LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (**republicată**) (*actualizata*)privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnatiuni din România în societate bancara pe acţiuni(actualizata până la data de 18 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 26 ianuarie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 66 din 3 iulie 1996; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 mai 2002; LEGEA nr. 589 din 29 octombrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 27 noiembrie 2002; LEGEA nr. 204 din 16 mai 2003.**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 250 din 30 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 66 din 3 iulie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996 şi a mai fost modificata prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85 din 23 decembrie 1997*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997 (aprobata şi modificata prin Legea nr. 246 din 21 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998).---------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85 din 23 decembrie 1997 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999.  +  Articolul 1 (1) Casa de Economii şi Consemnatiuni, denumita prescurtat C.E.C., persoana juridica română de drept privat, se reorganizeaza în societate bancara pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. (2) Sediul central al Casei de Economii şi Consemnatiuni este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 13. (3) Durata de functionare a Casei de Economii şi Consemnatiuni este nelimitata. (4) Capitalul social al Casei de Economii şi Consemnatiuni este de 220.000 milioane lei. Modificarea capitalului social se face potrivit legii. (5) Casa de Economii şi Consemnatiuni poate înfiinţa, ca unităţi subordonate, sucursale şi agentii proprii sau mandatare, fără personalitate juridica, în tara şi în strainatate.  +  Articolul 2 (1) Casa de Economii de Consemnatiuni C.E.C. - S.A. atrage, păstrează şi fructifica economiile banesti în lei şi în valută ale persoanelor fizice, disponibilitatile banesti în lei şi în valută ale persoanelor juridice, efectueaza plati, schimb valutar şi primeste sume spre consemnare. (2) Casa de Economii şi Consemnatiuni C.E.C. - S.A. poate desfăşura activităţile permise băncilor, în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu autorizarea prealabila a Băncii Naţionale a României. (3) Casa de Economii şi Consemnatiuni C.E.C. - S.A. poate să acorde credite în lei şi în valută şi să îşi asume angajamente în numele persoanelor fizice, persoanelor juridice care intrunesc cumulativ condiţiile de numar de personal şi cifra de afaceri stabilite, potrivit legii, pentru intreprinderile mici şi mijlocii, precum şi în numele administraţiei publice centrale şi locale.-------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 4 iunie 2002.Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 589 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002.  +  Articolul 3Cerinţele impuse de dezvoltarea unei politici prudentiale specifice cu privire la garantarea imprumuturilor acordate populatiei, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a altor împrumuturi se stabilesc de către Consiliul de administratie al Casei de Economii şi Consemnatiuni, în conformitate cu reglementarile prudentiale cuprinse în legea bancara şi în normele Băncii Naţionale a României emise în aplicarea acestei legi.  +  Articolul 4 (1) Sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii şi Consemnatiuni C.E.C. - S.A. cu orice titlu, precum şi dobanzile şi câştigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la cererea titularilor sau a reprezentantilor legali ai acestora. Drepturile de creanta asupra sumelor depuse, dobanzilor şi castigurilor sunt imprescriptibile. (2) Pentru operaţiunile efectuate Casa de Economii şi Consemnatiuni percepe taxe sau comisioane, în condiţiile stabilite de consiliul de administratie.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 589 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002.  +  Articolul 5În activitatea sa Casa de Economii şi Consemnatiuni se supune reglementarilor cuprinse în legea bancara, precum şi celor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plati, de asigurare a prudentei bancare şi este subiect al supravegherii prudentiale a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 6 (1) Operaţiunile efectuate de Casa de Economii şi Consemnatiuni, numele depunatorilor şi al titularilor depunerilor, sumele depuse şi orice alte date în legătură cu operaţiunile efectuate pe numele acestora sunt confidentiale. (2) Date informative privind numele titularilor, depunatorilor, sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se dau numai titularilor sau reprezentantilor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în miscare actiunea penala împotriva titularului, la cererea scrisa a procurorului sau a instanţei judecătorești. (3) Masurile de indisponibilizare şi de executare a sumelor depuse se vor lua în condiţiile legii.  +  Articolul 7Contractele de credit incheiate de Casa de Economii şi Consemnatiuni, în calitate de creditor, sunt titluri executorii.  +  Articolul 8Sunt scutite de taxe de timbru şi orice alte taxe: a) depunerile de economii, precum şi dobanzile acordate persoanelor fizice de către Casa de Economii şi Consemnatiuni C.E.C. - S.A.; b) sumele reprezentand depunerile trecute pe numele mostenitorilor; c) actiunile judiciare sau arbitrale, precum şi orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii şi Consemnatiuni C.E.C. - S.A.--------------Litera a) a art. 8 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 66 din 3 iulie 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai 1999.Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 589 din 29 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002.  +  Articolul 9Denumirile "Casa de Economii şi Consemnatiuni", "C.E.C.", "libret de economii" şi "obligaţiuni C.E.C. cu castiguri" se folosesc exclusiv de către Casa de Economii şi Consemnatiuni.  +  Articolul 10 (1) Casa de Economii şi Consemnatiuni este condusa de un consiliu de administratie, format din 11 membri numiti pe o perioadă de 4 ani. (2) Conducerea executiva a Casei de Economii şi Consemnatiuni este asigurata de un presedinte şi 4 vicepresedinti, numiti de primul-ministru, în condiţiile prevăzute de legislatia bancara. (3) Preşedintele şi vicepresedintii fac parte de drept din consiliul de administratie. Ceilalti 6 membri ai consiliului de administratie sunt numiti de ministrul finanţelor publice, în condiţiile prevăzute de legislatia bancara. (4) Preşedintele Casei de Economii şi Consemnatiuni indeplineste şi functia de presedinte al consiliului de administratie.---------------Alin. (2) şi (3) ale art. 10 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002.Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 204 din 16 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.  +  Articolul 11Modul de organizare şi de functionare a Casei de Economii şi Consemnatiuni se stabileste prin statutul propriu, elaborat de consiliul de administratie şi aprobat de Guvern*).  +  Articolul 12Decretul nr. 371 din 16 august 1958 privind organizarea şi functionarea Casei de Economii şi Consemnatiuni a Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 19 august 1958, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.------------------------*) Statutul Casei de Economii şi Consemnatiuni a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 888 din 1 octombrie 1996**), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, şi a fost modificat prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.**) Hotărârea Guvernului nr. 888 din 1 octombrie 1996 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 1.602 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnatiuni C.E.C. - S.A. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 29 ianuarie 2003 modificata şi completata de HOTĂRÂREA nr. 553 din 21 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.--------------