LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind clauzele abuzive din contractele incheiate între comercianti şi consumatori(actualizata până la data de 15 decembrie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 10 noiembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 65 din 16 ianuarie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Orice contract incheiat între comercianti şi consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. (2) În caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului. (3) Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive în contractele incheiate cu consumatorii.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, prin consumator se înţelege orice persoană fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care incheie un contract în afara activităţii lor autorizate, profesionale sau comerciale. (2) În sensul prezentei legi, prin comerciant se înţelege orice persoană fizica sau juridica ce incheie un contract în cadrul unei activităţi autorizate, comerciale sau profesionale.--------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 65 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2002.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi bonurilor de comanda sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor şi altora asemenea care conţin stipulari sau referiri la condiţii generale prestabilite. (2) Clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte normative în vigoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.--------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 65 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2002.  +  Capitolul 2 Drepturile şi oblibaţiile părţilor contractante  +  Articolul 4 (1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva dacă, prin ea insasi sau împreună cu alte prevederi din contract, creeaza, în detrimentul consumatorului şi contrar cerințelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi oblibaţiile părţilor. (2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilita fără a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piaţa produsului sau serviciului respectiv. (3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. (4) Lista cuprinsa în anexa care face parte integrantă din prezenta lege reda, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.  +  Articolul 5 (1) În cazul contractelor standard preformulate comerciantul are obligaţia sa remita, la cerere, oricarei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de LEGEA nr. 65 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2002.  +  Articolul 6Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.  +  Articolul 7În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este indreptatit sa ceara rezilierea contractului, putand solicita, după caz, şi daune interese.  +  Capitolul 3 Organele abilitate pentru constatarea contraventiilor şi solutionarea litigiilor  +  Articolul 8Controlul respectarii dispoziţiilor prezentei legi se face de reprezentantii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum şi de specialisti autorizati ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competentelor.  +  Articolul 9Organele de control efectueaza verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau din oficiu.  +  Articolul 10Comerciantii au obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractele incheiate cu consumatorii.  +  Articolul 11Organele de control abilitate incheie procese-verbale prin care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificărilor facute, precum şi articolele din lege incalcate de comerciant.  +  Articolul 12Procesul-verbal se transmite, după caz, la judecatoria în a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta sau în a carei raza teritoriala contravenientul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul.  +  Articolul 13 (1) Instanţa, în cazul în care constata existenta clauzelor abuzive în contract, aplica sancţiunea contraventionala conform art. 15 şi dispune, sub sancţiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiinta, sau desfiintarea acelui contract, cu daune interese, după caz. (2) În caz contrar instanţa va anula procesul-verbal întocmit.  +  Articolul 14Consumatorii prejudiciati prin contracte incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătorești în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedura civila.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 15 (1) Constituie contraventie, în măsura în care fapta nu este savarsita în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerata infractiune, incalcarea interdicţiei stipulate la art. 1 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25-27.-------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de LEGEA nr. 65 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2002.  +  Capitolul 5 Dispozitii finale  +  Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeasi data orice dispozitii contrare se abroga.-------------NOTĂ:Art. 2 din LEGEA nr. 65 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2002 prevede:"În tot cuprinsul legii, termenii contract standard şi clauza standard se inlocuiesc cu sintagmele contract standard preformulat şi clauza standard preformulata."Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELECAMEREI DEPUTATILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA  +  AnexăLISTAcuprinzand clauzele considerate ca fiind abuziveSunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care: a) dau dreptul comerciantului de a modifica, în mod unilateral, clauzele contractuale, fără a avea un motiv specificat în contract şi acceptat de consumator prin semnarea acestuia; b) obliga consumatorul să se supuna unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunoştinţa la data semnarii contractului; c) obliga consumatorul să îşi indeplineasca oblibaţiile contractuale chiar şi în situaţiile în care comerciantul nu şi le-a indeplinit pe ale sale; d) dau dreptul comerciantului sa prelungească automat un contract incheiat pentru o perioadă determinata, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada limita la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficienta; e) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmeaza să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu; f) dau dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale; g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreteze clauzele contractuale; h) restrang sau anulează dreptul consumatorului sa pretindă despăgubiri în cazurile în care comerciantul nu îşi indeplineste oblibaţiile contractuale; i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari în cazul neindeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant; j) restrang sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, în cazurile în care:- comerciantul a modificat unilateral clauzele menţionate la lit. e);- comerciantul nu şi-a indeplinit oblibaţiile contractuale; k) exclud sau limiteaza raspunderea legala a comerciantului în cazul vatamarii sau decesului consumatorului ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor şi serviciilor; l) exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i în acelasi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj; m) permit în mod nejustificat impunerea unor restrictii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract; n) dau dreptul comerciantului sa transfere oblibaţiile contractuale unei terte persoane - agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi faţă de consumator; o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie către comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o asupra comerciantului; p) permit stabilirea pretului la livrare sau cresterea pretului la livrare, faţă de cel stabilit la incheierea contractului, în măsura în care nu se da dreptul consumatorului de a rezilia contractul când considera ca preţul este prea mare faţă de cel stabilit initial; r) permit comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de către acesta din urma, fără a prevedea existenta compensatiilor în suma echivalenta şi pentru consumator, în cazul neexecutarii contractului de către comerciant; s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul în mod unilateral, fără sa prevada acelasi drept şi pentru consumator; t) dau dreptul comerciantului sa inceteze contractul incheiat pentru o durată nedeterminata fără un anunt prealabil, cu excepţia unei motivatii pertinente, acceptata de consumator prin semnarea contractului.-----