HOTĂRÂRE nr. 1.325 din 13 noiembrie 2003privind transmiterea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale în condiţiile legii, precum şi încadrarea acestui sector de drum în categoria funcţională a drumurilor naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 26 noiembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 9 alin. (2), al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12, 13 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (5) şi al art. 3 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea sectorului de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Patrimoniul Consiliului Judeţean Braşov se diminuează cu valoarea sectorului de drum transmis conform art. 1.  +  Articolul 3Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Braşov şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Sectorul de drum preluat conform art. 1 se încadrează în categoria funcţională a drumurilor naţionale şi va avea indicativul DN 1E, potrivit anexei.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 13 noiembrie 2003.Nr. 1.325.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa sectorului de drum care se transmite din domeniul public aljudeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşovîn domeniul public al statului şi în administrarea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederearealizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi DrumuriNaţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţionalîn domeniul administrării drumurilor naţionale şi care seîncadrează în categoria funcţională a drumurilor naţionale
      Denumirea sectorului de drumPoziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2002Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drumPersoana juridică la care se transmite sectorul de drumLungimea totală (km) şi poziţiile kilometriceIndicativul vechiIndicativul nou
      DJ 101H Braşov-Poiana Braşov-RâşnovNr. de inventar: 22 Cod de clasificare: 1.3.7.2Judeţul Braşov, din administrarea Consiliului Judeţean BraşovMinisterul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.22,100 Km 0+000- 22+100DJ 101HDN 1E
    ------------