ORDONANTA nr. 44 din 28 august 1997 (*actualizata*)privind transporturile rutiere(actualizata până la data de 12 iulie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 29 august 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998; LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001; ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 27 noiembrie 2002; LEGEA nr. 106 din 2 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003; ORDONANTA nr. 46 din 1 iulie 2004.În temeiul art. 107 alin (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţa a transporturilor rutiere de persoane şi de marfuri, cu respectarea principiilor liberei concurente şi a masurilor de protecţie a mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesitatilor economiei naţionale şi nevoilor de aparare a tarii. (2) Statul sprijina dezvoltarea şi functionarea transportului rutier public, garanteaza libera iniţiativă şi autonomia operatorilor de transport şi asigura condiţiile unui mediu concurential normal între modurile de transport şi între diferitele categorii de operatori de transport rutier. (3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier şi de activităţile conexe acesteia protectia vietii umane şi a mediului este prioritara.-------------Alin. (1) şi (3) ale art. 1 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 2 (1) Prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea persoanelor, marfurilor şi bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumita portiune a drumului, transportat la randul sau pe/de un alt mijloc de transport; activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. (2) Prin operator de transport rutier se înţelege orice persoană juridica, română sau străină, care detine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere şi care efectueaza transporturi rutiere interne şi/sau internationale, precum şi activităţi conexe acestora. (3) Prin operator de transport rutier român se înţelege orice operator, astfel cum a fost definit la alin. (2), cu sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, iar cetatenii straini folositi în activităţile persoanei juridice respective să aibă şi drept de muncă în România. (4) Prin operator de transport rutier strain se înţelege orice operator de transport, astfel cum a fost definit la alin. (2), care are sediul sau domiciliul în strainatate şi care este autorizat să efectueze transporturi rutiere internationale.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1), (2) şi (3) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 3 (1) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei ordonante şi în toate actele normative specifice transporturilor rutiere, elaborate potrivit acesteia, sunt definite în anexa nr. 1. (2) Clasificarea categoriilor şi tipurilor de transport rutier se prezinta în anexa nr. 2.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezinta, în sensul prezentei ordonante, autoritatea competentă care asigura cadrul general privind realizarea, modernizarea, dezvoltarea şi siguranţa transporturilor rutiere. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport rutier; b) elaboreaza reglementari specifice în domeniul transporturilor rutiere; c) elaboreaza programe de dezvoltare şi modernizare a sistemului naţional de transport rutier, de siguranţă rutiera şi de protectia mediului; d) asigura condiţiile unui mediu concurential normal în activitatea de transport rutier, în corelatie cu celelalte moduri de transport; e) stabileste norme obligatorii pentru operatorii de transport; f) stabileste condiţiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele rutiere, precum şi metodologia de omologare pentru circulatie a autovehiculelor şi remorcilor şi cea de inspecţie tehnica periodica a acestora; g) stabileste condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor pentru vehicule rutiere; h) asigura controlul respectarii reglementarilor specifice de către utilizatorii infrastructurilor şi de către operatorii de transport rutier; i) asigura dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii în domeniul transporturilor rutiere. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are urmatoarele atribuţii: a) exercita autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere; b) organizeaza şi tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule admise în circulatie, cu excepţia celor a caror evidenta se tine, potrivit legii, de Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi de alte institutii; c) certifica incadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protectia mediului şi folosinţă conform destinatiei; d) clasifica vehiculele rutiere de transport persoane pe categorii de confort; e) omologheaza pentru circulatie vehiculele rutiere, controlează, la producător şi vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor cu tipul omologat şi dispune, în caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de omologare; f) certifica sau omologheaza, potrivit reglementarilor în vigoare, echipamentele, piesele de schimb şi materialele pentru vehicule rutiere fabricate în tara sau importate, şi dispune, în caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare; g) clasifica vehiculele rutiere destinate transportului intern şi international de marfuri; h) certifica sistemele calităţii implementate de producătorii de vehicule rutiere, componente, echipamente şi materiale aferente acestora şi pe cele implementate de ofertanţii de servicii în domeniul transporturilor rutiere; acrediteaza laboratoarele de incercare aferente domeniului rutier; i) autorizeaza agentii economici