ORDONANȚĂ nr. 24 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 285/2003, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se introduce cartea electronică de identitate.2. Articolul 2 se abrogă.3. Articolul 3^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Cărțile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2006.4. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Asigurarea cu echipamente și programe informatice a autorităților și instituțiilor publice se va realiza eșalonat, astfel:a) în municipiile reședință de județ, până la data de 31 iulie 2007;b) în celelalte municipii și orașe, până la data de 31 decembrie 2008;c) în comune, până la data de 31 decembrie 2009.5. Alineatul (1) al articolului 4^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Actualele cărți de identitate și buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilității lor.6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Instituțiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 5 sunt următoarele: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.(2) Ministerul Administrației și Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituțiile menționate la alin. (1).(3) Conținutul de date al cărții electronice de identitate, precum și libera circulație a acesteia vor fi supuse avizării instituției Avocatul Poporului de către Ministerul Administrației și Internelor.  +  Articolul IIÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, precum și forma și conținutul cărții electronice de identitate. (la 25-04-2004, Articolul II a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 aprilie 2004 )  +  Articolul IIIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 285/2003, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Adriana Țicău,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 29 ianuarie 2004.Nr. 24.--------