HOTĂRÂRE nr. 215 din 20 februarie 2004pentru aprobarea Normelor privind emiterea şi utilizarea tichetelor valorice pentru achiziţionarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 27 februarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele privind emiterea şi utilizarea tichetelor valorice pentru achiziţionarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 20 februarie 2004.Nr. 215.  +  Anexa NORMEprivind emiterea şi utilizarea tichetelor valoricepentru achiziţionarea de cărţi, reviste şi alte publicaţiiavând caracter ştiinţific sau literar-artistic aleautorilor din România, editate pe orice fel de suport  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme privind emiterea şi utilizarea tichetelor valorice pentru achiziţionarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport, denumite în continuare norme, reglementează modalitatea de emitere şi de utilizare a tichetelor valorice pentru achiziţionarea acestor publicaţii, destinate utilizatorilor din bibliotecile publice. (2) Tichetele valorice prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate pentru achiziţionarea de tipărituri de informare publicitară, publicaţii de modă, de decoraţiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii şi al radiodifuziunii, almanahuri, horoscoape, calendare, publicaţii pornografice şi cele destinate jocurilor de noroc.  +  Articolul 2 (1) Tichetele valorice prevăzute la art. 1 se acordă din fondul constituit prin acordarea de către Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. a unui procent de 0,4% din profitul net. (2) Fondul prevăzut la alin. (1) este gestionat în regim extrabugetar de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Direcţia instituţii de spectacole, cultură scrisă, tradiţii, care asigură şi distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice. (3) Fondul prevăzut la alin. (1) este destinat achiziţiei publicaţiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 186/2003, destinate bibliotecilor publice, şi pentru acordarea tichetelor valorice prevăzute la art. 1 alin. (1). (4) Suma virată de către Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. este utilizată anual, iar sumele rămase neutilizate se reportează pentru anul următor.  +  Articolul 3 (1) Beneficiarii tichetelor valorice prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt elevii, studenţii, persoanele cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum şi nevăzătorii şi surdo-muţii. (2) În cadrul fiecărei biblioteci publice se constituie o comisie de distribuire a tichetelor valorice, prin decizie a conducătorului bibliotecii respective. (3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să facă dovada calităţii, în baza documentelor depuse de aceştia. (4) Numărul maxim de tichete valorice ce pot fi alocate persoanelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte anual prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor stabileşte anual suma din fondul prevăzut la art. 2 alin. (1) destinată imprimării tichetelor valorice şi cheltuielilor de distribuire a acestora. (2) Tichetele valorice se emit de către unităţi cu activitate specializată în acest domeniu, în baza comenzilor efectuate de Ministerul Culturii şi Cultelor. (3) Termenul de începere a derulării programului corespunde cu termenul la care sunt virate sumele de către Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.  +  Articolul 5 (1) Bibliotecile publice transmit Ministerului Culturii şi Cultelor necesarul de tichete valorice până la data de 31 martie a fiecărui an. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor distribuie tichetele valorice bibliotecilor publice o dată pe an, în cursul lunii septembrie. (3) Decontarea tichetelor valorice se realizează în cursul lunilor octombrie şi noiembrie ale fiecărui an. (4) Ministerul Culturii şi Cultelor transferă sumele echivalente către persoanele fizice sau juridice (distribuitori, difuzori, librării) care prezintă documentele necesare pentru decont în termen de 14 zile de la prezentarea decontului, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an. (5) Persoanele fizice şi juridice care solicită decontarea tichetelor valorice trebuie să facă dovada că au ca obiect de activitate vânzarea de carte.  +  Articolul 6 (1) Valoarea unui tichet valoric este de 110.000 lei. (2) Tichetele valorice au imprimate următoarele menţiuni: a) autoritatea administraţiei publice centrale care emite şi distribuie tichetele valorice: Ministerul Culturii şi Cultelor; b) valoarea nominală a tichetului: 110.000 lei; c) interdicţia folosirii tichetului pentru o altă destinaţie decât cea prevăzută de art. 1 din Legea nr. 186/2003: "Acest tichet poate fi folosit numai pentru achiziţionarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport."; d) spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui şi a datelor de identificare a beneficiarului; e) spaţiu pentru înscrierea denumirii bibliotecii publice care achiziţionează cărţi, reviste şi alte publicaţii.  +  Articolul 7Ministerul Culturii şi Cultelor, prin personal de specialitate împuternicit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, verifică modul de distribuire a tichetelor valorice.---------