ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 decembrie 1998 (*actualizata*)privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc(actualizata până la data de 20 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 438 din 28 aprilie 1999; ORDINUL nr. 984 din 2 septembrie 1999; LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000; HOTĂRÂREA nr. 671 din 17 august 2000; LEGEA nr. 391 din 14 iunie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Agentii economici care organizeaza şi exploateaza activităţi de jocuri de noroc îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizatiei emise de Ministerul Finanţelor Publice, denumita licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.  +  Articolul 2Licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite în lei. Taxele sunt anuale, iar nivelul şi termenele de plată ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.Termenul de valabilitate a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc este de 12 luni de la data eliberarii acesteia.La eliberarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se prezinta, în copie, documentele care atesta plata taxelor de autorizare datorate bugetului de stat înainte de eliberarea licentei, plus rata aferenta primei luni.Aceste documente - vizate de organul fiscal teritorial în raza caruia îşi are sediul social agentul economic, organizator al jocurilor de noroc, în cauza - rămân la Ministerul Finanţelor Publice - directia emitenta a licentei.Neprezentarea acestor documente în termen de 30 de zile de la data aprobării cererii de autorizare a agentului economic organizator de jocuri de noroc atrage anularea aprobării.--------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 3Neplata unei rate lunare, reprezentand taxa de autorizare, la termenul prevăzut în anexa nr. 1, atrage suspendarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioadă de mai mult de doua luni conduce la anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.Neplata sau plata cu o intarziere de mai mult de 31 de zile lucratoare a oricăror obligaţii fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum şi la bugetele locale, de către agentii economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.Ridicarea sanctiunii de suspendare a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se face pe baza certificării de către organul fiscal teritorial a platii ratelor lunare restante, precum şi a majorarilor de intarziere aferente.După suspendarea sau după anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum şi după încetarea activităţii de jocuri de noroc, sub orice formă, agentii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati în continuare la plata ratelor lunare aferente diferenţei dintre taxa de autorizare anuală şi ratele deja platite, la termenele prevăzute în anexa nr. 1, până la expirarea perioadei pentru care au fost autorizati.Trimestrial, până la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, agentii economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obligaţia transmiterii situaţiei privind principalii indicatori economico-financiari realizati, cumulat de la inceputul anului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, la Ministerul Finanţelor Publice - directia emitenta a licentei.--------------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.Art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 4Taxele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităţilor de jocuri de noroc poate fi actualizat semestrial, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, în functie de evolutia cursului de schimb al leului faţă de euro, comunicat de Banca Naţionala a României.--------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 6Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. i se incredinteaza, în calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic şi instant lottery.Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. poate organiza şi exploata jocuri de noroc, altele decat cele prevăzute la alin. 1.Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. poate organiza şi exploata, în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decat cele prevăzute la alin. 1 şi 2, numai pe bază de licenţă obtinuta în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. beneficiaza de licenţă pentru jocurile de noroc desfăşurate în condiţiile alin. 1 şi 2, prin efectul prezentei ordonante.--------------Art. 6 a fost modificat prin inlocuirea sintagmei Regia Autonoma "Loteria Naţionala" cu sintagma Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 391 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 7 (1) Controlul respectarii regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Controlul tehnic al masinilor, instalaţiilor, dispozitivelor şi meselor de jocuri de noroc se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală, în baza prevederilor unor norme tehnice de verificare. Costul activităţilor de control tehnic va fi suportat de agentii economici organizatori de jocuri de noroc, beneficiari.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 8Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta sau a condiţiilor prevăzute în licenta atrage raspunderea administrativa sau penala, după caz.-------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.  +  Articolul 9 (1) Desfăşurarea fără licenta a oricareia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. (2) Bunurile şi valorile care au servit la savarsirea sau care rezultă din exercitarea activităţilor ilicite prevăzute la alin. (1) se confisca. (3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. 5 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost introdus de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de LEGEA nr. 391 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 10 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999. (2) Agentii economici autorizati până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor conforma prevederilor acesteia. Taxele datorate de către acestia pentru anul calendaristic în derulare reprezinta diferenţa dintre taxele stabilite prin anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi sumele achitate anterior aplicarii acesteia. (3) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul va stabili prin hotărâre condiţiile şi normele privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, iar nerespectarea acestora atrage după sine raspunderea administrativa şi poate conduce la suspendarea ori la anularea licentei.--------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.  +  Articolul 11La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi intarirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobata prin Legea nr. 87/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, precum şi prevederile referitoare la taxele pentru jocurile de noroc, cuprinse la art. 25, art. 27, art. 30-33 şi la art. 36 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997*) privind regimul accizelor şi altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 196/1998**), cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 166 din 9 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999.