HOTĂRÂRE nr. 370 din 18 martie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 1 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.290/1996 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, nepublicată.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,Petru PanăMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PaşcuMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 18 martie 2004.Nr. 370.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătireaeconomiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare asigură cadrul organizatoric şi metodologia unitară pentru organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor ce se desfăşoară în timp de pace la nivelul economiei naţionale în acest domeniu. (2) Prezentele norme metodologice se adresează autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor şi agenţilor economici care desfăşoară activităţi de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.  +  Articolul 2 (1) Aplicarea măsurilor referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se asigură de către Guvern prin Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit în continuare Oficiu. (2) Oficiul elaborează, pe baza cererilor forţelor sistemului naţional de apărare şi a estimărilor făcute de instituţiile publice cu privire la necesarul pentru funcţionarea economiei şi consumul populaţiei, precum şi la resursele existente, proiecte pentru: planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, denumit în continuare plan de mobilizare; planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, denumit în continuare plan de pregătire; programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, denumit în continuare program de pregătire a teritoriului. (3) Ministerul Finanţelor Publice elaborează, după aprobarea planului de mobilizare, proiectul bugetului de stat pentru război, pe baza propunerilor ministerelor şi ale celorlalte instituţii cu atribuţii în caz de mobilizare sau de război, avizate de Oficiu.  +  Articolul 3 (1) Pentru coordonarea acţiunilor şi a măsurilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, Oficiul elaborează metodologii referitoare la: a) elaborarea planului de mobilizare; b) elaborarea planului de pregătire; c) alte activităţi din domeniu, considerate necesare. (2) Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici şi alte instituţii desfăşoară activităţi de pregătire pentru apărare şi întocmesc documente de mobilizare, specifice domeniului lor de activitate, în conformitate cu metodologiile transmise de Oficiu.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice, agenţii economici şi alte instituţii care desfăşoară activităţi de pregătire pentru apărare au obligaţia să transmită la cererea Oficiului sau a Ministerului Finanţelor Publice, pentru activităţile specifice, propuneri privind: a) planul de mobilizare şi bugetul de stat pentru război; b) planul de pregătire; c) programul de pregătire a teritoriului pentru apărare; d) fundamentarea finanţării activităţilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; e) alte acţiuni considerate necesare pentru pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. (2) La nivel judeţean propunerile menţionate la alin. (1) se transmit compartimentelor din structura Oficiului, care funcţionează în teritoriu.  +  Capitolul II Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare  +  Articolul 5 (1) Planul de mobilizare cuprinde responsabilităţi şi sarcini obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice, alte instituţii şi agenţi economici, în scopul satisfacerii cererilor forţelor sistemului naţional de apărare, funcţionării instituţiilor publice şi agenţilor economici, precum şi al asigurării consumului raţionalizat al populaţiei în caz de mobilizare sau de război. (2) În planul de mobilizare sunt incluse ca sarcini obligatorii produsele şi serviciile stabilite prin nomenclatorul elaborat de Oficiu, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţiilor publice.  +  Articolul 6 (1) Nomenclatorul cu produsele şi serviciile pentru apărare cuprinde: armament, muniţii, blindate, alte categorii de tehnică de luptă, carburanţi - lubrifianţi specifici acestora, servicii de transport, produse şi servicii de comunicaţii şi asigurare a sănătăţii, produse pentru consumul raţionalizat al populaţiei, produse de importanţă vitală pentru economie şi populaţie, precum şi pentru asigurarea cererilor unităţilor militare în perioada executării mobilizării. (2) Nomenclatorul cu produsele şi serviciile pentru apărare se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 7Oficiul elaborează proiectul planului de mobilizare având în vedere: a) cererile forţelor sistemului naţional de apărare; b) nomenclatorul cu produsele şi serviciile pentru apărare; c) estimarea resurselor strategice necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice şi agenţilor economici care desfăşoară activităţi de pregătire pentru apărare; d) necesarul pentru consumul raţionalizat al populaţiei; e) propunerile ministerelor, celorlalte autorităţi ale administraţiei publice şi agenţilor economici privind asigurarea resurselor pentru cererile forţelor sistemului naţional de apărare, consumul raţionalizat al populaţiei şi pentru funcţionarea instituţiilor publice şi agenţilor economici; f) programul economic al Guvernului şi strategiile sectoriale de dezvoltare; g) date statistice şi prognoze furnizate de instituţiile specializate.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale transmit Oficiului, potrivit legii, cererile de produse şi servicii necesare în caz de mobilizare sau de război. Cererile se întocmesc potrivit metodologiei elaborate de Oficiu. (2) Autorităţile administraţiei publice transmit estimări ale resurselor necesare pentru funcţionarea economiei şi pentru consumul raţionalizat al populaţiei, în caz de mobilizare sau de război. (3) În cererile şi estimările prevăzute la alin. (1) şi (2) se includ produsele şi serviciile care fac parte din nomenclatorul cu produsele şi serviciile pentru apărare.  +  Articolul 9Produsele cuprinse în planul de mobilizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: sunt omologate în producţia de serie în ţară; nu se găsesc în mod curent în comerţ; sunt în fabricaţie curentă sau au producţia sistată de cel mult 5 ani, cu excepţia muniţiilor; cantitatea solicitată depăşeşte seria minimă realizabilă.  +  Articolul 10Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice şi agenţii economici transmit propuneri de asigurare a cererilor forţelor sistemului naţional de apărare şi a necesarului pentru consumul economiei şi populaţiei în caz de război, conform metodologiei elaborate de Oficiu.  +  Articolul 11 (1) Planul de mobilizare se supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării de către Guvern, prin Oficiu. (2) După aprobarea planului de mobilizare, Oficiul difuzează extrase din acesta autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru activităţile specifice. Acestea defalchează indicatorii şi sarcinile şi le transmit agenţilor economici şi celorlalte instituţii executante.  +  Articolul 12În cazul agenţilor economici sau al instituţiilor care, în urma restructurării, reorganizării sau transformării nu mai pot să îşi îndeplinească obligaţiile stabilite prin planul de mobilizare, ministerele de resort redistribuie sarcinile altor agenţi economici, în măsura identificării acestora, informând în scris Oficiul.  +  Articolul 13Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale întocmesc, din timp de pace, comenzile de stat şi alte documente de pregătire de mobilizare pentru a fi transmise agenţilor economici producători în momentul aplicării planului de mobilizare.  +  Articolul 14Actualizarea planului de mobilizare se face, conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, ca urmare a modificării cererilor forţelor sistemului naţional de apărare transmise Oficiului, precum şi ca urmare a unor schimbări importante apărute în posibilităţile de asigurare a resurselor materiale şi energetice sau din alte cauze obiective.  +  Articolul 15La declararea stării de mobilizare sau de război, Oficiul efectuează modificările cerute de forţele sistemului naţional de apărare în funcţie de situaţia concretă pentru punerea în aplicare a planului de mobilizare şi coordonează aplicarea sarcinilor şi măsurilor stabilite, de trecere a economiei de la starea de pace la starea de război.  +  Capitolul III Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare  +  Articolul 16Planul de pregătire stabileşte măsurile şi acţiunile destinate asigurării condiţiilor necesare pentru satisfacerea cererilor forţelor sistemului naţional de apărare şi este structurat pe programe referitoare la păstrarea capacităţilor de apărare strict specializate, constituirea şi păstrarea rezervelor de mobilizare, păstrarea şi actualizarea documentaţiilor tehnice, precum şi alte activităţi considerate necesare.  +  Articolul 17 (1) Proiectul planului de pregătire se elaborează anual, concomitent cu proiectul legii bugetare anuale, conform metodologiei întocmite de Oficiu, şi are la bază sarcinile din planul de mobilizare şi propunerile transmise de autorităţile administraţiei publice, alte instituţii şi agenţi economici, precum şi resursele financiare necesare. (2) Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, alte instituţii şi agenţi economici care desfăşoară activităţi de pregătire pentru apărare transmit anual, conform metodologiei, propuneri pentru elaborarea planului de pregătire. (3) Propunerile prevăzute la alin. (2) cuprind măsuri, acţiuni şi resurse fundamentale conform normelor legale în vigoare. (4) Proiectul planului de pregătire se utilizează la fundamentarea fondurilor destinate pregătirii economiei pentru apărare.  +  Articolul 18 (1) După aprobarea bugetului de stat, planul de pregătire se definitivează de către Oficiu şi se supune aprobării Guvernului prin hotărâre. (2) La definitivarea planului de pregătire, Oficiul va eşalona activităţile în ordinea priorităţilor determinate de importanţa acestora în pregătirea economiei pentru apărare, corelate cu fondurile alocate de la bugetul de stat. (3) În situaţia în care din cauze obiective nu pot fi realizate unele măsuri şi acţiuni din planul de pregătire, Oficiul poate planifica resursele pentru realizarea altor obiective.  +  Articolul 19Planul de pregătire aprobat se transmite în extras ministerelor de resort şi agenţilor economici.  +  Articolul 20Resursele financiare necesare punerii în aplicare a planului de pregătire se asigură de la bugetul de stat.  +  Articolul 21Capacităţile agenţilor economici producători de tehnică militară, cărora le revin sarcini din planul de mobilizare, a căror producţie este sistată pe timp de pace, pot fi trecute în conservare în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 22 (1) În temeiul prevederilor planului de pregătire, aprobat prin hotărâre a Guvernului, Oficiul încheie contracte cu agenţii economici şi instituţiile specializate pentru realizarea măsurilor şi acţiunilor de pregătire a economiei naţionale pentru apărare. (2) Contractele având ca obiect păstrarea capacităţilor de apărare, încheiate de Oficiu cu agenţii economici, se transmit în copie ministerelor în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea cărora se află agenţii economici respectivi. (3) Evidenţa obiectivelor realizate pe baza contractelor încheiate se ţine la Oficiu şi la agenţii economici. (4) Agenţii economici sunt obligaţi să menţină obiectivele realizate prin planul de pregătire conform condiţiilor stabilite în contractele încheiate cu Oficiul.  +  Capitolul IV Capacităţi pentru apărare  +  Articolul 23 (1) Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare, ministerele de resort identifică, în condiţiile legii, capacităţile pentru apărare. (2) Anual, în primul trimestru, ministerele şi celelalte instituţii, pe baza datelor primite de la agenţii economici, comunică Oficiului lista cuprinzând situaţia capacităţilor pentru apărare şi starea acestora, în scopul luării lor în evidenţă.  +  Articolul 24Agenţii economici care deţin capacităţi pentru apărare, constituite în condiţiile legii, vor ţine evidenţa mijloacelor fixe din componenţa acestora, distinct, împreună cu documentele de mobilizare.  +  Articolul 25 (1) Utilajele, instalaţiile, liniile tehnologice şi staţiile pirotehnice din componenţa capacităţilor pentru apărare, strict specializate, destinate producţiei de armament şi muniţii, care nu au comenzi pe timp de pace, pot fi trecute în conservare prin planul de pregătire. (2) Cheltuielile necesare trecerii în conservare, prevăzute la alin. (1), vor fi suportate din fondurile alocate pentru pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.  +  Articolul 26 (1) Capacităţile pentru apărare, definite în condiţiile legii, pot fi utilizate în activitatea agenţilor economici fără restricţii, cu excepţia celor trecute în conservare pe baza măsurilor cuprinse în planul de pregătire. (2) Utilizarea capacităţilor pentru apărare aflate în stare de conservare se aprobă prin ordin al şefului Oficiului, în condiţiile menţinerii profilului iniţial şi a stării tehnice. Desconservarea şi reconservarea se suportă din resursele agenţilor economici. (3) Scoaterea definitivă a capacităţilor pentru apărare din starea de conservare se face prin ordin al şefului Oficiului.  +  Articolul 27În cazul schimbării profilului sau al dezafectării capacităţilor pentru apărare, dizolvării ori lichidării agenţilor economici, ministerul de resort, pe baza notificării agenţilor economici, redistribuie sarcinile altor întreprinderi şi informează Oficiul. Dacă nu identifică alţi agenţi economici cărora să le fie redistribuite sarcinile, transmite Oficiului propuneri de actualizare a planului de mobilizare.  +  Articolul 28În situaţia divizării sau fuziunii unor agenţi economici care deţin capacităţi pentru apărare, în documentele încheiate cu această ocazie se cuprind obligaţiile privind preluarea sarcinilor stabilite pentru starea de mobilizare şi se informează Oficiul prin ministerele de resort.  +  Capitolul V Rezerve de mobilizare  +  Articolul 29 (1) Rezervele de mobilizare cuprind resursele materiale deficitare sau cu ciclu lung de fabricaţie, destinate realizării produselor cu specific militar sau serviciilor solicitate de forţele sistemului naţional de apărare, pentru starea de mobilizare sau de război. (2) În Nomenclatorul rezervelor de mobilizare se include: a) în industrie: materii prime, materiale şi produse deficitare pentru producţia de armament, muniţii şi alte categorii de tehnică de luptă cu importanţă deosebită pentru susţinerea efortului de apărare; b) în transporturi: materiale, echipamente şi produse destinate restabilirii infrastructurii scoase din funcţiune pe timpul acţiunilor militare; c) în comunicaţii: materiale, echipamente şi produse destinate restabilirii liniilor de comunicaţii scoase din funcţiune pe timpul acţiunilor militare; d) în domeniul sănătăţii: medicamente, seruri, vaccinuri, tehnică şi produse sanitar-farmaceutice deficitare pentru spitalizarea răniţilor şi bolnavilor, ca urmare a acţiunilor militare. (3) Nomenclatorul şi nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se elaborează de către Oficiu pe baza propunerilor agenţilor economici, transmise prin ministerele de resort, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) În domeniul industriei se constitutie Nomenclatorul rezervelor de mobilizare numai pentru produsele care prezintă perspectivă în înzestrare de minimum 8 ani, transmise Oficiului de forţele sistemului naţional de apărare.  +  Articolul 30 (1) Rezervele de mobilizare se constituie şi se păstrează la agenţii economici şi instituţiile care au sarcini la mobilizare, precum şi în spaţiile de depozitare a rezervelor de stat, pe baza contractelor încheiate cu Oficiul. (2) Materiile prime, materialele şi alte produse consumabile se păstrează în custodie în depozite la agenţii economici sau instituţiile care au sarcini la mobilizare; medicamentele, serurile, vaccinurile şi alte produse sanitar-farmaceutice se păstrează în custodie la agenţii economici producători; aparatura, utilajele, autospecialele sau alte echipamente se păstrează, de regulă, în exploatare pentru realizarea producţiei sau prestarea de servicii, conform obiectului de activitate. (3) Trecerea în exploatare a echipamentelor respective se face prin ordin al şefului Oficiului. (4) Activităţile anuale privind crearea şi păstrarea rezervelor de mobilizare se cuprind şi se aprobă prin planul de pregătire.  +  Articolul 31 (1) Limitele nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare pentru agenţii economici şi instituţiile care au sarcini prin planul de mobilizare, propuse spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, se calculează astfel: a) în industrie - pentru asigurarea producţiei pe o perioadă de 3 luni; b) în transporturi - pentru asigurarea materială a activităţii echipelor de intervenţie, pe o perioadă de două luni, în vederea restabilirii infrastructurii scoase din funcţiune; c) în comunicaţii - pentru asigurarea materială a activităţii echipelor de intervenţie, pe o perioadă de două luni, în vederea restabilirii liniilor de comunicaţii scoase din funcţiune; d) în domeniul sănătăţii - pentru asigurarea asistenţei medicale destinate forţelor sistemului naţional de apărare pe o perioadă de 2 luni. (2) Nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare, prevăzute la alin. (1), includ şi produsele similare din stocurile intangibile aflate în rezervele de stat.  +  Articolul 32 (1) Rezervele de mobilizare se constituie, se împrospătează şi se valorifică pe baza planurilor anuale de pregătire, prin instituţii şi agenţi economici, în baza contractelor încheiate cu Oficiul. (2) Produsele specifice industriei de apărare care se introduc în rezervele de mobilizare se recepţionează în mod similar cu cele destinate producţiei de tehnică militară pe timp de pace şi vor fi însoţite de documente care să ateste starea lor calitativă, analizele, probele sau încercările efectuate, termenele de garanţie, periodicitatea analizelor fizico-chimice, durata de serviciu şi de depozitare. (3) Achiziţiile de realizează, conform legislaţiei privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică apărarea naţională, ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţională, de către Oficiu şi se derulează prin agenţii economici specializaţi.  +  Articolul 33 (1) Condiţiile privind depozitarea produselor din rezervele de mobilizare, întreţinerea, împrospătarea, inventarierea, paza şi alte măsuri referitoare la păstrarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate între Oficiu şi agenţii economici sau înstituţiile care le păstrează. (2) Utilizarea aparaturii, utilajelor, autospecialelor sau a altor echipamente păstrate în exploatare la agenţii economici se efectuează în condiţiile tehnice şi financiare cuprinse în contractele incheiate între Oficiu şi utilizatori.  +  Articolul 34Scoaterea materiilor prime, materialelor şi a produselor din rezervele de mobilizare se face în următoarele situaţii: a) pentru împrospătare, pe baza prevederilor planurilor anuale de împrospătare întocmite în funcţie de modificarea în timp a calităţilor fizico-chimice sau a parametrilor funcţionali, precum şi a duratei de funcţionare, stabilită conform reglementărilor în vigoare; b) pentru împrumut, în mod excepţional, prin hotărâri ale Guvernului, elaborate în condiţiile legii, în care sunt stipulate condiţiile de restituire a materialelor respective; c) pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum şi la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, în condiţiile legii; d) scoaterea definitivă ca urmare a modificării Nomenclatorului rezervelor de mobilizare şi a nivelurilor de constituire şi la atingerea limitei de valabilitate, a termenului de serviciu sau a duratei normale de funcţionare.  +  Articolul 35 (1) Produsele din rezervele de mobilizare, scoase la împrospătare, pot fi vândute şi prin reducerea preţurilor în condiţiile art. 27 alin. (5) din Legea nr. 477/2003. (2) Produsele din rezervele de mobilizare, care nu au putut fi împrospătate până la atingerea limitei de valabilitate, termenului de serviciu sau duratei normale de funcţionare prevăzute în actele normative, se scot definitiv de către Oficiu pentru valorificare sau casare, iar stocurile se reîntregesc în condiţiile legii.  +  Articolul 36Produsele scoase definitiv din rezervele de mobilizare ca urmare a modificării Nomenclatorului rezervelor de mobilizare sau/şi a nivelurilor de constituire se valorifică sau se casează, după caz, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 37 (1) Oficiul întocmeşte anual, pe baza propunerilor agenţilor economici care păstrează produse în rezervele de mobilizare, planuri de împrospătare. (2) Împrospătarea produselor din rezervele de mobilizare se realizează prin vânzarea acestora şi reîntregirea stocurilor cu produse similare noi.  +  Articolul 38 (1) Agenţii economici care scot, sub formă de împrumut în condiţiile legii, produse din rezervele de mobilizare, încheie un contract de împrumut cu Oficiul. Aceştia suportă toate cheltuielile ocazionate de scoatere şi restituire, precum şi eventualele diferenţe de preţ. (2) Agenţii economici pot scoate produsele din rezervele de mobilizare numai după ce fac dovada depunerii garanţiei în contul Oficiului deschis la Trezoreria Statului. (3) Cuantumul garanţiei care asigură reîntregirea stocului cuprinde valoarea de înlocuire a produselor respective, cheltuielile ocazionate de scoatere şi restituire, transport, organizarea procedurii de achiziţie şi alte cheltuieli care urmează să fie efectuate în acest scop.  +  Articolul 39Depăşirea cu până la 30 de zile a termenului de restituire a produselor scoase la împrumut din rezervele de mobilizare atrage plata penalităţilor prevăzute de lege. După acest termen se reţine garanţia, care se constituie venit la bugetul de stat. Reîntregirea stocurilor se face din fondurile publice cu această destinaţie, prevăzute în bugetul de stat.  +  Articolul 40Perisabilităţile care se aplică produselor din rezervele de mobilizare pentru perioada de depozitare, transport şi manipulare sau probe de laborator sunt cele stabilite prin normele şi instrucţiunile în vigoare.  +  Articolul 41Inventarierea produselor aflate în rezervele de mobilizare se efectuează distinct de agenţii economici sau instituţiile care le păstrează, potrivit reglementărilor în vigoare. Rezultatul inventarierii, concluziile şi propunerile desprinse cu ocazia acestei activităţi se transmit Oficiului.  +  Capitolul VI Documentaţia tehnică, tehnologică şi S.D.V.  +  Articolul 42 (1) Documentaţia tehnică necesară realizării produselor de tehnică militară cuprinse în planul de mobilizare, care au fabricaţia sistată, inclusiv pentru colaborările aferente acestora, se asigură din timp de pace de către beneficiari şi se păstrează la agentul economic producător în condiţiile stabilite pentru rezerva de mobilizare, cu respectarea, după caz, a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate. Produsele pentru care nu se asigură documentaţia tehnică se scot din planul de mobilizare. (2) Documentaţia tehnică provenită din import va fi pusă la dispoziţia agenţilor economici producători tradusă în limba română.  +  Articolul 43Modificările care se aduc la documentaţia tehnică a produselor de tehnică militară se efectuează şi în documentaţia destinată producţiei la mobilizare prin grija agenţilor economici producători.  +  Articolul 44 (1) Documentaţia tehnologică se asigură de către agenţii economici producători, cu excepţia celei destinate produselor cu fabricaţia sistată pe o perioadă mai mare de 8 ani, care se asigură pe cheltuiala beneficiarului. (2) Pentru produsele de tehnică militară prevăzute în planul de mobilizare, a căror fabricaţie pe timp de pace este sistată, documentaţia tehnologică se inventariază, se completează, se actualizează şi se păstrează în condiţiile rezervei de mobilizare, în vederea folosirii acesteia în caz de mobilizare sau război.  +  Articolul 45La sistarea fabricaţiei de tehnică militară cuprinsă în planul de mobilizare, sculele, dispozitivele şi verificatoarele cu destinaţie specială, denumite în cuprinsul prezentelor norme metodologice S.D.V., se inventariază şi se păstrează la agentul economic, în vederea folosirii acestora la reluarea fabricaţiei.  +  Articolul 46Beneficiarii care solicită repararea tehnicii militare în economia naţională, în caz de mobilizare sau război, sunt obligaţi să asigure agenţilor economici executanţi documentaţia de reparaţie, din timp de pace.  +  Articolul 47 (1) Produsele de tehnică militară pot fi fabricate sau reparate în caz de mobilizare sau război şi în condiţii derogatorii faţă de cele de la pace, fără a fi afectate caracteristicile tehnico-tactice ale produselor respective. (2) Documentaţia destinată realizării producţiei în condiţii derogatorii se asigură din timp de pace de către beneficiari.  +  Articolul 48 (1) Documentaţia tehnică a produselor de tehnică militară cuprinse în planul de mobilizare, a căror fabricaţie a fost sistată pentru o perioadă mai mare de 3 ani, poate fi actualizată. (2) Actualizarea documentaţiilor pentru produsele cu fabricaţia sistată, precum şi elaborarea documentaţiilor destinate fabricării sau reparării tehnicii militare în condiţii derogatorii se realizează din timp de pace de către institutele de cercetare-proiectare de profil, pe baza unor teme-program avizate de către organele cu sarcini de înzestrare ale beneficiarilor şi aprobate de către Oficiu. În acest scop se va urmări punerea de acord a documentaţiilor cu modificările intervenite în ceea ce priveşte: standardele; normele şi condiţiile tehnice; mărcile şi sortotipodimensiunile de materiale, substanţe, elemente de asamblare sau elemente electronice; tehnologiile disponibile privind toleranţele, tratamentele termice, termochimice şi acoperirile de suprafaţă. După elaborare documentaţia respectivă se aprobă conform reglementărilor existente pentru realizarea documentaţiei în timp de pace. (3) În situaţia în care actualizarea documentaţiei tehnice impune şi actualizarea documentaţiei tehnologice, această acţiune se poate face de către agentul economic producător şi se finanţează de la bugetul de stat, prin planul de pregătire.  +  Articolul 49 (1) Documentaţiile tehnice şi tehnologice destinate realizării produselor de tehnică militară scoase definitiv din planul de mobilizare se predau instituţiilor care le-au asigurat sau se distrug pe baza aprobării instituţiilor respective. (2) În cazul redistribuirii sarcinilor de mobilizare, documentaţia tehnică se transferă noului producător pe baza dispoziţiei ministerului de resort, care se comunică Oficiului şi instituţiilor care le-au asigurat.  +  Articolul 50La reluarea, în timp de pace, a producţiei pentru tehnica militară cu fabricaţia sistată, documentaţia tehnologică şi S.D.V. destinate acesteia se folosesc în procesul de fabricaţie.  +  Capitolul VII Pregătirea teritoriului pentru apărare  +  Articolul 51Pregătirea teritoriului pentru apărare se efectuează din timp de pace şi are ca scop: satisfacerea nevoilor strategice şi operative ale forţelor sistemului naţional de apărare, prin realizarea unor obiective care vor fi folosite exclusiv pentru apărare şi prin identificarea şi luarea în evidenţă a infrastructurii teritoriale de interes pentru apărare; protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce aparţin patrimoniului naţional, prin realizarea unor obiective specifice, potrivit legii.  +  Articolul 52 (1) Obiectivele necesare satisfacerii nevoilor strategice şi operative, folosite exclusiv în scopul apărării, se stabilesc în condiţiile legii şi se cuprind în programul de pregătire a teritoriului. (2) Oficiul elaborează programul de pregătire a teritoriului pe baza propunerilor transmise de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, avizate de Statul Major General.  +  Articolul 53 (1) Obiectivele aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se transmit de Oficiu autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sau, după caz, instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, pentru a fi incluse în programele de investiţii proprii. (2) Programele de investiţii privind realizarea obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărare, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, se duc la îndeplinire cu resurse bugetare alocate autorităţilor administraţiei publice executante, solicitate de acestea. (3) Stadiul realizării lucrărilor la aceste obiective şi propunerile de actualizare a programului de pregătire a teritoriului se comunică Oficiului anual, în primul trimestru, de către ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice.  +  Articolul 54Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice ţin evidenţa obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare şi comunică Oficiului şi Statului Major General, anual, situaţia acestora.  +  Articolul 55Autorităţile administraţiei publice care administrează şi exploatează obiectivele de pregătire a teritoriului şi elementele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare sunt obligate să le menţină permanent într-o stare corespunzătoare scopului pentru care au fost create.  +  Articolul 56Autorităţile administraţiei publice transmit Oficiului, la solicitarea acestuia, propuneri pentru obiectivele de importanţă deosebită pentru apărare care urmează să fie luate în pază, la mobilizare sau război, cu efective de jandarmi. Acestea se vor încadra în următoarele categorii: a) sedii pentru autorităţile publice care au atribuţii de conducere a activităţilor pe timp de mobilizare sau război; b) incinte ale agenţilor economici producători de tehnică militară, resurse materiale strategice şi resurse energetice; c) depozite pentru produse militare, combustibili sau substanţe periculoase; d) lucrări de artă, puncte obligatorii de trecere, noduri de comunicaţii, triaje de mare capacitate, aeroporturi, porturi, baraje hidroenergetice, conducte de transport de mare capacitate; e) staţii electrice de transformare de mare capacitate, centre de comunicaţii, radiorelee şi radiofaruri, staţii de radio şi televiziune.  +  Articolul 57 (1) Oficiul supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării lista obiectivelor care urmează să fie luate în pază cu efective de jandarmi, la război, şi o actualizează ori de câte ori este nevoie. (2) Pe baza listei aprobate ministerul de resort organizează activităţile şi întocmeşte planurile de pază a obiectivelor cu efective de jandarmi, potrivit legii.  +  Capitolul VIII Coordonarea şi controlul activităţilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare  +  Articolul 58 (1) Coordonarea activităţilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se face de către: a) Oficiu, prin metodologii, ordine şi instrucţiuni, pentru toate activităţile de pregătire a economiei naţionale pentru apărare ce se desfăşoară în economie, şi alte precizări sau dispoziţii, pentru desfăşurarea activităţilor curente; b) Ministerul Finanţelor Publice, prin metodologii, norme şi instrucţiuni specifice în vederea elaborării proiectului bugetului de stat pentru război şi pentru finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor necesare realizării activităţilor cuprinse în planul de pregătire, programul de pregătire a teritoriului pentru apărare şi pentru alte activităţi specifice; c) ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice, prin metodologii, ordine şi dispoziţii specifice, pentru pregătirea domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, pentru apărare; d) prefecţi, prin compartimentele din structura Oficiului care funcţionează în teritoriu, pentru toate activităţile de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti. (2) Coordonarea de către instituţiile menţionate se face şi prin instructaje şi analize specifice pe diverse activităţi cu factorii responsabili.  +  Articolul 59 (1) Controlul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare are ca scop verificarea stadiului de realizare a măsurilor şi acţiunilor care se desfăşoară în vederea creării condiţiilor necesare pentru punerea în aplicare a planului de mobilizare, precum şi a modului în care sunt îndeplinite obligaţiile ce revin, potrivit legii, ministerelor, celorlalte autorităţi ale administraţiei publice şi agenţilor economici pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi se face de către: a) Oficiu, la ministere, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, agenţii economici şi alte instituţii, pentru toate activităţile de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; b) Ministerul Finanţelor Publice, cu privire la modul de administrare şi utilizare a fondurilor bugetare alocate instituţiilor publice şi agenţilor economici pentru pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; c) ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice, la agenţii economici din resortul lor de activitate, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor ce le revin pentru pregătirea domeniilor proprii pentru apărare, potrivit legii; d) prefecţi, prin compartimentele din structura Oficiului care funcţionează în teritoriu, pentru toate activităţile de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti. (2) Stadiul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se verifică prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare, conduse de Oficiu, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale şi a autorităţilor administraţiei publice implicate, pe baza planului aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în acest scop.  +  Articolul 60La autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate şi la agenţii economici se înfiinţează şi funcţionează ca organe de specialitate, conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, comisii de apărare formate din salariaţi cuprinşi în organigramele proprii.  +  Articolul 61 (1) Comisia pentru probleme de apărare, denumită în continuare comisie, are în compunere până la 5 membri, în funcţie de complexitatea obligaţiilor ce revin instituţiei la mobilizare. Din comisie fac parte şefii compartimentelor cărora le revin sarcini pentru pregătirea de mobilizare a instituţiei respective, precum şi personal tehnico-economic de specialitate. (2) Comisia are în compunere, de regulă, un preşedinte, persoană cu funcţie de conducere, 4 membri şi un secretar, numiţi prin decizie a conducătorului unităţii. (3) Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfăşurarea activităţilor cu informaţii clasificate, conform legii.  +  Articolul 62Comisia întocmeşte anual planul de activitate şi are următoarele atribuţii principale: a) organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit legii; b) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia; c) elaborează şi actualizează documentele de mobilizare; d) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; activităţile privind capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare; modul de desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop; e) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire; f) analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile şi acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia; g) întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare; h) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu.  +  Articolul 63 (1) La nivelul agenţilor economici şi al unităţilor similare acestora, comisia, pe lângă atribuţiile menţionate mai sus, execută anual următoarele: a) verifică existentul şi starea tehnică a utilajelor, instalaţiilor şi construcţiilor din cadrul capacităţilor de apărare; b) verifică existentul şi starea calitativă a rezervelor de mobilizare aflate în păstrare; c) verifică existentul şi starea tehnică a S.D.V. şi a documentaţiei tehnice păstrate cu regim de rezervă de mobilizare. (2) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un act de constatare. Deficienţele constatate se analizează de către conducerea instituţiei, care va lua măsuri de remediere.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 64Întocmirea şi derularea contractelor încheiate între Oficiu şi agenţii economici privind realizarea măsurilor şi acţiunilor de pregătire a economiei naţionale pentru apărare se efectuează potrivit prevederilor legislaţiei în domeniu.  +  Articolul 65 (1) Agenţii economici şi celelalte instituţii implicate prezintă dări de seamă privind realizarea măsurilor şi acţiunilor cuprinse în planul de pregătire, potrivit metodologiei stabilite de Oficiu. (2) Toate datele şi informaţiile referitoare la pregătirea economiei naţionale pentru apărare se transmit şi în format electronic folosind codurile stabilite de Oficiu.  +  Articolul 66 (1) Datele şi informaţiile prevăzute la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 477/2003 se pun la dispoziţie fără plată. (2) Datele comunicate sunt protejate conform legislaţiei privind informaţiile clasificate sau pe baza unui acord de confidenţialitate încheiat între părţi, după caz.---------------