şi efecte gospodaresti introduse de elevi sau studenti  +  Articolul 26 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import echipamentele, materialele scolare şi efectele gospodaresti scolare aparţinând elevilor sau studenţilor care vin sa locuiasca pe teritoriul României în vederea efectuării studiilor şi destinate folosirii personale pe timpul duratei studiilor lor. (2) În sensul alin. (1), prin termenii de mai jos se înţelege: a) elev sau student - orice persoană înscrisă intr-o institutie de invatamant pentru a urma cursuri de zi; b) echipament - lenjeria de corp sau de casa, precum şi imbracamintea, chiar dacă sunt noi sau nu; c) materiale scolare - obiectele şi instrumentele, inclusiv calculatoarele şi masinile de scris, folosite în mod obisnuit de elevi şi studenti pentru efectuarea studiilor lor; d) efecte gospodaresti scolare - bunuri necesare pentru dotarea normala a unei camere de elev sau student.  +  Articolul 27Numărul de introduceri de bunuri care beneficiaza de scutire nu este limitat.  +  Secţiunea a 6-a Scrisori şi colete de valoare neglijabila  +  Articolul 28Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 29, scrisorile şi coletele expediate, prin serviciile postale, direct dintr-o tara terta unui destinatar aflat pe teritoriul României, care conţin bunuri a caror valoare nu depăşeşte 22 euro.  +  Articolul 29Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru: a) produse alcoolice; b) parfumuri şi ape de toaleta; c) tutun şi produse din tutun.  +  Secţiunea a 7-a Colete expediate de la o persoană fizica la alta, fără scop comercial  +  Articolul 30 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 31, bunurile expediate prin colete de o persoană fizica dintr-o tara terta la o altă persoană fizica care se afla pe teritoriul României, cu condiţia ca acestea sa nu fie de natura comerciala. (2) În aplicarea alin. (1) nu sunt de natura comerciala coletele care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) prezinta un caracter ocazional; b) conţin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei sale; c) conţin bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializarii; d) sunt trimise de către expeditor către destinatar fără nici o obligaţie de plată; e) sunt constituite din bunuri a caror valoare totala nu depăşeşte 45 euro/colet, inclusiv bunurile menţionate la art. 31. (3) Dacă valoarea globală a bunurilor din colet depăşeşte suma prevăzută la alin. (2) lit. e), scutirea va fi acordată doar până la concurenta acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, ţinându-se seama de faptul ca valoarea unui bun nu poate fi fractionata. (4) Bunurile introduse peste limitele prevăzute la alin. (2) sunt supuse platii drepturilor de import potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Cartile, ziarele şi publicatiile periodice, cu excepţia celor care lezeaza moralitatea publică, potrivit legii, sunt scutite de la plata drepturilor de import.-------------Alin. (4) al art. 30 a fost introdus de ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.Alin. (4) şi (5) ale art. 30 au fost introduse de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.  +  Articolul 31Pentru bunurile enumerate mai jos scutirea prevăzută la art. 30 alin. (1) este limitata, pe colet, la urmatoarele cantitati:1. produse din tutun: 50 de tigarete sau 25 de tigari (tigari de foi cu greutate maxima de 3 gr/bucata) ori 10 tigari de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinaţie proporţională a acestor produse.2. alcool şi bauturi alcoolice: a) bauturi distilate şi spirtoase cu un continut de alcool ce depăşeşte 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum şi peste: 1 litru; sau b) bauturi distilate şi spirtoase şi aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, sake sau bauturi similare cu un continut alcoolic ce nu depăşeşte 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 1 litru sau o combinaţie proporţională a acestor produse; şi c) vinuri usoare: 2 litri;3. parfumuri: 50 ml sau apa de toaleta: 250 ml.-------------Pct. 1 al art. 31 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Secţiunea a 8-a Bunuri de capital şi alte echipamente importate la transferul activităţii dintr-o tara terta în România  +  Articolul 32 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 33-37, bunurile de capital şi alte echipamente aparţinând întreprinderilor care şi-au incetat activitatea intr-o tara terta, pentru a desfăşura o activitate similara pe teritoriul României. În înţelesul prezentei ordonante, prin bunuri de capital se înţelege bunurile care constituie aport la capitalul întreprinderilor. În cazul în care intreprinderea transferata este o exploatare agricola, septelul viu este, de asemenea, scutit de la plata drepturilor de import. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin intreprindere se înţelege o unitate economica privată de productie sau de servicii.  +  Articolul 33Scutirea prevăzută la art. 32 este limitata la bunurile de capital şi alte echipamente care: a) au fost efectiv folosite în cadrul intreprinderii cel puţin 12 luni înainte de încetarea activităţii acesteia în tara terta de unde şi-a transferat activitatea. Excepţie fac cazurile particulare justificate în anumite circumstanţe aprobate de autorităţile vamale; b) după transfer, sunt afectate aceleiasi destinatii; c) prin natura şi marimea lor sunt potrivite pentru intreprinderea în cauza.  +  Articolul 34Nu beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import intreprinderile al caror transfer pe teritoriul României se face în scopul fuziunii prin absorbire de către o intreprindere cu sediul pe teritoriul României, fără crearea unei întreprinderi noi.  +  Articolul 35Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru: a) mijloacele de transport care nu sunt folosite pentru productie sau servicii; b) proviziile de bunuri de tot felul, destinate consumului uman sau pentru hrana animalelor; c) combustibilii şi stocurile de materii prime sau de produse finite ori semifabricate; d) septel în proprietatea comerciantilor de animale.  +  Articolul 36Scutirea prevăzută la art. 32 este acordată numai pentru bunurile de capital şi alte echipamente importate înainte de expirarea unui termen de 12 luni începând de la data încetării activităţii intreprinderii în tara terta de provenienţă, cu excepţia cazurilor particulare justificate de anumite circumstanţe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 37 (1) Pe o perioadă de 12 luni de la data efectuării importului, bunurile de capital şi alte echipamente ce beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import nu pot face obiectul unui împrumut, gajari/garantii reale mobiliare, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. Acest termen poate fi prelungit, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, până la 36 de luni în ceea ce priveste locatiunea sau cesiunea în caz de risc de abuz. (2) Împrumutul, gajarea/garantia reala mobiliara, locatiunea sau cesiunea realizata înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor în cauza, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 38Dispozitiile art. 32-37 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor de capital şi altor echipamente aparţinând persoanelor care exercită o profesiune libera, precum şi persoanelor juridice care exercită o activitate nonprofit şi care transfera aceasta activitate dintr-o tara terta pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 9-a Produse obtinute de producătorii agricoli români pe proprietăţile dintr-o tara terta  +  Articolul 39 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 40 şi 41, produsele agricole, cele obtinute din cresterea animalelor, din apicultura, horticultura şi silvicultura, provenind de pe proprietăţile situate în tarile terte aflate în imediata vecinatate a teritoriului României şi exploatate de producătorii agricoli al caror sediu se afla în teritoriul român, în imediata vecinatate a tarilor terte în cauza. (2) Pentru a beneficia de dispozitiile alin. (1) produsele crescatorilor de animale trebuie să provina de la animale originare din România sau de la animale importate în teritoriul României.  +  Articolul 40Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică doar pentru produsele care nu au fost supuse altor tratamente decat cele normale după recoltare sau productie.  +  Articolul 41Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decat pentru produsele introduse pe teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele lui.  +  Articolul 42Dispozitiile art. 39-41 se aplică în mod corespunzător produselor de pescuit sau de piscicultura obtinute în lacurile şi cursurile de apa limitrofe României şi unui stat tert de pescari români şi produselor rezultate din vanatoarea practicata de vânătorii români pe aceleasi lacuri sau cursuri de apa.  +  Secţiunea a 10-a Seminte, ingrasaminte şi produse pentru tratamentul solului şi al recoltelor, importate de producătorii agricoli din tari terte pentru a fi utilizate pe proprietăţile din teritoriul României invecinate acelor tari  +  Articolul 43Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 44, semintele, ingrasamintele şi produsele pentru tratamentul solului şi recoltelor destinate folosirii pe teritoriul României, în vecinatatea imediata a unei tari terte, şi exploatate de producătorii agricoli care îşi au principala activitate pe teritoriul tarii terte în imediata vecinatate a teritoriului român.  +  Articolul 44 (1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă semintelor, ingrasamintelor sau altor produse importate în cantitati necesare desfăşurării activităţii de exploatare a proprietăţii în cauza. (2) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă semintelor, ingrasamintelor sau altor produse introduse direct pe teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele lui. (3) Scutirea poate fi condiţionată de reciprocitate.  +  Secţiunea a 11-a Bunurile continute în bagajele personale ale calatorilor  +  Articolul 45 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46-49, bunurile continute în bagajele personale ale calatorilor venind dintr-o tara terta, cu condiţia ca acestea sa nu fie introduse în scopuri comerciale. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se înţelege prin: a) bagaj personal - ansamblul de bagaje pe care calatorul este în măsura să le prezinte la vama la sosirea în tara, la fel ca şi orice bagaj prezentat aceleiasi autorităţi la o dată ulterioară, cu condiţia ca acesta sa dovedeasca ca bagajul a fost înregistrat, la momentul plecarii sale, ca bagaj insotit la compania care l-a transportat în România dintr-o tara terta.Fără a se încalcă dispozitiile art. 115 alin. (1) lit. b), rezervoarele portabile ce conţin combustibil nu vor constitui bagaj personal; b) bunuri care nu sunt introduse în scopuri comerciale - bunurile introduse în bagaje care sunt de natura ocazionala şi sunt bunuri destinate exclusiv uzului personal al calatorului sau familiei sale ori bunuri destinate a fi oferite drept cadou şi care, prin natura ori cantitatea lor, nu au caracter comercial. (3) Cartile, ziarele şi publicatiile periodice necesare uzului personal sunt scutite de la plata drepturilor de import. (4) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bijuteriile de uz personal pe care un calator le poarta asupra lui. Prin bijuterii de uz personal se înţelege obiectele din metale pretioase cu sau fără pietre pretioase, şi anume: a) pentru persoanele care au implinit vârsta de 16 ani: o verigheta din aur şi una din argint, doua inele, un ceas cu sau fără bratara, doua medalioane cu lantisor, doua perechi de cercei, doua bratari, un ac de cravata, doua perechi de butoni, o brosa, un colier, o trusa creion-stilou, doua perechi de ochelari; b) pentru persoanele care nu au implinit vârsta de 16 ani: un inel, un ceas cu sau fără bratara, un medalion cu lantisor, o pereche de cercei, o bratara; c) pentru persoanele care trec frontiera mai mult de o dată în cursul unei luni, dus-intors: o verigheta, un inel, un ceas cu sau fără bratara, un medalion cu lantisor, o pereche de cercei, o bratara.-------------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.Alin. (3) al art. 45 a fost introdus de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (4) al art. 45 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 46Scutirea prevăzută la art. 45 alin. (1), pentru bunurile enumerate mai jos, va fi aplicata în urmatoarele limite cantitative pe calator:1. produse din tutun: 200 de tigarete sau 100 de tigari (tigari de foi cu o greutate maxima de 3 gr/bucata) ori 50 de tigari de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinaţie proporţională a acestor produse;2. alcool şi bauturi alcoolice: a) bauturi distilate şi spirtoase cu un continut de alcool ce depăşeşte 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum şi peste: 1 litru; sau b) bauturi distilate şi spirtoase şi aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, sake sau bauturi similare cu un continut alcoolic ce nu depăşeşte 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 2 litri sau o combinaţie proporţională a acestor produse; şi c) vinuri usoare: 2 litri;3. parfumuri: 50 ml şi apa de toaleta 250 ml;4. medicamente: cantitatea necesară pentru a satisface nevoile personale ale calatorilor.Calatorii care au sub 18 ani nu beneficiaza de nici o scutire pentru bunurile prevăzute la pct. 1-2.--------------Pct. 1 al art. 46 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 47 (1) Scutirea mentionata la art. 45 alin. (1) va fi acordată până la o valoare totala de 175 euro/calator pentru alte bunuri decat cele enumerate la art. 46. Pentru calatorii sub 15 ani scutirea va fi acordată până la o valoare de 90 euro/calator. (2) În cazul trecerilor pe bază de înţelegere între România şi tarile limitrofe se aplică scutirea până la o valoare totala de 80 euro/calator pentru alte bunuri decat cele enumerate la art. 46. Pentru calatorii sub 15 ani scutirea va fi acordată până la o valoare de 40 euro/calator. Limitele valorice stabilite se aplică numai la o singura trecere de frontieră - dus şi intors - în cursul unei luni. Pentru urmatoarele calatorii intr-o luna limitele valorice se reduc la jumătate. (3) Nu beneficiaza de scutirea prevăzută la alin. (2) produsele din tutun, alcool şi bauturi alcoolice, precum şi parfumurile. (4) Bunurile introduse peste limitele valorice prevăzute prin prezenta ordonanţă sunt supuse platii drepturilor de import, potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Normele privind determinarea valorii în vama pentru bunurile introduse în tara de calatori şi alte persoane fizice, stabilite în România sau în terte tari, ce nu fac obiectul unor operaţiuni comerciale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Autorităţii Naţionale de Control.-------------Alin. (2), (3), (4) şi (5) ale art. 47 au fost introduse de ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 48Atunci când valoarea totala pe calator a mai multor bunuri depăşeşte suma prevăzută la art. 47, scutirea va fi acordată doar până la concurenta acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, ţinându-se seama de faptul ca valoarea unui bun nu poate fi fractionata.  +  Articolul 49 (1) Ministerul Finanţelor Publice este competent sa reduca valoarea şi/sau cantitatea bunurilor admise în scutire atunci când ele sunt importate: a) de persoanele având reşedinţa în zonele de frontieră; b) de lucratorii din zonele de frontieră; c) de personalul mijloacelor de transport utilizate în traficul dintre tarile terte şi România.Aceste reduceri nu sunt aplicabile atunci când persoanele care au reşedinţa în zonele de frontieră dovedesc ca bunurile nu revin în zona de frontieră a unei tari terte limitrofe. Aceste reduceri sunt totusi aplicabile lucratorilor din zonele de frontieră şi personalului mijloacelor de transport utilizate în traficul dintre tarile terte şi România atunci când ei importa bunuri cu ocazia unei deplasari efectuate în cadrul activităţii lor profesionale. (2) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1), prin zona de frontieră se înţelege o zona care nu poate depăşi lungimea de 15 km, în interiorul teritoriului, calculată de la frontiera stabilita în baza acordurilor şi convenţiilor de frontieră incheiate de România cu statele vecine. Prin lucrator în zona de frontieră se înţelege orice persoană obligata, în virtutea activităţii profesionale normale pe care o desfăşoară, să se afle în zilele de lucru de cealalta parte a frontierei.  +  Secţiunea a 12-a Materiale educationale, stiintifice sau culturale; instrumente şi aparate stiintifice  +  Articolul 50Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educationale, stiintifice sau culturale menţionate în anexa nr. 1, indiferent de destinatar sau de modul de utilizare.  +  Articolul 51Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educationale, stiintifice sau culturale menţionate în anexa nr. 2, care sunt destinate: a) instituţiilor publice sau serviciilor publice ori de utilitate publică cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural; b) instituţiilor sau organizaţiilor care sunt desemnate de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului sa primeasca astfel de materiale în regim de scutire de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 52 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 53-57, instrumentele şi aparatele stiintifice care nu se regăsesc la art. 51 şi care sunt importate exclusiv în scopuri necomerciale. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru instrumentele şi aparatele stiintifice care sunt destinate: a) instituţiilor publice sau de utilitate publică care au ca activitate principala învăţământul sau cercetarea stiintifica, precum şi serviciilor publice descentralizate ale acestora; b) instituţiilor private care au ca activitate principala învăţământul sau cercetarea stiintifica, desemnate de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului sa primeasca aceste bunuri în scutire de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 53Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică, de asemenea: a) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele stiintifice, importate în acelasi timp cu instrumentele sau aparatele stiintifice în cauza; b) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele stiintifice, importate ulterior, cu condiţia ca acestea să fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import şi prezinta, la momentul solicitarii scutirii de la plata drepturilor de import pentru piesele de schimb, componente sau accesorii, un caracter ştiinţific sau ar fi susceptibile sa beneficieze de scutire la momentul la care aceasta a fost solicitata pentru piesele de schimb, componente sau accesorii; c) uneltelor destinate intretinerii, controlului, calibrarii sau repararii instrumentelor sau aparatelor stiintifice, care sunt importate în acelasi timp cu aceste instrumente sau aparate; d) uneltelor destinate intretinerii, controlului, calibrarii sau repararii instrumentelor sau aparatelor stiintifice, importate ulterior, cu condiţia ca acestea să fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import pentru unelte sau ar fi susceptibile sa beneficieze de scutire, la momentul la care aceasta a fost solicitata pentru unelte.  +  Articolul 54În aplicarea prevederilor art. 52 şi 53 prin termenii de mai jos se înţelege: a) instrument sau aparat ştiinţific - orice instrument sau aparat care, datorita caracteristicilor tehnice obiective şi rezultatelor pe care le poate obtine, este în mod exclusiv sau în principal destinat activităţilor stiintifice; b) importate exclusiv în scopuri necomerciale - instrumentele sau aparatele stiintifice definite la lit. a), destinate a fi utilizate în activităţi fără scop lucrativ de invatamant sau de cercetare stiintifica.  +  Articolul 55În situaţia în care importul unor astfel de bunuri în scutire de la plata drepturilor de import aduce atingere intereselor industriei româneşti în sectorul de productie în cauza, Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, poate decide sa nu acorde scutire instrumentelor sau aparatelor stiintifice, precum şi uneltelor menţionate mai sus.  +  Articolul 56 (1) Materialele menţionate la art. 51, precum şi instrumentele sau aparatele stiintifice care au fost importate în regim de scutire de la plata drepturilor de import în condiţiile prevăzute la art. 53 nu pot face obiectul unui împrumut, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. (2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o institutie sau organism indreptatit sa beneficieze de scutirea prevăzută la art. 51 sau 52, scutirea rămâne dobandita cu condiţia ca institutia sau organizaţia sa utilizeze materialele, instrumentele sau aparatele în scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decat cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 57 (1) Instituţiile sau organizaţiile menţionate la art. 51 şi art. 52 alin. (2) care nu mai indeplinesc condiţiile cerute pentru a beneficia de scutire sau care intenţionează sa utilizeze un bun admis în scutire în alte condiţii decat cele prevăzute mai sus sunt obligate sa informeze autorităţile vamale. (2) Bunurile rămase în posesia instituţiilor sau organizaţiilor, care inceteaza sa indeplineasca condiţiile cerute pentru a beneficia de scutire, sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condiţiile inceteaza a fi indeplinite şi la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului. Instituţiile sau organizaţiile care au beneficiat de scutire în baza art. 51 şi 52, dar care au utilizat bunurile în cauza în alte scopuri, sunt obligate la plata drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 58Prevederile art. 55-57 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor la care se referă art. 53.  +  Articolul 59 (1) Echipamentele introduse în scopuri necomerciale de către o institutie sau organizaţie de cercetare stiintifica care îşi are sediul în afara teritoriului român sunt scutite de la plata drepturilor de import. (2) Scutirea va fi acordată cu condiţia ca: a) echipamentele să fie destinate a fi utilizate de membrii sau reprezentantii instituţiilor ori organizaţiilor menţionate la alin. (1) sau cu acordul acestora, în cadrul şi în limitele acordurilor de cooperare stiintifica al caror obiect îl constituie realizarea programelor internationale de cercetare stiintifica, în cadrul instituţiilor cu sediul pe teritoriul României, şi care sunt desemnate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului; b) echipamentele sa ramana în proprietatea persoanei fizice sau juridice stabilite în afara teritoriului român, pe toata perioada folosirii acestora pe teritoriul României. (3) În înţelesul acestui articol: a) prin echipamente se înţelege instrumentele, aparatele, masinile, accesoriile lor, piesele de schimb, instrumentele special concepute pentru întreţinerea, inspecţia, calibrarea sau repararea acestora, folosite în scopul cercetării stiintifice; b) introduse în scopuri necomerciale - echipamentele destinate a fi utilizate pentru cercetarea stiintifica realizata fără scop lucrativ.  +  Articolul 60 (1) Echipamentele care au beneficiat de scutire în baza art. 59 pot face obiectul imprumutului, locatiunii sau cesiunii fără plata drepturilor de import, în condiţiile notificarii prealabile la autorităţile vamale. (2) La efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii către o institutie sau organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutirea prevăzută la art. 59, scutirea va continua să se aplice cu condiţia ca institutia sau organizaţia respectiva sa foloseasca echipamentul în scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Fără a se încalcă dispozitiile art. 52 şi 53, efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii în alte condiţii decat cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul introducerii bunurilor. (3) Instituţiile sau organizaţiile menţionate la art. 59 alin. (1) care nu mai indeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sau care intenţionează sa foloseasca echipamentele scutite în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 59 au obligaţia de a informa autorităţile vamale. (4) Echipamentele folosite de către instituţiile sau organizaţiile care au incetat sa indeplineasca condiţiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condiţiile inceteaza a fi indeplinite şi la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului. Fără a se încalcă dispozitiile art. 52 şi 53, utilizarea echipamentului de către institutia sau organizaţia ce beneficiaza de scutire în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 59 atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Secţiunea a 13-a Animale de laborator şi substante biologice sau chimice destinate cercetării  +  Articolul 61 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import: a) animalele special pregatite pentru folosirea în laboratoare; b) substantele biologice sau chimice stabilite de autorităţile competente care sunt importate exclusiv pentru scopuri necomerciale. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) este limitata la animalele şi substantele biologice sau chimice care sunt destinate pentru: a) instituţiile publice, serviciile publice ori de utilitate publică care au ca activitate principala învăţământul sau cercetarea stiintifica ori serviciile publice descentralizate ale acestora care au ca activitate principala învăţământul sau cercetarea stiintifica; b) instituţiile private care au ca activitate principala activitatea de invatamant şi cercetare stiintifica şi care sunt desemnate de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului sa primeasca asemenea bunuri în regim de scutire. (3) Scutirea prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi acordată doar substanţelor biologice sau chimice în cazul cărora în tara nu se obtin produse echivalente şi care, datorita specificitatii sau gradului de puritate, sunt exclusiv sau în principal destinate cercetării stiintifice.Produsele echivalente sunt acelea care se încadrează la aceeasi subpozitie din nomenclatura Tarifului vamal de import al României, prezinta aceeasi calitate comerciala şi au aceleasi caracteristici tehnice.  +  Secţiunea a 14-a Substante terapeutice de origine umana şi reactivi pentru determinarea grupelor sanguine şi a tipurilor de tesuturi  +  Articolul 62 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 63, urmatoarele: a) substante terapeutice de origine umana; b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine; c) reactivi pentru determinarea tipurilor de tesuturi. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se înţelege: a) substante terapeutice de origine umana - sange uman şi derivatele sale (sange uman total, plasma umana uscata, albumina umana şi solutii de fixare a proteinelor plasmatice umane, imunoglobulina umana şi fibrinogena umana); b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine - toţi reactivii de origine umana, animala, vegetala sau de alta natura/origine, folositi pentru determinarea grupelor sanguine şi pentru depistarea incompatibilitatii de sange; c) reactivi pentru determinarea tipurilor de tesuturi - toţi reactivii de origine umana, animala, vegetala sau de alta natura/origine, folositi pentru determinarea tipurilor de tesut uman.  +  Articolul 63Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică exclusiv produselor care: a) sunt destinate instituţiilor sau laboratoarelor aprobate de Ministerul Sănătăţii, în vederea folosirii lor numai în scopuri medicale sau stiintifice, necomerciale; b) sunt insotite de un certificat de conformitate emis de un organism abilitat stabilit de Ministerul Sănătăţii în acest scop în tara terta de provenienţă; c) sunt continute în containere ce poarta o eticheta speciala de identificare a lor.  +  Articolul 64Scutirea se va aplica şi pentru ambalajele speciale indispensabile transportului substanţelor terapeutice de origine umana sau reactivilor pentru determinarea grupelor sanguine şi a tipurilor de tesuturi, precum şi solventilor şi accesoriilor necesare pentru utilizare, care sunt incluse în ambalaje.  +  Secţiunea a 15-a Instrumente şi aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical  +  Articolul 65 (1) Instrumentele şi aparatele destinate pentru cercetare medicală, stabilirea de diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical, care sunt donate de către o organizaţie caritabila sau filantropica ori de către o persoană privată unei autorităţi, unui spital sau unei institutii de cercetare medicală desemnate de Ministerul Sănătăţii sa primeasca astfel de bunuri în scutire ori care sunt achiziţionate de asemenea autorităţi din domeniul sănătăţii, de spitale sau de institutii de cercetare medicală, în intregime din fonduri primite de la o organizaţie caritabila sau din contribuţii voluntare, sunt scutite de la plata drepturilor de import în urmatoarele condiţii: a) donatia instrumentelor sau aparatelor în cauza sa nu fie însoţită de nici un fel de obligaţie de plată; b) donatorul sa nu fie în nici un fel legat de producătorul instrumentului sau aparatului pentru care este solicitata scutirea. (2) Scutirea se va aplica de asemenea, în aceleasi condiţii, pentru: a) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor şi aparatelor menţionate la alin. (1), importate în acelasi timp cu aceste instrumente sau aparate; b) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor şi aparatelor menţionate la alin. (1), importate ulterior, cu condiţia ca acestea să poată fi identificate ca fiind destinate instrumentelor şi aparatelor anterior admise în scutire de la plata drepturilor de import; c) dispozitive care se folosesc pentru întreţinerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor menţionate la alin. (1), cu condiţia ca aceste dispozitive să fie importate în acelasi timp cu aceste instrumente sau aparate; d) dispozitive care se folosesc pentru întreţinerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor menţionate la alin. (1), importate ulterior, cu condiţia ca acestea să poată fi identificate ca fiind necesare pentru instrumentele şi aparatele admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 66Pentru realizarea scopurilor art. 65, prevederile art. 55-57 se vor aplica în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 16-a Substante de referinţa pentru controlul calităţii medicamentelor  +  Articolul 67Coletele/containerele care conţin mostre de substante de referinţa aprobate de Organizaţia Mondiala a Sănătăţii pentru controlul calităţii materialelor utilizate în fabricarea de medicamente şi care sunt trimise unor destinatari agreati de către Ministerul Sănătăţii din România sa primeasca asemenea colete/containere fără taxe sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 17-a Produse farmaceutice utilizate cu ocazia manifestarilor sportive internationale  +  Articolul 68Sunt scutite de la plata drepturilor de import produsele farmaceutice pentru uz medical uman sau veterinar destinate a fi folosite de persoanele sau de animalele provenite din tari terte, pentru participare la manifestarile sportive internationale organizate pe teritoriul României, în limitele necesare pentru acoperirea necesitatilor pe durata sejurului pe teritoriul României, acceptate de autoritatea vamala.  +  Secţiunea a 18-a Bunuri destinate organizaţiilor caritabile şi filantropice; bunuri destinate persoanelor nevazatoare şi altor persoane cu handicap1. Dispozitii generale  +  Articolul 69Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cat nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei, sub rezerva dispoziţiilor art. 71 şi 72: a) bunurile provenite din ajutoare şi donatii cu caracter social, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, primite de unităţi de cult recunoscute legal, unităţi şi institutii scolare de stat şi particulare, cabinete medicale şi unităţi sanitare, ministere şi alte institutii ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociaţii şi fundatii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice; b) bunurile de orice natura trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilita în afara României şi fără scop comercial, din partea expeditorului, către ministere şi alte institutii ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii sindicale şi patronale, alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociaţii şi fundatii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea cresterii fondurilor colectate în cursul manifestarilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiase; c) echipamentele şi materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilita în afara României şi fără scop comercial, din partea expeditorului, către organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociaţii şi fundatii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare şi realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc; d) bunurile trimise cu titlu gratuit, finantate de guverne straine în baza unor tratate, înţelegeri, protocoale semnate de Guvernul României, către organizaţii stabilite de comun acord, de către comisii guvernamentale mixte prin protocoale anuale şi aprobate de către Ministerul Finanţelor Publice, în vederea realizării proiectelor specifice de asistenţa economica, sociala, inclusiv caritabila, umanitara şi de promovare culturala şi educationala.