HOTĂRÎRE Nr. 456 din 29 iulie 1994 *** Republicatăprivind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 5 martie 1996  Notă *) Republicată în temeiulart. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 70 din 12 februarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 23 februarie 1996.Hotărârea Guvernului nr. 456 din 29 iulie 1994a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 18 august 1994 şi a mai fost modificată prinHotărârea Guvernului nr. 354 din 30 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 5 iunie 1995.  +  Articolul 1Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, lucrărilor publice şi construcţiilor, cu respectarea autonomiei locale.  +  Articolul 2Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: (1) organizează aplicarea legilor şi a hotărîrilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei agenţilor economici, a instituţiilor şi autorităţilor administraţiei locale; (2) fundamentează şi asigura aplicarea politicii Guvernului în domeniile sale de activitate; (3) elaborează, propune măsuri şi acţionează pentru aplicarea strategiilor Guvernului de reforme economico-sociale şi de creştere economică, de restructurare şi dezvoltare a activităţii în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa şi sprijină accelerarea procesului de privatizare în domeniile sale de activitate; promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a construcţiilor; (4) analizează evoluţia fenomenelor specifice domeniilor sale de activitate în corelare cu tendintele pe plan mondial, în scopul armonizării acestora în condiţiile statului de drept şi ale economiei de piaţa; (5) optimizeaza activitatea de management în administraţia centrala şi participa la pregătirea specialiştilor din administraţia locală în domeniile sale de activitate; (6) iniţiază sau elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi şi hotărâri ale Guvernului -, asigurind fundamentarea acestora pentru domeniile sale de activitate; (7) iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora; (8) reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniul sau de activitate; (9) asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, ca sinteza a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii; (10) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum şi pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente; (11) colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbana şi rurală, la construcţia de locuinţe şi la lucrările tehnico-edilitare în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot; (12) colaborează cu coordonatorii cadastrului general stabilit prin lege, pentru organizarea şi realizarea cadastrului imobiliar-edilitar; (13) asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi eliberează certificatele de proprietate, conform legii; (14) asigura fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrări publice; (15) analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale, susţinând necesitatea, oportunitatea şi eficienta economică a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii; (16) participa la fundamentarea şi elaborarea programului anual de lucrări publice finanţate de la bugetul de stat şi din credite externe contractate sau garantate de stat, precum şi a programului de locuinţe; (17) iniţiază şi urmăreşte elaborarea programului de protecţie antiseismica, inclusiv a programului pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme; (18) colaborează, prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autorităţile administraţiei publice locale în acţiunea de punere în siguranţa a fondului construit existent; (19) participa la stabilirea măsurilor organizatorice de actionare, pe plan central şi local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului naţional de apărare împotriva dezastrelor; (20) organizează activitatea de cercetare ştiinţifică de interes public în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi pentru creşterea stabilitatii, siguranţei construcţiilor şi protecţiei antiseismice; (21) organizează elaborarea, avizarea şi aprobarea normativelor, prescripţiilor şi reglementărilor tehnice pentru domeniile sale de activitate, în condiţiile legii; organizează controlul privind aplicarea acestora; (22) organizează şi asigura desfăşurarea activităţii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici; (23) organizează activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; (24) asigura, potrivit legii, îndrumarea metodologică privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru adjudecarea proiectării şi executării lucrărilor publice finanţate conform legii; participa cu reprezentanţii săi în comisiile de licitaţie; (25) participa la fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat pentru lucrări publice, gospodărie comunală şi locuinţe; (26) exercita atribuţiile de ordonator principal de credite pentru lucrările publice finanţate de la bugetul de stat şi din credite contractate sau garantate de stat, încredinţate ministerului, în care sens:- răspunde de folosirea fondurilor de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor publice pentru care a fost nominalizat ordonator principal de credite;- urmăreşte utilizarea fondurilor contractate în baza acordurilor sau convenţiilor interguvernamentale, atribuite ministerului; (27) exercita controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcţiilor