ORDONANTA nr. 1 din 20 ianuarie 2000 (*actualizata*)privind organizarea activităţii şi functionarea instituţiilor de medicina legala(actualizata până la data de 07 iulie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 21 ianuarie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 07 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001; ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001; LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României, precum şi ale art. 1 lit. M pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Activitatea de medicina legala, parte integrantă a asistentei medicale, consta în efectuarea de expertize, examinari, constatari, examene de laborator şi alte lucrari medico-legale asupra persoanelor în viaţa, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevarului în cauzele privind infractiunile contra vietii, integritatii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiatiei.------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 2 (1) Activitatea de medicina legala asigura mijloace de proba cu caracter ştiinţific organelor de urmărire penala, instanţelor judecătorești, precum şi la cererea persoanelor interesate, în solutionarea cauzelor penale, civile sau de alta natura, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevarului. (2) În desfăşurarea activităţii de medicina legala, instituţiile de medicina legala colaboreaza cu organele de urmărire penala şi cu instantele judecătorești, în vederea stabilirii lucrărilor de pregatire şi a altor măsuri necesare pentru ca expertizele, constatarile sau alte lucrari medico-legale să fie efectuate în bune condiţii şi în mod operativ. (3) Instituţiile de medicina legala contribuie la realizarea cercetării stiintifice în domeniul medicinei legale şi la îmbunătăţirea asistentei medicale, prin elaborarea de opinii stiintifice medico-legale în cazurile solicitate de organele sanitare.  +  Articolul 3 (1) Orice ingerinta în activitatea medico-legala este interzisa. (2) Incalcarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, după caz.  +  Articolul 4Instituţiile de medicina legala sunt singurele unităţi sanitare care efectueaza, potrivit legii, constatari, expertize, precum şi alte lucrari medico-legale.  +  Articolul 5 (1) Activitatea de medicina legala se realizează prin urmatoarele institutii sanitare cu caracter public: a) Institutul Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti, unitate cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Sănătăţii; b) institutele de medicina legala din centrele medicale universitare, unităţi cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Sănătăţii; c) serviciile de medicina legala judetene şi cabinetele de medicina legala din oraşele neresedinta de judet, aflate în structura organizatorica a serviciilor de medicina legala judetene, subordonate, din punct de vedere administrativ, direcţiilor de sănătate publică. (2) Pe lângă Institutul Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti funcţionează Comisia superioara medico-legala, cu sediul la acest institut. (3) În cadrul institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare, precum şi în cadrul Institutului Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti funcţionează comisii de avizare şi control al actelor medico-legale.  +  Articolul 6 (1) Activitatea instituţiilor de medicina legala este coordonata, din punct de vedere administrativ, de Ministerul Sănătăţii. (2) Activitatea de medicina legala este coordonata, sub raport ştiinţific şi metodologic, de Ministerul Sănătăţii şi de Consiliul superior de medicina legala, cu sediul la Institutul Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti. (3) Ministerul Sănătăţii asigura controlul şi evaluarea activităţii de medicina legala.------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 7Serviciile prestate, potrivit art. 4, din dispoziţia organelor de urmărire penala sau a instanţelor judecătorești ori la cererea persoanelor interesate se efectueaza contra cost, veniturile realizate urmand să fie utilizate de instituţiile de medicina legala conform prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea constatarilor, expertizelor, precum şi a altor lucrari medico-legale dispuse de organele de urmărire penala sau de instantele judecătorești constituie cheltuieli judiciare care se avanseaza de stat şi se suporta, în condiţiile legii, după cum urmeaza: a) dacă lucrarile au fost dispuse de instantele judecătorești, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei; b) dacă lucrarile au fost dispuse de procurori, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Public; c) dacă lucrarile au fost dispuse de organele de cercetare penala, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Sumele recuperate de la părţi sau de la alti participanti la proces, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penala, reprezentand cheltuielile prevăzute la alin. (1), se varsă la bugetul de stat.------------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 9În activitatea lor medicii legisti au obligaţia de a sesiza autorităţilor competente orice încălcări ale legilor, care constituie infractiuni, pentru care actiunea penala se pune în miscare din oficiu sau ale convenţiilor internationale privitoare la drepturile omului la care România este parte.  +  Articolul 10În cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege expertii medico-legali sunt obligati să depună, în scris, declaratie de abtinere. În lipsa acesteia expertii medico-legali pot fi recuzati, potrivit legii.  +  Articolul 11Angajarea, transferul şi desfacerea contractului individual de muncă al personalului cu pregatire superioara din instituţiile de medicina legala se fac de organele competente, potrivit legii, cu acordul Consiliului superior de medicina legala.  +  Capitolul 2 Organizarea şi atribuţiile Consiliului superior de medicina legala  +  Articolul 12 (1) Consiliul superior de medicina legala are urmatoarea componenta: a) directorii institutelor de medicina legala; b) profesorii de medicina legala din tara; c) seful comisiei de specialitate a Colegiului Medicilor din România; d) 3 medici legisti din diferite servicii de medicina legala judetene, numiti prin ordin al ministrului sănătăţii; e) preşedintele comisiei de specialitate din Ministerul Sănătăţii; f) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, numit prin ordin al ministrului sănătăţii; g) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, numit prin ordin al ministrului justiţiei; h) un reprezentant al Ministerului Public, numit prin ordin al ministrului justiţiei; i) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, numit prin ordin al ministrului de interne. (2) Preşedintele Consiliului superior de medicina legala este desemnat prin votul majorităţii membrilor Consiliului, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. În caz de imposibilitate a exercitarii atribuţiilor, preşedintele poate fi inlocuit de un alt membru al Consiliului, desemnat potrivit aceleiasi proceduri. (3) Directorul general al Institutului Naţional de Medicina Legala «Mina Minovici» Bucureşti şi directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare sunt numiti, prin ordin al ministrului sănătăţii, pe bază de concurs. (4) Concursul se organizeaza de Ministerul Sănătăţii, pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.-------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.Alin. (2) şi (3) ale art. 12 au fost modificate de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 13Consiliul superior de medicina legala are urmatoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea de medicina legala, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, împreună cu Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurarii unei practici medico-legale unitare pe intregul teritoriu al tarii; b) studiaza şi interpreteaza, anual, morbiditatea şi mortalitatea medico-legala şi informeaza despre acestea Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Ministerul Administraţiei şi Internelor; c) initiaza studii de criminologie şi alte studii interdisciplinare de interes social şi medico-legal, la nivel naţional; d) sprijina, prin mijloace specifice, activitatea medico-sanitara; e) propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii componenta nominala şi modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale şi ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale;e^1) Întocmeşte raportul anual cu privire la situaţia practicii medico-legale la nivel naţional; f) adopta, în termen de 30 de zile de la data constituirii, regulamentul propriu de organizare şi functionare.-------------Litera e) a art. 13 a fost modificata de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.Litera e) a art. 13 a fost modificata de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Litera e^1) a art. 13 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Litera e) a art. 13 a fost modificata de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 14Consiliul superior de medicina legala se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.  +  Capitolul 3 Atribuţiile instituţiilor sanitare care desfăşoară activitate de medicina legala  +  Articolul 15Institutul Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti, precum şi celelalte institute de medicina legala, în limitele competentei lor teritoriale, stabilite prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante, au urmatoarele atribuţii principale: a) efectueaza, din dispoziţia organelor de urmărire penala, a instanţelor judecătorești sau la cererea persoanelor interesate, expertize şi constatari, precum şi alte lucrari medico-legale; b) efectueaza noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmărire penala sau de instantele judecătorești, precum şi în cazurile de deficiente privind acordarea asistentei medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice; c) executa examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicina legala judetene, de organele de urmărire penala, de instantele judecătorești sau de persoanele interesate; d) indeplinesc, pentru judeţele în care îşi au sediul, respectiv pentru municipiul Bucureşti, atribuţiile ce revin serviciilor de medicina legala judetene prevăzute în prezenta ordonanţă; e) efectueaza cercetari stiintifice în domeniul medicinei legale şi pun la dispoziţie învăţământului universitar şi postuniversitar materiale documentare, precum şi alte mijloace necesare procesului de invatamant; f) contribuie la sprijinirea asistentei medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unităţilor sanitare, cat şi prin efectuarea unor analize de specialitate, la cererea acestora; g) propun Consiliului superior de medicina legala măsuri corespunzătoare în vederea asigurarii, din punct de vedere metodologic, a unei practici unitare în domeniul medicinei legale pe intregul teritoriu al tarii; h) avizeaza functionarea, în condiţiile legii, a agentilor economici care desfăşoară activităţi de imbalsamare şi alte servicii de estetica mortuara.