-------------Art. 69 a fost modificat de ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 70Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru: a) produse alcoolice; b) tutun sau produse din tutun; c) cafea şi ceai; d) autovehicule, altele decat ambulante.  +  Articolul 71Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decat organizaţiilor a caror evidenţa contabilă permite autorităţilor competente sa controleze actiunile lor şi care ofera toate garantiile considerate necesare.  +  Articolul 72 (1) Organizaţiile care beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import nu pot sa imprumute, sa dea în locatie sau sa cesioneze bunurile, echipamentele şi materialele menţionate la art. 69 în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a) şi b), fără ca autorităţile vamale să fie informate în prealabil. (2) În caz de împrumut, locatie sau cesiune către o organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 69-71, scutirea va continua să se aplice cu condiţia ca organizaţia sa utilizeze bunurile, echipamentele şi materialele pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decat cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 73 (1) Organizaţiile menţionate la art. 69, care nu mai indeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sau care intenţionează sa foloseasca bunurile, echipamentele şi materialele scutite în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 69, sunt obligate sa informeze autorităţile vamale. (2) Bunurile, echipamentele şi materialele utilizate de organizaţiile care au incetat sa indeplineasca condiţiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condiţiile inceteaza a fi indeplinite şi la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului. (3) Utilizarea bunurilor, echipamentelor şi materialelor de către organizaţiile care beneficiaza de scutire, în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 69, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.2. Pentru persoanele cu handicap2.1. Bunuri destinate persoanelor nevazatoare  +  Articolul 74Bunurile special destinate pentru pregătirea educationala, stiintifica sau culturala a persoanelor nevazatoare, prevăzute în anexa nr. 3, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 75 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile prevăzute în anexa nr. 4, special destinate pentru pregătirea educationala, stiintifica sau culturala a persoanelor nevazatoare, care sunt importate: a) de persoane nevazatoare pentru uz personal; b) de institutii sau organizaţii care se ocupa cu educatia persoanelor nevazatoare sau cu asistenţa acestora, desemnate de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în regim de scutire. (2) Scutirea mentionata la alin. (1) se aplică şi pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor menţionate la alin. (1), precum şi instrumentelor folosite pentru întreţinerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri, cu condiţia ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în acelasi timp cu bunurile menţionate ori, în cazul în care acestea sunt importate ulterior, să se poată dovedi ca sunt destinate bunurilor anterior admise în scutire sau ca sunt indreptatite sa beneficieze de scutire la momentul importului.2.2. Bunuri destinate altor persoane cu handicap  +  Articolul 76 (1) Sunt admise în scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregătirea educationala, angajarea sau adaptarea sociala a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decat persoanele nevazatoare, cu excepţia autovehiculelor, dacă acestea sunt importate: a) de persoane cu handicap, în nume propriu, pentru uzul personal; b) de institutii sau organizaţii care au ca activitate principala educatia persoanelor cu handicap sau asistenţa acestor persoane, desemnate de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în scutire. (2) Scutirea mentionata la alin. (1) se aplică şi pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor prevăzute la alin. (1), precum şi instrumentelor folosite pentru întreţinerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri menţionate, cu condiţia ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în acelasi timp cu bunurile menţionate ori, în cazul în care acestea sunt importate ulterior, să se poată dovedi ca sunt destinate bunurilor anterior admise în scutire sau ca sunt indreptatite sa beneficieze de scutire la momentul importului.-------------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 77În situaţia în care scutirea de la plata drepturilor de import a unor astfel de bunuri este în detrimentul intereselor industriei în sectorul de productie în cauza, Ministerul Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, poate decide, prin derogare de la art. 76, sa excluda anumite bunuri de la scutire.2.3. Dispozitii comune  +  Articolul 78Acordarea directa a scutirii pentru bunurile destinate uzului personal al persoanelor nevazatoare sau al altor categorii de persoane cu handicap, care este prevăzută la art. 75 alin. (1) lit. a) şi art. 76 alin. (1) lit. a), este condiţionată de posibilitatea pe care o au aceste persoane, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în România, de a face dovada statutului lor de persoana cu handicap indreptatita sa beneficieze de scutire.  +  Articolul 79 (1) Bunurile importate în scutire de la plata drepturilor de import de către persoanele menţionate la art. 75 şi art. 76 alin. (1) nu pot face obiectul unui împrumut, unei locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. (2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o persoană, institutie sau organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 75 şi 76, scutirea va continua să se aplice pentru cel ce utilizeaza bunul, dacă îl foloseşte pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decat cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 80 (1) Bunurile importate de instituţiile sau organizaţiile indreptatite sa beneficieze de scutire în condiţiile art. 75 şi 76 pot fi imprumutate, date în locatie sau cesionate de către aceste institutii ori organizaţii persoanelor nevazatoare sau altor persoane cu handicap de care se ocupa, fără plata drepturilor de import corespunzătoare, în condiţiile în care acestea nu sunt utilizate pentru o activitate comerciala. (2) Împrumutul, locatiunea sau cesiunea în alte condiţii decat cele prevăzute la alin. (1) nu pot fi efectuate fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o institutie sau organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 75 şi art. 76 alin. (1), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decat cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 81 (1) Instituţiile sau organizaţiile menţionate la art. 75 şi 76, care nu mai indeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sau care folosesc bunurile scutite în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 80, sunt obligate sa informeze autorităţile vamale. (2) Bunurile utilizate de instituţiile sau organizaţiile care nu mai indeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condiţiile inceteaza a fi indeplinite şi la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului. (3) Utilizarea bunurilor de către instituţiile sau organizaţiile care beneficiaza de scutire, în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 75 şi 76, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.3. Pentru victimele unor dezastre  +  Articolul 82 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83-88, bunurile importate de institutii publice, organizaţii sindicale şi patronale, alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociaţii şi fundatii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea: a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României; sau b) punerii, cu titlu gratuit, la dispoziţia victimelor catastrofelor, ramanand în proprietatea organizaţiilor în cauza. (2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, în aceleasi condiţii, bunurile importate destinate pentru folosinţă unităţilor de interventie, în vederea acoperirii necesitatilor lor pe perioada de interventie.-------------Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 83Nu sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele şi echipamentul destinate pentru reconstructia zonelor sinistrate.  +  Articolul 84Acordarea scutirii se face prin hotărâre a Guvernului, adoptata în procedura de urgenta, hotărâre care va stabili modalitatile şi condiţiile aplicarii scutirii.  +  Articolul 85Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decat instituţiilor publice şi organizaţiilor a caror evidenţa contabilă permite autorităţilor competente sa controleze actiunile lor şi care ofera toate garantiile considerate necesare.  +  Articolul 86 (1) Instituţiile publice şi organizaţiile care beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import nu pot sa imprumute, sa dea în locatie sau sa cesioneze bunurile menţionate la art. 82 alin. (1) în alte scopuri decat cele prevăzute în respectivul alineat, fără ca autorităţile vamale să fie informate în prealabil. (2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o institutie publică sau organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 82, scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decat cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 87 (1) Bunurile menţionate la art. 82 alin. (1) lit. b), după ce au incetat să fie folosite de către victimele dezastrelor, nu pot fi imprumutate, date în locatie sau cesionate fără instiintarea prealabila a autorităţilor vamale. (2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decat cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 88 (1) Instituţiile publice sau organizaţiile menţionate la art. 82, care nu mai indeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sau care intenţionează sa foloseasca bunurile scutite în alte scopuri decat cele prevăzute de acel articol, sunt obligate sa informeze autorităţile vamale. (2) În caz de împrumut, locatiune sau cesiune către o institutie publică sau o organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decat cele menţionate mai sus trage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului. (3) Utilizarea bunurilor de către instituţiile publice sau organizaţiile care beneficiaza de scutire, în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 82, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Secţiunea a 19-a Premii şi decoratii onorifice  +  Articolul 89 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri, care nu au o destinatie cu caracter comercial: a) decoratiile acordate de către guvernele unor tari terte unor persoane a caror reşedinţa normala este pe teritoriul României; b) cupele, medaliile şi alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care au fost acordate intr-o tara terta unor persoane care îşi au reşedinţa normala pe teritoriul României, drept recompensa adusa activităţii lor în domenii cum ar fi arta, stiinta, sport sau servicii publice ori ca recunoastere a unui merit la un eveniment anume, şi care sunt importate în România de către aceste persoane în nume propriu; c) cupele, medaliile şi alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care sunt oferite fără obligaţii de plată de autorităţi sau persoane stabilite intr-o tara terta, care să fie acordate pe teritoriul României pentru aceleasi scopuri ca cele menţionate la lit. b); d) premiile, trofeele şi suvenirurile cu caracter preponderent simbolic şi cu o valoare neglijabila, destinate a fi distribuite gratuit, cu ocazia conferintelor de afaceri sau evenimentelor internationale similare, unor persoane care au reşedinţa normala în alte tari. Natura lor, valoarea unitara sau alte caracteristici trebuie să indice că nu au fost importate în scopuri comerciale. (2) Scutirea mentionata la alin. (1) se acordă cu condiţia ca la import să se prezinte o dovadă privind dobandirea unor astfel de premii şi decoratii onorifice.  +  Secţiunea a 20-a Cadouri primite în contextul unor relatii internationale  +  Articolul 90Prin derogare de la prevederile art. 45-49 şi ale art. 91 şi 92, sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile: a) importate pe teritoriul României de către persoane care au efectuat o vizita oficiala intr-o tara terta şi primite cu aceasta ocazie ca daruri de la autorităţile gazda; b) importate pe teritoriul României de către persoane care vin să efectueze o vizita oficiala în România şi care intenţionează să le ofere cu aceasta ocazie ca daruri autorităţilor gazda; c) trimise ca daruri în semn de prietenie sau bunavointa de către o autoritate oficiala, colectivitate publică sau un grup care exercită activităţi de interes public, care sunt stabilite intr-o tara terta, către o autoritate oficiala, colectivitate publică sau un grup care exercită activităţi de interes public, care sunt stabilite pe teritoriul României şi desemnate de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice sa primeasca asemenea bunuri în regim de scutire.  +  Articolul 91Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru produse alcoolice, tutun şi produse din tutun.  +  Articolul 92Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă doar atunci când: a) bunurile sunt destinate ca daruri ce sunt oferite în mod ocazional; b) bunurile, prin natura, valoarea şi cantitatea lor, nu au un caracter comercial; c) bunurile nu sunt folosite în scopuri comerciale.  +  Secţiunea a 21-a Bunuri destinate monarhilor sau sefilor de stat  +  Articolul 93 (1) În cadrul limitelor şi condiţiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice, sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri: a) donatii oferite monarhilor şi sefilor de stat; b) bunuri pentru folosinţă sau consumul monarhilor şi sefilor de stat din tari terte sau persoanelor oficiale care îi reprezinta în timpul sederii lor oficiale pe teritoriul României.Acordarea scutirii pentru bunurile prevăzute la lit. a) şi b) poate fi condiţionată de către statul român de principiul reciprocitatii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, persoanelor care se bucura de prerogative similare la nivel international cu acelea de care se bucura monarhii şi sefii de stat.  +  Secţiunea a 22-a Bunuri importate în scopuri de promovare comerciala1. Mostre de bunuri fără valoare comerciala  +  Articolul 94 (1) Fără a se încalcă prevederile art. 98 alin. (1) lit. a), mostrele de bunuri fără valoare comerciala şi care pot fi folosite doar pentru a solicita comenzi pentru bunurile de tipul pe care îl reprezinta, cu scopul ca acestea să fie importate pe teritoriul României, sunt scutite de la plata drepturilor de import. (2) Autorităţile vamale pot solicita ca anumite mostre de bunuri, pentru a beneficia de scutire, să fie facute neutilizabile prin rupere, perforare sau marcare clara care nu poate fi stearsa, cu condiţia ca astfel de operaţii sa nu distruga caracterul de mostra. (3) În sensul alin. (1), prin mostre de bunuri se înţelege orice articol reprezentand un tip de bun al cărui mod de prezentare şi cantitate, pentru bunuri de acelasi fel sau calitate, îl face de nefolosit pentru orice alt scop decat acela de a da comenzi.2. Materiale publicitare  +  Articolul 95Cu respectarea prevederilor art. 96, materialele publicitare, cum ar fi cataloage, liste de preţuri, indicatii de utilizare sau brosuri, sunt scutite de la plata drepturilor de import cu condiţia ca acestea să se refere la bunuri pentru vanzare sau de inchiriat, la servicii de transport, asigurări comerciale, servicii bancare, precum şi cele din domeniul tehnologiei informatiei, de tipul hardware şi software oferite de către o persoană stabilita în afara teritoriului român.  +  Articolul 96Scutirea de la plata drepturilor de import mentionata la art. 95 se acordă doar materialelor publicitare care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) afişează în mod clar denumirea societatii care produce, vinde sau inchiriaza bunurile ori care presteaza serviciile la care se referă materialele publicitare; b) fiecare expediere trebuie să conţină nu mai mult de un document sau un exemplar al fiecarui document dacă acesta este alcătuit din mai multe documente.Expedierile ce conţin mai multe copii ale aceluiasi document beneficiaza de scutire cu condiţia ca greutatea totala bruta a copiilor sa nu depăşească 1 kg; c) nu pot face obiectul unor expedieri grupate ale aceluiasi expeditor către acelasi destinatar.  +  Articolul 97Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele cu caracter publicitar care sunt destinate exclusiv reclamei şi care nu au valoare comerciala, trimise fără nici o obligaţie de plată de către furnizor clientilor săi.3. Produse utilizate sau consumate la targuri comerciale sau la evenimente similare  +  Articolul 98 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, cu respectarea prevederilor art. 99-102, urmatoarele bunuri: a) mici mostre reprezentative de bunuri fabricate în afara teritoriului român, destinate pentru targuri comerciale sau evenimente similare; b) bunuri importate doar cu scopul de a face obiectul unor demonstratii sau de a fi utilizate în cadrul unor demonstratii pentru masinile şi aparatele fabricate în afara României şi prezentate la targuri comerciale sau evenimente similare; c) materiale variate de o valoare mica, cum ar fi vopseluri, lacuri, tapete etc., folosite în construirea, mobilarea şi decorarea standurilor, temporar ocupate de către reprezentantele tarilor terte la un targ comercial sau la un eveniment similar, care sunt distruse prin folosire; d) materiale editate, cataloage, prospecte, liste de preţuri, afise pentru reclama, calendare, ilustrate sau neilustrate, fotografii neinramate şi alte articole furnizate, fără nici o obligaţie de plată, cu scopul de a face reclama bunurilor fabricate în afara teritoriului român şi prezentate la targuri comerciale sau evenimente similare. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin targ comercial sau eveniment similar se înţelege: a) expozitii, targuri, saloane şi evenimente similare legate de comert, industrie, agricultura sau mestesugarit; b) expozitii şi evenimente tinute în principal pentru motive caritabile; c) expozitii sau evenimente tinute în principal în scopuri stiintifice, tehnice, mestesugaresti, artistice, educationale, culturale, sportive, religioase, de cult, sindicale, turistice sau în scop de promovare a cooperarii internationale; d) intalniri ale reprezentantilor organizaţiilor sau organismelor internationale; e) ceremonii şi manifestari cu caracter oficial sau comemorativ. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru expozitiile organizate în scopuri private în magazine sau cladiri comerciale cu scopul de a vinde bunuri din tari terte.  +  Articolul 99Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) se va limita la mostrele care: a) sunt importate fără nici o obligaţie de plată sau sunt obtinute din bunuri importate vrac cu prilejul demonstratiilor organizate în cadrul targurilor comerciale; b) sunt destinate exclusiv distribuirii gratuite, cu ocazia expozitiei, în scopul utilizarii sau consumarii de către persoanele cărora le-au fost distribuite; c) sunt identificate ca mostre publicitare de o valoare unitara redusa; d) nu sunt susceptibile a fi comercializate şi sunt ambalate, acolo unde este cazul, în asa fel încât cantitatea oferita să fie mai mica decat cea mai mica cantitate care este vanduta pe piaţa; e) în cazul alimentelor şi bauturilor neambalate, în condiţiile prevăzute la lit. d), sunt consumate pe loc, cu ocazia manifestarii respective; f) în valoarea şi cantitatea lor totala, sunt potrivite pentru natura expozitiei, numărul vizitatorilor şi importanţa participării expozantilor.  +  Articolul 100Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. b) se va limita la bunurile care: a) sunt consumate sau distruse la locul expozitiei; şi b) în valoarea şi cantitatea lor totala, sunt potrivite pentru natura expozitiei, numărul vizitatorilor şi importanţa participării expozantilor.  +  Articolul 101Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. d) se va limita la materialele editate şi articolele pentru reclama care: a) sunt destinate în mod exclusiv să fie distribuite gratuit publicului în locul în care expozitia este ţinuta; b) în valoarea şi cantitatea lor totala, sunt potrivite pentru natura expozitiei, numărul vizitatorilor şi importanţa participării expozantilor.  +  Articolul 102Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. a) şi b) nu va fi acordată pentru: a) produse alcoolice; b) tutun şi produse din tutun; c) combustibili, indiferent dacă sunt solizi, lichizi sau gazosi.  +  Secţiunea a 23-a Bunuri importate în scopul de a fi analizate, examinate sau testate  +  Articolul 103Cu respectarea prevederilor art. 104-109, bunurile destinate a fi supuse examinarii, analizei şi testarii pentru determinarea compozitiei, calităţii lor sau a altor caracteristici tehnice în scopuri de informare sau cercetare industriala ori comerciala sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 104Fără a încalcă prevederile art. 107, scutirea prevăzută la art. 103 se acordă doar cu condiţia ca bunurile ce trebuie analizate, examinate sau testate să fie complet utilizate orti distruse în cursul analizarii, examinarii sau testarii.  +  Articolul 105Bunurile care servesc analizei, examinarii sau testarii, care ele în sine constituie operaţiuni de promovare comerciala, nu beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 106Scutirea se va acorda doar pentru cantitatile de bunuri strict necesare pentru scopurile pentru care au fost importate. Aceste cantitati vor fi, în fiecare caz, determinate de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, ţinând cont de scopul mentionat.  +  Articolul 107 (1) Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 103 cuprinde bunurile care nu sunt în intregime utilizate sau distruse în timpul analizei, examinarii sau testarii, cu condiţia ca produsele care rămân, sub supravegherea Ministerului Educatiei, Cercetarii şi Tineretului şi cu acordul acestuia: a) să fie complet distruse sau facute fără valoare comerciala, la incheierea analizarii, examinarii ori testarii; sau b) să fie predate statului, fără sa cauzeze acestuia nici un fel de cheltuiala, acolo unde este posibil, în baza legislaţiei naţionale; sau c) în situaţii pe deplin justificate, să fie exportate în afara teritoriului român. (2) Prin produse care rămân se înţelege produse care rezultă din analiza, examinare sau testare ori bunuri care nu au fost folosite efectiv.  +  Articolul 108Produsele care rămân la sfârşitul analizelor, examinarilor sau testarilor la care se face referire la art. 103 şi care nu respecta prevederile art. 107 alin. (1) sunt supuse drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data incheierii analizelor, examinarilor sau testarilor, în functie de tipul bunurilor şi valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.Cu acordul şi sub supravegherea autorităţilor vamale, partea interesata poate să transforme produsele rămase în deseuri sau rebuturi. În acest caz, taxele datorate vor fi cele aplicabile unor astfel de deseuri sau rebuturi, la momentul transformarii.  +  Articolul 109Perioada în cadrul careia analizele, examinarile sau testarile trebuie efectuate şi formalitatile ce trebuie incheiate pentru a se asigura utilizarea bunurilor în scopurile prevăzute vor fi stabilite de către Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, cu avizul autorităţilor vamale.  +  Secţiunea a 24-a Bunuri trimise organizaţiilor de protecţie a drepturilor de autor ori a drepturilor de proprietate industriala sau comerciala  +  Articolul 110Marcile, desenele, modelele ori dosarele depuse în legătură cu acestea, dosarele depuse pentru eliberarea brevetelor de inventie sau altele asemenea, destinate organizaţiilor pentru protectia dreptului de autor ori a dreptului de proprietate industriala ori comerciala, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 25-a Materiale de informare turistica  +  Articolul 111Fără a încalcă prevederile art. 50-58, sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri: a) documentaţia (pliante, brosuri, cărţi, reviste, ghiduri, afise inramate sau neinramate, fotografii normale sau marite, neinramate, cărţi ilustrate sau neilustrate, panouri rotative de reclama şi calendare ilustrate) destinata a fi distribuita gratuit cu scopul principal de a incuraja publicul sa viziteze tari straine şi sa participe la intalniri sau evenimente culturale, turistice, sportive, religioase ori profesionale, cu condiţia ca asemenea materiale sa nu conţină mai mult de 25% reclama comerciala privată, cu excepţia reclamelor comerciale private pentru firme româneşti şi cu scop evident de promovare turistica; b) listele şi anuarele hotelurilor straine, publicate de către agentiile oficiale de turism sau sub auspiciile lor, şi orarele pentru serviciile de transport straine, care se distribuie gratuit şi care nu conţin mai mult de 25% reclama comerciala privată, cu excepţia reclamelor comerciale private pentru firme româneşti; c) materialul de referinţa furnizat reprezentantilor acreditati sau corespondentilor numiti de către agentiile oficiale de turism naţionale, care nu este destinat pentru distribuţie, precum: anuare, liste de telefon sau numere de fax, liste hoteliere, cataloagele targurilor, esantioanele bunurilor de artizanat având o valoare neglijabila şi materiale privind muzee, universitati sau alte institutii similare.  +  Secţiunea a 26-a Diverse bunuri  +  Articolul 112Sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri: a) documentele trimise fără taxe serviciilor publice ale României; b) publicatiile guvernelor straine şi publicatiile organismelor oficiale internationale destinate pentru distribuire gratuita; c) buletine de vot pentru alegeri organizate de organisme stabilite în tari terte; d) obiecte destinate sa serveasca ca dovezi sau în scopuri similare instanţelor judecătorești sau altor agentii oficiale ale României; e) specimene de semnaturi şi circulare privind semnaturile trimise ca parte a schimburilor de informaţii între serviciile publice sau instituţiile de credit; f) materiale oficiale editate, trimise Băncii Naţionale a României; g) rapoarte, declaratii, note, prospecte, formulare de cerere şi alte documente intocmite de către societăţi având sediul intr-o tara terta şi destinate titularilor sau deţinătorilor titlurilor emise de aceste societăţi; h) mijloace de înregistrare (cartele perforate, înregistrări sonore, microfilme etc.) folosite pentru transmiterea informaţiilor trimise fără plata destinatarilor atât timp cat admiterea lor în scutire nu da nastere unor abuzuri sau unor distorsiuni majore ale concurentei; i) dosare, arhive, formulare sau alte documente de folosit la intalniri, şedinţe, conferinte sau congrese internationale şi rapoartele asupra unor astfel de adunări; j) planuri, schite tehnice, desene, descrieri sau alte documente similare importate în vederea obtinerii ori întocmirii comenzilor în tari terte sau a participării la o competitie ţinuta pe teritoriul României; k) documente ce vor fi folosite la examinarile tinute pe teritoriul României de către institutii stabilite în tari terte; l) formulare folosite ca documente oficiale în traficul international de vehicule sau bunuri, în cadrul convenţiilor internationale; m) formulare, etichete, bilete şi documente similare trimise de transportatori sau de către intreprinzatori din industria hoteliera dintr-o tara terta către agentiile de turism stabilite pe teritoriul României; n) formulare, facturi de transport, conosamente, scrisori de trasura şi alte documente comerciale sau documente de birou care au fost folosite; o) formulare oficiale emise de autorităţile unor tari terte sau de către autorităţi internationale şi materiale editate în conformitate cu standardele internationale, trimise pentru distribuţie de către asociaţii din tari terte către asociaţiile corespunzătoare stabilite pe teritoriul României; p) fotografii, diapozitive şi clisee pentru fotografii cu sau fără titlu, trimise agentiilor de presa sau editurilor de ziare ori reviste; q) timbre fiscale sau altele similare ce dovedesc plata taxelor în tari terte.  +  Secţiunea a 27-a Materiale auxiliare folosite pentru stivuirea şi protectia bunurilor în timpul transportului  +  Articolul 113Materialele diverse, cum ar fi franghii, paie, textile, hartie şi carton, lemn sau plastic, ce sunt folosite pentru stivuirea şi protectia, inclusiv protectia termica, a bunurilor în timpul transportului lor dintr-o tara terta pe teritoriul României, ce nu sunt în mod normal reutilizabile, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 28-a Ingrasaminte, nutreturi şi alimente pentru hrana animalelor în timpul transportului lor  +  Articolul 114Ingrasamintele, nutreturile şi alimentele de orice fel incarcate în mijloacele de transport folosite pentru expedierea animalelor dintr-o tara terta pe teritoriul României, în scopul hranirii animalelor în cauza în timpul calatoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 29-a Combustibili şi lubrifianti existenti în rezervorul autovehiculelor şi în containere speciale  +  Articolul 115 (1) Cu respectarea prevederilor art. 116-118, sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele: a) combustibilul continut în rezervoarele standard ale autovehiculelor pentru turism, autovehiculelor utilitare şi motocicletelor ce intra pe teritoriul României; b) combustibilul continut în rezervoarele standard ale containerelor ce intra pe teritoriul României; c) combustibilul continut în rezervoarele portabile transportate de către autovehicule private şi motociclete, de maximum 10 litri/autovehicul, şi fără a aduce un prejudiciu prevederilor naţionale privind detinerea şi transportul de combustibil. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se înţelege:A. autovehicule utilitare - orice autovehicul rutier, inclusiv tractoare cu sau fără remorci, care prin modalitatea lor de construcţie şi dotare sunt create pentru şi sunt capabile sa transporte, cu plata sau fără plata: a) mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul; b) marfuri; şi c) orice autovehicule rutiere cu destinatie speciala, alta decat transportul propriu-zis;B. autovehicule pentru turism - orice autovehicul care nu este cuprins în definitia de la lit. a);C. rezervoare standard: a) rezervoare fixate permanent de către producător tuturor autovehiculelor de acelasi fel cu autovehiculul ce intra pe teritoriul României şi a caror adaptare permanenta permite combustibilului să fie folosit direct, atât în scopul propulsiei, cat şi pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de inghetare sau a altor sisteme, acolo unde este cazul.Rezervoarele de benzina adaptate autovehiculelor create pentru utilizarea directa a benzinei drept combustibil şi rezervoarele adaptate altor sisteme cu care autovehiculele pot fi echipate vor fi, de asemenea, considerate a fi rezervoare standard; b) rezervoare fixate permanent de către producător tuturor containerelor de acelasi fel cu containerul care este introdus pe teritoriul României şi a caror adaptare permanenta permite combustibilului să fie folosit direct pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de inghetare şi a altor sisteme cu care containerele speciale sunt echipate;D. containere speciale - orice container adaptat cu aparate special produse pentru sistemele de inghetare, sistemele de aerisire, sistemele de izolare termica sau alte sisteme.  +  Articolul 116În ceea ce priveste combustibilul continut în rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare şi containerelor speciale, Ministerul Finanţelor Publice poate limita aplicarea scutirii la 200 litri/autovehicul, pe container special, pe calatorie.  +  Articolul 117Ministerul Finanţelor Publice poate limita cantitatea combustibilului admis în scutire de la plata drepturilor de import, în cazul: a) autovehiculelor utilitare angajate în transport international în zona lor de frontieră până la maximum 25 km, cu condiţia ca calatoriile să fie facute de persoane rezidente în zona de frontieră; b) autovehiculelor pentru turism aparţinând persoanelor rezidente în zona de frontieră menţionate la art. 49 alin. (2).  +  Articolul 118Combustibilul scutit de la plata drepturilor de import în baza art. 115-117 nu poate fi folosit într-un alt autovehicul decat acela în care a fost importat şi nici să fie mutat din acel autovehicul şi depozitat, cu excepţia perioadei de reparatii necesare acelui autovehicul, şi nici să fie transferat, indiferent de motiv, cu sau fără plata, de către persoana care beneficiaza de scutire. Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage plata drepturilor de import aferente produselor în cauza, taxele aplicabile fiind cele de la data la care s-a produs fapta, în functie de tipul de bun şi la valoarea în vama admisa de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 119Scutirea prevăzută la art. 115 se aplică de asemenea şi lubrifiantilor existenti în autovehicule şi necesari pentru operarea lor normala în timpul calatoriei în cauza.  +  Secţiunea a 30-a Materiale pentru construcţia, întreţinerea şi decorarea monumentelor sau cimitirelor pentru victime de razboi  +  Articolul 120Bunurile de orice fel, importate de către organizaţii desemnate în acest scop de către Guvernul României, folosite pentru construcţia, întreţinerea sau decorarea cimitirelor sau cavourilor victimelor razboiului şi a monumentelor victimelor razboiului din tari terte, care sunt inmormantate pe teritoriul României, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 31-a Sicrie, urne funerare şi articole funerare ornamentale  +  Articolul 121Sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri: a) sicrie conţinând corpuri şi urne conţinând cenusa persoanelor decedate, ca şi florile, ghirlandele funerare şi alte obiecte ornamentale obisnuite care le însoţesc; b) flori, ghirlande şi alte obiecte ornamentale aduse de persoane domiciliate în tari terte ce participa la funerarii sau care vin sa decoreze mormintele aflate pe teritoriul României, cu condiţia ca aceste importuri, prin natura şi cantitatea lor, sa nu aiba scop comercial.  +  Capitolul III Scutiri de la plata drepturilor de export  +  Secţiunea 1 Scrisori şi colete de valoare neglijabila  +  Articolul 122Sunt scutite de la plata drepturilor de export scrisorile şi coletele expediate la destinatar prin servicii postale, care conţin bunuri a caror valoare totala nu depăşeşte 10 euro.  +  Secţiunea a 2-a Animale domestice exportate la transferul activităţilor agricole din România către o tara terta  +  Articolul 123 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de export animalele domestice ce formeaza septelul unui intreprinzator agricol care şi-a incetat activitatea pe teritoriul României şi îşi transfera activităţile intr-o tara terta. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) este limitata la un numar de animale potrivit cu natura şi marimea activităţii agricole în cauza.  +  Secţiunea a 3-a Produse obtinute de către producătorii agricoli pe proprietăţi situate în România  +  Articolul 124 (1) Produsele agricole sau cele rezultate din cresterea animalelor domestice, obtinute pe teritoriul României pe proprietăţi invecinate unei tari terte de către producătorii agricoli, în calitate de proprietari sau locatari, ce au activitatea principala intr-o tara terta invecinata cu teritoriul României, pot fi exportate în limita capacităţii de productie a proprietarilor sau locatarilor, fără plata drepturilor de export. (2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) produsele obtinute de la animalele domestice trebuie să provina de la animale originare din tara terta în cauza sau sa satisfaca cerinţele pentru introducerea în acea tara.  +  Articolul 125Scutirea prevăzută la art. 124 alin. (1) va fi limitata la produsele care nu au suferit nici un tratament, altul decat acela care în mod obisnuit priveste recolta sau producţia lor.Scutirea se acordă doar pentru produsele exportate în tara terta în cauza de către producătorul agricol sau în numele acestuia.  +  Secţiunea a 4-a Seminte exportate de către producătorii agricoli pentru a fi folosite pe proprietăţi situate în tari terte  +  Articolul 126Semintele destinate folosirii pe terenurile situate intr-o tara terta, în imediata vecinatate a teritoriului român, şi exploatate, în calitate de proprietari sau locatari, de către producătorii agricoli ce au activitatea principala în teritoriul român în imediata vecinatate a tarii terte în cauza pot fi exportate în limita capacităţii de productie a proprietarului sau locatarului, fără plata drepturilor de export.  +  Articolul 127Scutirea prevăzută la art. 126 va fi limitata la cantitatile de seminte necesare pentru folosirea pe proprietate. Scutirea va fi acordată pentru semintele exportate direct din teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele acestuia.  +  Secţiunea a 5-a Nutreturi şi alimente pentru hrana animalelor în timpul transportului lor  +  Articolul 128Nutretul şi alimentele de orice fel ce sunt aduse la bordul mijloacelor de transport folosite pentru a transporta animalele din teritoriul României către o tara terta, în scopul hranirii animalelor menţionate în timpul calatoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de export.  +  Secţiunea a 6-a  +  Articolul 129Pentru categoriile de bunuri prevăzute la cap. II nu sunt prevăzute limite cantitative sau valorice la scoaterea din tara şi nici nu se datorează drepturi de export.--------------Art. 129 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 130 (1) Prevederile cap. II se aplică atât bunurilor importate direct din tari terte, cat şi bunurilor importate care au fost supuse altei proceduri vamale. (2) Cazurile în care scutirea de la plata drepturilor de import nu poate fi acordată pentru bunurile introduse pe teritoriul României, după ce ele au fost supuse altei proceduri vamale, vor fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută în Codul vamal al României.  +  Articolul 131Autorităţile competente vor lua măsuri potrivite pentru a se asigura ca bunurile introduse pe teritoriul României vor fi scutite de la plata drepturilor de import, cu condiţia ca bunurile să fie folosite în scopurile pentru care au fost importate de către destinatar şi sa nu poata fi folosite în alte scopuri, fără ca drepturile de import să fie platite, doar dacă asemenea utilizare alternativa este în conformitate cu condiţiile prevăzute în aceasta ordonanţa.  +  Articolul 132În situaţia în care aceeasi persoana indeplineste simultan condiţiile cerute pentru acordarea scutirii de la plata drepturilor de import sau de export în baza unor prevederi diferite ale prezentei ordonante, prevederile se vor aplica simultan.  +  Articolul 133Dacă prezenta ordonanţă prevede că acordarea scutirii va face obiectul indeplinirii anumitor condiţii, persoana în cauza va furniza dovada ca aceste condiţii au fost indeplinite.  +  Articolul 134Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 135Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Art. 135 a fost modificat de LEGEA nr. 545 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.  +  Articolul 136 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga: a) art. 5 lit. a) şi b), art. 7 lit. e), f) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobata cu modificari prin Legea nr. 102/1994, cu modificările şi completările ulterioare; b) anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare. c) art. 19 alin. (1) lit. d) şi art. 38 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se abroga: a) art. 173 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 70 alin. (7) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002; c) art. 88-90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare.--------------Litera b) a alin. (1) al art. 136 a fost modificata de LEGEA nr. 545 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.Alin. (2) al art. 136 a fost modificat de LEGEA nr. 545 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 22 august 2003.Nr. 59.  +  Anexa 1    A. Cărţi, publicatii şi documente────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Codul tarifar Descrierea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ex. 3705 20 00 -- Microfilme (microfilme care conţin: cărţi, cărţi ilustrate                 pentru copii şi cărţi de desenat sau de colorat, cărţi şi                 caiete de exercitii pentru şcoala, ziare şi periodice,                 documente editate sau rapoarte cu caracter necomercial, şi                 de ilustrate, pagini tiparite şi probe reproduse pentru pro-                 ductia de cărţi)ex. 3705 90 00 -- Altele (filme care conţin cărţi pentru producţia de cărţi)4903 00 00 Albume sau cărţi cu ilustratii şi cărţi de desenat sau colorat                 pentru copiiex. 4905 99 00 --- Altele (harti, harti maritime, diagrame de interes în                 domeniul ştiinţific cum ar fi geologie, zoologie, botanica,                 mineralogie, paleontologie, arheologie, etnologie,                 meteorologie, climatologie şi geofizica)ex. 4906 00 00 - Planuri şi desene de arhitectura, de inginerie şi alte                 planuri şi desene industriale, comerciale, topografice sau                 similare originale, executate manual; texte manuscrise;                 reproduceri fotografice pe hartie sensibilizata şi copii                 carbon obtinute după planurile, desenele sau textele                 enumerate mai sus (planuri şi desene de arhitectura sau                 industriale şi reproduceri ale acestora)ex. 4911 10 90 --- Altele (cataloage de cărţi şi publicatii, reprezentand                 cărţi şi publicatii oferite spre vanzare de către editori şi                 vânzători de cărţi stabiliti în afara teritoriului României;                 cataloage de film, înregistrări sau alte materiale vizuale                 şi audio cu caracter educational, ştiinţific sau cultural;                 afise pentru promovarea turismului şi publicatii turistice,                 brosuri, ghiduri, orare, pamflete şi publicatii similare,                 ilustrate sau nu, inclusiv acelea publicate în domeniul                 privat, destinate sa încurajeze publicul sa calatoreasca în                 afara României, incluzând microcopii ale unor asemenea                 articole; materiale de informare bibliografica destinate a                 fi distribuite gratuit.)ex. 4911 99 00 --- Altele (ilustratii izolate, pagini imprimate şi probe                 reproduse pentru