ORDIN nr. 171 din 20 aprilie 2004pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2004    În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 111/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 20 aprilie 2004.Nr. 171.  +  Anexa PROCEDURIprivind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesionalăPrezentele proceduri reglementează aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională.  +  Articolul 1Beneficiarii drepturilor sunt persoanele prevăzute la art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege, după cum urmează: a) persoane care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj; b) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar; c) persoane care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii; d) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie; e) cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii; f) persoane care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; g) persoane care şi-au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, după satisfacerea stagiului militar sau ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate; h) persoane aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.  +  Articolul 2 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a)-g), pe durata participării la o formă de pregătire profesională, au următoarele drepturi ale căror costuri se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj: a) să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului; b) să beneficieze de materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale; c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice. (2) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), în vederea optimizării procesului de formare profesională, persoanele prevăzute la art. 1 lit. a)-g) au următoarele drepturi ale căror costuri se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj: a) să beneficieze de rechizite; b) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului; c) să beneficieze de consultaţii medicale, de analize medicale şi teste necesare frecventării cursului; d) să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, pe perioada cât participă la pregătirea profesională, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 km de aceasta.  +  Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 1 lit. h), care participă la un program de formare profesională gratuit, au drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), costurile fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 4Costul drepturilor de care beneficiază persoanele care participă la un program de formare profesională gratuit se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori, după caz, de către centrele regionale de formare profesională a adulţilor.  +  Articolul 5 (1) Necesarul de rechizite, materiale de instruire şi manuale se stabileşte, după caz, de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de centrele regionale de formare profesională a adulţilor sau de furnizorii de formare profesională din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii, în funcţie de programa de pregătire, pentru fiecare cursant. (2) Rechizitele, materialele de instruire şi manualele sunt puse la dispoziţie participanţilor la programul de formare profesională, după caz, de furnizorii de formare profesională din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii, de centrele de formare profesională sau de centrele regionale de formare profesională a adulţilor în cadrul cărora se realizează cursurile. (3) Manualele se dau în folosinţă şi se recuperează la finalizarea cursului.  +  Articolul 6 (1) Persoanele înscrise la cursuri beneficiază de echipament de protecţie în perioada instruirii practice, în vederea protejării integrităţii şi sănătăţii acestora. (2) Furnizorii de servicii de formare profesională au obligaţia să asigure echipamentele de protecţie necesare cursului, în funcţie de cerinţele ocupaţiei sau meseriei şi de normele de protecţie a muncii. (3) În cazul în care pregătirea practică se desfăşoară în centrele regionale de formare profesională, aflate în subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, echipamentul necesar se asigură de către acestea. Aceeaşi obligaţie revine şi centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (4) Echipamentul de protecţie a muncii, specific pentru fiecare ocupaţie sau meserie, este, în mod obligatoriu, cel stabilit prin programa de pregătire.  +  Articolul 7 (1) Abonamentul gratuit pe mijloacele de transport în comun se acordă persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, după caz: a) pe mijloacele de transport feroviar şi auto interurban, precum şi, după caz, pe cel mult două linii de transport local pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, dacă aceasta se află în altă localitate; b) pentru maximum două linii de transport urban de suprafaţă pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire a cursantului; c) pentru mijloacele de transport urban subteran şi o linie de transport urban de suprafaţă. (2) Decontarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire se efectuează pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare. (3) Costul abonamentelor, precum şi cheltuielile de transport se decontează, după caz, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de către centrele regionale de formare profesională a adulţilor, la expirarea fiecărei perioade pentru care au fost procurate, pe toată durata cursului, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.  +  Articolul 8 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a)-g), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada în care participă la pregătirea profesională, să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori, după caz, de centrele regionale de formare profesională a adulţilor, prin intermediul unităţilor de cazare cu care se vor încheia contracte în acest sens. (3) În contractele prevăzute la alin. (2) se vor menţiona şi numărul de persoane beneficiare de aceste drepturi, precum şi perioada pentru care beneficiază. (4) În situaţia în care persoanele care au dreptul să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru acoperirea mesei, în condiţiile legii, se retrag sau sunt exmatriculate de la programul de formare profesională, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, centrele regionale de formare profesională a adulţilor vor înştiinţa unităţile de cazare cu privire la data încetării drepturilor prevăzute la alin. (1). (5) Decontarea cheltuielilor se face la finalizarea programului de formare profesională, pe baza devizului întocmit de unitatea de cazare, care va cuprinde cheltuielile cu cazarea şi suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, numai pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiază gratuit de aceste drepturi.  +  Articolul 9 (1) Consultaţiile medicale, analizele medicale, precum şi testele privind aptitudinile de exercitare a ocupaţiei sau a meseriei, obligatorii pentru înscrierea la curs, se efectuează la unităţile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat. (2) Consultaţiile medicale, analizele medicale şi testele se solicită pentru fiecare curs, pe bază de tabel nominal, în funcţie de specificul meseriilor/ocupaţiilor la care se constată necesitatea efectuării lor, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de către centrele regionale de formare profesională a adulţilor. (3) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau centrele regionale de formare profesională a adulţilor încheie cu unităţile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat, ca urmare a selecţiei organizate în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice, o convenţie în care se prevăd modalitatea de eliberare a adeverinţelor medicale, precum şi decontarea serviciilor prestate. (4) Decontarea cheltuielilor se face, după caz, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de către centrele regionale de formare profesională a adulţilor, după primirea şi verificarea documentaţiei de către compartimentul de formare profesională, pe baza facturilor emise de unităţile medicale de specialitate abilitate din sectorul public sau privat.  +  Articolul 10Directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau directorii centrelor regionale de formare profesională a adulţilor răspund de cheltuirea fondurilor aferente acordării drepturilor, potrivit prevederilor prezentului ordin, în condiţii de legalitate, economicitate şi oportunitate.________________