care presteaza servicii de reparatii sau desfăşoară activitate de reconstruire a vehiculelor rutiere; j) autorizeaza, împreună cu Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, activităţile de transport rutier international, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale şi ale acordurilor şi convenţiilor internationale la care România este parte; activităţile de autorizare a transportului rutier international, direct sau în tranzit, se realizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, împreună cu Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei; k) autorizeaza înfiinţarea şi functionarea statiilor de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectueaza inspecţia tehnica periodica la sistemele care concura nemijlocit la siguranţa circulaţiei; l) asigura efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea reinmatricularii acestora; m) stabileste norme obligatorii privind organizarea şi desfăşurarea transporturilor rutiere şi controlează respectarea acestora; n) exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor interne şi internationale în activităţile specifice transporturilor rutiere; o) acorda licenta de transport operatorilor pentru efectuarea transporturilor rutiere publice; p) acorda licenta de execuţie pe vehicul în functie de categoriile şi tipurile de transport rutier; r) autorizeaza înfiinţarea şi functionarea centrelor de pregatire şi perfectionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepţia celor care apartin Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii şi altor institutii similare; s) stabileste norme metodologice şi organizeaza pregătirea, examinarea şi atestarea profesionala a instructorilor şi profesorilor necesari procesului de pregatire şi perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; t) elaboreaza, cu avizul Ministerului Sănătăţii, norme privind examinarea psihologica şi medicală, în vederea eliberarii permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice.--------------Litera f) a alin. (2) al art. 4 a fost modificata de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Literele c) şi k) ale alin. (3) al art. 4 au fost modificate de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Literele a), b), g), k), l) şi t) ale alin. (3) al art. 4 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Litera j) a alin. (3) al art. 4 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002.Litera j) a alin. (3) al art. 4 a fost modificata de LEGEA nr. 106 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2003.Litera j) a alin. (3) al art. 4 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate desemna institutii publice subordonate, regii autonome, precum şi societăţi comerciale, care funcţionează sub autoritatea sa, sa elaboreze şi sa puna în aplicare normele tehnice şi reglementarile specifice vehiculelor rutiere, precum şi transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate.-------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 6Instituţiile publice, regiile autonome, precum şi societăţile comerciale, prevăzute la art. 5, se vor autofinanta din tarife şi comisioane, obtinute din prestatii specifice, precum şi din alte surse, constituite potrivit legii.-------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 7Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internationale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere internationale la care România este parte.  +  Capitolul 2 Executarea transporturilor  +  Articolul 8Operatorii de transport rutier pot efectua transporturi rutiere publice şi/sau în interes propriu în condiţiile prezentei ordonante.  +  Articolul 9Transportul rutier public se efectueaza pe bază de contract, contra plata, de către operatori de transport rutier, titulari ai licentelor obtinute în condiţiile prezentei ordonante, care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora.------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 10 a fost abrogat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 11Transportul rutier în folos propriu este efectuat fără incasarea unui tarif sau a echivalentului în natura ori în servicii al acestuia şi se realizează, în principal, în urmatoarele condiţii: a) operatorul de transport foloseşte vehicule deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu; b) este o activitate accesorie sau auxiliara a celorlalte activităţi ale operatorului de transport; c) marfurile sau bunurile transportate sunt proprietatea operatorului de transport ori au fost vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de acesta, scopul fiind numai acela de a le deplasa, transportul fiind spre sau de la operatorul de transport ori între punctele sale de lucru; d) persoanele transportate sunt angajatii operatorului de transport sau membrii de familie ai acestuia, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii, familial, social, cultural, sportiv sau de binefacere.------------Partea introductiva a art. 11 a fost modificata de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Literele a), c) şi d) ale art. 11 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 12 a fost abrogat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 13Transportul rutier intern şi/sau international se executa de către operatorii de transport rutier, români sau straini, care deţin şi utilizeaza autovehicule înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetatenie română sau de către cetăţeni straini cu drept de muncă în România.  +  Articolul 14Transporturile rutiere internationale directe sau în tranzit ori transporturile în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul României se pot executa de operatorii de transport rutier straini, cu respectarea legislaţiei române, a acordurilor şi convenţiilor bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte.-------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 15Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt interzise, dacă acordurile şi conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevad altfel.-------------Art. 15 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Capitolul 3 Regimul bunurilor de utilitate publică din domeniul transporturilor rutiere şi infrastructurii rutiere-------------Titlul cap. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 16Autogarile, parcarile şi statiile pentru urcarea şi coborarea calatorilor sunt bunuri de utilitate publică şi pot fi în proprietatea publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale ori proprietate privată.  +  Articolul 17 (1) Înfiinţarea unei autogari deschise traficului intern şi/sau international se avizeaza de autoritatea competentă şi de consiliul local sau judetean, după caz. (2) Exploatarea unei autogari deschise traficului rutier intern şi/sau international este permisa numai în baza autorizatiei de functionare, eliberata deţinătorului autogarii de către autoritatea competentă, cu valabilitate de minimum 5 ani.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 18În localităţile în care exista autogari plecarile, sosirile şi, respectiv, opririle în tranzit stabilite se vor realiza numai în şi din acestea.-------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 19Schimbarea destinatiei autogarilor sau a spatiilor tehnologice specifice activităţii de transport rutier, care ar afecta serviciul public, fără acordul consiliilor locale sau judetene, după caz, este interzisa.-------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 20Operatorii de transport care efectueaza transport public rutier de persoane prin curse regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogarii, conform programului de transport, contra cost.-------------Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 21Amenajarea parcarilor în zonele de protecţie a drumurilor publice este permisa cu acordul administratorilor drumurilor respective.-------------Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 22 (1) Amenajarea statiilor pentru urcarea şi coborarea calatorilor se face, conform programelor de transport, de administratia publică locala respectiva. (2) Locurile afectate statiilor pentru urcarea şi coborarea calatorilor se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale conform programului de transport de persoane prin curse regulate, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor; pentru amplasarea statiilor pe drumurile publice naţionale este necesar şi acordul autorităţii competente. (3) Obligaţia de a intretine statiile pentru urcarea şi coborarea calatorilor aparţine administratorului drumului respectiv.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 23Pentru transportul rutier public de persoane în trafic international, efectuat prin curse regulate, toate capetele de linie şi statiile de oprire în tranzit sunt stabilite în autogari.  +  Articolul 24În localităţile în care nu exista autogari pot fi stabilite de către consiliul local respectiv puncte de oprire în tranzit, de plecare sau de sosire, în care să se poată asigura facilitatile minime activităţii dintr-o autogara.--------------Art. 24 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Capitolul 4 Regimul vehiculelor rutiere  +  Articolul 25 (1) Operatorii de transport rutier sunt obligati sa utilizeze vehicule rutiere care se încadrează în normele legale de poluare, siguranţa şi securitate a transporturilor rutiere. (2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere vehiculele rutiere fabricate în tara sau în strainatate, înmatriculate sau care urmeaza să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării sau certificării pentru circulatie pe drumurile publice şi inspecţiilor tehnice periodice, iar cele aparţinând operatorilor de transport rutier sunt supuse obtinerii licentei de execuţie pe vehicul, pe categorii şi tipuri de transport.-------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 26 (1) Certificarea şi omologarea pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor noi, reconstruite sau importate se acordă de autoritatea competentă, care va elibera cartea de identitate a vehiculului rutier respectiv. (2) Condiţiile de certificare şi de omologare pentru circulatia pe drumurile publice se stabilesc de autoritatea competentă. (3) Certificarea şi omologarea pentru circulatia pe drumurile publice vor fi solicitate de producătorii de vehicule rutiere, noi ori reconstruite, sau de reprezentantii autorizati ai acestora ori de persoanele fizice sau juridice care le importa, după caz.------------Alin. (1) şi (3) ale art. 26 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 27 (1) Agentii economici care presteaza servicii de reparatii, reconstruire sau inspecţie tehnica a vehiculelor rutiere pot desfăşura aceste activităţi numai pe bază de autorizatie de functionare eliberata de autoritatea competentă. (2) Normele metodologice şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor de reparatii, reconstruire sau inspecţie tehnica a vehiculelor, precum şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor de functionare a agentilor economici care presteaza asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă.------------Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 28Echipamentele, piesele de schimb şi materialele pentru autovehicule şi remorci, fabricate în tara sau importate, trebuie să fie certificate şi/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementarilor în vigoare, de autoritatea competentă.------------Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 29Lista echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor pentru vehiculele rutiere, pentru care este necesară certificarea sau omologarea, se stabileste de autoritatea competentă.  +  Articolul 30Autovehiculele utilizate în transporturile rutiere, cărora li se aplică prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR) sau alte prevederi legale, vor fi echipate cu aparate de control sau de înregistrare, omologate, instalate şi sigilate conform prescriptiilor tehnice specifice.------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 31 (1) Autocarele şi autobuzele pentru transporturile publice de persoane în trafic naţional şi international se clasifica de autoritatea competentă pe stele şi pe categorii, în functie de caracteristicile tehnice, de siguranţă şi de confort. (2) Criteriile şi condiţiile de clasificare a autobuzelor şi autocarelor, modelul şi conţinutul certificatului de clasificare, precum şi perioada de valabilitate a acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea competentă, având ca baza sistemul de clasificare international. (3) Clasificarea autocarelor şi autobuzelor se solicita de operatorul de transport rutier care desfăşoară activitate de transport de persoane. (4) În cazul în care autocarele şi autobuzele nu îşi mentin caracteristicile tehnice şi de exploatare conform criteriilor de clasificare, acestora li se retrage certificatul de clasificare de către autoritatea competentă.------------Alin. (1) şi (4) ale art. 31 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Capitolul 5 Exercitarea profesiei de operator de transport rutier------------Titlul cap. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 32Operatorii de transport rutier au acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurate pe drumul public.------------Art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 33 (1) Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier operatorii de transport rutier inscrisi în Registrul operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competentă. (2) În Registrul operatorilor de transport rutier se inscriu operatorii de transport rutier autorizati şi licentiati în condiţiile prezentei ordonante. (3) Modul de intocmire, completare şi gestionare, precum şi condiţiile pentru înscrierea în Registrul operatorilor de transport rutier se stabilesc de autoritatea competentă.-------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 34 (1) Licenta de transport se acordă operatorilor de transport rutier public care indeplinesc condiţiile de onorabilitate, competenţa profesionala, capacitate financiară şi baza tehnica materiala necesară.(2)*) Condiţia de onorabilitate a operatorului de transport se considera indeplinita dacă persoana sau persoanele care conduc permanent şi efectiv activitatea acestuia nu au fost condamnate pentru infractiuni penale grave, inclusiv de natura comerciala, şi nu au fost declarate necorespunzatoare de către autoritatea competentă în urma încălcării, în mod grav sau repetat, a reglementarilor în vigoare privind transporturile. Condiţia se considera indeplinita, după reabilitarea acestora. (3) Condiţia de competenţa profesionala este indeplinita dacă persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea poseda un certificat eliberat de autoritatea competentă sau o diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior tehnic de specialitate. (4) Condiţia de capacitate financiară se considera indeplinita dacă operatorul de transport dispune de resurse financiare suficiente, de vehicule şi/sau de dotarea necesară, deţinute sub orice titlu, pentru începerea şi/sau desfăşurarea activităţii.(5)*) Criteriile privind indeplinirea condiţiilor de acordare a licentei de transport se stabilesc de autoritatea competentă.-------------Art. 34 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 34 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.-------------NOTĂ:*)Alin. (2) şi (5) ale art. 34 sunt respinse de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 35 (1) Licenta de transport se elibereaza de autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani şi se vizeaza anual. (2) În cazul în care operatorul de transport detine vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere sau de leasing, licenta de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.-------------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 36Licentele sau autorizatiile de transport, după caz, pot fi suspendate sau anulate în caz de abateri grave sau repetate de la reglementarile specifice privind transportul rutier şi protectia mediului, inclusiv de la prevederile caietului de sarcini, sau atunci când una dintre condiţiile impuse pentru obtinerea licentei sau autorizatiei de transport, după caz, nu mai este indeplinita.--------------Art. 36 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 36 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 37 (1) Efectuarea unui transport rutier de o anumita categorie şi de un anumit tip este permisa numai pe baza licentei de execuţie pentru vehicul, emisa de către autoritatea competentă pentru fiecare vehicul pe o perioadă de cel mult un an. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean sau interjudetean între doua judete limitrofe se efectueaza numai pe baza licentei de execuţie pentru traseu, eliberata de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de 3 ani, pe baza programelor de transport. (3) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudetean, licenta de execuţie pentru traseu se elibereaza de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de 3 ani, pe baza programelor de transport. (4) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean sau interjudetean între doua judete limitrofe se efectueaza pe baza programelor de transport aprobate de către consiliile locale ori judetene sau de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, iar transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudetean se efectueaza pe baza programelor de transport intocmite şi aprobate de către autoritatea competentă. (5) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic international, licenta de execuţie pentru traseu se elibereaza de către autoritatea competentă, corespunzător perioadei şi condiţiilor prevăzute la eliberarea autorizaţiilor de transport acordate de către autorităţile competente din statele de tranzit şi de destinatie. (6) Efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate este permisa numai pe baza licentei de execuţie pentru traseu, emisa de către autoritatea competentă, care îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile vizarii anuale. (7) Licenta de execuţie pentru vehicul şi licenta de execuţie pentru traseu în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate, împreună cu celelalte documente stabilite de autoritatea competentă, trebuie să se afle la bordul vehiculului rutier pe toate durata efectuării transportului şi să fie prezentate la cererea organelor de control abilitate.--------------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1) şi (2) ale art. 37 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 37 au fost introduse de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 37 a fost modificat de ORDONANTA nr. 46 din 1 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 6 iulie 2004.  +  Articolul 38Licenta de execuţie poate fi suspendata sau anulata în cazul în care nu sunt respectate condiţiile impuse la eliberare.  +  Capitolul 6 Tarife ce se aplică în domeniul transporturilor rutiere  +  Articolul 39Regimul tarifelor şi al comisioanelor pentru eliberarea de licente de transport şi de licente de execuţie se stabileste de autoritatea competentă.  +  Capitolul 7 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 40Constituie contraventie, în măsura în care, potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni, şi se sancţionează ca atare urmatoarele fapte: a) efectuarea de transporturi rutiere sau desfăşurarea de activităţi conexe acestora, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. C, fără licente sau cu licente cu valabilitate expirată, suspendate sau anulate, precum şi nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini, anexe la acestea; b) efectuarea de transporturi pentru terti, contra plata ori echivalentul în natura sau servicii, de către operatorii de transport rutier în interes propriu; c) utilizarea de către operatorii de transport rutier a unor conducatori auto straini, fără drept de muncă în România, pentru conducerea autovehiculelor în trafic naţional şi/sau international; d) efectuarea de transporturi turistice în trafic intern şi international sau de transporturi publice de persoane în trafic intern şi international cu autocare şi/sau minibuze neclasificate sau cu certificat de clasificare expirat; e) acordarea licentelor de transport şi a licentelor de execuţie pentru operatorii de transport rutier cu incalcarea prevederilor prezentei ordonante; f) transportul de marfuri periculoase sau perisabile şi de animale vii, fără indeplinirea tuturor condiţiilor referitoare la conducatorul auto, marfa şi vehicul, impuse acestor transporturi; g) comercializarea sau utilizarea de vehicule ale caror caracteristici de identificare nu mai corespund datelor menţionate în cartea de identitate a vehiculului; h) comercializarea sau utilizarea de vehicule care nu au fost supuse omologării pentru circulatie sau de echipamente, piese de schimb şi materiale care nu au fost certificate sau omologate în conformitate cu prevederile legale; i) functionarea unităţilor de reparatii şi reconstruire a vehiculelor, precum şi a statiilor de inspecţie tehnica fără autorizatie sau cu termenul de valabilitate expirat; j) atestarea ca bun pentru circulatia pe drumurile publice a unui vehicul care nu indeplineste condiţiile tehnice; k) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecţiei tehnice, de completare şi de eliberare a documentelor; l) înscrierea unor informaţii false privind numărul de stele sau categoria de clasificare a autobuzelor sau a autocarelor; m) abrogata; n) abrogata; o) efectuarea de către conducatorul auto a transporturilor publice de persoane, prin curse regulate, în trafic preurban, judetean, interjudetean şi international, fără legitimatii de calatorie sau cu legitimatii nevalabile; p) calatoria pasagerilor fără legitimatii de calatorie valabile în transportul public de persoane prin curse regulate în traficul local, judetean, interjudetean şi international; r) neluarea avizului autorităţii publice locale pentru operaţiunile care se efectueaza cu respectivul aviz. s) circulatia pe drumurile publice a vehiculelor la care inspecţia tehnica periodica are termenul de valabilitate expirat mai mare de 30 de zile.