producţia de cărţi şi microcopii ale unor                 asemenea articole*1) ; microreproduceri de cărţi, albume de                 pictura, cărţi de desen sau de colorat pentru copii, cărţi                 scolare de exercitii, caiete de exercitii, ziare şi                 periodice, documente editate sau rapoarte cu caracter                 necomercial*1); diagrame meteorologice şi geofizice;                 publicatii invitatii pentru a face studii în afara                 teritoriului României şi microreproduceri ale lor)ex. 9023 00 80 -- Altele (harti şi diagrame în relief de interes în domeniul                 ştiinţific cum ar fi geologie, zoologie, botanica,                 mineralogie, paleontologie, arheologie, etnologie,                 meteorologie, climatologie şi geofizica)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*1) Scutirea nu se va aplica articolelor în care reclama/publicitatea acopera mai mult de 25% din suprafaţa. În cazul publicatiilor şi afiselor de promovare a turismului acest procentaj se aplică doar materialelor publicitare comerciale private.B. Materiale vizuale şi audio cu caracter educational, ştiinţific sau culturalArticolele menţionate la lit. A din anexa nr. 2, produse de către Organizaţia Natiunilor Unite sau oricare dintre instituţiile sale specializate  +  Anexa 2    A. Materiale vizuale şi audio cu caracter educational, ştiinţific şi       cultural──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Codul Instituţiile sau tarifar Descrierea organizaţiile                                                                  beneficiare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ex. 3705 - Placi şi pelicule fotografice, impresionate Toate organiza-               şi developate, altele decat filmele (cu tiile (incluzând               caracter educational, ştiinţific şi cultural) organizaţii de                                                              radio şiex. 3706 10 99 ---- Alte pozitive (filme de actualitati, televiziune),               cu sau fără sunet, ce descriu evenimente institutii sau               curente la momentul importului, şi importate asociaţii               până la o limita de doua copii pentru fiecare aprobate de               subiect în scopul copierii; filme de arhiva, către Ministerul               cu sau fără sunet, destinate pentru Educatiei,               utilizarea în legătură cu filmele de Cercetarii şi               actualitate; filme recreative în special Tineretului în               potrivite pentru copii şi tineri; scopul admiterii               alte filme cu caracter educational, în regim de               ştiinţific sau cultural) scutire de laex. 3706 90 51 ----- Filme de actualitati (filme de plata drepturilor               actualitati, cu sau fără sunet, ce descriu de import a aces-               evenimente curente la momentul importului, şi tor bunuri               importate până la o limita de doua copii               pentru fiecare subiect în scopul copierii;               filme de arhiva, cu sau fără sunet, destinate               pentru utilizarea în legătură cu filmele de               actualitate; filme recreative în special               potrivite pentru copii şi tineri; alte filme               cu caracter educational, ştiinţific sau               cultural)ex. 3706 90 91 ------ Sub 10 mm (filme de actualitati, cu               sau fără sunet, ce descriu evenimente curente               la momentul importului, şi importate până la o               limita de doua copii pentru fiecare subiect               în scopul copierii; filme de arhiva, cu sau               fără sunet, destinate pentru utilizarea în               legătură cu filmele de actualitate; filme               recreative în special potrivite pentru copii               şi tineri; alte filme cu caracter educational,               ştiinţific sau cultural)ex. 3706 90 99 ------ De minimum 10 mm (filme de actualitati,               cu sau fără sunet, ce descriu evenimente               curente la momentul importului, şi importate               până la o limita de doua copii pentru fiecare               subiect în scopul copierii; filme de arhiva,               cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea               în legătură cu filmele de actualitate; filme               recreative în special potrivite pentru copii               şi tineri; alte filme cu caracter educational,               ştiinţific sau cultural)ex. 4911 99 00 --- Altele (microcartele sau alte suporturi               utilizate de serviciile de informare şi de               documentare cu caracter educational,               ştiinţific sau cultural; tabele de perete               destinate doar pentru demonstratii şi               educatie)ex. 8524 - Discuri, benzi şi alte suporturi pentru               inregistrarea sunetului sau pentru               înregistrări similare, înregistrate, inclusiv               matrite şi formele galvanice pentru fabricarea               discurilor, cu excepţia produselor de la               cap. 37 (cu caracter educativ, ştiinţific sau               cultural)ex. 9023 00 - Instrumente, aparate şi modele destinate               demonstratiilor (de ex., în invatamant sau               la expozitii) improprii altor utilizari               (modele, machete şi tabele de perete cu               caracter educational, ştiinţific şi cultural               destinate doar pentru demonstratii şi               educatie; machete sau module vizuale pentru               vizualizarea conceptelor abstracte cum ar fi               structurile moleculare sau formule matematice;               holograme diverse pentru proiectie laser;               materiale pentru instrucţiuni programate,               incluzând materialele sub forma de prezentare,               insotite de materiale imprimate corespondente)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Piese de colectie şi opere de arta cu caracter educational, ştiinţific       şi cultural────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Codul Instituţiile sautarifar Descrierea organizaţiile                                                                 beneficiare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Piese de colectie şi opere de arta, care nu Galerii, muzee şi             sunt destinate vanzarii alte institutii                                                             aprobate de către                                                             autorităţile com-                                                             petente în scopul                                                             admiterii în                                                             regim de scutire                                                             de la plata                                                             drepturilor de                                                             import a acestor                                                              bunuri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Incadrarea în functie de natura bunului, în conformitate cu       nomenclatura pentru Tariful vamal de import al României.  +  Anexa 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Codul tarifar Descrierea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ex. 4911 10 90 --- Altele (în relief pentru orbi sau pentru cei nevazatori                   parţial)ex. 4911 91 80 ---- Altele (imagini şi desene în relief pentru orbi sau                   pentru cei nevazatori parţial)ex. 4911 99 00 --- Altele (în relief pentru orbi sau pentru cei nevazatori                   parţial)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Codul tarifar Descrierea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ex. 4802 57 00 --- Altele, cu o greutate de minimum 40 g/mp, dar nu mai                  mult de 150 g/mp (tip Braille)ex. 4802 58 90 ---- Altele (tip Braille)ex. 4802 61 50 ---- Altele, cu o greutate pe mp de sub 72 g/mp şi la                  care peste 50% din greutatea totala a compozitiei fibroase                  este constituita din fibre obtinute printr-un procedeu                  mecanic: (tip Braille)ex. 4802 61 90 ---- Altele (tip Braille)ex. 4805 24 00 --- Cu o greutate pe mp de maximum 150 g (tip Braille)ex. 4805 92 99 ----- Altele (tip Braille)ex. 4805 93 99 ----- Altele (tip Braille)ex. 4823 90 14 ----- Altele (tip Braille)ex. 6602 00 00 - Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravase şi alte articole                  similare (bastoane albe pentru nevazatori sau nevazatori                  parţial)ex. 8469 - Masini de scris, altele decat imprimantele de la pozitia                  84.71; masini pentru prelucrarea textelor (adaptate pentru                  uzul nevazatorilor sau nevazatorilor parţial)ex. 8471 - Masini automate de prelucrare a datelor şi unităţi ale                  acestora; cititori magnetici sau optici, masini pentru                  transpunerea informaţiilor pe suport sub forma codificata                  şi masini de prelucrare a acestor date, nedenumite şi                  necuprinse în altă parte (adaptate pentru uzul nevazatorilor                  sau nevazatorilor parţial)ex. 8519 - Patefoane şi gramofoane, picupuri, cititoare de casete şi                  alte aparate de reproducere a sunetului, care nu                  incorporeaza un dispozitiv de înregistrare a sunetului                  (cititoare de casete sau discuri special concepute sau                  adaptate pentru uzul nevazatorilor sau nevazatorilor                  parţial)ex. 8524 - Discuri, benzi şi alte suporturi pentru inregistrarea                  sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate,                  inclusiv matritele şi formele galvanice pentru fabricarea                  discurilor, cu excepţia produselor de la cap. 37 (cartile                  vorbitoare şi benzile magnetice şi casetele destinate                  fabricatiei cartilor tip Braille şi cartilor vorbitoare)ex. 9013 80 90 --- Altele (dispozitiv de marit pentru uzul nevazatorilor                  sau nevazatorilor parţial)ex. 9021 90 90 --- Altele (dispozitiv de marit şi masini electronice de                  citit pentru uzul nevazatorilor sau nevazatorilor parţial)ex. 9023 00 80 -- Altele (auxiliare pedagogice şi aparate specifice pentru                  uzul nevazatorilor sau nevazatorilor parţial)ex. 9102 - Ceasurile de mana, ceasurile de buzunar şi ceasurile                  asemanatoare (inclusiv contoarele de timp de acelasi tip),                  altele decat cele de la pozitia 91.01 (ceasuri tip Braille                  realizate din materiale obisnuite)ex. 9504 90 90 --- Altele (table de joc şi accesorii adaptate uzului                  nevazatorilor sau nevazatorilor parţial)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------