ORDONANŢA nr. 29 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice**)(actualizată până la data de 10 iunie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 iunie 2002 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 324 din 27 mai 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 324 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează recuperarea creanţelor statului provenite din executarea garanţiilor emise de stat pentru împrumuturile externe acordate agenţilor economici - societăţi comerciale - în scopul diminuării datoriei publice.  +  Articolul 2 (1) Pentru asigurarea celeritatii procesului de recuperare a sumelor plătite de stat ca urmare a executării garanţiilor emise pentru împrumuturile externe, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita în continuare AVAB, preia spre valorificare creanţele rezultate din convenţiile şi/sau acordurile de recuperare încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarii împrumuturilor. (2) Preluarea de către AVAB a creanţelor prevăzute la alin. (1) se face prin cesiune de creanţa, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Valorificarea creanţelor preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998privind valorificarea unor active bancare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 409/2001, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a se asigura, conform unei fundamentari prealabile elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, un grad cat mai înalt de recuperare a creanţelor statului preluate de la Ministerul Finanţelor Publice.---------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 324 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002. (4) Sumele blocate prin poprirea conturilor bancare, ca metoda de valorificare a creanţelor preluate la datoria publică, vor fi virate în contul AVAB în termen de doua zile de la primirea cererii acesteia.  +  Articolul 3 (1) Creanţele prevăzute la art. 2 alin. (1), cuprinzând sumele plătite de stat conform garanţiei pentru împrumuturile externe, dobânzile şi comisioanele aferente, precum şi penalizările şi majorările de întârziere datorate de beneficiarii împrumuturilor externe până la data cesiunii creanţei către AVAB, se preiau fără plata, la valoarea nominală a acestora. (2) Înregistrarea creanţelor preluate în condiţiile prezentei ordonanţe în evidentele contabile ale AVAB se face la valoarea nominală şi în structura monetara existenta în evidentele Ministerului Finanţelor Publice. Creanţele se consolideaza în dolari S.U.A. la data preluării, pe baza raportului leu/dolar S.U.A. la acea data.  +  Articolul 4 (1) Convenţiile şi/sau acordurile de recuperare încheiate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garanţia statului reprezintă titluri constatatoare ale creanţelor cesionate şi constituie de drept titluri executorii, a căror executare silită se va face fără efectuarea altor formalităţi. (2) Metodele utilizate pentru recuperarea creanţelor aferente obiectivelor pentru care nu s-a realizat rambursarea integrală se vor folosi astfel încât creditorii externi sa nu declare exigibilitatea anticipata a obligaţiilor contractuale rămase de achitat, cu excepţia situaţiilor reglementate prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 324 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Articolul 5 (1) Creanţele provenite din executarea garanţiilor de stat emise pentru împrumuturile externe, prevăzute la art. 3 alin. (1), existente în evidenţa contabilă a Ministerului Finanţelor Publice la data de 31 decembrie 2001, actualizate la data finalizarii contractelor de cesiune, vor fi cesionate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, urmând ca în termen de 90 de zile de la aceeaşi dată să se efectueze regularizarea contabila. (2) Creanţele rezultate din executarea, ulterioară cesiunii, a garanţiilor de stat emise pentru împrumuturile externe vor face obiectul unor acte adiţionale la contractele de cesiune de creanţa, ce se vor încheia în termen de 15 zile calculate de la data achitării sumelor scadente la extern de către Ministerul Finanţelor Publice.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 324 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Articolul 6Preluarea creanţelor de către AVAB nu afectează drepturile şi obligaţiile Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de garant, faţă de instituţiile creditoare şi faţă de beneficiarii împrumuturilor externe, stabilite prin Legea datoriei publice nr. 81/1999, cu excepţia celor aferente creanţei cesionate în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 7Sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în urma valorificării creanţelor preluate potrivit prezentei ordonanţe, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri şi se virează la fondul de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturile externe, în vederea reintregirii acestuia, în termen de 5 zile de la încasarea sumelor respective.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 324 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 iunie 2002.  +  Articolul 8Numărul de posturi prevăzut în structura organizatorică a AVAB se va suplimenta în mod corespunzător atribuţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor Publice şi AVAB vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuPreşedintele Autorităţiipentru Valorificarea ActivelorBancare,Ionel Blanculescu------------