NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 (**republicată**) (*actualizată*)privind autorizarea băncilor(actualizată până la data de 12 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de NORMA nr. 3 din 5 martie 2003.**) Republicate în temeiul art. V din Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 26 aprilie 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999 şi au mai fost modificate prin Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 28 aprilie 1999 şi prin Normele Băncii Naţionale a României nr. 10/1999 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatia prevăzută la art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998**).De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) act constitutiv - contractul şi statutul ori înscrisul unic purtând aceasta denumire, pe baza căruia se constituie banca; b) bilanţ contabil - bilanţul, contul de profit şi pierderi, anexele şi raportul de gestiune.-------------**) Legea bancară nr. 58/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998 şi a fost modificată prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 246/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000 (aprobată prin Legea nr. 437/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 20 iulie 2001);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 137/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 357/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002);- Legea nr. 414/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002.  +  Capitolul 2 Autorizarea băncilor  +  Secţiunea I Dispoziţii comune  +  Articolul 2Băncile, persoane juridice române, şi sucursalele băncilor străine pot funcţiona pe teritoriul României numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României.Filialele unor persoane juridice române sau străine, care se constituie ca bănci pe teritoriul României, sunt bănci persoane juridice române şi au regimul juridic al acestora.  +  Articolul 3Procesul de autorizare a băncilor de către Banca Naţionala a României cuprinde doua etape: a) aprobarea constituirii băncii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată*) şi ale Legii nr. 58/1998; b) autorizarea funcţionarii băncii.--------------*) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.  +  Articolul 4În termen de cel mult 4 luni de la primirea unei cereri de autorizare, Banca Naţionala a României va aproba constituirea unei bănci sau va respinge cererea şi va comunică în scris solicitantului hotărârea luată, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.Aprobarea constituirii băncii nu garantează obţinerea autorizaţiei de funcţionare, aceasta indicând doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea băncii conform modalităţilor prevăzute în documentaţia prezentată şi dispoziţiilor legale.  +  Articolul 5În termen de doua luni de la comunicarea aprobării de constituire, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atesta constituirea legală a băncii, conform secţiunilor II şi III din prezentul capitol. În cazul băncilor care se constituie pe calea subscripţiei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.În termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. 1 Banca Naţionala a României va decide cu privire la autorizarea funcţionarii băncii şi, după caz, va elibera autorizaţia de funcţionare, însoţită de aprobările pentru actionarii semnificativi ai băncii - persoana sau grup de persoane - şi pentru persoanele desemnate în calitate de conducător, administrator şi auditor independent, sau va comunică în scris decizia sa privind respingerea cererii, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.Apariţia unor modificări faţă de proiectul iniţial va determina o noua evaluare din partea Băncii Naţionale a României, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme.  +  Articolul 6În fiecare etapa a procesului de autorizare este necesar ca dosarul prezentat în susţinerea cererii de autorizare sa cuprindă toate documentele şi informaţiile prevăzute în secţiunile II şi III din prezentul capitol şi ca instrumentarea acestora să se fi putut încheia cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, pe a carei ordine de zi urmează a fi înscris.În aplicarea prevederilor alin. 1 toate actele înregistrate la Banca Naţionala a României începând cu ziua care preceda intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Naţionala a României trebuie să se pronunţe, conform art. 4 alin. 1 şi art. 5 alin. 2 din prezentele norme, vor fi restituite titularilor cererilor, fără a fi luate în considerare la analizarea acestora.  +  Articolul 7Banca va putea desfăşura activităţi bancare începând cu data eliberării autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţionala a României.În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare banca va notifica acest lucru Băncii Naţionale a României. Notificarea va cuprinde menţionarea operaţiunilor cu care banca şi-a început activitatea şi va fi însoţită de reglementările interne privind desfăşurarea respectivelor operaţiuni.Pe măsura extinderii activităţii cu efectuarea altor operaţiuni bancare, în limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Băncii Naţionale a României reglementările interne corespunzătoare.  +  Articolul 8Prevederile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul sucursalelor băncilor străine.  +  Secţiunea II Băncile, persoane juridice române  +  Articolul 9În conformitate cu Legea nr. 58/1998, băncile, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate comercială pe acţiuni, în baza aprobării Băncii Naţionale a României.Societăţile comerciale pe acţiuni se pot constitui prin subscrierea integrală şi simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică.Capitalul social al băncii trebuie să fie subscris cel puţin la nivelul capitalului minim stabilit de Banca Naţionala a României şi fiecare acţionar va vărsa integral şi în forma bănească valoarea acţiunilor subscrise până la momentul constituirii.  +  Articolul 10Denumirea unei bănci trebuie astfel stabilită încât sa nu fie de natura sa producă confuzie cu denumirea altei bănci autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României.Denumirea băncii trebuie să fie în limba română, cu excepţia cazului în care banca este o filiala a unei persoane juridice străine.  +  Articolul 11Spaţiul destinat sa constituie sediul social al unei bănci nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe şi trebuie să corespundă, ca suprafaţa, condiţii de securitate şi dotări, activităţilor propuse a fi desfăşurate.  +  Articolul 12Obiectul de activitate al unei bănci va fi stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 58/1998.În obiectul de activitate nu vor fi incluse activităţile pe care, potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. 1, băncile nu le pot efectua în mod direct şi nici activităţile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o banca se constituie şi funcţionează.  +  Articolul 13Organizarea şi conducerea băncii trebuie să corespundă cerinţelor legii şi unei practici bancare prudente şi sanatoase. În acest sens banca va fi organizată astfel încât: a) să fie create premisele pentru realizarea obiectivelor propuse; b) să fie respectate prevederile legale cu privire la constituirea comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor şi pasivelor şi a comitetului de credite; c) toţi conducătorii băncii să fie implicaţi în coordonarea activităţilor curente care presupun asumarea de către banca a riscurilor specifice.În sensul celor prevăzute la lit. c), în componenta fiecăruia dintre comitetele menţionate la lit. b) se va regasi cel puţin un conducător, altul decât cel desemnat sa coordoneze structurile organizatorice implicate în activităţile care fac obiectul analizei şi deciziilor care se iau în aceste comitete.  +  Articolul 14Nu pot deţine calitatea de fondator, acţionar, conducător, administrator ori cenzor, persoanele nominalizate în anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159/2001**) pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism şi în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanţa.Prevederile alin. 1 se aplică şi în cazul fondatorilor şi acţionarilor, persoane juridice, la care unul sau mai mulţi dintre actionarii sau administratorii acestora sunt persoane nominalizate în listele prevăzute la alin. 1.------------**) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001 şi a fost aprobată prin Legea nr. 466/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 15Interdicţia prevăzută la art. 14 alin. 1 se aplică şi în cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, spalare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natura sa conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase şi prudente a băncii.  +  Articolul 16Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau acţionar semnificativ trebuie să fie în funcţiune de cel puţin 3 ani.În cazul constituirii băncii pe calea subscripţiei publice, fondatorii au obligaţia de a participa la capitalul social al băncii, per total, cu cel puţin 30%.  +  Articolul 17Calitatea fondatorilor şi acţionarilor semnificativi trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de lege şi de prezentele norme.La evaluarea acestor persoane se va urmări ca, pe lângă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, acestea sa dispună de o situaţie financiară care să le permită onorarea obligaţiilor lor patrimoniale şi care să asigure premisele pentru susţinerea financiară a băncii în cazul în care situaţia acesteia se deteriorează.Sumele destinate participării la capitalul social al băncii trebuie să provină din surse proprii şi sa nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice sau juridice.Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de acţionar semnificativ trebuie să fi înregistrat în ultimii 3 ani de activitate un activ net pozitiv şi sa dispună, potrivit ultimei situaţii financiar-contabile - bilanţ contabil sau, după caz, balanţa de verificare -, de un activ net de cel puţin 5 ori mai mare decât nivelul participatiei subscrise la capitalul social al băncii şi de un nivel al lichiditatilor - numerar şi disponibilitati în conturi - cel puţin la nivelul participatiei.Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de acţionar semnificativ trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii altor obligaţii patrimoniale, care să acopere nivelul participatiei subscrise la capitalul social al băncii şi care să aibă caracter de continuitate.  +  Articolul 18La evaluarea fondatorilor şi acţionarilor semnificativi vor fi luate în considerare informaţii legate de reputaţia şi de activitatea acestor persoane, inclusiv cele rezultând din calitatea de acţionar, conducător sau administrator al unei bănci, deţinută anterior, precum şi orice alte circumstanţe de natura sa conducă la concluzia că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, pentru cauze cum ar fi: a) nu se poate stabili provenienţă fondurilor ce vor fi utilizate pentru obţinerea participatiei la capitalul social al băncii sau justificarea prezentată nu este suficienta pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de prezentele norme; b) din informaţiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activităţii desfăşurate de acestea şi - în cazul persoanelor juridice - identitatea persoanelor care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente; c) informaţiile disponibile referitoare la activitatea, tranzacţiile desfăşurate ori la influenţa de orice natura - politica, economică, familială, personală -, la care sunt supuse persoanele respective, conduc la concluzia ca exista posibilitatea ca banca sa nu îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legii şi cu cerinţele unei practici bancare prudente şi sanatoase; d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut în ultimii 10 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancţiuni sau interdicţii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri.  +  Articolul 19Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, la care statul deţine o participaţie de cel puţin 10%, pot participa la capitalul social al unei bănci, persoana juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:- regia autonomă sau societatea comercială sa nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de subvenţii de la bugetul de stat şi sa nu se fi prevăzut pentru anul în curs ca sa beneficieze de acestea. În acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finanţelor Publice, din care să rezulte ca regia autonomă sau societatea comercială îndeplineşte aceasta condiţie;- participaţia la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acesta;- ponderea totală a participatiilor regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale cu capital de stat, la care statul deţine o participaţie de cel puţin 10%, sa nu depăşească 10% din capitalul social al băncii respective.  +  Articolul 20Fondurile de investiţii, fondurile cu capital de risc ori alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, asociaţiile, fundaţiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala şi orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acţionar semnificativ la capitalul social al unei bănci.Interdicţia prevăzută la alin. 1 se aplică şi în cazul: a) persoanelor juridice ori altor entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea întocmirii situaţiilor contabile, ţinerii registrelor comerciale şi/sau permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor şi administratorilor; b) persoanelor care justifica sursa fondurilor prin venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdictiile prevăzute la lit. a).  +  Articolul 21Calitatea conducătorilor băncii trebuie să fie adecvată funcţiei pentru care au fost desemnaţi. Aceste persoane trebuie să aibă o buna reputaţie şi sa îndeplinească condiţiile prevăzute de lege şi cerinţele specifice cuprinse în prezentele norme.Persoanele care probează îndeplinirea condiţiei de studii cu diplome obţinute în străinătate vor prezenta un document eliberat de autorităţile române competente, care să ateste recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii respective.Pentru îndeplinirea condiţiei privind experienta profesională în domeniul financiar-bancar persoanele propuse în calitate de conducător trebuie să fi lucrat cel puţin 7 ani în una sau mai multe dintre entitatile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme, din care cel puţin 5 ani sa fi exercitat responsabilităţi decurgând din: a) ocuparea unui post de conducere (cel puţin şef serviciu sau echivalent) într-o banca, în Banca Naţionala a României, Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Curtea de Conturi sau în instituţii similare din străinătate, post care prin natura responsabilităţilor implica atribuţii de coordonare şi conducere a unui compartiment a cărui activitate este relevanta pentru instituţia respectiva; b) asigurarea conducerii efective a unei societăţi care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital, a unei societăţi de leasing financiar sau a unei societăţi de asigurare-reasigurare; c) desfăşurarea unei activităţi, cel puţin la nivel de consilier (expert), într-o instituţie financiar-bancară internationala, într-un domeniu relevant al activităţii acesteia.Persoanele aflate în situaţia menţionată la lit. b) trebuie să fi exercitat cel puţin 3 ani una dintre responsabilităţile prevăzute la lit. a) sau c).Perioada în care persoana a exercitat concomitent mai multe dintre responsabilităţile menţionate în acest articol se ia în considerare o singură dată.  +  Articolul 22Deosebit de îndeplinirea condiţiilor de calificare şi experienta profesională prevăzute de lege, evaluarea unei persoane se va face în fiecare caz, luându-se în considerare circumstanţe şi informaţii legate de activitatea, experienta şi reputaţia persoanei în cauza, inclusiv cele rezultând din calitatea de acţionar, conducător, administrator, cenzor sau auditor independent al unei bănci, deţinută anterior, precum şi orice ale situaţii relevante, cum ar fi: a) persoana respectiva s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate, a fost sancţionată sau i s-a refuzat ori i s-a retras o autorizaţie de către o asemenea autoritate sau s-a aflat în alta situaţie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii băncii la care persoana în cauza este propusă în calitate de conducător; b) persoana a exercitat fără aprobarea autorităţii competente o funcţie pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări; c) în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, persoana juridică română sau sucursala a unei bănci străine, persoana nu şi-a asumat responsabilităţile decurgând din aceasta calitate, deciziile privind administrarea băncii/sucursalei fiind luate de acţionari, sau a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale sau de grup, în detrimentul intereselor băncii/sucursalei respective; d) o banca a înregistrat o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenta sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea de supraveghere, ca urmare a activităţii desfăşurate în perioada în care persoana a avut calitatea de conducător sau de membru în consiliul de administraţie al băncii în cauza; e) entitatile în conducerea sau administrarea cărora persoana respectiva a exercitat responsabilităţi ori la care este sau a fost acţionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar, au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o asemenea autoritate ori aceasta le-a refuzat sau le-a retras o autorizaţie în domeniul financiar-bancar; f) persoana face obiectul unor proceduri penale sau administrative, aflate în curs de desfăşurare, pentru cauze care au relevanta asupra calităţilor necesare unui conducător de banca.La evaluarea conducătorilor propuşi se va avea în vedere şi dacă fundamentarea obiectivelor propuse, modalităţile de realizare şi rezultatele preconizate prin studiul de fezabilitate prezentat şi insusit de aceştia au la baza o abordare competenţa şi realista.  +  Articolul 23Nu vor putea fi numite în calitate de conducător al unei bănci persoanele cărora, printr-o dispoziţie legală, o hotărâre judecătorească ori o decizie administrativă, le este interzis sa conducă o instituţie financiar-bancară sau care se afla în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 24 (1) Persoanele propuse în calitate de administrator, cenzor şi auditor independent trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de lege şi sa nu se afle în vreo situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare. (2) La evaluarea persoanelor propuse în calitate de administrator se vor avea în vedere criteriile prevăzute la art. 22 alin. 1 şi art. 23 pentru conducătorii unei bănci. (3) Pentru îndeplinirea condiţiei de experienta în domeniul financiar-bancar persoanele propuse în calitate de administrator, altele decât conducătorii băncii, trebuie să fi lucrat cel puţin 3 ani în una sau mai multe dintre entitatile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme, într-un compartiment a cărui activitate este relevanta pentru specificul entitatii respective sau sa fi asigurat conducerea efectivă a unei astfel de entităţi. (4) La evaluarea experienţei persoanelor prevăzute la alin. 3 va putea fi luată în considerare şi perioada în care aceste persoane au desfăşurat, coordonat sau administrat activităţi care prin natura lor se circumscriu sferei financiar-bancare sau care corespund specificului şi volumului activităţii băncii ori segmentului de piaţa spre care aceasta este orientata, dacă experienta astfel acumulată este considerată relevanta de către Banca Naţionala a României.------------Alin. (4) al art. 24 a fost introdus de NORMA nr. 3 din 5 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2003.  +  Articolul 25Formalităţile prevăzute la art. 5, 9, 17, 35 şi 39 din Legea nr. 31/1990, republicată, vor fi îndeplinite numai după obţinerea de la Banca Naţionala a României a aprobării de constituire a băncii.  +  Articolul 26În vederea obţinerii aprobării de constituire, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României următoarea documentaţie: a) cererea de autorizare (anexa nr. 1); b) procura autentică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Banca Naţionala a României pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax); c) proiectul actului constitutiv; d) repartiţia acţiunilor şi a drepturilor de vot pentru fondatori; e) chestionarul (anexa nr. 2) completat şi semnat de fondatori.În plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:- extras din registrul comerţului ori din alt registru public din ţara de origine sau orice alt document oficial echivalent, care să ateste cel puţin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal sa reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate;- o prezentare a persoanei juridice, sub semnatura împuternicitului legal, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv reţeaua de unităţi teritoriale, filialele deţinute în ţara de origine şi în străinătate, activitatea desfăşurată, structura actionariatului, inclusiv identitatea persoanelor care deţin controlul direct sau indirect asupra acesteia;- ultimele trei bilanţuri contabile auditate, care să ateste ca persoana juridică a desfăşurat activitate în această perioadă, şi cele mai recente situaţii financiar-contabile ale fondatorului şi, după caz, ale societăţii a carei filiala este fondatorul;- la solicitarea Băncii Naţionale a României, curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, pentru membrii consiliului de administraţie şi/sau pentru persoanele care asigura conducerea activităţii curente a fondatorului.Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:- curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată în prezent şi în ultimii 10 ani, inclusiv numele angajatorului, natura activităţii desfăşurate, poziţia deţinută şi alte informaţii relevante legate de activitatea acestuia, şi în care să se indice entitatile în care persoana fizica deţine în prezent sau a deţinut în ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administraţie sau o poziţie echivalenta;- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;- declaraţie de venit întocmită în conformitate cu legislaţia din ţara de origine, vizata de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislaţiei din ţara respectiva; în cazul în care legislaţia din ţara de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt şi se va completa declaraţia prevăzută în anexa nr. 3;- în cazul unei participatii mai mari decât echivalentul în lei a 10.000 euro, ultimul bilanţ al societăţilor la care persoana fizica este asociat/acţionar şi orice alte documente considerate relevante pentru justificarea corespunzătoare a sursei declarate a fondurilor;- declaraţie privind natura şi cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentaţiei, faţă de alte persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv faţă de autorităţi publice centrale şi/sau locale; f) studiul de fezabilitate, insusit de conducătorii propuşi ai băncii, care să descrie obiectivele, politicile şi strategiile băncii şi care să cuprindă:- estimari ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierderi pentru următorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice în materie emise de Banca Naţionala a României;- descrierea