NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2002 (*actualizate*)de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă(actualizate până la data de 23 iunie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 174 din 20 februarie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.089 din 2 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004.Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.  +  Articolul 1Sistemul de indicatori statistici prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumita în continuare lege, şi metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Naţional de Statistica, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, şi se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.  +  Articolul 2Tematica cercetărilor statistice speciale prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege, precum şi metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se avizează, potrivit legii, de Institutul Naţional de Statistica şi se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  +  Articolul 3 (1) Prin locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create. (2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 4 (1) Furnizorii de servicii prevăzuţi la art. 10 alin. (2) din lege vor comunică agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, date privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă. (2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 5Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege: a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 lit. a), b), c), e), f), h) şi j), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările ulterioare; b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu excepţia cazului în care funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 lit. a) din această lege; c) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 alin. (2) lit. e) şi h) şi art. 84 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată; d) încetarea contractului militarilor angajaţi pe bază de contract când sunt clasaţi "inapt pentru serviciu militar" sau "apt limitat" de către comisiile de expertiză medico-militară; e) încetarea contractului militarilor angajaţi pe bază de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale; f) încetarea contractului militarilor angajaţi pe bază de contract care nu mai îndeplinesc condiţiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, pentru ocuparea funcţiei; g) încetarea contractului militarilor angajaţi pe bază de contract, ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces, de către autorităţile competente.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 6Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) şi la art. 34 alin. (1) lit. b) din lege sunt venituri lunare realizate şi se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 7Reintegrarea în munca, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibila, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii la care persoana a fost încadrată în munca anterior, în situaţia în care postul ocupat de aceasta a fost desfiinţat.  +  Articolul 8 (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) şi c) din lege se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă, dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, respectiv 30 de zile de la data lăsării la vatră, s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă. (2) Dovada înregistrării la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, se face cu o adeverinţă eliberată de furnizori, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 10Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 din lege pot încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi au domiciliul sau reşedinţa, un contract de asigurare pentru şomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 11 (1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru şomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti pot imputernici agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază persoanele îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. (2) Împuternicirea de reprezentare se va da şefului agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12Salariul de baza minim brut pe ţara prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege, ca limita inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege şi la care se calculează contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, este salariul de baza minim brut pe ţara stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte aceasta contribuţie.  +  Articolul 13Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la art. 26 din lege, realizat de persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, include:------------Partea introductivă a art. 13 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. a) salariile de baza; b) indemnizaţiile, ca unica forma de remunerare a activităţii; c) salariile de baza aferente personalului român trimis în misiune permanenta în străinătate, corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţara; d) sporurile, adaosurile şi indemnizaţiile; e) salariile de merit; f) sumele realizate prin plata cu ora, garzile, indemnizaţiile clinice; g) stimulentele şi premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii; h) indemnizaţiile pentru concediul de odihnă; i) indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unităţi, conform legii, din fondul de salarii;------------Lit. j) a art. 13 a fost abrogată de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. k) orice alte sume plătite din fondul de salarii, cu excepţia compensaţiilor acordate în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă, salariaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor.------------Lit. k) a art. 13 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 14 (1) Baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cotă de 1%, prevăzută la art. 27 din lege, este reprezentată, după caz, de: a) salariul de bază lunar brut, conform contractului individual de muncă, corespunzător funcţiei îndeplinite, la care se adaugă, după caz, indemnizaţia de conducere, salariul de merit şi alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) şi b) din lege; b) indemnizaţia brută lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii, în cazul magistraţilor şi al altor categorii de persoane pentru care indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare a activităţii, precum şi pentru persoane care ocupă funcţii de natura celor prevăzute la art. 19 lit. c) din lege; c) solda brută lunară, pentru militarii angajaţi pe bază de contract, prevăzuţi la art. 19 lit. d) din lege. (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. e) şi f) din lege, contribuţia individuală în cotă de 1%, corespunzătoare bazei de calcul prevăzute la alin. (1), se aplică asupra veniturilor brute lunare realizate. (3) În lunile în care raporturile de muncă sau de serviciu se stabilesc, încetează, se suspendă, respectiv se reiau, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la alin. (1) corespunzătoare timpului efectiv lucrat în luna respectivă.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 15 (1) Somerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj, în condiţiile art. 34 alin. (1) din lege, dacă dovedesc ca acele venituri nu depăşesc cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada. (2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege activităţile economice desfăşurate de persoane fizice în mod independent şi de asociaţiile familiale în baza autorizaţiei de funcţionare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale, precum şi activităţile desfăşurate în calitate de asociat în cadrul societăţilor comerciale.------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 16Prin nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înţelege: a) neîndeplinirea condiţiilor legale de pensionare pentru limita de vârsta; b) situaţia în care persoana nu beneficiază de pensie de invaliditate;------------Lit. b) a art. 16 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17 (1) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1^2) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract individual de muncă cu timp parţial se stabileşte ca raport între timpul de muncă pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă cu timp parţial şi durata normală a timpului de muncă. (2) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1^3) din lege, stagiul de cotizare aferent unui contract de muncă temporară se stabileşte luându-se în considerare atât durata fiecărei misiuni prevăzute în contractul de muncă temporară, cât şi timpul în care persoanele se află la dispoziţia agentului de muncă temporară, între misiuni.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 18În vederea certificării stagiilor de cotizare, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte, după caz, următoarele: a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru şomaj; b) perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade; c) dacă se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 19 (1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se va face în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face pe baza declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declaraţia. (3) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 20Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se înţelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti la care se află în evidenţă, în afara datei programării lunare, sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 21Casele teritoriale de pensii au obligaţia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunică agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj cărora li s-a stabilit dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu menţionarea datei privind punerea în plata a pensiei.  +  Articolul 22Respingerea cererii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj, pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispoziţie de respingere semnată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 23 (1) Indemizatia de şomaj prevăzută la art. 39 alin. (2) şi la art. 40 alin. (1) din lege se acordă integral dacă beneficiarul s-a aflat în şomaj pe întreaga perioadă a lunii respective. (2) Indemnizaţia de şomaj pentru fracţiuni de luna, prevăzută la art. 43 alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din luna respectiva, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile din luna respectiva pentru care somerul beneficiază de indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 24 (1) Încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj în situaţia prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care detineau autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. (2) Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se va face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât indemnizaţia de şomaj acordată. (3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizaţiei de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege şi care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordării indemnizaţiei de şomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege. (4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplică beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj care dobândesc autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale după data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.  +  Articolul 25Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) şi e) din lege, se înţelege situaţia în care beneficiarul indemnizaţiei de şomaj nu accepta soluţiile legate de încadrarea în munca sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.  +  Articolul 26Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplică numai dacă beneficiarul indemnizaţiei de şomaj a anunţat în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a carei evidenta se afla despre plecarea sa în străinătate.  +  Articolul 27 (1) Măsura suspendării plăţii indemnizaţiei de şomaj, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revoca în situaţia în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu şi-a îndeplinit aceasta obligaţie din motive neimputabile lui. (2) Se considera motive neimputabile beneficiarului următoarele situaţii: a) naşterea unui copil; b) căsătorie; c) imbolnavire; d) decesul soţului, sotiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv; e) forta majoră. (3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.  +  Articolul 28Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj se stabileşte prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 29În sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile băneşti cuvenite şomerilor cu titlu de indemnizaţie de şomaj pot face obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, precum şi în cazurile prevăzute de dispoziţii legale speciale.  +  Articolul 29^1 (1) În aplicarea prevederilor art. 48^1 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor selecta angajatorii care organizează, în baza planului anual de formare profesională existent la nivel de angajator, programe de formare profesională pentru propriii angajaţi, derulate de furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii. (2) Selecţia angajatorilor se face pe 4 categorii: a) categoria I cuprinde angajatorii care solicită finanţare pentru formarea profesională a unui număr de cel mult 5 angajaţi; b) categoria a II-a cuprinde angajatorii care solicită finanţare pentru formarea profesională a unui număr de 6-20 de angajaţi; c) categoria a III-a cuprinde angajatorii care solicită finanţare pentru formarea profesională a unui număr de 21-50 de angajaţi; d) categoria a IV-a cuprinde angajatorii care solicită finanţare pentru formarea profesională a unui număr de cel puţin 51 de angajaţi. (3) În vederea selecţiei angajatorilor, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor face public termenul limită de înscriere, atât prin intermediul mass-media, cât şi pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu cel puţin 45 de zile înainte de organizarea selecţiei.------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29^2 (1) Selecţia angajatorilor se realizează de două ori pe an, în baza unor criterii administrative, de eligibilitate şi selecţie. (2) Criteriile administrative sunt următoarele: a) respectarea termenului limită de înscriere în vederea participării la selecţie; b) existenţa completă şi corectă a documentaţiei necesare participării la selecţie. (3) Sunt eligibili angajatorii care îndeplinesc următoarele criterii: a) sunt angajatori în sensul art. 5 pct. I din lege; b) nu se află în una dintre următoarele situaţii:(i) sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori sunt într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată de legislaţia în vigoare;(îi) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);(iii) înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate;(iv) furnizează informaţii false în documentele prezentate;(v) au comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un contract ori convenţie, în măsura în care agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;(vi) au încetat raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programe de formare profesională pentru care au mai beneficiat de acordarea sumei prevăzute de lege anterior termenului de 3 ani prevăzut de lege, din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) şi b) din lege. (4) Sunt eligibile programele de formare profesională care sunt cuprinse în planul anual de formare profesională al angajatorului. (5) Criteriile de selecţie sunt destinate evaluării programelor de formare profesională şi selecţiei angajatorilor. (6) Programele de formare profesională sunt evaluate în baza unei note de fundamentare depuse de angajator, în conformitate cu următoarele criterii de evaluare: a) importanţa pentru angajator a derulării programului de formare profesională:(i) nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, datorată schimbării domeniului de activitate sau a tehnologiei;(îi) nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, datorată dezvoltării activităţii prin crearea de noi locuri de muncă;(iii) nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, din alte motive decât cele prevăzute la pct. (i) şi (îi);(iv) ridicarea performanţelor resurselor umane; b) categoriile profesionale din rândul salariaţilor angajatorului, cărora li se adresează programul de formare profesională; c) costul derulării programului de formare profesională. (7) În urma evaluării programelor de formare profesională, selecţia angajatorilor se va realiza avându-se în vedere următoarele criterii de selecţie: a) punctajul obţinut în urma sesiunii de evaluare a programelor de formare profesională; b) numărul de şomeri încadraţi în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia angajatorilor; c) şomerii încadraţi în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia angajatorilor; d) nivelul indicatorului "ponderea şomerilor în populaţia stabilă 18-62 de ani" la nivelul localităţii unde îşi desfăşoară activitatea persoanele din rândul salariaţilor angajatorului, cărora li se adresează programul de formare profesională.------------Art. 29^2 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29^3 (1) În vederea acordării din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat, angajatorii prevăzuţi la art. 48^1 alin. (1) din lege vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază îşi au sediul o cerere însoţită de următoarele documente: a) planul anual de formare profesională pentru anul în curs; b) programul de formare profesională pentru care angajatorul solicită acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională; c) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre situaţiile care nu-i dau dreptul de a se prezenta la selecţie; d) cazier fiscal; e) certificat eliberat de instituţia competentă, care să ateste că nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate; f) contractul cu furnizorul de servicii de formare profesională, care evidenţiază contravaloarea serviciilor care urmează a fi prestate de furnizor la solicitarea angajatorului. (2) Prin personalul angajat, prevăzut la art. 48^1 alin. (1) din lege, asupra căruia se calculează cota de 20% prevăzută la art. 48^1 din lege, se înţelege personalul încadrat în muncă cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu program normal de lucru, existent la data întocmirii programului anual de formare profesională pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de lege. (3) Prin cheltuieli cu serviciile de formare profesională, prevăzute la art. 48^1 din lege, se înţelege contravaloarea serviciilor prestate de furnizorul de servicii de formare profesională, autorizat în condiţiile legii, stabilită pe baza contractului angajatorului cu furnizorul de servicii.------------Art. 29^3 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29^4 (1) Cererile angajatorilor împreună cu celelalte documente vor fi examinate de comisia de evaluare constituită la nivelul fiecărei agenţii pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu ocazia fiecărei selecţii, prin dispoziţie a directorului executiv. (2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri cu atribuţii în domeniile economic, formare profesională, juridic, preşedintele comisiei fiind persoana cu atribuţii în domeniul formării profesionale. (3) Cererile angajatorilor împreună cu celelalte documente vor fi evaluate în cadrul unei sesiuni de evaluare de către comisia de evaluare potrivit criteriilor prevăzute la art. 29^2. (4) Procedura de evaluare şi selecţie a angajatorilor, în vederea acordării sumei prevăzute la art. 48^1 din lege, se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. 29^4 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29^5 (1) Angajatorii care au participat la selecţie vor fi informaţi în scris de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre decizia comisiei de evaluare în legătură cu cererea lor. (2) Decizia comisiei de evaluare de a respinge sau de a acorda suma prevăzută la art. 48^1 din lege poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.------------Art. 29^5 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29^6Angajatorii ale căror programe de formare profesională au fost selectate vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti un contract conform anexei nr. 22.------------Art. 29^6 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 30Prin modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se înţelege concedierea unui număr de persoane, după cum urmează: a) cel puţin 5 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi; b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are cel puţin 100 de salariaţi şi mai puţin de 300 de salariaţi; c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are cel puţin 300 de salariaţi.------------Art. 30 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 31 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevăzute la art. 51 din lege, oricărei persoane asigurate, amenintate de riscul de a deveni somer. (2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat în anexa nr. 6.  +  Articolul 32Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 33Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselecţia candidaţilor în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcţie de criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 34 (1) Pentru a fi luaţi în evidenta în vederea medierii somerii prevăzuţi la art. 61 alin. (2) din lege depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 8, urmând ca, în cazul neincadrarii lor în munca, cererea să fie reînnoită la un interval de 6 luni. (2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, beneficiază de serviciile de mediere gratuite şi persoanele prevăzute la art. 16 lit. c)-f) din lege, dacă depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 35 (1) Programele de formare profesională prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi iniţiate, calificate, recalificate, perfectionate sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se organizează ţinându-se seama de profilurile profesionale, profilurile şi standardele ocupationale, după cum urmează: a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau să asigure formare profesională persoanelor angajate, aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. c) pe baza analizelor şi studiilor de specialitate privind necesarul actual şi prognozat de forta de muncă. (2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesională şi cu programele de şcolarizare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea adaptării pregătirii profesionale la cerinţele reale ale pieţei muncii.  +  Articolul 36 (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregătire profesională, organizate în condiţiile legii, sunt admise persoane apte de muncă, având nivelul de pregătire necesar şi care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera, prin centrele de informare şi consiliere profesională din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) Pentru stabilirea formei, grupului şi tipului de program de formare profesională se va ţine seama de nivelul general de pregătire, dovedit prin acte de studii. (3) La programele de formare profesională organizate pentru calificări de nivelul I, prevăzute în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu.------------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.------------Alin. (4) al art. 36 a fost abrogat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (5) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot organiza programe de formare profesională speciale pentru persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau pentru persoanele cu handicap. (6) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse în programele de formare profesională la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.  +  Articolul 36^1 (1) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depăşesc cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada. (2) Veniturile prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri realizate în luna premergătoare depunerii cererii de înscriere şi se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice. (3) Prin activităţi în mediul rural, potrivit art. 66 alin. (1) din lege, se înţelege activităţile care se desfăşoară pe raza unei comune sau a unui sat, potrivit reglementărilor legale în vigoare.------------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 36^2 (1) În vederea aplicării prevederilor art. 66 alin. (4) din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti organizează programe de formare profesională, în colaborare cu unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei. (2) În vederea participării la programele de formare profesională prevăzute la alin. (1), unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei vor asigura selecţia persoanelor aflate în detenţie. (3) Selecţia prevăzută la alin. (2) se va realiza atât pe baza criteriilor specifice de selecţie, cât şi din punct de vedere medical şi al nivelului de pregătire, precum şi în funcţie de perioada rămasă de executat până la eliberare, pentru a se asigura participarea acestora pe întreaga durată a programului de formare profesională.------------Art. 36^2 a fost introdus de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 36^3 (1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege, se înţelege: a) nu există mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de desfăşurare a programului de formare profesională; b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura deplasarea persoanei cu cel mult două ore înainte şi după orele de curs pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire. (2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, potrivit art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru cel mult patru deplasări, pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în cursul unei luni, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.------------Art. 36^3 a fost introdus de pct. 23 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 37 (1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, care urmează programele de formare profesională, au următoarele obligaţii: a) să participe la toate activităţile cuprinse în programul de formare profesională şi să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de acesta; b) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 66^1 alin. (2) şi (3) din lege, dacă nu se prezintă la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu excepţia cazului în care neprezentarea se datorează unor motive neimputabile persoanei; c) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională prevăzute la art. 66^1 alin. (2) şi (3) din lege, dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) revine şi persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege. (3) Se consideră motive neimputabile persoanei, în sensul alin. (1) lit. b), următoarele situaţii: a) naşterea unui copil; b) căsătorie; c) îmbolnăvire; d) decesul soţului, soţiei sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv; e) îndeplinirea obligaţiilor militare; f) forţa majoră. (4) Situaţiile prevăzute la alin. (3) se probează cu acte justificative, în termen de 30 de zile de la data primului examen de absolvire sau de la data reexaminării. (5) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege, care urmează programe de formare profesională finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate economică în condiţiile legii sau în cazul în care starea sănătăţii nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situaţii cu actul privind încadrarea în muncă, autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare, respectiv cu acte medicale. (6) Dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit. e) din lege.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 38 (1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii, selectarea acestora se va face prin procedura de cerere de ofertă, în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice. (2) Selecţia furnizorilor prin procedura de cerere de ofertă se organizează, de regulă, o singură dată pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupaţiile, meseriile şi profesiile cuprinse în Planul naţional de formare profesională.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 39În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare pentru ocupaţii sau meserii neincluse în Clasificarea ocupatiilor din România este necesar ca cei interesaţi să solicite avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 40 (1) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se acordă numai dacă persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţie de şomaj ca urmare a angajării, următoarele documente: a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; b) înştiinţare emisă de angajator privind încadrarea în muncă; c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie; d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă. (2) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 41 (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau a municipiului Bucureşti unde se afla în evidenta dovada emisă de angajator din care să reiasă ca a fost încadrat în munca. (2) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) dovada încadrării în munca, plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face o dată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.  +  Articolul 42Nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 72 din lege persoanele care, în perioada pentru care erau îndreptăţite sa primească indemnizaţie de şomaj, îşi pierd calitatea de angajat, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege.  +  Articolul 42^1Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la art. 41 alin. (1), şi documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b), c) şi d).------------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 27 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 43Calculul pentru fracţiuni de luna al drepturilor menţionate la art. 72 din lege se face conform regulii prevăzute pentru indemnizaţia de şomaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.  +  Articolul 45 (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 şi 75 din lege persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau a municipiului Bucureşti, unde se afla în evidenta, următoarele documente: a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12; b) actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil; c) dovada încadrării în munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea; d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.------------Lit. d) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 29 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 74 şi 75 din lege persoanele care se încadrează în munca pe o perioadă de cel puţin 12 luni. (3) În cazul încadrării în munca într-o localitate din alt judeţ, drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau, după caz, a municipiului Bucureşti unde beneficiarul s-a aflat în evidenta, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a carei raza îşi stabileşte noul domiciliu, care va acorda şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor. (4) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se cumulează cu cele prevăzute la art. 74 din lege sau cu drepturile prevăzute la art. 75 din lege. (5) Drepturile prevăzute la art. 74 din lege nu se cumulează cu cele prevăzute la art. 75 din lege.