ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 17 iunie 1999 (*actualizată*)cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale(actualizată până la data de 5 iulie 2000*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 iunie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 iulie 2000, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 30 iunie 2000.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Bunurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, scoase din funcţiune potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi valorificate în starea fizica în care se afla sau ca materiale şi piese rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii lor, astfel: a) prin licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directa, organizate potrivit regulamentului elaborat de Ministerul Apărării Naţionale şi aprobat de Guvern;------------Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 30 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 5 iulie 2000. b) prin valorificare directa fără organizare de licitaţie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant accepta schimbarea bunului cu altul nou, cu aceiaşi parametri, sau în alte situaţii aprobate de ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General; c) prin transmitere fără plata la alte instituţii publice, în condiţiile legii.În sensul prezentei ordonanţe, prin sintagma bunuri scoase din funcţiune se înţelege mijloacele fixe scoase din funcţiune, mijloacele fixe atipice sau excedentare, chiar dacă sunt în stare de funcţionare, precum şi alte bunuri materiale în starea în care se afla, declasate sau casate.------------Alin. 2 al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 30 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 5 iulie 2000.  +  Articolul 2Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 vor fi reţinute integral de Ministerul Apărării Naţionale ca venituri extrabugetare şi vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital.  +  Articolul 3Regulamentul prevăzut la art. 1 lit. a) va fi supus spre aprobare Guvernului de către Ministerul Apărării Naţionale în termen de 15 zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Mircea Plangu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------