HOTĂRÎRE Nr. 459 din 29 iulie 1994 *** Republicatăprivind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 16 februarie 1996  Notă *) Republicată în temeiulart. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 46 din 5 februarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 februarie 1996.Hotărârea Guvernului nr. 459/1994a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 august 1994, şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994.  +  Articolul 1Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice.  +  Articolul 2În realizarea obiectivului sau de activitate, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are următoarele atribuţii: (1) coordonează întreaga strategie a politicii Guvernului în domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; (2) elaborează cadrul normativ privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi reglementările privind statutul personalului din unităţile de cercetare-dezvoltare tehnologică; (3) coordonează elaborarea, în cooperare cu Academia Română, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice, a programelor guvernamentale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, intersectoriale şi multidisciplinare, prin care se urmăreşte soluţionarea obiectivelor strategice generale şi prioritare pe plan naţional în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; administrează fondurile publice constituite şi destinate acestor programe potrivit legii; (4) realizează evaluarea îndeplinirii Programului naţional de cercetare-dezvoltare şi a programelor guvernamentale, intersectoriale şi multidisciplinare de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; (5) în cooperare cu Academia Română, Ministerul Învăţământului, alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice, coordonează procesul de reforma a structurii întregului domeniu al activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în corelare cu strategia restructurării tuturor ramurilor naţionale; (6) elaborează politici şi proceduri de sprijinire şi activizare a proceselor de inovare şi transfer tehnologic între unităţile de cercetare şi beneficiarii rezultatelor cercetării; (7) coordonează implementarea sistemului informatic pentru ştiinţa şi tehnologie la nivel naţional, precum şi realizarea funcţionarii băncii de date pentru ştiinţa şi tehnologie; (8) cooperează cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale în probleme privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi pentru dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice pe plan internaţional; (9) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului o strategie naţionala şi programele de realizare a acesteia, pentru folosirea în scopuri paşnice a fenomenelor şi proceselor atomice şi nucleare, pe baza propunerilor făcute, în conformitate cu strategiile proprii, de către ministerele, departamentele, regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat, privat şi mixt, unităţile de cercetare şi de învăţământ, care au responsabilitatea promovării în practica a activităţilor atomice şi nucleare; (10) analizează periodic stadiul realizării programelor nucleare aprobate de Guvern şi propune modificări în strategia naţionala, în funcţie de rezultatele obţinute, tendintele de dezvoltare pe plan mondial şi de posibilităţile de cooperare internationala; (11) încurajează transferul de tehnologii spre agenţii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi în domeniul nuclear, cu respectarea reglementărilor de protejare a activităţii intelectuale; (12) sprijină schimbul de informaţii tehnico-ştiinţifice de specialitate, în condiţiile legii, şi informează opinia publică asupra beneficiilor şi riscurilor asociate activităţilor nucleare şi, în special, a celor legate de centralele nuclearo-energetice; (13) sprijină pregătirea, selecţionarea şi specializarea personalului care desfăşoară activităţi nucleare; (14) coordonează cooperarea cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica - Viena şi cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale de promovare a activităţilor din domeniul atomic şi nuclear, pentru încheierea de acorduri şi contracte de cercetare, dezvoltare, asistenţa şi expertiza tehnica, formarea şi specializarea personalului, participarea la reuniuni internaţionale pe aceste teme şi alte acţiuni promotionale; (15) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii, oficii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acestuia, prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute laart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 138, exclusiv demnitarii. (4) Ministrul cercetării şi tehnologiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii din ţara, cu organisme similare din alte tari, precum şi cu persoane juridice şi fizice. (5) Pe lângă ministrul cercetării şi tehnologiei funcţionează un colegiu al ministrului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (6) Atribuţiile şi sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (7) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (8) Pe lângă Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va funcţiona, cu rol consultativ, Consiliul interministerial al Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica, compus din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. (9) Consiliul interministerial examinează şi avizează - prin consens - propunerile prezentate de preşedintele sau de membrii acestuia, în limitele competentei Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica. (10) Activitatea Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica este condusă de un director general, care este şi preşedintele consiliului interministerial; directorul general este numit de ministrul cercetării şi tehnologiei, cu consultarea consiliului interministerial. (11) Deciziile directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica se aproba, la propunerea acestuia, prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, cu consultarea consiliului interministerial. (12) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica se încadrează prin concurs organizat în conformitate cu prevederile legale; din comisiile de examinare fac parte şi specialişti desemnaţi de consiliul interministerial.  +  Articolul 5 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei.  +  Articolul 6 (1) În coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei va funcţiona Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare, alcătuit din cercetători, oameni de ştiinţa, specialişti din toate domeniile activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. (2) Componenta şi regulamentul de funcţionare a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (3) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei asigura secretariatul Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare. (4) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi ai comisiilor sale vor fi remuneraţi, în anul 1994, pe bază de tarif stabilit prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, potrivit numărului de ore efectiv lucrate, în conformitate cu prevederile art. 20 şi ale anexei nr. 11 dinLegea nr. 40/1991, republicată. (5) Sumele necesare vor fi suportate din bugetul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare. (6) Pe lângă Ministerul Cercetării şi Tehnologiei funcţionează Comisia interministeriala pentru atribuirea, pe bază de concurs, a burselor nenominalizate, oferite de organizaţi şi organisme internaţionale pentru stagii de pregătire în străinătate a personalului care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare, denumita în continuare comisie. (7) Componenta comisiei este prezentată în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. (8) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei asigura secretariatul comisiei.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul cercetării şi tehnologiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Atribuţiile ce revin Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica nu inlatura sau nu restrâng competenţa ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi agenţilor economici, instituţiilor de învăţământ, de cercetare, de sănătate, care desfăşoară activitate în domeniul nuclear-atomic.  +  Articolul 11Ministerul Finanţelor va lua măsurile necesare pentru introducerea modificărilor corespunzătoare, ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, în bugetul de stat pe anul 1994, pentru Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 12 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogahotărârile Guvernului nr. 809/1992, nr. 494/1993, nr. 174/1994, nr. 66/1991 şi nr. 226/1993. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Anexa 1    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI    Numărul maxim de posturi: 138 (exclusiv demnitarii)                                           ┌──────────────────────────────┐                                           │ MINISTRU │                                           └──────────────┬───────────────┘                                                          │ ┌─────────────────────────┐                                                          ├───────────────────────────────────────────────────────┤ CONTROLUL MINISTRULUI │                                                          │ └─────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐    │ CONSILIERI ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤CONTROL FINANCIAR PROPRIU│    └────────────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘                                                          │ ┌─────────────────────────┐                                                          ├───────────────────────────────────────────────────────┤ CONTENCIOS │                                                          │ └─────────────────────────┘                     ┌─────────────────────────────┬──────┴─────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┐    ┌────────────────┴──────────────┐ │ │ │ │ │ │    │ SECRETAR DE STAT │ │ │ │ │ │ │    └────────────────┬──────────────┘ │ │ │ │ │ │          ┌──────────┴─────────┐ │ │ │ │ │ │┌─────────┴──────────┐┌────────┴────────┐┌─────────┴──────────┐┌────────┴─────────┐ │ │ │ ┌────────┴────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA GENERALĂ││ DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │ │ │ AGENŢIA ││ PROGRAME ││INOVARE, TRANSFER││RESURSE DE FINANŢARE││POLITICA ŞTIINŢEI,│ │ │ │ │ NAŢIONALĂ ││ GUVERNAMENTALE DE ││ TEHNOLOGIC ││ BAZA MATERIALĂ, ││ MANAGEMENT │ │ │ │ │ PENTRU ││CERCETARE-DEZVOLTARE││ ŞI CALITATE ││ CONTRACTE ││ ŞI REFORMĂ │ │ │ │ │ENERGIE ATOMICĂ*)│└─────────┬──────────┘└───────┬─────────┘└─────────┬──────────┘└────────┬─────────┘ │ │ │ └────────┬────────┘          └──────────┐ └──────┐ └──┐ └───┐ │ │ │ └────────┐┌──────────────────┐ │┌────────────┐ │ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐ │ ┌───────┴──────┐┌────┴────┐┌──────┴──────┐┌───────────────┐ ││DIRECŢIA ELABORARE│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │ ││ PROGRAME DE │ ││ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA ││ OFICIUL ││ PERSONAL, ││ STRATEGIE ŞI │ ││ CERCETARE │ ││ INOVARE │ │ │CONTRACTE,│ │ │ POLITICA │ │ │ ACORDURI ŞI ││ DE ││SALARIZARE ŞI││ PROGRAME ÎN ├┐││ ŞTIINŢIFICĂ ŞI ├┐││ ŞI ├┐│ │ BAZA ├┐│ │ ŞTIINŢEI ├┐│ │ PROGRAME ││INTEGRARE││ TEHNIC- ││ DOMENIUL ││││ DEZVOLTARE ││││ TRANSFER │││ │MATERIALĂ │││ │ ŞI │││ │INTERNAŢIONALE││EUROPEANĂ││ADMINISTRATIV││ NUCLEAR ││││ TEHNOLOGICĂ ││││ TEHNOLOGIC │││ │ │││ │ REFORMĂ │││ │ ││ **) ││ ││ │││└──────────────────┘││└────────────┘││ └──────────┘││ └──────────┘││ └──────────────┘└─────────┘└─────────────┘└───────────────┘││┌──────────────────┐├┘┌────────────┐├┘ ┌──────────┐├┘ ┌──────────┐├┘ ┌───────────────┐├┘│ DIRECŢIA DE ││ │ ││ │ DIRECŢIA ││ │ ││ │ │││ COORDONARE A ││ │ ││ │ EXECUŢIE ││ │ ││ │ DIRECŢIA │││ REALIZĂRII ││ │ DIRECŢIA ││ │FINANCIARĂ││ │ DIRECŢIA ││ │ COOPERARE │││ PROGRAMELOR DE ├┘ │MANAGEMENTUL├┘ │ A ││ │MANAGEMENT││ │INTERSECTORIALĂ│││ CERCETARE │ │ CALITĂŢII │ │FONDURILOR├┘ │ ŞI ├┘ │ ŞI CU ├┘│ ŞTIINŢIFICĂ ŞI │ │ │ │ PUBLICE │ │LEGISLAŢIE│ │ ORGANIZAŢII ││ DEZVOLTARE │ │ │ │ PENTRU │ │ │ │INTERNAŢIONALE ││ TEHNOLOGICĂ │ │ │ │CERCETARE │ │ │ │ │└──────────────────┘ └────────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └───────────────┘---------- Notă *) Se organizează ca direcţie generală. Notă **) Se organizează ca serviciu.  +  Anexa 2UNITĂŢIcare funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Institutul de Fizică Atomică Bucureşti1)Venituri extrabugetare
    2.Institutul Naţional pentru Fizica Pământului BucureştiVenituri extrabugetare
    3.Institutul de Cercetare a Materiei Condensate TimişoaraVenituri extrabugetare
    4.Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-NapocaVenituri extrabugetare
    5.Institutul de ElectrochimieVenituri extrabugetare
    6.Institutul de Biologia Dezvoltării BucureştiVenituri extrabugetare
    7.Institutul de Cercetări Biologice Cluj-NapocaVenituri extrabugetare
    8.Institutul de Cercetări Biologice IaşiVenituri extrabugetare
    9.Institutul de Microtehnologie BucureştiVenituri extrabugetare
    10.Institutul Geologic al României BucureştiVenituri extrabugetare
    11.Centrul Român de Geologie şi Geoecologie Marină BucureştiVenituri extrabugetare
    12.Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice BucureştiVenituri extrabugetare
    13.Centrul de Aparatură Analitică, Control şi Semnalizare Cluj-NapocaVenituri extrabugetare
    14.Agenţia Spaţială Română Bucureşti*)Venituri extrabugetare
    15.Institutul Naţional de Inventică IaşiVenituri extrabugetare
    16.Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor Târgu MureşVenituri extrabugetare
    17.Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor IaşiVenituri extrabugetare
    18.Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor CraiovaVenituri extrabugetare
    19.Institutul Naţional de Informare şi Documentare Bucureşti2)Venituri extrabugetare
    20.Editura Tehnică BucureştiVenituri extrabugetare
  1) Aparatul administrativ, în număr maxim de 10 posturi, este subvenţionat de la bugetul de stat.2) Pentru bibliotecă, un număr maxim de 20 de posturi este subvenţionat de la bugetul de stat.*) A se vedea Hotărârea Guvernuluinr. 923din 20 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995.
   +  Anexa 3COMPONENTAConsiliului interministerial al Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica
      Numărul de reprezentanţi
    - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei/Agenţia Naţională pentru Energie Atomică2
    - Ministerul Industriilor2
    - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului2
    - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei1
    - Ministerul Sănătăţii1
    - Ministerul Învăţământului1
    - Ministerul Afacerilor Externe1
    - Ministerul Finanţelor1
    - Ministerul Comerţului1
    - Ministerul Apărării Naţionale1
    - Ministerul Justiţiei1
    - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale1
    - Ministerul de Interne1
    - Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reformă Economică1
    - Academia Română1
    TOTAL:18 persoane
   +  Anexa 4COMPONENTAComisiei interministeriale pentru atribuirea, pe bază de concurs, a burselor nenominalizate, oferite de organizaţii şi organisme internaţionale pentru stagii de pregătire în străinătate a personalului care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare
    1.Secretar de stat - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei- preşedinte
    2.Reprezentant al Ministerului Învăţământului- vicepreşedinte
    3.Reprezentant al Academiei Române- membru
    4.Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe- membru
    5.Reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale- membru
    6.Reprezentant al Ministerului Finanţelor- membru
    7.Reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale- membru
    8.Reprezentant al Ministerului Justiţiei- membru
    9.Reprezentant al Ministerului Culturii- membru
    10.Reprezentant al Ministerului Sănătăţii- membru
    11.Reprezentant al Ministerului Industriilor- membru
    12.Reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei- membru
    13.Reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului- membru
    14.Reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului- membru
    15.Reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului- membru
    16.Reprezentant al Ministerului Transporturilor- membru
    17.Reprezentant al Departamentului pentru Integrare Europeană- membru
    18.Reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Culte- membru.
  NOTĂ:Modul de funcţionare a comisiei, criteriile de selecţie şi condiţiile de concurs se stabilesc prin regulamentul propriu care va fi aprobat de comisie.---------------