ORDIN nr. 59 din 4 februarie 2004privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Nr. 59 din 4 februarie 2004
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Nr. 3.175 din 5 februarie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 12 februarie 2004    Având în vedere prevederile Legii nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea programelor de formare profesională de calificare pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale/de pregătire profesională de către furnizorii de formare profesională care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) prezintă dovada că au cerut Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor asistenţă metodologică în vederea elaborării standardului ocupaţional pentru care solicită autorizarea; b) identifică competenţele profesionale care vor fi completate în suplimentul descriptiv al certificatului de calificare, prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, denumite în continuare norme metodologice.  +  Articolul 2 (1) Comisia de autorizare, după ce constată îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 1, procedează la evaluarea criteriilor de autorizare, conform Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul nr. 353/5.202/2003 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, denumită în continuare metodologie de autorizare, şi, după caz, acordă sau nu acordă autorizarea, cu condiţia elaborării şi aprobării de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor a standardului ocupaţional pentru ocupaţia pentru care a fost autorizat. (2) Standardul ocupaţional se elaborează în conformitate cu metodologia pusă la dispoziţie de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (3) Cu 30 de zile lucrătoare înainte de organizarea examenului de absolvire/certificare a primului program de formare profesională organizat şi autorizat în condiţiile prezentului ordin, furnizorul de formare profesională are obligaţia să depună spre aprobare la Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor proiectul de standard ocupaţional pentru ocupaţia pentru care a fost autorizat. (4) În cazul în care standardul ocupaţional depus nu este aprobat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor din motive imputabile furnizorului, comisia de autorizare nu aprobă organizarea examenului de absolvire/certificare şi procedează la retragerea autorizaţiei. (5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3) şi (4), furnizorul de formare profesională are obligaţia de a restitui taxele percepute de la beneficiarii programelor de formare profesională şi penalităţile stabilite în contractul de formare profesională încheiat conform normelor metodologice. (6) Aprobarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - în perioada de funcţionare a furnizorului de formare profesională cu autorizare, cu condiţia aprobării de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor a standardului ocupaţional elaborat pentru ocupaţia pentru care a fost autorizat - a standardelor de pregătire profesională pentru calificările în care se organizează programe de formare profesională, exonerează furnizorul de formare profesională de obligaţia de a mai elabora standarde ocupaţionale.  +  Articolul 3Furnizorii de formare profesională autorizaţi în condiţiile prezentului ordin au următoarele obligaţii faţă de beneficiarii programelor de formare: a) să precizeze în contractul de formare profesională, prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice, clauze speciale privind autorizarea în condiţiile prezentului ordin; b) să afişeze la loc vizibil un anunţ din care să reiasă că deţin autorizaţie, acordată cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor stabilite la art. 2, a căror nerespectare se sancţionează cu retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 4După aprobarea de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în condiţiile legii, a standardului ocupaţional elaborat de furnizorul de formare profesională, în condiţiile prezentului ordin, acesta este recunoscut ca standard naţional şi public, fiind obligatoriu pentru toţi furnizorii de formare profesională, în termen de maximum 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 5Furnizorii de formare profesională autorizaţi în condiţiile art. 2 au obligaţia de a-şi revizui programul de pregătire pentru a-l pune de acord cu standardul ocupaţional, în termen de 20 de zile de la data publicării acestuia pe site-ul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, şi de a înştiinţa în scris comisia de autorizare despre modificările pe care le-a suferit programul de pregătire, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6Prevederile prezentului ordin se completează cu prevederile metodologiei de autorizare.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Alexandru Athanasiu-------------------