-------------Litera f) a art. 15 a fost modificata de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 16Directorul general al Institutului Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti şi directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare desemneaza medicii legisti din subordine, care urmeaza să efectueze constatarile medico-legale, expertizele şi noile expertize medico-legale.  +  Articolul 17Serviciile de medicina legala judetene au urmatoarele atribuţii principale: a) efectueaza expertize şi constatari medico-legale din dispoziţia organelor de urmărire penala sau a instanţelor judecătorești, precum şi în cazurile de deficiente în acordarea asistentei ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice; b) efectueaza orice alta expertiza sau constatare medico-legala, în cazul în care se apreciaza ca aceasta nu poate fi efectuata de cabinetul de medicina legala; c) efectueaza, cu plata, examinari medico-legale, la cererea persoanelor interesate, precum şi orice alte lucrari medico-legale, cu excepţia celor care intră în competenţa cabinetului de medicina legala; d) efectueaza noi expertize medico-legale, cu excepţia celor care intră în competenţa institutelor de medicina legala; e) pun la dispoziţie catedrelor de medicina legala din universităţile de medicina şi farmacie, în condiţiile prevăzute de dispozitiile legale, de deontologia medicală şi de reglementarile privind drepturile omului, materiale documentare, cadavre, tesuturi şi alte produse biologice necesare procesului didactic; f) pun la dispoziţie Institutului Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti şi institutelor de medicina legala materiale necesare pentru cercetarea stiintifica; g) abrogata; h) participa, la cererea instituţiilor sanitare şi a Colegiului Medicilor din România, la lucrarile comisiilor de ancheta, instituite de acestea, şi contribuie, atunci când diagnosticul este incert, la clarificarea cauzelor care au provocat vatamarea integritatii corporale, a sănătăţii sau decesul bolnavilor.------------Litera g) a art. 17 a fost abrogata de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 18Cabinetele de medicina legala au urmatoarele atribuţii principale: a) efectueaza orice expertiza şi constatare medico-legala, din dispoziţia organelor de urmărire penala sau a instanţelor judecătorești, cu excepţia celor care intră în atribuţiile serviciilor de medicina legala; b) asigura, cu plata, efectuarea examinarilor medico-legale, la cererea persoanelor interesate; c) asigura, cu plata, efectuarea altor lucrari medico-legale.  +  Articolul 19Examinarile medico-legale cerute de persoanele interesate se asigura de un medic legist al serviciului de medicina legala sau al cabinetului de medicina legala din raza teritoriala de activitate, o singură dată aceleiasi persoane, pentru aceeasi fapta.  +  Capitolul 4 Organizarea şi atribuţiile Comisiei superioare medico-legale şi ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale  +  Articolul 20 (1) Comisia superioara medico-legala este compusa din urmatorii membri permanenti: a) directorul general al Institutului Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti; b) directorul adjunct medical al Institutului Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti; c) directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare; d) sefii disciplinelor de profil din facultatile acreditate din cadrul centrelor medicale universitare; e) seful disciplinei de morfopatologie de la Universitatea de Medicina "Carol Davila" Bucureşti; f) 4 medici primari legisti, cu experienta în specialitate, desemnaţi la propunerea directorului general al Institutului Naţional de Medicina Legala «Mina Minovici» Bucureşti. (2) La lucrarile Comisiei superioare medico-legale pot fi cooptati, în functie de specificul lucrărilor, profesori - şefi de disciplina, din diferite specialitati medicale, precum şi specialisti din alte domenii ale stiintei, care pot contribui la lamurirea problemelor a caror rezolvare o cere justiţia în diferite expertize medico-legale. (3) Preşedintele Comisiei superioare medico-legale este desemnat prin votul majorităţii membrilor Comisiei, pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.-------------Litera f) a alin. (1) al art. 20 a fost modificata de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.Litera f) a alin. (1) al art. 20 a fost modificata de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Litera f) a alin. (1) al art. 20 a fost modificata de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 21 (1) Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare este compusa din: a) directorul institutului de medicina legala din centrul medical universitar respectiv; b) 4 medici primari legisti, cu experienta în specialitate, desemnaţi la propunerea directorului general al Institutului Naţional de Medicina Legala «Mina Minovici» Bucureşti. (2) La lucrarile Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale pot fi cooptati, în functie de specificul lucrărilor, profesori - şefi de disciplina, din diferite specialitati medicale. (3) Preşedintele Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale este desemnat prin votul majorităţii membrilor Comisiei pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.