şi la aplicarea unitară a prevederilor sistemului calităţii în construcţii, în toate etapele şi componentele acestuia; controlul de stat se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, organizată în cadrul ministerului ca inspecţie centrala, şi de către inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene şi a municipiului Bucureşti, subordonate acesteia, care funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului; (28) editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate; (29) emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege, în domeniile sale de activitate; (30) asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale; (31) asigura secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat); (32) asigura secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activităţii de punere în siguranţa a fondului construit; (33) asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren; (34) asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii; (35) asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii; (36) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute laart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (2) Secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale, al Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat) şi al comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional funcţionează la nivel de direcţie. (3) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului funcţionează la nivel de direcţie generală şi este condusă de un inspector de stat şef, iar inspecţiile componente ale acesteia funcţionează la nivel de direcţie şi sunt conduse de cîte un inspector şef. (4) Numărul maxim de posturi este de 325, exclusiv demnitarii. (5) Conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este asigurata de ministru.Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministerul colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi publice locale şi cu alte organisme interesate. (7) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (8) Atribuţiile, sarcinile şi numărul de posturi pentru compartimentele din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (9) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi inspecţiile teritoriale din subordinea acesteia se organizează şi funcţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare. (2) Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, judeţene şi a municipiului Bucureşti, au în dotare, în medie, cîte 4 autovehicule cu un consum lunar de carburanţi de 450 litri/luna/autovehicul, repartizate prin decizie a inspectorului de stat şef. (3) Autovehiculele utilizate de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi cele din dotarea inspecţiilor teritoriale din subordinea acesteia vor purta însemnele "Inspecţia de stat în construcţii".  +  Articolul 7 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii inspecţiilor teritoriale din subordinea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului. (2) În localităţile în care aceste inspecţii nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor asigura, în condiţiile legii, amplasamente în vederea construirii de sedii proprii. Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului va prevedea în programul de investiţii al inspecţiilor teritoriale fonduri pentru construirea unor astfel de obiective.  +  Articolul 8Anexele nr. 1, 2, şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 795/1992privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, republicată în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 491/1993,Hotărârea Guvernului nr. 734/1991privind dotarea cu mijloace de transport a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şiHotărârea Guvernului nr. 680/1991privind unele măsuri de finanţare a activităţii de control al statului asupra calităţii construcţiilor, lucrărilor publice, urbanismului şi amenajării teritoriului. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Anexa 1     MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE SI AMENAJĂRII TERITORIULUI    Numărul maxim de posturi: 325 (exclusiv demnitarii)                                        ┌─────────────────────┐                                        │ MINISTRU │                                        └──────────┬──────────┘                                                   │ ┌──────────────────────────────────────┐                                                   │ ┌───┤ CONTROL FINANCIAR PROPRIU │    ┌───────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────┘    │ CONSILIERI ├──────────────────────────┼───────────────────┤    └───────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────┐                                                   │ └───┤ DIRECŢIA JURIDICĂ, CONTENCIOS, │                                                   │ │ PROBLEME SPECIALE ŞI RELAŢII PUBLICE │                                                   │ └──────────────────────────────────────┘    ┌───────────┬──────────────┬───────────────────┴───────────┬─────────────────────────────────────────┐    │ │ │ ┌───────────────────────┴────────┐ ┌────────────────┴───────────────┐    │ │ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │    │ │ │ └───────┬───────┬────────┬───────┘ └─┬───────────────┬─────────────┬┘┌───┴─────┐┌────┴────┐┌────────┴────────┐┌─────┴──────┐│ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ ││ ││ ││INSPECŢIA DE STAT││ ││ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ ÎN CONSTRUCŢII, ││ DIRECŢIA ││ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││LUCRĂRI PUBLICE, ││ GENERALĂ ││ │REGLEMENTĂRI│ │ AMENAJAREA │ │ ││ DE ││ECONOMICĂ││ URBANISM ŞI ││ LUCRĂRI ││ │ŞI ATESTĂRI │ │TERITORIULUI│ │ ││STRATEGIE││ ││ AMENAJAREA ││ PUBLICE ││ │ TEHNICE │ │ŞI URBANISM │ │ ││ ││ ││ TERITORIULUI ││ ││ │ │ │ │ │ │└────┬────┘└─────────┘└────────┬────────┘└────┬───────┘│ └─────┬──────┘ └─────┬──────┘ │ │     └──────────┐ │ │ │ └───────────────┐ └───────┐ │ │┌─────────────┐ │┌───────────┐ │┌───────────┐ │┌───────┴────────┐┌────────────┐ │┌──────────────┐ │┌──────┴──────┐┌─────┴───────┐│ DIRECŢIA │ ││ INSPECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ ││ SECRETARIATUL ││ DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA ││SECRETARIATUL││ STRATEGIE ├┐││ PENTRU │ ││ LUCRĂRI │ ││ CONSILIULUI ││PROGRAME DE │ ││ AMENAJAREA ├┐││ CADASTRU ││ CENTRULUI ││ ŞI ││││ CONTROL, │ ││ PUBLICE ├┐││INTERMINISTERIAL││CERCETARE ŞI├┐││ TERITORIULUI ││││ IMOBILIAR ││ NAŢIONAL ││ REFORMĂ ││││PROIECTARE ├┐││ ŞI ││││ DE AVIZARE ││REGLEMENTĂRI││││ NAŢIONAL ││││ EDILITAR ŞI ││ PENTRU │└─────────────┘│││ ŞI ││││ LOCUINŢE ││││LUCRĂRI PUBLICE ││ TEHNICE │││└──────────────┘│││ GESTIUNEA ││AŞEZĂRI UMANE│┌─────────────┐│││DISCIPLINĂ │││└───────────┘│││ DE INTERES │└────────────┘││┌──────────────┐│││LOCALITĂŢILOR││ (HABITAT) ││ DIRECŢIA ││││ÎN URBANISM│││┌───────────┐│││ NAŢIONAL ŞI │┌────────────┐│││SECRETARIATUL │││└─────────────┘└─────────────┘│ COOPERARE ├┼┘└───────────┘├┘│ DIRECŢIA ││││LOCUINŢE SOCIALE││ DIRECŢIA ││││ CONSILIILOR ││││ EXTERNĂ ││ ┌───────────┐│ │ LICITAŢII ├┼┘└────────────────┘│AGREMENTE ŞI├┼┘│ PENTRU │││└─────────────┘│ │ INSPECŢIA ││ │ ŞI ││ │ ATESTĂRI ││ │ EFECTUAREA │││┌─────────────┐│ │ PENTRU ││ │CONSTRUCŢII││ │ TEHNICE ││ │ CERCETĂRII ├┼┘│ DIRECŢIA ││ │ CONTROL, ├┘ └───────────┘│ └────────────┘│ │PREALABILE ÎN │││RESURSE UMANE├┘ │EXECUŢIE ŞI│ ┌───────────┐│ ┌────────────┐│ │ VEDEREA │││ ŞI │ │SISTEME DE │ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DECLARĂRII │││ADMINISTRATIV│ │ CALITATE │ │SERVICIILOR││ │ PROTECŢIE ││ │ UTILITĂŢII ││└─────────────┘ └───────────┘ │ DE ├┘ │ANTISEISMICĂ├┘ │PUBLICE PENTRU││                                │GOSPODĂRIRE│ │ ŞI │ │ LUCRĂRI DE ││                                │ COMUNALĂ │ │PREVENIRE A │ │ INTERES ││                                └───────────┘ │DEZASTRELOR │ │ NAŢIONAL ││                                                                 └────────────┘ └──────────────┘│                                                                                 ┌──────────────┐│                                                                                 │ DIRECŢIA ├┘                                                                                 │ URBANISM │                                                                                 └──────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului*)Venituri extrabugetare
    2.Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCASVenituri extrabugetare
  Notă *) Funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului şi sunt subordonate Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, organizată în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ca inspecţie centrala.
   +  Anexa 3 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi a inspecţiilor teritoriale din subordinea acesteia  +  Articolul 1 (1) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora şi în toate componentele sistemului calităţii în construcţii. (2) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are în subordine inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii generale:1. organizează şi conduce întreaga activitate privind controlul de stat al disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi al calităţii în construcţii;2. efectuează controale de importanţa majoră, împreună cu alte organe de control ale statului, prin atragerea specialiştilor din domeniu;3. efectuează controale tematice dispuse de conducerea ministerului;4. participa, alături de organele abilitate, la acţiunile de urgenta determinate de calamitati naturale, dezastre sau accidente tehnice care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei construcţiilor sau care pun în pericol viaţa şi bunurile oamenilor;5. propune periodic corectiile necesare componentelor sistemului calităţii în construcţii privind conţinutul reglementărilor tehnice, acordarea agrementelor tehnice pentru produse şi procedee, expertizarea şi recepţia construcţiilor etc., ca rezultat al constatărilor din timpul controalelor efectuate în teritoriu, al analizelor şi sintezelor realizate;6. colaborează cu alte organe de control ale statului, cu prefecturile, cu instituţiile de învăţământ superior şi cu specialiştii din domeniu, în vederea respectării disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi a sistemului calităţii în construcţii, precum şi pentru elaborarea de reglementări tehnice cu scop de protejare a populaţiei.  +  Articolul 3Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii specifice:1. stabileşte sistemul de aplicare unitară a prevederilor legale din domeniile sale de activitate, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale şi a agenţilor economici controlati;2. elaborează metodologiile, instrucţiunile şi procedurile de inspecţie care se utilizează la investitori, la unităţile: de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, precum şi la organele de specialitate ale administraţiei publice locale cu atribuţii în eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare a construcţiilor;3. efectuează inspecţii în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii şi cu privire la autorizarea executării construcţiilor, constata contravenţiile şi aplica sancţiunile sau amenzile prevăzute de reglementările legale;4. dispune oprirea executării lucrărilor realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, precum şi, după caz, desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii;5. îndrumă şi controlează activitatea inspecţiilor teritoriale din subordine;6. participa la acţiunile de punere în siguranţa a fondului construit existent şi de apărare împotriva dezastrelor, prin colaborare cu consiliile judeţene şi cu cele locale;7. emite, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a construcţiilor existente;8. autorizeaza pe şefii compartimentelor de control tehnic al calităţii, pe dirigintii de specialitate şi pe personalul care efectuează urmărirea specială din unităţile participante la procesul de concepere, realizare şi exploatare a construcţiilor;9. autorizeaza sau, după caz, acreditează laboratoarele de încercări în construcţii, autorizeaza personalul acestora şi asigura secretariatul comisiei centrale de autorizare;10. urmăreşte valorificarea informaţiilor de la punctele de observare seismologica din teritoriul tarii, prelucrate de Institutul de Cercetare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC;11. realizează programul de informatizare a activităţii proprii şi asigura dotarea cu aparatura tehnica şi de control de interes general, necesare domeniilor sale de activitate;12. editează publicaţii de specialitate şi de informare tehnica, specifice domeniilor sale de activitate;13. propune, în cazuri motivate, suspendarea atestării specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate;14. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în domeniile sale de activitate;15. îndrumă şi sprijină din punct de vedere metodologic activitatea compartimentelor de resort, abilitate să efectueze controlul de stat pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii.  +  Articolul 4Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii specifice:1. exercita controlul de stat în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, pe baza metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor elaborate de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;2. verifica, la organele de specialitate ale administraţiei publice locale, respectarea legalităţii privind emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare;3. constata contravenţiile şi aplica sancţiunile sau amenzile prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la calitatea construcţiilor şi la autorizarea executării acestora, în toate cazurile în care această competenţă o are Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;4. dispun oprirea executării lucrărilor realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, precum şi, după caz, desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii;5. avizează fazele determinante pentru rezistenta şi stabilitatea construcţiilor stabilite de proiectantii lucrărilor şi autorizeaza, după caz, continuarea lucrărilor ajunse în faze determinante;6. urmăresc respectarea reglementărilor privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei acestora;7. emit, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a construcţiilor existente;8. verifica la proprietari respectarea prevederilor legale privind instituirea şi realizarea urmăririi speciale a construcţiilor pe care le deţin;9. urmăresc realizarea programului de măsuri de urgenta privind creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor şi a instalaţiilor care prezintă surse de mare risc;10. efectuează controlul în teritoriu al activităţilor de punere în siguranţa a fondului construit existent, afectat de seisme;11. participa la acţiunea de punere în siguranţa a fondului construit existent, cu destinaţia de locuinta, afectat de seisme, prin:- vizarea listei clădirilor care urmează a fi expertizate;- vizarea deconturilor justificative pentru expertizare;- vizarea listei clădirilor expertizate, propuse pentru acordarea de credite necesare proiectării şi executării lucrărilor de punere în siguranţa;- vizarea situaţiilor de lucrări privind stadiile fizice realizate;- verificarea modului în care beneficiarii de subvenţii executa lucrările de consolidare;12. urmăresc aplicarea măsurilor stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de prevenire, intervenţie operativă şi refacere în cazul dezastrelor;13. verifica respectarea prevederilor legale care revin investitorilor, proprietarilor şi utilizatorilor de construcţii cu privire la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţilor tehnice ale construcţiilor;14. urmăresc respectarea prevederilor legale privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii;15. asigura secretariatul comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii;16. verifica respectarea prevederilor legale privind funcţionarea laboratoarelor de încercări în construcţii;17. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau, după caz, de către conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în domeniile lor de activitate.  +  Articolul 5Atribuţiile detaliate, răspunderile şi competentele individuale ale personalului din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale din subordinea acesteia se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic superior şi de titular.  +  Articolul 6 (1) Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului este subordonat ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (2) Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt în subordinea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului, la nivel de direcţie, şi sunt conduse de cîte un inspector şef. (3) Structura organizatorică şi numărul de posturi de execuţie şi de conducere pentru Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi pentru inspecţiile teritoriale din subordinea acesteia, se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (4) În exercitarea atribuţiilor de conducere, inspectorul de stat şef şi inspectorii şefi ai inspecţiilor teritoriale emit decizii.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile de achiziţie, funcţionare, întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor din parcul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, aprobate pentru activitatea specifică a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, se asigura din veniturile extrabugetare constituite la aceasta prin cota de participare a inspecţiilor teritoriale pentru cheltuielile de interes general al controlului de stat; conducătorii auto respectivi sunt angajaţi ai ministerului. (2) Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi cele de capital ale inspecţiilor teritoriale se suporta din veniturile extrabugetare constituite la dispoziţia acestora potrivit prevederilorart. 40 din Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii. (3) Salarizarea personalului din inspecţiile teritoriale se face potrivit anexei nr. 9 laLegea nr. 40/1991, republicată.  +  Articolul 8Activitatea financiară a inspecţiilor teritoriale se supune dispoziţiilor legale privind finanţele publice, în care sens:1. veniturile extrabugetare se încasează, se administrează şi se contabilizeaza de către fiecare inspecţie judeteana şi, respectiv, a municipiului Bucureşti;2. din veniturile realizate conform legii, inspecţiile teritoriale păstrează la dispoziţia lor 60% şi virează Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului:- 30% în contul deschis pentru elaborarea reglementărilor tehnice;- 10% în contul deschis pentru Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în vederea suportării cheltuielilor materiale şi de capital în interesul general al controlului de stat, precum şi pentru editarea publicaţiilor de specialitate specifice;3. în afară veniturilor constituite în baza prevederilorart. 40 din Legea nr. 10/1995, inspecţiile teritoriale pot realiza venituri şi din activităţile desfăşurate pe bază de contract pentru autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, autorizarea specialiştilor din activitatea de control al calităţii, editarea de publicaţii de specialitate şi pregătirea profesională a personalului din domeniile calităţii construcţiilor şi disciplinei în urbanism, în care caz tarifele şi preţurile pentru serviciile executate se stabilesc prin negociere de către conducătorul fiecărei inspecţii teritoriale, cu avizul inspectorului de stat şef;4. bugetele de venituri şi cheltuieli ale inspecţiilor teritoriale se aproba în condiţiile prevăzute la art. 6 lit. d) din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice;5. utilizarea veniturilor constituite la dispoziţia inspecţiilor teritoriale, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi cele pentru elaborarea reglementărilor tehnice, prevăzute la pct. 2, inclusiv cele rezultate potrivit prevederilor pct. 3, se urmăreşte prin personalul de specialitate economică al fiecărui beneficiar. Pentru raportarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, beneficiarii de venituri extrabugetare întocmesc o dare de seama contabila pe care o depun la direcţia de specialitate economică din minister la termenele şi pe formularele aprobate prin lege;6. disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 9Personalul de specialitate din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale răspunde de:1. exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi în toate componentele sistemului calităţii în construcţii;2. exercitarea controlului cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcţiilor;3. constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător din punct de vedere al calităţii construcţiilor;4. constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor corespunzătoare şi, după caz, oprirea executării lucrărilor realizate nelegal sau desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii;5. urmărirea îndeplinirii, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;6. exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.  +  Articolul 10În exercitarea controlului de stat, personalul de specialitate cu atribuţii de control din inspecţiile teritoriale în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului beneficiază de echipament de protecţie, aprobat potrivit normativelor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 11Pe baza prezentului regulament se vor întocmi noile fise ale posturilor pentru întregul personal din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale.-----------