clientelei, a produselor şi serviciilor oferite şi a segmentului de piaţa pe care banca intenţionează sa desfăşoare activitatea;- sursele de finanţare, structura activelor, strategia de investiţii, inclusiv dezvoltarea reţelei de unităţi teritoriale;- descrierea politicilor în domeniul fondurilor proprii, gestiunii riscului de lichiditate, concentrarii riscului, operaţiunilor de creditare etc.;- proiectul structurii organizatorice şi de conducere a activităţii, care să cuprindă atribuţiile fiecărui compartiment, cu precizarea numărului şi repartiţiei personalului pe funcţii, componenta comitetului de risc, a comitetului de administrare a activelor şi pasivelor şi a comitetului de credite, repartizarea responsabilităţilor între conducătorii băncii, aceste comitete şi consiliul de administraţie, organizarea şi gestiunea sistemului informaţional, inclusiv sistemele de securitate;- descrierea sistemului de control intern, care va cuprinde metodele şi mijloacele de monitorizare şi control al riscurilor specifice, inclusiv politica privind cunoaşterea clientelei şi măsurile de prevenire a spalarii banilor prin intermediul băncii; g) comunicare privind identitatea conducătorilor băncii, pentru care urmează să se transmită:- chestionarul (anexa nr. 4) completat de aceste persoane, din care să rezulte onorabilitatea, calificarea şi experienta profesională, care să fie compatibile cu funcţia pentru care au fost desemnate;- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată.Pentru persoanele care nu şi-au stabilit reşedinţa în România se va prezenta câte un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi din ţara în care şi-au stabilit reşedinţa în prezent, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.Pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar, eliberat de autorităţile române, va fi completat cu documentele echivalente eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi din ţara în care şi-au stabilit reşedinţa anterior, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.Pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai mult de 5 ani, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române:- declaraţia din care să rezulte ca, pe perioada îndeplinirii funcţiei pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv aceasta funcţie şi vor avea reşedinţa în România (localitatea în care banca îşi are sediul), conform anexei nr. 5;- declaraţie din partea entitatilor din domeniul financiar-bancar la care persoana respectiva a exercitat responsabilităţi în conducerea sau administrarea acestora ori la care este sau a fost acţionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat şi din partea autorităţilor însărcinate cu supravegherea sistemului financiar-bancar din ţara respectiva, din care să rezulte dacă persoana şi entitatile în cauza s-au aflat în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 22 lit. a), b) şi e); h) comunicare privind identitatea administratorilor, alţii decât conducătorii băncii, pentru care se vor transmite:- curriculum vitae care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite - instituţia de învăţământ, natura cursurilor şi anul absolvirii - şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii, adresei şi profilului activităţii entitatii în cadrul căreia a activat, natura şi durata activităţilor desfăşurate, responsabilităţile exercitate;- chestionarul (anexa nr. 4), fără completarea pct. 4 şi 5 din acesta;- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol;- declaraţia prevăzută la lit. g) ultima liniuţa; i) identitatea cenzorilor.Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta:- curriculum vitae (se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilită reşedinţa în ultimii 5 ani);- certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;- dovada calităţii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în condiţiile legii române (copia legalizată de pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, copia de pe Monitorul Oficial al României care atesta înscrierea în Tabloul corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România);- declaraţie (anexa nr. 6A).Pentru cenzorii persoane juridice se vor prezenta:- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;- dovada calităţii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României (copia de pe Monitorul Oficial al României care atesta înscrierea în Tabloul corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România);- declaraţie (anexa nr. 6B) a societăţii de expertiza contabila şi (anexa nr. 6A) a persoanei fizice desemnate de aceasta sa o reprezinte în calitate de cenzor; j) în cazul constituirii unei filiale a unei bănci străine, declaraţia autorităţii de supraveghere bancară din ţara de origine privind viabilitatea băncii străine respective; k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat până la înmatricularea băncii în registrul comerţului; l) orice alte informaţii pe care fondatorii le considera de natura sa susţină viabilitatea proiectului prezentat.  +  Articolul 27În cazul constituirii băncii prin subscripţie publică, documentaţia prevăzută la art. 26 lit. h) şi i) din prezentele norme nu va fi prezentată în aceasta etapa.  +  Articolul 28În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atesta constituirea legală a băncii.Vor fi prezentate următoarele documente: a) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în forma autentică sau un exemplar original al acestuia; b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare acţionar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat până în momentul înmatriculării băncii; c) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului aferent sediului social, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în forma autentică, transcris în registrul de transcripţiuni imobiliare de pe lângă judecătoria unde se afla imobilul, sau o copie legalizată de pe acesta, într-un contract de închiriere sau subinchiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală (în cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi consimţământul scris al proprietarului, concretizat într-o declaraţie încheiată în forma autentică, precum şi contractul de închiriere în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală) etc.; d) informare cu privire la repartiţia capitalului social; e) identitatea auditorului independent; pentru acesta se vor transmite:- dovada calităţii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României (copie de pe Monitorul Oficial al României care atesta înscrierea acesteia în Tabloul corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România);- o scurta prezentare a activităţii societăţii, din care să rezulte experienta în domeniul financiar-bancar a acesteia;- curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul (conducătorii) societăţii;- chestionar (anexa nr. 7); f) copie certificată de pe cererea de înmatriculare şi copie legalizată de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comerţului, din care rezultă înmatricularea băncii; g) comunicare privind existenta reglementărilor proprii referitoare la desfăşurarea activităţii.În cazul în care societatea de expertiza contabila propusă în calitate de auditor independent al băncii a fost aprobată şi îndeplineşte aceasta calitate la o alta banca, documentaţia prevăzută la lit. e) va fi înlocuită cu o declaraţie sub semnatura conducătorului societăţii, prin care să se confirme ca informaţiile cuprinse în documentaţia existenta în evidentele Băncii Naţionale a României, nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.  +  Articolul 29În cazul în care banca s-a constituit pe calea subscripţiei publice, se vor transmite şi documentele prevăzute la art. 26 lit. e) din prezentele norme pentru actionarii semnificativi, precum şi cele de la lit. h) şi i) ale aceluiaşi articol.  +  Secţiunea III Sucursalele băncilor străine  +  Articolul 30În conformitate cu Legea nr. 58/1998, băncile străine pot înfiinţa sucursale pe teritoriul României, în baza aprobării Băncii Naţionale a României, cu respectarea formalităţilor prevăzute de legislaţia română în vigoare.La înfiinţare, sucursalele trebuie să dispună de un capital de dotare la nivelul prevăzut pentru capitalul social minim al băncilor.  +  Articolul 31Prevederile art. 11, 13, 21, 22 şi 23 sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul sucursalelor băncilor străine.  +  Articolul 32La stabilirea obiectului de activitate al sucursalei unei bănci străine se vor avea în vedere prevederile art. 12 din prezentele norme, precum şi faptul ca activităţile ce urmează a fi desfăşurate nu pot excede obiectului de activitate al băncii străine respective.  +  Articolul 33Persoana sau persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează sa verifice şi să semneze bilanţul contabil al sucursalei trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru cenzorii băncii la art. 24 din prezentele norme.  +  Articolul 34În vederea obţinerii aprobării de înfiinţare, banca străină solicitanta trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României următoarea documentaţie: a) cererea de autorizare (anexa nr. 8); b) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în forma autentică, din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social şi modul de funcţionare a băncii străine; c) extras din registrul comerţului din ţara de origine, care atesta înmatricularea băncii şi identitatea reprezentanţilor acesteia; d) descrierea băncii străine, care va include:- clasificarea sa în ţara de origine, în funcţie de mărimea activelor;- descrierea structurii organizatorice;- descrierea acţionarilor semnificativi;- descrierea activităţii; e) ultimele trei rapoarte anuale ale băncii, certificate de auditori independenţi; f) descrierea sistemului de reglementare bancară din ţara de origine, care va include:- prezentarea autorităţii de supraveghere bancară din ţara de origine;- modul în care societatea bancară străină, inclusiv sucursala pe care o va deschide în România, este supravegheată de autoritatea de supraveghere bancară din ţara de origine; g) declaraţia autorităţii de supraveghere din ţara de origine privind:- acordul sau referitor la deschiderea unei sucursale în România de către banca în cauza;- viabilitatea societăţii bancare respective; h) hotărârea organului statutar al băncii străine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puţin:- adresa sediului sucursalei;- operaţiunile pe care sucursala urmează să le desfăşoare pe teritoriul României;- suma ce va fi pusă la dispoziţie sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 40 ultimul alineat din Legea nr. 58/1998;- identitatea conducătorilor (cel puţin 2), împuterniciţi sa angajeze banca legal în România şi competentele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentaţia prevăzută la art. 26 lit. g) din prezentele norme; i) studiul de fezabilitate prevăzut la art. 26 lit. f) din prezentele norme; j) comunicare privind identitatea persoanei sau persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează sa verifice şi să semneze bilanţul contabil al sucursalei, pentru care se va prezenta documentaţia prevăzută la art. 26 lit. i) din prezentele norme; k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei; l) orice alte informaţii pe care banca străină le considera de natura sa susţină viabilitatea proiectului prezentat.  +  Articolul 35În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 din prezentele norme vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atesta îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru înfiinţarea sucursalei.Documentaţia ce trebuie prezentată va cuprinde: a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul de dotare al sucursalei, care să confirme depunerea acestuia de către banca străină într-un cont rămas blocat până la înmatricularea sucursalei băncii în registrul comerţului; b) dovada care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului aferent sediului sucursalei. Se va prezenta documentaţia prevăzută la art. 28 lit. c) din prezentele norme; c) copie certificată de pe cererea de înmatriculare şi copie legalizată de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comerţului, din care rezultă înmatricularea sucursalei.  +  Capitolul 3 Respingerea cererii  +  Articolul 36În scopul funcţionarii normale a sistemului bancar şi al asigurării viabilitatii şi stabilitatii acestuia, prin crearea premiselor necesare desfăşurării activităţii fiecărei bănci în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Naţionala a României va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 14 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, în oricare etapa a procesului de autorizare, dacă nu sunt întrunite cerinţele legii şi ale prezentelor norme.  +  Articolul 37Neacordarea autorizaţiei de funcţionare atrage în mod automat revocarea aprobării constituirii.De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocată în cazul nerespectării termenelor prevăzute la art. 5 alin. 1 din prezentele norme pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare.O noua cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naţionale a României numai după trecerea unui termen de 6 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare şi numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului iniţial.  +  Articolul 38Hotărârea de respingere a acordării autorizaţiei de funcţionare a unei bănci va fi comunicată părţilor interesate, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 39Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a României va confirma în termen de 3 zile primirea cererii de autorizare.  +  Articolul 40Persoanele care intenţionează să solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii unei bănci vor păstra confidenţialitatea proiectului atâta timp cat Banca Naţionala a României nu s-a pronunţat asupra acesteia.  +  Articolul 41În cazul în care documentaţia prezentată este incompleta sau insuficienta, Banca Naţionala a României poate solicita orice informaţie şi documente suplimentare.  +  Articolul 42Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentelor norme va fi semnat şi datat de către persoana în cauza.  +  Articolul 43Documentaţia va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora.Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invoca o situaţie de inlaturare a acestor cerinţe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităţilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invoca o asemenea situaţie.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 45Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.Începând cu aceeaşi dată se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/1995 privind autorizarea societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 iunie 1995.  +  Anexa 1 BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEIDomnule Guvernator,Subsemnatul/subsemnaţii ....../(numele şi prenumele)/............................ împuternicit/împuterniciţi conform procurii/procurilor anexate, solicit/solicitam autorizarea băncii*1) .........................