--------------Literele a), c) şi o) ale art. 40 au fost modificate de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Literele a), b), d), e), g), h), i), m) şi p) ale art. 40 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Litera q) a art. 40 devine litera r), asa cum prevede LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Litera s) a art. 40 a fost introdusa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Literele m) şi n) ale art. 40 au fost abrogate de LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.  +  Articolul 41Se sancţionează cu amendă:- de la 200.000 lei la 400.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. p);- de la 800.000 lei la 1.200.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. e), f), k), m), n), o) şi s);- de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. d), i), j), l) şi r);- de la 3.200.000 lei la 4.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), g) şi h).--------------Art. 41 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 41 a fost modificat în mod corespunzător de ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 41^1Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 41 pot fi modificate anual prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.--------------Art. 41^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 41^1 a fost introdus de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 42Abrogat.--------------Art. 42 a fost abrogat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Capitolul 8 Dispozitii finale  +  Articolul 43Contraventiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constata şi se sancţionează de către:- personalul imputernicit în acest scop de autoritatea competentă;- ofiterii şi subofiterii de politie din cadrul serviciilor de circulatie şi politie de frontieră, pentru activităţi specifice;- personalul desemnat de autorităţile administraţiei publice locale imputernicite în acest scop, în limita atribuţiilor stabilite prin lege;- personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform competentelor acordate;- personalul cu atribuţii de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele proprii ale acestuia.-------------Art. 43 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 43 a fost modificat în mod corespunzător de ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 44Dispozitiile referitoare la contraventiile din prezenta ordonanţă se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare.-------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 45Împotriva masurii de suspendare sau anulare a licentei de transport sau de execuţie, operatorul de transport se poate adresa cu plangere instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 46Consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au iniţiativa şi hotarasc în probleme de interes local privind transportul public de persoane, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor autorităţi publice.-------------Art. 46 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 46 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 47Operatorilor care desfăşoară transport rutier în interes propriu, de marfuri şi de persoane, în trafic international cu autovehicule care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, transporturi rutiere de marfuri periculoase sau agabaritice le sunt aplicabile dispozitiile prezentei ordonante privind operatorul de transport rutier public. Ceilalti operatori care desfăşoară transport rutier în interes propriu cu autovehicule care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune se autorizeaza în ceea ce priveste capacitatea profesionala şi condiţiile de baza tehnica materiala necesare.-------------Art. 47 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 47 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 48Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 49În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internationale de persoane şi marfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean şi judetean şi a transporturilor auto de marfuri agabaritice şi periculoase, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu excepţia art. 2 alin. 4, art. 3 şi art. 4, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.-------------NOTĂ:1. A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.2. A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.-------------Art. II din ORDONANTA nr. 46 din 1 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 6 iulie 2004 prevede:"(1) Licentele de execuţie pentru traseele judetene, interjudetene între doua judete limitrofe şi interjudetene, atribuite la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, îşi prelungesc valabilitatea până la data de 31 decembrie 2004. (2) În situaţia existentei unor trasee pentru care au fost anulate licentele de execuţie pentru traseu, pe baza cărora se efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate, atribuirea unor noi licente de execuţie pentru traseu în locul celor anulate se va face prin aplicarea reglementarilor în vigoare."PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi aDepartamentului pentruAdministratie Publică Locala,Remus Opris  +  Anexa 1 DEFINITIIPentru aplicarea prezentei ordonante termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:● autovehicul - vehicul care se deplaseaza pe drum prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe sine şi a mopedelor;● activitate conexa transportului rutier - activitate care se desfăşoară în legătură cu operaţiuni de transport rutier;● autoturism - autovehicul care, prin construcţie şi echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje şi/sau al bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;● autobuz - autovehicul destinat şi echipat pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;● autocar - autobuz destinat transportului de persoane în scopuri turistice, în condiţii de confort deosebit, prevăzut din construcţie cu spatii special amenajate în afara salonului, pentru depozitarea bagajelor, şi alte servicii;● agentie de voiaj - spatiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi de eliberare a legitimatiilor de calatorie, informare şi indrumare a calatorilor;● autorizatie de transport - documentul prin care se atesta ca operatorul de transport rutier indeplineste condiţiile de competenţa profesionala şi baza tehnica materiala necesare, având dreptul de a efectua transporturi rutiere cu respectarea reglementarilor în domeniu;● autorizatie de transport international - documentul eliberat în conformitate cu reglementarile în vigoare, care da dreptul operatorului de transport să efectueze în anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unei alte tari, pe perioada sa de valabilitate;● autogara - spatiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi conexe serviciilor regulate de transport public de persoane;● cabotaj - operaţiune de transport rutier efectuata între doua puncte de încărcare-descarcare aflate pe teritoriul unei tari de către un operator de transport rutier strain. Deplasarea fără incarcatura a unui vehicul între doua operaţiuni de transport international nu este considerata cabotaj;● certificare - activitate prin care un organism acreditat elibereaza un document scris care atesta ca un produs, proces sau serviciu este conform cu condiţiile specificate;● colectarea şi expedierea marfurilor - activitate de preluare, depozitare şi expediere de marfuri în partizi mici şi mijlocii;● inspecţie tehnica periodica - verificare tehnica a vehiculelor rutiere înmatriculate, efectuata la termenele stabilite, prin care se atesta continuitatea conformitatii acestora cu normele tehnice specifice;● intermediere în transporturile rutiere - operaţiune prin care un agent economic preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier naţional şi/sau international pe care îl efectueaza în nume propriu printr-un operator de transport rutier ori prin asociere cu alti intermediari sau operatori din alte moduri de transport sau intermediaza contractarea transportului între beneficiari şi operatorii de transport rutier;● licenta de execuţie pentru vehicul - documentul operatorului de transport rutier în baza caruia acesta poate să execute anumite categorii şi tipuri de transport, conform caracteristicilor tehnice constructive ale vehiculului pe care îl detine sub orice titlu, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini;● licenta de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier - documentul prin care un agent economic poate să execute activităţi conexe transportului rutier, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini, anexa la aceasta;● licenta de transport - documentul prin care se atesta ca operatorul de transport rutier indeplineste condiţiile de onorabilitate, competenţa profesionala, capacitate financiară şi baza tehnica materiala, având dreptul să efectueze transporturi rutiere, cu respectarea reglementarilor naţionale şi internationale în domeniu şi a prevederilor caietului de sarcini, anexa la aceasta;● licenta de execuţie pentru traseu - documentul în baza caruia operatorul de transport rutier obtine dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional sau international pe un anumit traseu, conform caietului de sarcini, anexa la aceasta;● mesagerie - activitate de transport de bagaje, pachete şi colete neinsotite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport de persoane prin servicii regulate;● masa totala maxima autorizata - masa totala maxima a vehiculului incarcat, declarata admisibila cu prilejul omologării de către autoritatea competentă;● minibuz (sau microbuz) - autovehicul destinat prin construcţie transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în picioare;● omologare - autorizare de comercializare sau de utilizare într-un scop precizat ori în condiţii stabilite a unui produs, proces sau serviciu;● omologare pentru circulatie - autorizare de admitere în circulatia pe drumurile publice, în condiţii reglementate, a vehiculelor rutiere;● operator pentru activităţi conexe transportului rutier agent economic care desfăşoară activităţi conexe pentru transporturile rutiere;● program de transport - documentul care se întocmeşte de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin servicii regulate, orarele de circulatie, punctele de plecare, de sosire şi de oprire în parcurs pentru transporturile locale judetene, interjudetene şi internationale;● refabricare (reconstructie) a vehiculelor - activitate de productie industriala de vehicule, în care se folosesc piese, ansambluri şi subansambluri noi sau reconditionate, pe un flux de fabricatie cu tehnologie şi sistem de asigurare a calităţii certificate de organisme competente;● remorca - vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie şi care este destinat să fie tractat de autovehicul;● serviciu regulat de transport de persoane - activitate în cursul careia se transporta persoane, pe bază de legitimatii de calatorie, pe un traseu stabilit, respectandu-se un grafic orar, persoanele fiind imbarcate sau debarcate în statiile publice sau la capetele de traseu;● serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu regulat în cursul caruia se transporta, pe bază de legitimatii eliberate de beneficiarul transportului, numai o