------------Alin. (5) al art. 45 a fost introdus de pct. 30 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (6) Drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege se solicită în termen de maximum 12 luni de la data încadrării în muncă.------------Alin. (6) al art. 45 a fost introdus de pct. 30 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 46Nu constituie schimbare de domiciliu într-o alta localitate, în situaţia prevăzută la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în munca aparţine aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comuna, oraş, municipiu sau sectoarele municipiului Bucureşti.  +  Articolul 48Potrivit art. 78 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru dezvoltarea comunităţilor locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.------------Art. 48 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 49 (1) Pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, convenţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor pentru executarea de activităţi în scopul dezvoltării comunităţilor locale cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.------------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 33 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative, respectiv primarul sau, după caz, primarul general al municipiului Bucureşti, ca autoritate executivă, şi preşedintele consiliului judeţean, potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.  +  Articolul 50 (1) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la art. 49 alin. (1), agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va asigura, din rândul şomerilor, forţa de muncă solicitată de angajatori. (2) Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni. (3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, precum şi contractul de achiziţie publică, în copii, se anexează la convenţia prevăzută la art. 49 alin. (1).------------Art. 50 a fost modificat de pct. 34 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 50^1Cuantumurile lunare ale subvenţiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, proporţional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează: a) de la data angajării persoanei, dacă convenţia se încheie în termen de 30 de zile de la această dată; b) de la data încheierii convenţiei, dacă aceasta se încheie în termen mai mare de 30 de zile de la data angajării persoanei.------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 35 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 51Prin contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit art. 79 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate.------------Art. 51 a fost modificat de pct. 36 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 51^1 (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi de învăţământ superior care nu au promovat examenul de licenţă beneficiază, în condiţiile legii, de subvenţia prevăzută la art. 80 alin. (1) lit. b) din lege. (2) Prevederile art. 80 din lege se aplică în situaţia în care angajatorii încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.------------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 37 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 52 (1) Angajatorii care încadrează în munca absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau a municipiului Bucureşti convenţie conform modelului prezentat în anexa nr. 15. (2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promotie de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.  +  Articolul 52^1Prevederile art. 80 alin. 3 din lege se aplică în cazul unităţilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază, care au obligaţia de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor militare de învăţământ sau ai altor instituţii similare.------------Art. 52^1 a fost introdus de pct. 38 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 53 (1) Încadrarea în munca pe perioada nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a absolvenţilor se va face numai pe posturi vacante. (2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reinfiintate după mai puţin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.  +  Articolul 54 (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 52 alin. (1). (2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectiva. (3) Pentru stabilirea sumei lunare prevăzute la alin. (2) angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau a municipiului Bucureşti, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16.  +  Articolul 56Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) şi la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care îşi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiza medicală a persoanelor cu handicap.  +  Articolul 57 (1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se înţelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfăşoară prin programe de formare profesională derulate de furnizorii de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor.------------Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 40 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolvenţii încadraţi în munca în condiţiile legii vor încheia un act adiţional la convenţia prevăzută la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat în anexa nr. 17.  +  Articolul 58În baza actului adiţional prevăzut la art. 57 alin. (2), angajatorii vor solicita agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire şi vor depune în acest sens următoarele documente: a) tabel nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18; b) certificatul de calificare profesională sau certificatul de absolvire, în copie; c) devizul cheltuielilor pe cursant.------------Art. 58 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 59 (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 şi totodată vor depune o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate, precum şi următoarele documente:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 59 a fost modificată de pct. 42 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.A. pentru persoanele cu handicap: a) certificat eliberat de comisia de expertiza medicală a persoanelor cu handicap (copie); b) act de identitate (copie); c) actul în baza căruia au fost încadrate în munca (copie);B. pentru şomeri în vârsta de peste 45 de ani: a) act de identitate (copie); b) actul în baza căruia au fost încadraţi în munca (copie);C. pentru şomeri intretinatori unici de familie: a) act de identitate (copie); b) actul în baza căruia au fost încadraţi în munca (copie); c) declaraţie pe propria răspundere ca este intretinator unic de familie; d) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte ca membrii adulţi de familie nu au venituri sau au venituri mai mici decât venitul minim garantat prevăzut de lege; e) actele de stare civilă ale membrilor de familie aflaţi în întreţinere, faţă de care au obligaţia legală de întreţinere (copie); f) hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, actul de deces al soţului/sotiei, pentru persoanele care au rămas intretinatori unici ai copiilor aflaţi în întreţinere (copie).D. pentru şomerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială: a) actul de identitate, în copie; b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie; c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării; d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale, după caz, în copie; e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date.------------Lit. D a alin. (1) al art. 59 a fost introdusă de pct. 43 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(1^1) Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condiţiile existente la data angajării şi îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.------------Alin. (1^1) al art. 59 a fost introdus de pct. 44 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.(1^2) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părţilor, la iniţiativa angajatorului, pentru motive care nu ţin de persoana angajatului sau, după caz, prin eliberare din funcţie, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane.------------Alin. (1^2) al art. 59 a fost introdus de pct. 44 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (2) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială.------------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 45 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (3) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevăzute la art. 80, cât şi condiţiile prevăzute la art. 85 din lege, pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, fie de subvenţia prevăzută la art. 80, fie de subvenţia prevăzută la art. 85 din lege.------------Alin. (3) al art. 59 a fost introdus de pct. 46 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 60 (1) Sumele cuvenite conform art. 85 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenţiei, proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1). (2) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele. (3) Prin costuri salariale ale angajatorului, în sensul art. 85 alin. (3) din lege, se înţelege costurile salariale care sunt în sarcina angajatorului, respectiv salariile brute înainte de aplicarea impozitului şi contribuţiile la asigurările sociale datorate de angajator.------------Art. 60 a fost modificat de pct. 47 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 61 (1) Sumele cuvenite conform art. 80 şi 85 din lege vor fi deduse din contribuţia pe care angajatorul este obligat, conform legii, sa o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj. (2) În cazul în care suma cuvenită va fi mai mare, diferenţa se va recupera prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 60.  +  Articolul 62 (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, însoţită de următoarele documente:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 62 a fost modificată de pct. 48 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. a) tabel nominal cu persoanele încadrate în munca din rândul şomerilor, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni; b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a). (2) Prin numărul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se înţelege numărul mediu lunar de salariaţi. (3) Reducerea contribuţiei acordate angajatorilor care încadrează în munca persoane din rândul şomerilor şi le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni, prevăzută la art. 93 alin. (2) din lege, se calculează astfel: a) se determina numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectiva (inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sarbatori legale şi alte zile în care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează), împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plata, cei aflaţi în greva, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedenta, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu norma întreaga vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă; b) se aduna numărul mediu lunar de salariaţi pe cele 12 luni ale anului şi se împarte la 12 pentru a se calcula numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului:                Nml 1 + Nml 2 + .................. + Nml 12          Nma = ─────────────────────────────────────────────,                                     12unde:Nml 1...12 = numărul mediu lunar de salariaţi;Nma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului; c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, cuprins în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului şi se înmulţeşte cu 100 pentru a se obţine numărul de procente reprezentând ponderea personalului nou-angajat din rândul şomerilor:        NsiP = ──── x 100,        Nmaunde:P = numărul de procente reprezentând ponderea numărului de şomeri încadraţi în timpul anului în numărul mediu lunar de salariaţi din anul respectiv;Nsi = numărul de şomeri încadraţi pentru cel puţin 6 luni;Nma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului;------------Lit. c) a alin. (3) al art. 62 a fost modificată de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. d) numărul de procente calculat potrivit prevederilor lit. c) se înmulţeşte cu 0,5% pentru a se determina coeficientul reducerii procentuale a contribuţiei datorate de angajator:Cr = P x 0,5%,unde:Cr = coeficientul de reducere procentuală a contribuţiei datorate de angajator.------------Lit. d) a alin. (3) al art. 62 a fost modificată de pct. 49 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. (4) Calculul se face de angajator, care îşi asuma răspunderea pentru datele comunicate.  +  Articolul 62^1Prin sancţiuni prevăzute de lege, în sensul art. 116^1 din lege, se înţelege amenzile contravenţionale, penalităţile şi dobânzile corespunzătoare, calculate conform legislaţiei în vigoare.------------Art. 62^1 a fost introdus de pct. 50 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 63 (1) Persoanele prevăzute la art. 120 din lege beneficiază de măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă cuprinse în cap. V din lege. (2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea acordării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, stabilite la pct. 5 şi 6 din secţiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin se asimilează cu indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 64Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau de indemnizaţie de şomaj se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 65Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la norme--------Angajator ............Adresa .......................Codul fiscal .................Telefon/fax/e-mail ...........Nr. ..........................SITUAŢIEprivind locurile de muncă vacante┌─┬─────────┬─────────┬────────┬────────────────────────┬──────────┬───────────┐│N│ Ocupatia│Nr. locu-│Locali- │Condiţii minime de muncă│ Durata │Valabilita-││r├─────┬───┤rilor de │tatea şi├───────┬──────┬─────────┤încadrării│tea ofertei││ │Denu-│Cod│munca │judeţul │Vechime│Studii│ Alte │în munca │ ││c│mirea│COR│vacante │în care │ │ │condiţii*│ │ ││r│ │(6 │ │se afla │ │ │ │ │ ││t│ │ca-│ │locul │ │ │ │ │ ││ │ │rac│ │vacant │ │ │ │ │ ││ │ │te-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │re │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼───┼─────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┤├─┼─────┼───┼─────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┤├─┼─────┼───┼─────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┤├─┼─────┼───┼─────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┤├─┼─────┼───┼─────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┤└─┴─────┴───┴─────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┴───────────┘_____________*Observaţii:Director generalsau altă persoană autorizata,.............................--------------Anexa 1 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2    --------la norme---------    Firma*) ........................    Adresa..........................    Codul fiscal....................    Telefon/fax/e-mail .............    Nr. ............................                              SITUAŢIE            privind somerii mediati şi încadraţi în munca┌──┬──────┬─────┬─────────────┬──────┬──────┬─────────────────────────┬────────┐│N │ │ │ Ocupaţia │Natura│Durata│ Angajator │Locali- ││r.│Numele│Codul├─────┬───────┤rapor-│încă- ├─────────┬──────┬────────┤tatea şi││ │ şi │nume-│Denu-│Cod COR│turi- │drarii│Denumirea│ Cod │Forma de│ judeţul││c │prenu-│ ric │mirea│(6 ca- │lor de│ în │ │ CAEN │proprie-│în care ││r │mele │per- │ │ractere│munca │ munca│ │ │tate a │a fost ││t.│ │sonal│ │ │ │ **) │ │ │capita- │încadrat││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ lului │în munca│├──┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤├──┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤├──┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼────────┤└──┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴────────┴────────┘             Data .............. Director general                                    sau altă persoană autorizata,                                    ..............................-------------    *) Firma furnizoare de servicii de ocupare a forţei de muncă.    **) Determinata sau nedeterminată.  +  Anexa 3--------la norme---------AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului................ /municipiului BucureştiCONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ŞOMAJNr. .........../...............Încheiat între:Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie, reprezentată prin .......... având funcţia de ........ în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea .......... str. ....... nr. ....... judeţul/sectorul .......... şiDomnul/Doamna ............. în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal .............. actul de identitate ....... seria .... nr. ........ cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea ............. str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........ Oficiul poştal .......... telefon .......... .1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ............... .3. Condiţii de asigurare:3.1. Venitul lunar asigurat este de ..................... lei (în cifre).3.2. Cota de contribuţie este de ........... % .3.3. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de ............. lei.3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, deschis la Trezoreria ........... pe seama agenţiei, este ................3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenţiei sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.3.6. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj se face lunar până la data de*)..... .............3.7. Neplata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de dobânzi, datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.4. Obligaţiile agenţiei4.1. certificarea stagiului de cotizare;4.2. plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform legii;4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, prevăzute de lege;4.4. plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie pentru şomaj.5. Obligaţiile asiguratului:5.1. achitarea contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;5.2. înştiinţarea agenţiei despre modificările survenite în situaţia sa;5.3. să se prezinte la sediul agenţiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.6. Durata contractului:Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată.7. Încetarea contractului:7.1. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează la data la care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj şi solicită acordarea acestui drept.7.2. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa asiguratului, dacă acesta înştiinţează agenţia înainte cu cel puţin 30 de zile de la expirarea termenului limită de plată a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj.7.3. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa agenţiei, dacă asiguratul nu achită contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenţia notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru şomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.7.4. Stagiul de cotizare realizat în cadrul prezentului contract este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare._________*) Termenul de plată prevăzut la pct. 3.6 poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare acesteia.8. Alte clauze:8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu constituie stagiu de cotizare.8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului se modifică salariul de bază minim brut pe ţară, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.8.4. În caz de forţă majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.8.5. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.Asigurător, Asigurat,............. ..........--------------Anexa 3 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4--------la norme--------DECLARAŢIENr. ....... din ziua ....... luna ..... anul ..........1. Numele şi prenumele .....................2. Codul numeric personal ..................3. Adresa:Domiciliat în localitatea ........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul poştal ........., judeţul/sectorul ........, telefon ..........4. Actul de identitate ......... seria .......... nr. ..........5. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele*):[] desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe ţara;[] desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe ţara;[] desfăşor activitatea pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi am încheiat şi un contract individual de muncă nr. ...... din data de ........, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă sub nr. .... din ..., în funcţia de ..... la**) ...... .6. Ma oblig sa aduc la cunoştinţa în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele declarate mai sus......................(semnătura titularului)---------------*) Se va marca cu "x" situaţia în care se încadrează persoana.**) Se menţionează persoana juridică/fizica şi adresa la care îşi are sediul/domiciliul.  +  Anexa 5--------la norme--------Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului................... /municipiului BucureştiCERTIFICATprivind stagiul de cotizareDomnul/Doamna ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., a realizat stagiul de cotizare de ..... ani, ..... luni, .... zile, după cum urmează:- prin contract individual de muncă, în perioada .....................Total: ani ................, luni ........, zile ..........;- în calitate de membru cooperator, în perioada ...................Total: ani ................, luni ........, zile ..........;- pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada ...............Total: ani ................, luni ........, zile ..........;- pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada ...................Total: ani ................, luni ........, zile ...........Dovada vechimii în munca recunoscute pentru stabilirea drepturilor de şomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.Director executiv,.......................Întocmit,.........................(numele şi prenumele)..........................(semnătura)  +  Anexa 6-------la norme--------CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă ajudeţului ........../municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata .................., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în localitatea .............., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ......., codul numeric personal ........., având calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru şomaj, solicit sa beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.Data               Semnătura...............       ....................  +  Anexa 7-------la norme---------CONTRACTde presari de servicii pentru măsuridestinate stimulării ocupării forţei de muncăNr. ......... din ..........I. Părţile contractante:A. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, denumita în continuare client, reprezentată prin .............., având funcţia de director executiv, şi ......, având funcţia de director buget, cu sediul în ........., str. ....... nr. ......, telefon ........., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........, cont trezorerie ............ .B. Persoana juridică .............., denumita în continuare furnizor, reprezentată prin .........., având funcţia de ..........., şi .........., având funcţia de ......., cu sediul în ..........., str. .......... nr. ......, telefon ......., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........., cont nr. .........., deschis la ...........II. Obiectul contractuluiObiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*):[] 1. informare şi consiliere profesională;[] 2. consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, constând în:[] 2.1. servicii juridice;[] 2.2. servicii de marketing;[] 2.3. servicii de finanţare;[] 2.4. servicii de management;[] 2.5. alte servicii de consultanţa.-------------*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.III. Durata contractuluiDurata contractului este de ......... luni.Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la ...... zile de la data semnării lui şi înregistrării la client.IV. Valoarea contractuluiClientul se obliga sa plătească furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, după cum urmează:Valoarea totală a contractului este de .......... lei.1. ............. lei/persoana beneficiara de serviciul .............;2. ............. lei/persoana beneficiara de serviciul .............;3. ............. lei/persoana beneficiara de serviciul .............;4. ............. lei/persoana beneficiara de serviciul .............;5. ............. lei/persoana beneficiara de serviciul ............. .Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.V. Obligaţiile părţilor**)A. Clientul: a) urmăreşte modul în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale; b) plăteşte furnizorului costurile serviciilor.B. Furnizorul: a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism şi promptitudine; b) asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derulării activităţii; c) este responsabil atât de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cat şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.-----------**) Obligaţiile părţilor pot fi completate în funcţie de tipul serviciului prestat conform contractului.VI. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractuluiA. ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.B. SuspendareaDe comun acord părţile pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi făcuta în scris cu ........ zile înainte de data stabilită pentru suspendare.C. ÎncetareaPrezentul contract poate înceta în următoarele condiţii: a) prin acordul de voinţa al părţilor; b) în cazul încetării finanţării; c) prin reziliere.În cazul în care una dintre părţi nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezata îi pune în vedere, în scris, să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa, în termen de ... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezata poate denunta unilateral contractul reziliindu-l.VII. CesiuneaFurnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al clientului.Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.VIII. Forta majorăForta majoră este constatată de o autoritate competentă.Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.Partea care din cauza de forta majoră nu îşi poate respecta şi exercită obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majoră.Omisiunea de a anunţa în scris apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în aceasta situaţie.IX. RăspundereaPentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovata răspunde potrivit legii.X. Soluţionarea litigiilorPărţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.Dacă părţile nu reuşesc sa rezolve pe cale amiabilă neînţelegerile ivite, se pot adresa instanţei de judecată.XI. ComunicăriOrice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.Client,              Furnizor,..................... .................Data ........        Data ........  +  Anexa 8--------la norme---------CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ............/municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ............ născut/născută la data de .............. domiciliat/domiciliata/ reşedinţa în localitatea ........ str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. ....... codul numeric personal ....... solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ................ .Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti.Data         Semnătura.........       ............--------------Anexa 8 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9-------la norme---------CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ............./municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ....... născut/născută la data de ...... cu domiciliul /reşedinţa în localitatea ........ str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............. posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ..... nr. ...., codul numeric personal ....... aflându-mă în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare*):● ocup un loc de muncă la unitatea ........ şi doresc schimbarea acestuia;● am obţinut statutul de refugiat;● beneficiez de altă formă de protecţie internaţională .........;● sunt cetăţean străin sau apatrid care am fost încadrat în muncă / am realizat venituri în România;● nu am putut ocupa loc de muncă după:● repatriere;● eliberarea din detenţie,solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia .............. .Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti._____________*) se va marca cu "X" situaţia în care se încadrează persoanaData          Semnătura........         .............--------------Anexa 9 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 10--------la norme--------CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ........./municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ........ codul numeric personal ........ beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. ...... solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere ca începând cu data de ...... sunt angajat/angajată în baza actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ................ înmeseria/profesiaData            Semnătura......             ...........____________*) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire--------------Anexa 10 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 11--------la norme--------CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului.......... /municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ......... codul numeric personal ......... beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. ........ solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare având în vedere că începând cu data de ........ sunt încadrat/încadrată în muncă, pe durată ........... conform actului*) nr. ..../......, anexat în copie la prezenta, la unitatea ........ din localitatea ............. situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea ........... unde am domiciliul stabil.______________*) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numireData               Semnătura.........              ...........--------------Anexa 11 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 6 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 12--------la norme--------CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ......../municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ........ codul numeric personal ...... beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. ....... solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de .......... sunt încadrat/încadrată în muncă pe durată de ........ conform actului*) nr. ..../..., anexat în copie la prezenta, la unitatea ........ din localitatea ........ şi ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea ....... în localitatea .......... .______________*) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numireData             Semnătura.......             ...........--------------Anexa 12 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 13--------la norme--------Nr. ..................ANGAJAMENTSubsemnatul/subsemnata ..... posesor/posesoare al/a actului de identitate .... seria ...... nr. ..., codul numeric personal ....... cu domiciliul în ........ str. ..... nr. ......... bl. ....... sc. ..... ap. ..... judeţul/sector ......... având carnetul de evidenţă nr. ........ în calitate de beneficiar/beneficiară al/a drepturilor prevăzute la art. 74 sau art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate, în situaţia în care raporturile de muncă / de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din următoarele motive: a) în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) şi lit. i), art. 61 lit. a) şi art. 79 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, cu modificările ulterioare; b) în temeiul art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, dacă a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă. c) în temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (2) lit. f) şi g) şi alin. (5) din Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;Întocmit în*)........ la data de ........ în două exemplare dintre care am primit un exemplar.Semnătura**).................................Completat şi semnat în faţa noastră.Semnătura***)................. ..............Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, prezentul angajament constituie titlu executoriu__________*) Localitatea, judeţul.**) Semnătura persoanei care îşi ia angajamentul.***) Semnătura conducătorului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.--------------Anexa 13 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 8 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 14--------la norme--------CONVENŢIENr. ........../...........Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......./municipiului Bucureşti, reprezentată prin ......... având funcţia de ....... denumită în continuare agenţie, şi autoritatea administraţiei publice locale/firma privată/organizaţia neguvernamentala ........ reprezentata prin .......... având funcţia de ......... denumită în continuare angajator, având în vedere contractul de achiziţie publică nr......../................, anexat în copie la prezenta convenţie, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni un număr de ........ şomeri.Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Agenţia se obligă să subvenţioneze, conform legii, pe o perioadă de*) .............. cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare şomer încadrat în muncă, după cum urmează: a) în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata; b) în perioada 1 noiembrie - 31 martie, un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator, aferente salariului subvenţionat.Subvenţia se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în muncă în baza acestei convenţii.Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.___________*) Perioada poate fi de cel mult 12 luniAgenţia                           AngajatorDirector executiv,             Director general sau altă..................                   persoană autorizată,                                      .................  +  Anexă──────la convenţie──────────────Judeţul ...................Angajator .................Sediul/adresa .............Contul/Banca ..............Codul fiscal ..............Telefon ...................TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilorart. 78 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilorpentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ......./........┌────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────────┐│Nr. │Numele şi│Codul │Categoria│Ocupaţia│ Numărul │Durata │ Semnătura ││crt.│Prenumele│numeric │ de │Cod COR │ şi data │contractului│angajatului││ │ │personal│servicii │ │încheierii│individual │ ││ │ │ │ │ │contrac- │de muncă │ ││ │ │ │ │ │tului │ │ ││ │ │ │ │ │individual│ │ ││ │ │ │ │ │de muncă │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┤├────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────────┤└────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────────┘NOTĂ: Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate în scopul dezvoltării comunităţii localeAngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,...........................--------------Anexa 14 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 9 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 15--------la norme--------CONVENŢIENr. ........./...........Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, reprezentata prin .......... având funcţia de ............ denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ...... reprezentată prin ...... având funcţia de ....... denumită în continuare angajator, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioada nedeterminată un număr de ..... absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă.3. Agenţia se obligă să efectueze plăţile în conformitate cu prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.4. Angajatorul care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 3 ani din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002se obligă să restituie în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.6. În situaţia constatării nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, prezenta convenţie se reziliază, debitele urmând a fi recuperate conform legii.Agenţia                             AngajatorDirector executiv,             Director general sau                                  altă persoană autorizată,.................                           ....................  +  Anexă────────la convenţie──────────────Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon .....................TABEL NOMINALcu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002privindsistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupăriiforţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ......./........┌────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────────────┬─────────┬────────┬───────┐│Nr. │Numele şi│Codul │Categoria │Anul absolvirii/ │Data │Ocupaţia│Semna- ││crt.│prenumele│numeric│de │Numărul diplomei/│angajării│Cod COR │tura ││ │ │perso- │absolvenţi│Adeverinţei │ │ │angaja-││ │ │nal │*) │ │ │ │tului │├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┤├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────┤└────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴───────┘_____________*) coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;cod C - absolvenţi de învăţământ superior.În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,................................--------------Anexa 15 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 10 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 16--------la norme---------Judeţul ....................Angajator ..................Sediul/adresa ..............Contul/Banca ...............Codul fiscal ...............Telefon ....................TABEL NOMINALcu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002privindsistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulareaocupării forţei de muncă, cu modificările şi completărileulterioare, pentru stabilirea sumei lunare subvenţionatedin bugetul asigurărilor pentru şomajConvenţia nr. ......./..........Luna ........ anul...........┌────┬─────────┬───────┬──────────┬───────────────┬────────────────────┬──────┐│Nr. │Numele şi│Codul │Categoria │Numărul orelor │Suma cuvenită pentru│Obs**)││crt.│prenumele│numeric│ de │efectiv lucrate│ timpul efectiv │ ││ │ │perso- │ absol- │ │ lucrat │ ││ │ │nal │ venţi*) │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────────┼────────────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────────┼────────────────────┼──────┤├────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────────┼────────────────────┼──────┤└────┴─────────┴───────┴──────────┴───────────────┴────────────────────┴──────┘____________*) coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;cod C - absolvenţi de învăţământ superior.În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".__________**) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,...................................--------------Anexa 16 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 11 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 17--------la norme--------ACT ADIŢIONALla Convenţia nr. ......./.......Încheiat la data de .................între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......./municipiului Bucureşti, reprezentată prin ........... având funcţia de ....... şi angajatorul .......... reprezentat prin .......... având funcţia de ........... prin care se stabilesc următoarele:1. Angajatorul a contractat cu furnizorul de servicii de formare profesională*) ..........., autorizat în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, un program de formare profesională sub formă de curs de **) ......... pentru ocupaţia de ....... pentru un număr de ......... absolvenţi, încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.2. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti se obligă să suporte, în condiţiile legii, cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire.3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenţilor angajatorul va prezenta documentaţia prevăzuta la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.Agenţia AngajatorDirector executiv, Director general sau altăpersoană autorizată,.............. ...................._____________*) Se va menţiona denumirea furnizorului de servicii de pregătire profesională cu care angajatorul a încheiat contract.**) se va înscrie: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.--------------Anexa 17 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 12 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 18    --------la norme---------    Judeţul .....................    Angajator....................    Sediul/adresa ...............    Contul/Banca ................    Codul fiscal.................    Telefon .....................                              TABEL NOMINAL             cu absolvenţii de învăţământ care au urmat o formă de                      pregătire profesională organizată de       angajator în baza art. 84 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind   sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă┌─┬─────────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┬───────┐│N│Numele şi│ Codul │Data │Forma de │Ocupaţia/│ Data │ Data │Numărul│Cheltu-││r│prenumele│numeric│anga-│pregătire│ meseria │începerii│inche-│şi data│ ieli ││ │ │perso- │jarii│profesio-│în care │pregati- │ierii │actului│ pe ││c│ │ nal │ │ nala │s-a pre- │rii pro- │prega-│ de │cursant││r│ │ │ │ │ gătit │fesionale│tirii │absol- │ ││t│ │ │ │ │profesi- │ │profe-│ vire │ ││ │ │ │ │ │ onal │ │siona-│ │ ││ │ │ │ │ │Cod COR │ │ le │ │ │├─┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTU- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IELI: │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │└─┴─────────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┘                    Angajator                Director general,                .................  +  Anexa 19---------la norme---------CONVENŢIENr. ......../.........Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti, reprezentată prin ................. având funcţia de ........... denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ......... reprezentată prin ........... având funcţia de .............. denumită în continuare angajator, având un număr de*)......... angajaţi, convin următoarele:_________*)Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.1. Angajatorul încadrează în muncă:A. pe perioadă nedeterminată un număr de: a) ............. şomeri în vârstă de peste 45 de ani; b) ............. şomeri întreţinători unici de familii; c) ............. persoane cu handicap.B. un număr de: a) ............şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială; b) ............şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă: a) să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 litera A. pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă.b)să respecte dispoziţiile art. 85 din Legea nr. 76/2002. c) să restituie în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 litera A, anterior termenului de 2 ani, din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.3. Agenţia se obligă să efectueze plăţile în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 76/2002.4. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.Agenţia                                  AngajatorDirector executiv,                   Director general sau altă                                           persoană autorizată,..................                        ........................  +  Anexă──────la convenţie─────────────Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon .....................TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilorart. 85 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilorpentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ........./.............┌────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┐│Nr. │Numele şi│Codul │Categoria de│ Data │ Data │Ocupaţia│Semnătura││crt.│Prenumele│numeric │persoane*) │angajării│îndeplinirii│Cod COR │angaja- ││ │ │personal│ │ │condiţiilor │ │tului ││ │ │ │ │ │de pensio- │ │ ││ │ │ │ │ │nare **) │ │ │├────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┤├────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┤└────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┘___________*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani;cod B - şomeri unici întreţinători de familii;cod C - persoane cu handicap;cod D - şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale;cod E - şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;**) se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la cod: D şi E .AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,............................................--------------Anexa 19 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 13 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 20--------la norme--------Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon/fax .................TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilorart. 85 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilorpentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioare,pentru stabilirea sumelor subvenţionate din bugetulasigurărilor pentru şomajConvenţia nr. ....../.......Luna .......... anul..........┌────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Numele şi│ Codul │Categoria │Numărul │ Suma cuvenita │ ││crt.│prenumele │ numeric │ de │orelor │ pentru │Observatii**)││ │ │personal │persoane*)│efectiv │ timpul efectiv │ ││ │ │ │ │lucrate │ lucrat │ │├────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────────┴─────────────┘___________*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani;cod B - şomeri întreţinători unici de familii;cod C - persoane cu handicap.cod D - şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;cod E - şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;**) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.AngajatorDirector general sau altă persoană autorizată,.............................--------------Anexa 20 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 14 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 21--------la norme--------Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon/fax .................CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ......../municipiului Bucureşti.................../(angajatorul), reprezentat prin ................. având funcţia de .............. vă solicit să aprobaţi diminuarea sumei reprezentând contribuţia lunară de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj cu ................. calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Anexăm tabelul nominal cu şomerii încadraţi în muncă în anul ........ şi contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.Data Angajator............ Director general sau altăpersoană autorizată,.......................  +  Anexă──────la Anexa 21───────────────la norme─────────Judeţul .....................Angajator ...................Sediul/adresa ...............Contul/Banca ................Codul fiscal ................Telefon/fax .................TABEL NOMINALcu şomerii încadraţi în muncă, conform prevederilorart. 93 din Legea nr. 76/2002privind sistemulasigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupăriiforţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare┌────┬────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬────────┬───────────┐│Nr. │ Numele şi │ Codul │Numărul şi data │ Durata │Ocupatia│ Semnatura ││crt.│ prenumele │ numeric │incheierii con- │contrac- │Cod COR │angajatului││ │ │personal │ tractului │tului în-│ │ ││ │ │ │ individual │dividual │ │ ││ │ │ │ de muncă │de muncă │ │ │├────┼────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴─────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴───────────┘Data Angajator............ Director general saualtă persoană autorizată,.........................--------------Anexa 21 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 15 din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, conform pct. 51 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 22--------la norme--------______________________ ______________________Nr. Nr.CONTRACT1. Părţile contractante:1.1. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ......... cu sediul în ........... str. ...... nr. ....... judeţul/sectorul .... tel. ...... fax ....... e-mail ..... cod fiscal ..... cont nr. ............ deschis la trezoreria ............. reprezentată prin .......... având funcţia de director executiv şi prin ......... având funcţia de director executiv adjunct, denumită în continuare agenţie.1.2. ....... cu sediul în ............ nr. ..... bloc ..... scară ......... etaj ..... ap. ..... judeţul/sectorul ....... tel. ........ fax ..... e-mail ..... cod fiscal/cod unic de înregistrare, cont nr. .......... deschis la ............. reprezentat prin ......... având funcţia de ............... denumită în continuare angajator.2. Obiectul contractului:Subvenţionarea parţială de către agenţie a cheltuielilor efectuate cu serviciile de formare profesională organizate de angajator pentru un număr de .......... persoane, în anul ......... reprezentând ........%* din numărul total de persoane angajate.3. Valoarea contractului:Valoarea estimată a contractului este de cel mult..................... lei.______________* nu poate fi mai mare de 20% din numărul total de salariaţi, încadraţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, existenţi la data întocmirii programului anual de formare profesională.4. Obligaţiile părţilor:A. Agenţia:A.1. Plăteşte angajatorului 50% din cheltuielile efectuate cu serviciile de formare profesională organizate de acesta pentru un număr de ........... persoane, în anul ............ Lista cuprinzând numele persoanelor care urmează să participe la programul de formare profesională pentru care se acordă subvenţia care face obiectul prezentului contract este prevăzută în anexa la contract şi face parte din acesta.A.2. Controlează modul de respectare a obligaţiilor asumate de angajator prin prezentul contract.B. Angajatorul:B.1. Menţine raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor din lista prevăzută la pct. 4.A.1.B.2. Pune la dispoziţia agenţiei toate informaţiile solicitate în legătură cu modul de desfăşurare a programului.B.3. Pune la dispoziţia agenţiei informaţiile şi documentele necesare efectuării actului de control.5. Modalităţi de plată:5.1. Agenţia decontează angajatorului cheltuielile efectuate de acesta, prin decontări, pe bază de acte justificative.5.2. Decontările se fac în termen de 5 zile de la data solicitării acestora de către angajator, pe baza actelor justificative.6. Modificarea şi încetarea contractului6.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.6.2. Încetarea contractului intervine prin acordul părţilor sau prin reziliere.7. Penalităţi şi daune interese:7.1. Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor din lista prevăzută la pct. 4.A.1, pentru unul din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, atrage, în sarcina angajatorului, obligaţia restituirii sumelor primite plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.7.2. Dobânda se calculează de la data acordării de către agenţie a sumelor prevăzute la pct. 4.A.1.7.3. Nerespectarea termenului de plată prevăzut la pct. 5.2. atrage, în sarcina agenţiei, plata unei penalităţi egale cu ....% din valoarea solicitării de decontare înmulţită cu numărul de zile de întârziere.8. Forţa majoră:8.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.8.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.8.3. Partea contractantă care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercită obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.8.4. Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.8.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.9. Soluţionarea litigiilor:9.1. Părţile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.9.2. Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.10. Alte clauze:10.1. Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.10.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.Agenţie, Angajator,.......... ...........--------------Anexa 22 a fost introdusă de pct. 52 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 934 din 10 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, având cuprinsul anexei 16 din acest act normativ.--------------