În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie:- procura autentică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care subsemnatul/subsemnaţii este/sunt desemnat/desemnaţi sa îi reprezinte/reprezentam în relaţia cu Banca Naţionala a României pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare;- proiectul actului constitutiv;- repartiţia acţiunilor şi a drepturilor de vot pentru fondatori;- chestionarele (anexa nr. 2) pentru fiecare fondator;- dovada înregistrării în registrul comerţului, bilanţurile contabile şi cele mai recente situaţii financiar-contabile pentru fiecare fondator persoana juridică, precum şi pentru societatea a carei filiala este;- curriculum vitae certificat de cazier judiciar şi declaraţie de venit (anexa nr. 3) pentru fiecare fondator persoana fizica;- studiul de fezabilitate;- comunicare privind identitatea conducătorilor băncii;- chestionarul (anexa nr. 4) şi declaraţia (anexa nr. 5), completate de fiecare conducător;- curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atesta licenta în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător;- comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie*2);- curriculum vitae şi certificatele de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administraţie*2);- comunicare privind identitatea cenzorilor*2);- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calităţii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare şi declaraţie (anexa nr. 6A) pentru pentru fiecare cenzor persoana fizica*2);- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, dovada calităţii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României, pentru fiecare cenzor persoana juridică*2);- declaraţie (anexa nr. 6B) completată de fiecare cenzor persoana juridică şi declaraţie (anexa nr. 6A) completată de către persoana fizica desemnată de acesta sa îl reprezinte în calitate de cenzor*2);- declaraţia autorităţii de supraveghere bancară din ţara de origine*3);- comunicare privind denumirea băncii sau a sucursalei băncii străine, autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social.Adresa noastră de contact este:........................................................................................................................................................................................................................................................................Telefon .... Fax .....Data: Semnatura:......... .............Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României.----------------*1) Denumirea băncii a carei autorizare se solicita.*2) În cazul constituirii simultane a băncii.*3) În cazul în care banca a carei autorizare se solicita este o filiala a unei bănci străine.  +  Anexa 2 -------Confidenţial------------CHESTIONARpentru participanţii la capitalul social al băncii*)1. Denumirea băncii pentru care se comunică informaţiile:..................................................................2. Identitatea participantului la capitalul social al băncii:2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică, adresa sediului social....................................................................................................................................2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi adresa actuala.Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care şi-au stabilit reşedinţa în România.......................................................................................................................................................................................................3. Adresele la care persoana fizica menţionată la pct. 2.2 a avut stabilită reşedinţa în ultimii 5 ani:......................................................................................................................................................................................................4. Persoana fizica menţionată la pct. 2.2. este desemnată drept unul dintre conducătorii băncii?.............5. Suma şi procentul participatiei la capitalul social al băncii: a) ce urmează a fi deţinute de b) deţinute în prezent:către participant:........ lei; ....... lei;... (valuta) ... echivalent lei; ... (valuta) ... echivalent lei........ %. ...... %6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acţionează împreună, în sensul prevederilor art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998, sau are relaţii de afaceri ori de alta natura cu alţi participanţi la capitalul social al băncii? În caz afirmativ se vor prezenta o descriere a grupului şi, după caz, o situaţie din care să rezulte procentele de participare în cadrul grupului şi/sau o comunicare privind identitatea celorlalţi participanţi la capital cu care participantul are relaţii, precum şi natura acestor relaţii.În plus, pentru participantul persoana juridică menţionat la pct. 2.1. se va transmite şi o lista cuprinzând actionarii săi semnificativi, cu procentul participatiei fiecăruia.......................................................................................................................................................................................................7. Precizati identitatea membrilor consiliului de administraţie şi/sau a persoanelor care asigura conducerea activităţii curente a participantului persoana juridică menţionat la pct. 2.1. (se vor indica numele, prenumele şi funcţia acestora, adresa şi numărul de telefon). Dacă participantul este o banca autorizata de Banca Naţionala a României, aceste informaţii nu mai sunt necesare.......................................................................................................................................................................................................8. Participantul sau grupul de persoane menţionat la pct. 6 deţine participatii semnificative (orice participaţie care reprezintă cel puţin 5 % din capitalul social sau din drepturile de vot) la entităţi nebancare? În caz afirmativ comunicaţi lista acestor participatii.......................................................................................................................................................................................................9. Participantul sau grupul de persoane menţionat la pct. 6 deţine participatii semnificative la capitalul social al altor bănci? În caz afirmativ comunicaţi lista cuprinzând aceste participatii.....................................................................................................................................10. Participantul şi societăţile comerciale la care acesta deţine participatii semnificative desfăşoară activităţi financiare? În caz afirmativ comunicaţi lista cuprinzând aceste participatii şi indicaţi autorităţile de supraveghere în cauza.....................................................................................................................................11. Între banca menţionată la pct. 1 şi participant exista legături de afaceri? În caz afirmativ dati detalii. Descrieti cum vor evolua aceste legături după obţinerea participatiei la capitalul social.......................................................................................................................................................................................................12. Precizati care sunt băncile cu care participantul întreţine relaţii de afaceri (se va indica denumirea băncilor, sediul acestora şi vechimea relaţiilor).....................................................................................................................................13. Precizati care este sursa fondurilor utilizate pentru obţinerea participatiei la capitalul social al băncii menţionate la pct. 1.....................................................................................................................................14. Precizati care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al băncii. Care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura şi volumul activităţii băncii în următorii ani?....................................................................................................................................15. Participantul sau persoanele din grupul menţionat la pct. 6 au făcut în ultimii 10 ani sau fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, dati detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.....................................................................................................................................16. Comunicaţi orice alte informaţii utile care pot permite o apreciere cat mai completa şi corecta a situaţiei patrimoniale, activităţii şi reputaţiei participantului la capitalul social al băncii.....................................................................................................................................Subsemnatul declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii, ca fondurile utilizate pentru obţinerea participatiei la capitalul social al băncii nu reprezintă sume împrumutate de la alte persoane fizice sau juridice ori sume puse la dispoziţia mea de alte persoane şi ca toate informaţiile cuprinse în acest formular şi în anexe sunt complete şi conforme cu realitatea şi ma angajez sa comunic de îndată Băncii Naţionale a României orice schimbare care va modifica informaţiile furnizate. Totodată ma angajez sa transmit în fiecare an băncii menţionate la pct. 1 informaţiile pe care aceasta, la rândul ei, trebuie să le transmită autorităţilor potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Data Numărul anexelor Nume şi prenume....... .................. .......................Semnatura şi ştampila(dacă este cazul)(Pentru persoanele juridicevor semna reprezentanţiilor legali/statutari)............................NOTĂ:Banca Naţionala a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.-------------*) Acest chestionar se completează de către fondatorii şi actionarii semnificativi ai băncii.Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate întrebările; dacă spaţiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.  +  Anexa 3 -------Confidenţial------------DECLARAŢIE*)Subsemnatul ......./(numele şi prenumele)/........................, în calitate de fondator/acţionar semnificativ la ......../(denumirea băncii)/........................................., declar pe proprie răspundere următoarele:I. Deţin participanţii (acţiuni, părţi sociale) la societăţile comerciale (altele decât cele declarate la pct. 8 şi 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2). Se vor indica cel puţin: denumirea şi sediul societăţii comerciale, profilul activităţii acesteia, suma şi procentul participatiei.......................................................................................................................................................................................................II. În ultimii 10 ani am încasat dividende de la societăţile comerciale la care deţin participatii (se va indica valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercială precizată la pct. I din prezenta declaraţie şi la pct. 8 şi 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2).......................................................................................................................................................................................................III. Veniturile obţinute din activitatea de baza şi din alte activităţi cu scop lucrativ pe care le-am desfăşurat în ultimii 10 ani. Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc) şi veniturile anuale obţinute din fiecare dintre activităţile desfăşurate.......................................................................................................................................................................................................IV. Deţin în străinătate depozite în valută în suma de:..................................................................V. Deţin depozite la bănci comerciale şi/sau cooperative de credit, participatii la fonduri de investiţii sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în suma de:- în lei .........................................................- în valută ......................................................VI. Alte creanţe cu o valoare mai mare de 150.000.000 lei fiecare pe care le deţin (inclusiv obligaţiuni, titluri de stat etc.) în România sau în străinătate:Data Semnatura....... .............NOTĂ:Banca Naţionala a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în aceasta declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.---------------*) Se completează personal de către fondatorii şi actionarii semnificativi ai băncii, persoane fizice; dacă spaţiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.  +  Anexa 4 -------Confidenţial------------CHESTIONAR*)pentru conducatori şi administratori1. Denumirea şi adresa sediului social al băncii/sucursalei băncii străine....................................................................................................................................2. Identitatea candidatului (numele şi prenumele, data naşterii, cetăţenia şi adresa)Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care şi-au stabilit reşedinţa în România.......................................................................................................................................................................................................3. Adresele la care candidatul a avut stabilită reşedinţa în ultimii 5 ani.......................................................................................................................................................................................................4. Curriculum vitaeSe vor trece pe o foaie separată cel puţin următoarele informaţii:- educaţia (instituţia de învăţământ, natura cursurilor şi anul absolvirii);- experienta profesională (denumirea şi adresa instituţiei, natura şi durata activităţilor desfăşurate şi a responsabilităţilor exercitate).În plus, se va prezenta o copie legalizată de pe actul care atesta licentierea în profesie..................................................................5. Identitatea referentilor (numele a 3 persoane)Se vor indica: ocupaţia, adresa şi numărul de telefon ale acestora. În anexa se vor prezenta scrisorile de referinţa ale persoanelor nominalizate.Se recomanda ca printre referenţi să se afle persoane în subordinea cărora aţi activat o perioadă mai mare de 3 ani....................................................................................................................................................................................................6. Funcţia pe care o veţi exercita în cadrul băncii/sucursalei. Se va prezenta şi o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente acesteia..................................................................7. În exercitarea atribuţiilor dumneavoastră veţi urma instrucţiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afară băncii? Dacă da, faceti orice precizări utile....................................................................................................................................................................................................8. Aţi fost în cursul ultimilor 10 ani sau sunteţi acţionar semnificativ (care deţine cel puţin 5% din capital sau din drepturile de vot), asociat într-o societate în nume colectiv sau asociat comanditar într-o societate în comandită? În aceasta eventualitate, precizati denumirea şi activitatea societăţii comerciale şi nivelul participatiei dumneavoastră.....................................................................................................................................................................................................................................................................9. Aţi exercitat în ultimii 10 ani sau exercitati responsabilităţi în conducerea şi administrarea unor entităţi (societăţi comerciale, instituţii, organizaţii etc.), altele decât cele precizate la pct. 1 şi 4? Dacă da, precizati denumirea şi activitatea acestora, natura şi durata