--------------Litera b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificata de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.Litera b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificata de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Litera b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificata de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 22Componenta nominala şi modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale şi ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Consiliului superior de medicina legala.-------------Art. 22 a fost modificat de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 23 (1) Membrii Comisiei superioare medico-legale primesc o indemnizatie pentru activitatea desfăşurată în afara functiei de baza, care nu face parte din salariul de baza, din bugetul Institutului Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti, iar membrii comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale primesc o indemnizatie, în aceleasi condiţii, din bugetele institutelor de medicina legala. (2) Cuantumul indemnizatiei, stabilit în raport cu numărul sedintelor la care participa membrii comisiilor, nu poate depăşi, în cursul unei luni, 25% din salariul de baza al functiei indeplinite. (3) De indemnizatia prevăzută la alin. (1) beneficiaza şi persoanele cooptate la lucrarile Comisiei superioare medico-legale şi ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare.  +  Articolul 24 (1) Comisia superioara medico-legala verifica şi avizeaza, din punct de vedere ştiinţific, la cererea organelor în drept, concluziile diverselor acte medico-legale şi se pronunţă asupra eventualelor concluzii contradictorii ale expertizei cu cele ale noii expertize medico-legale sau ale altor acte medico-legale. (2) În cazul în care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia superioara medico-legala recomanda refacerea totala sau parţială a lucrărilor la care se referă actele primite pentru verificare şi avizare, formuland propuneri în acest sens sau concluzii proprii. (3) Avizele Comisiei superioare medico-legale se trimit solicitantilor în cel mult 40 de zile de la data cererii şi se comunică unităţilor de medicina legala care s-au pronuntat în cauza respectiva.  +  Articolul 25 (1) Comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicina legala examineaza şi avizeaza: a) actele de constatare sau de expertiza medico-legala, efectuate de serviciile de medicina legala judetene, în cazurile în care organele de urmărire penala sau instantele judecătorești considera necesară avizarea; b) actele noilor expertize efectuate de serviciile medico-legale judetene înainte de a fi transmise organelor de urmărire penala sau instanţelor judecătorești. (2) Prevederile art. 24 alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicina legala. (3) Avizele comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale se transmit solicitantilor în cel mult 30 de zile de la data cererii.  +  Capitolul 4^1 Controlul şi evaluarea activităţii de medicina legala-------------Cap. 4^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.  +  Articolul 25^1În vederea asigurarii controlului şi activităţii de medicina legala, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului justiţiei, se constituie comisii mixte, formate din medici legisti din cadrul Ministerului Sănătăţii şi din personal de specialitate juridica din Ministerul Justiţiei, care să verifice modul de efectuare a lucrărilor medico-legale.-------------Art. 25^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Art. 25^1 a fost modificat de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 25^2Comisiile mixte se constituie ori de cate ori exista indicii cu privire la savarsirea unor abateri în efectuarea lucrărilor medico-legale şi ministrul sănătăţii sau ministrul justiţiei solicita efectuarea unor verificări de către acestea.-------------Art. 25^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.  +  Articolul 25^3 (1) Comisiile mixte verifica dacă lucrarile medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Verificările comisiilor mixte se finalizează printr-un raport scris. (3) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, comisiile mixte apreciaza ca au fost incalcate unele dispozitii legale, acestea sesizeaza, după caz, organele judiciare sau structurile competente ale Colegiului Medicilor din România.-------------Art. 25^3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.  +  Articolul 25^4În vederea evaluării activităţii de medicina legala şi a activităţii de control desfăşurate de comisiile mixte se infiinteaza Consiliul de analiza şi evaluare a activităţii de medicina legala, format din: a) ministrul sănătăţii, în calitate de presedinte; b) ministrul justiţiei; c) ministrul administraţiei şi internelor; d) procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie; e) directorul general al Institutului Naţional de Medicina Legala <> Bucureşti şi directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare.-------------Art. 25^4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Litera a) a art. 25^4 a fost modificata de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 25^5Consiliul de analiza şi evaluare a activităţii de medicina legala are urmatoarele atribuţii principale: a) evalueaza activitatea de medicina legala desfăşurată la nivel naţional; b) analizeaza raportul cu privire la situaţia practicii medico-legale la nivel naţional, întocmit de Consiliul superior de medicina legala; c) analizeaza activitatea comisiilor mixte şi a rapoartelor intocmite de acestea; d) adopta masurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de medicina legala şi, prin aceasta, pentru o administrare mai eficienta a actului de justiţie.-------------Art. 25^5 a fost introdus de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.  +  Articolul 25^6 (1) Consiliul de analiza şi evaluare a activităţii de medicina legala se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar. (2) Lucrarile pregatitoare ale intrunirilor se asigura de secretariatele generale ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei.-------------Art. 25^6 a fost introdus de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.  +  Capitolul 5 Finantarea activităţii instituţiilor de medicina legala  +  Articolul 26 (1) Finantarea activităţii Institutului Naţional de Medicina Legala «Mina Minovici» Bucureşti, a institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare, a serviciilor de medicina legala judetene şi a cabinetelor de medicina legala se asigura din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul «Sănătate», şi din veniturile proprii. (2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestatiilor medico-legale. (3) Finantarea serviciilor de medicina legala judetene şi a cabinetelor de medicina legala se face prin directiile de sănătate publică, prin transferuri de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, şi din veniturile proprii realizate. (4) Sumele realizate din veniturile proprii, conform legii, rămân exclusiv la dispoziţia instituţiilor de medicina legala, în raport cu competenţa teritoriala, urmand să fie utilizate conform prevederilor legale, pe destinatiile aprobate prin legea bugetului de stat, şi se reporteaza anual cu aceeasi destinatie.-------------Art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001.Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 27 (1) Salariile de baza ale personalului de specialitate din instituţiile de medicina legala sunt mai mari cu 100% faţă de salariile de baza prevăzute de lege la aceleasi categorii de personal medical, la care se adauga sporurile prevăzute de lege. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului de la catedrele de medicina legala, pe perioada în care desfăşoară activităţi medico-legale.  +  Capitolul 6 Dispozitii tranzitorii şi finale--------------Titlul cap. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 28 (1) Lista cuprinzand expertii din randul cărora părţile interesate pot solicita, cu plata, medici legisti sau specialisti care să asiste expertii oficiali desemnaţi, potrivit legii, pentru anumite activităţi medico-legale este întocmită pe niveluri de competenţa, la propunerea Consiliului superior de medicina legala, şi aprobata prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Plata expertilor aleşi de părţi se face sub forma de onorariu, care se achită direct acestora de către părţile interesate, pe baza documentelor justificative.--------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 271 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004.  +  Articolul 29 (1) Dispozitiile din Codul de procedură penala şi din Codul de procedură civila cu privire la expertize sunt aplicabile şi în cazul expertizelor medico-legale. (2) În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante se vor aproba, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului justiţiei, Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor şi a altor lucrari medico-legale.-------------Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 30Tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor şi a altor lucrari medico-legale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 31Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 31 a fost modificat de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 32În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor ordonantei.-------------Art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 459 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 33Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Decretul nr. 446/1966 pentru organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 27 mai 1966, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.085/1966 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Decretului nr. 446/1966 pentru organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 8 iunie 1966, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.-------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul muncii şi protectieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------