ORDONANŢĂ nr. 23 din 30 ianuarie 1998 (*actualizata*)privind finantarea şi din alte surse decat bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat(actualizata până la data de 22 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 30 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 239 din 14 decembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 25 octombrie 2001; LEGEA nr. 174 din 10 aprilie 2002.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Sumele realizate de către Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat, în condiţiile art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, precum şi sumele încasate cu titlu de penalităţi pentru neachitarea în termen a contravalorii produselor livrate din rezervele de stat vor fi utilizate potrivit destinatiei stabilite prin lege, precum şi pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli: a) cheltuielile de transport care privesc miscarea stocurilor de produse din rezerva de stat şi chiriile pentru liniile de garare cai ferate; b) chiriile şi prestarile de servicii, stabilite de agentii economici prin negociere directa, pentru stocurile de produse din rezerva de stat pastrate în spatiile acestora, pe bază de contract de depozit-custodie; c) cheltuielile pentru remedierea avariilor la instalatiile tehnologice şi la spatiile de depozitare din unitatile teritoriale subordonate, datorate unor situaţii neprevazute sau de forta majoră, care prin efectul lor pun în pericol integritatea calitativa şi cantitativa a stocurilor de produse din rezerva de stat; d) cheltuielile pentru conservarea şi verificarea parametrilor de calitate a stocurilor de produse din rezerva de stat pe timpul pastrarii indelungate; e) cheltuielile de deplasare a personalului de specialitate în scopul receptionarii sau verificării integritatii calitative şi cantitative a stocurilor de produse din rezerva de stat; f) taxele judiciare pentru actiunile în justiţie formulate de Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat şi de unitatile teritoriale din subordine; g) onorariile cuvenite pentru serviciile executorilor judecătorești, prestate de acestia la cererea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi a unităţilor sale teritoriale, indiferent de obiectul executarii. (2) Sursele prevăzute la alin. (1) pentru acoperirea cheltuielilor de la lit. a)-g) se vor folosi în completarea sumelor alocate anual prin bugetul de stat.--------------Literele a)-e) ale alin. (1) al art. 1 au fost modificate de LEGEA nr. 239 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998.Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 239 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998.Litera g) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 25 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 5 noiembrie 2001.Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 25 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 5 noiembrie 2001.  +  Articolul 2 (1) Pagubele înregistrate la produsele din rezerva de stat ca efect al situaţiilor prevăzute a fi acoperite potrivit art. 1 lit. c), care nu se datorează culpei unei persoane, se scad din contabilitate cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (2) Metodologia de scadere va fi stabilita de către Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat prin norme proprii, care vor fi supuse aprobării Ministerului Finanţelor Publice.--------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 239 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998.  +  Articolul 3Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat poate conveni cu societăţile comerciale şi regiile autonome compensarea datoriilor acestora, nerambursate la scadenta şi a penalitatilor aferente, cu produse prevăzute în nomenclatorul rezervelor de stat, precum şi cu servicii de natura conservarii şi depozitarii produselor respective, prestate de debitori, achiziţionate în condiţiile legii.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de LEGEA nr. 239 din 14 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998.Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 25 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 5 noiembrie 2001.Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 174 din 10 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 4Între Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat şi societăţile comerciale sau regiile autonome plăţile se pot realiza şi prin utilizarea instrumentelor de plată garantate: a) cambie şi bilet la ordin, avalizate de o banca comerciala şi acceptate în prealabil de obligatul principal, conform Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările ulterioare; b) cec, certificat conform Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările ulterioare.--------------Art. 4 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 25 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 5 noiembrie 2001.  +  Articolul 5 (1) Diferentele valorice înregistrate ca urmare a restituirii unor produse de o calitate superioara celor imprumutate se suporta din disponibilul privind rezervele speciale al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat. (2) Taxa pe valoarea adăugată de plată, în cazurile de diminuare fără aprobare legala a cantităţilor de produse rezerva de stat pastrate în custodie, precum şi în cazurile de nerestituire a produselor imprumutate sau scoase la improspatare, va putea fi finanţată temporar din disponibilul privind rezervele speciale al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.--------------Art. 5 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 25 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 5 noiembrie 2001.--------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statAdministratia Naţionalaa Rezervelor de Stat,Constantin Dinca,secretar de stat-------