*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 31 ianuarie 2000.**) Legea nr. 196/1998 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 31 ianuarie 2000.---------------NOTĂ:LEGEA nr. 391 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002 prevede:"În cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Finanţelor se inlocuieste cu denumirea Ministerul Finanţelor Publice."A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1TAXELE ANUALE DE AUTORIZAREpentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc1. Pentru fiecare masina mecanica sau electronică cu castiguri:- 16.695.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 5.460.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 11.235.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare.2. Pentru fiecare masa de joc de noroc din cazinou: a) în municipiul Bucureşti:- masa tip ruleta- 991.244.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 57.248.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 933.996.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 668.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 44.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 624.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare; b) în provincie:- masa tip ruleta- 532.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 31.300.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 500.700.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 334.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 22.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 312.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare.3. Pentru o sala de joc de tip "bingo", "keno" şi altele asemenea:- 208.700.000 lei - taxa anuală de autorizare, care se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare; şi- 7% din valoarea nominala a cartoanelor achiziţionate de la Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala", care se achită în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.4. Pentru alte tipuri de jocuri:- 5% din încasările estimate, dar nu mai puţin de 104.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic, pentru pariuri sportive;- 15% din încasările anuale estimate la data avizarii, dar nu mai puţin de 334.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic pentru: pronosticuri, loterii, tombole, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie, precum şi alte tipuri de jocuri de noroc stabilite prin hotărâre a Guvernului;- 18% din încasările anuale estimate la data avizarii, dar nu mai puţin de 532.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic organizator de jocuri de noroc transmise prin retelele de televiziune sau prin alte mijloace de transmisie asimilate.În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depasesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizarii, taxa anuală de autorizare datorata se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale stabilite asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare, pentru tipurile de jocuri de noroc definite în alineatele precedente.Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima luna în care se înregistrează depăşirea incasarilor estimate.Diferenţa dintre taxa datorata pentru încasările efective cumulate şi taxa plătită de la inceputul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va vira până la data de 25 a lunii urmatoare.----------------Anexa 1 a fost modificata de ORDINUL nr. 438 din 28 aprilie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999.Anexa 1 a fost modificata de ORDINUL nr. 984 din 2 septembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 1 octombrie 1999.Anexa 1 a fost modificata de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.Anexa 1 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 671 din 17 august 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 august 2000.  +  Anexa 2 Societatea comerciala ........................... Numărul de inmatriculare la oficiului registrului comerţului ...................................... Codul fiscal .................................... Sediul ..........................................                               SITUAŢIA          principalilor indicatori economico-financiari aferenti                    activităţii de jocuri de noroc                    pe perioada .................. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                      Altele                                                                     (pariuri                     Masini Bingo Bingo sportive,                     electro- în tele- Cazi- tombole                     nice sala vizat nouri etc.)                   ─────────── ────────── ────────── ────────── ──────────                   tri- tri- tri- tri- tri- Nr. Indicatori mes- cumu- mes- cumu- mes- cumu- mes- cumu- mes- cumu- crt. trial lat trial lat trial lat trial lat trial lat ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Încasări     totale II. Cheltuieli     totale,     din care:  1. Cheltuieli     cu premii  2. Costul     biletelor  3. Taxa de     autorizare  4. Cheltuieli     cu spatiul     de joc  5. Cheltuieli     pentru     difuzare  6. Alte     cheltuieliIII. Profit brut IV. Impozit     pe profit  V. Profitul net VI. Nr. de masini     sau posturi     de ruleta/     sali bingo/     mese cazinou     etc. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Datele corespund cu cele inscrise în balanta de verificare.                                                    Director general,                                                   ...................I. Încasări totale - rulajul contului de venituri din activitatea de jocuri de noroc.II. Cheltuieli totale - cheltuielile înregistrate aferente jocului de noroc.1. Cheltuieli cu premiile - cheltuielile cu premiile acordate jucatorilor la jocurile de noroc la care se înregistrează aceste cheltuieli în contabilitate.2. Costul biletelor - cheltuielile înregistrate cu valoarea biletelor achiziţionate.3. Taxa de autorizare - cheltuielile înregistrate aferente taxelor de autorizare platite bugetului de stat.4. Cheltuieli cu spatiul de joc - cheltuielile înregistrate pentru salile în care se desfăşoară activităţile de jocuri de noroc.5. Cheltuieli pentru difuzare - cheltuielile înregistrate pentru difuzarea prin televiziune sau prin alte mijloace de telecomunicatie a jocurilor de noroc.6. Alte cheltuieli - cheltuieli înregistrate, aferente desfăşurării jocurilor - detaliere pe elemente de cheltuiala.III. Profit brut - profitul aferent activităţii de jocuri de noroc.--------------Anexa 2 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.-----------