anumita categorie de persoane, acestea fiind imbarcate sau debarcate în puncte de oprire stabilite, altele decat statiile publice;● statie publică - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat şi semnalizat corespunzător, în care opresc autovehiculele pentru urcarea şi coborarea calatorilor;● serviciu ocazional de transport de persoane - activitate care poate fi efectuata de operatorii de transport numai pe baza unui contract unic, pentru un anumit grup de persoane anterior constituit, nominalizat în lista de pasageri;● sistemul calităţii - structuri organizatorice, proceduri, procese şi resurse necesare pentru implementarea managementului calităţii;● supraveghere - evaluarea efectuata de un organism acreditat, pentru a determina dacă un produs, proces sau serviciu este în continuare conform cu condiţiile specificate;● transport special - transport de marfuri, bunuri sau persoane, efectuat cu unul sau mai multe vehicule, în condiţii speciale de transport;● transport specializat - transport de marfuri, bunuri sau persoane cu vehicule prevăzute cu amenajari speciale în acest scop;● transport public de persoane - activitate de transport de persoane contra plata sau echivalentul în natura ori servicii;● transport rutier naţional - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier înmatriculat intr-o tara, numai pe teritoriul tarii respective;● transport rutier international - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între localităţile situate pe teritoriul a cel puţin două tari;● transport rutier local de persoane - operaţiune de transport de persoane care se executa cu un vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ al unei localităţi;● transport rutier judetean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între cel puţin două localităţi situate pe teritoriul aceluiasi judet;● transport rutier interjudetean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între localităţi situate pe teritoriul a doua sau mai multe judete;● vehicul pentru transportul marfurilor periculoase - vehicul care este astfel construit şi echipat, încât respecta condiţiile tehnice impuse prin reglementarile în vigoare pentru transportul marfurilor periculoase;● vehicul pentru transportul marfurilor perisabile - vehicul special amenajat pentru transportul de marfuri la temperaturi controlate;● vehicul pentru transportul animalelor vii - vehicul special amenajat pentru transportul de animale şi de păsări vii;● vehicul rutier - sistem mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace proprii de propulsare şi care se utilizeaza pentru transportul de persoane, de marfuri, de bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau de lucrari. Fac excepţie de la prevederile prezentei ordonante vehiculele cu tractiune animala şi cele impinse sau trase cu mana.--------------Anexa 1 a fost modificata de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Anexa 1 a fost modificata şi inlocuita cu anexa 1 din LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Anexa 2         CATEGORII ŞI TIPURI DE TRANSPORT    I. Categoriile de transporturi rutiere    --------------------------------------    A. Clasificare din punct de vedere al desfăşurării transportului rutier:      1. Transport rutier naţional      2. Transport rutier international    B. Clasificare din punct de vedere al caracterului transportului rutier:      1. Transport public      2. Transport în interes propriu    C. Clasificare din punct de vedere al caracterului activităţilor de transport:      1. Transporturi propriu-zise      2. Activităţi conexe:      2.1. Activităţile desfăşurate în cadrul autogarii      2.2. Activitatea de agentie de voiaj      2.3. Activitatea de intermediere a transporturilor      2.4. Activitatea de colectare, expediere şi distribuţie a marfurilor      2.5. Activitatea de mesagerie      2.6. Alte activităţi conexe care vor fi definite prin hotărâre a Guvernului    II. Tipuri de transport rutier    ------------------------------    A. Transporturi de marfuri şi bunuri      1. Transporturi de marfuri generale      2. Transporturi de marfuri perisabile      3. Transporturi de marfuri periculoase      4. Transporturi de animale vii      5. Transporturi de marfuri cu mase şi/sau dimensiuni depăşite      6. Transporturi cu vehicule specializate      7. Transporturi speciale cu vehicule      8. Alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor    B. Transporturi de persoane      1. Transporturi prin servicii regulate      2. Transporturi prin servicii regulate speciale      3. Transporturi prin curse ocazionale, altele decat turistice      4. Transporturi prin curse ocazionale turistice      5. Transporturi în regim de taxi*)----------    *) Transporturile în regim de taxi vor fi reglementate printr-o lege ulterioară.      6. Transporturi în regim rent a car      7. Alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor    C. Transport mixt de marfuri şi de persoane    III. Activităţi conexe transportului rutier    -------------------------------------------      1. Autogara şi activităţile desfăşurate în cadrul ei      2. Activitatea de agentie de voiaj      3. Activitatea de intermediere a activităţilor de transport      4. Activitatea de colectare şi expediere a marfurilor      5. Activitatea de mesagerie      6. Alte activităţi conexe--------------Anexa 2 a fost modificata de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsa de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Anexa 2 a fost modificata şi inlocuita cu anexa 2 din LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.--------