ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 11 octombrie 1999 (*actualizata*)privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Naţionala pentru Locuinte(actualizata până la data de 27 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 13 octombrie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 243 din 16 mai 2001.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Locuintele cu finanţare prin credite acordate de Agentia Naţionala pentru Locuinte se pot realiza pe urmatoarele categorii de terenuri: a) terenuri proprietate publică sau privată a statului; b) terenuri proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c) terenuri aflate în proprietatea beneficiarilor de credite.-------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 243 din 16 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 2Identificarea şi delimitarea terenurilor prevăzute la art. 1 se fac prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, pe baza şi cu respectarea documentatiilor de urbanism legal aprobate.-------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 243 din 16 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 3 (1) Terenurile identificate şi delimitate potrivit art. 2 vor fi transmise în folosinţă gratuita a Agentiei Naţionale pentru Locuinte în termen de 15 zile de la data adoptarii hotărârii prevăzute la art. 2, pe întreaga durata a executiei locuintelor, prin: a) ordin al conducătorilor autorităţilor publice centrale care deţin terenul în administrare; b) hotărâri ale consiliilor locale, judetene, respectiv hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; c) act notarial. (2) Predarea-primirea efectiva a terenurilor se face prin convenţie incheiata între imputernicitii primarului şi cei ai Agentiei Naţionale pentru Locuinte. (3) Hotărârea consiliului local prin care au fost identificate şi delimitate terenurile, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) fac dovada detinerii legale a terenului de către Agentia Naţionala pentru Locuinte, pe baza lor putandu-se elibera certificatul de urbanism şi autorizatia de construire.-------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 243 din 16 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.  +  Articolul 3^1 (1) După finalizarea lucrărilor de construire şi predare a locuinţei către beneficiarii de credite acestia dobândesc un drept de folosinţă asupra terenului aferent, pe toata durata construcţiei. (2) În cazul terenurilor prevăzute la art. 1 lit. c) dreptul de folosinţă gratuita al Agentiei Naţionale pentru Locuinte inceteaza de drept la data predarii locuinţei. (3) Terenurile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se considera trecute în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale de la data predarii locuinţei. (4) Indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara este obligatorie şi gratuita pentru toate operaţiunile care se fac potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.--------------Art. 3^1 a fost introdus de LEGEA nr. 243 din 16 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,seful Departamentuluipentru Administratie Publică Locala,Vlad Roscap. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajarii teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat---------------