funcţiei.....................................................................................................................................................................................................................................................................10. Precizati care dintre entitatile la care aţi exercitat sau exercitati responsabilităţi ori la care aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditar întreţine sau ar putea sa întreţină în viitor, după ştiinţa dumneavoastră, relaţii de afaceri semnificative cu banca/sucursala menţionată la pct. 1....................................................................................................................................................................................................11. În ultimii 10 ani autorităţile competente au refuzat sau au retras o autorizaţie în domeniul bancar sau financiar (în România sau în străinătate) dumneavoastră personal sau vreuneia dintre entitatile la care aţi exercitat sau exercitati responsabilităţi sau la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat? Dacă da, dati detalii....................................................................................................................................................................................................12. În ultimii 10 ani entitatile la care aţi exercitat sau exercitati responsabilităţi sau în care aţi fost sau sunteţi un acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate (în România sau în străinătate) însărcinată cu supravegherea sistemul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceti orice precizări utile....................................................................................................................................................................................................13. În ultimii 10 ani aţi făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a încheiat cu o sancţiune? Dacă da, dati detalii, indiferent dacă între timp aţi fost reabilitat. (Se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii)....................................................................................................................................................................................................14. Aţi fost sancţionat disciplinar la vreuna dintre entitatile al căror angajat aţi fost? Dacă da, dati detalii...................................................................................................................................15. Obligaţiile dumneavoastră financiare se afla într-o relaţie sanatoasa cu veniturile dumneavoastră?.................................................................16. Aţi avut, dumneavoastră sau entitatile la care aţi exercitat sau exercitati responsabilităţi ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat dificultăţi financiare majore care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare? Dacă da, faceti orice precizare utila...................................................................................................................................17. Aveti sau intentionati sa obtineti o participaţie la capitalul băncii menţionate la pct. 1?.................................................................18. Va aflaţi sau intentionati sa intrati în relaţii financiare cu banca menţionată la pct. 1? Dacă da, dati detalii...................................................................................................................................19. Comunicaţi orice informaţii suplimentare, care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilitatii dumneavoastră...................................................................................................................................Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, ca toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu exista alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţionala a României ar trebui încunoştinţată. Totodată ma angajez sa comunic Băncii Naţionale a României orice schimbare care va modifica informaţiile furnizate.Data Numărul anexelor Semnatura candidatului...... .................. ........................NOTĂ:Banca Naţionala a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.----------*) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate întrebările; dacă spaţiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.  +  Anexa 5 DECLARAŢIE*)Subsemnatul ........./(numele şi prenumele)/...................., numit în calitate de conducător al*1) .............................., în funcţia declarata la pct. 6 din chestionarul (anexa nr. 4), declar că pe perioada îndeplinirii funcţiei respective voi exercita exclusiv aceasta funcţie şi voi avea reşedinţa în*2) ..........................Data Semnatura........ ..............-------------*) Se va completa de către persoanele desemnate în calitate de conducător al băncii/sucursalei băncii străine.*1) Se va completa, după caz, cu denumirea băncii sau a sucursalei băncii străine.*2) Se va completa, după caz, cu localitatea în care banca sau sucursala băncii străine îşi are sediul.  +  Anexa 6A DECLARAŢIE*)Subsemnatul ......../(numele şi prenumele)/........................., expert contabil/contabil autorizat cu studii superioare, numit*1) ............................................................................................................. la ............../(denumirea băncii/sucursalei băncii străine)/................................., declar pe propria răspundere că nu ma aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 156 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ori în alta situaţie de incompatibilitate profesională prevăzută de legislaţia în vigoare.Data Semnatura........ ...............-----------*) Se va completa de către persoanele fizice.*1) Se va completa cu: a) în cazul băncilor:- cenzor;- cenzor supleant;- reprezentant al societăţii comerciale ........./(denumirea societăţii de expertiza contabila)/................................... pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestei societăţi rezultate din calitatea de cenzor/cenzor supleant; b) în cazul sucursalelor băncilor străine:- în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998;- reprezentant al societăţii comerciale ........./(denumirea societăţii de expertiza contabila)/...................................... pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestei societăţi, conform art. 60 din Legea nr. 58/1998.  +  Anexa 6B DECLARAŢIE*)Subsemnatul ......../(numele şi prenumele)/...................., reprezentant statutar al ........./(denumirea societăţii de expertiza contabila),.................................................. numita*1) ...................... la ......./(denumirea băncii),/.................. declar că societatea comercială menţionată mai sus nu se afla în situaţia prevăzută la art. 156 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ori în alta situaţie de incompatibilitate profesională, prevăzută de legislaţia în vigoare.Data Semnatura şi ştampila........ .........................-----------*) Se va completa de către societăţile de expertiza contabila.*1) Se va completa cu: a) în cazul băncilor:- cenzor;- cenzor supleant. b) în cazul sucursalelor băncilor străine:- în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 58/1998.  +  Anexa 7 CHESTIONAR*)pentru auditorul independent1. Identitatea societăţii de expertiza contabila. Se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social....................................................................................................................................................................................................2. Identitatea principalilor conducatori ai societăţii de expertiza contabila (se vor indica: numele, prenumele şi funcţiile acestora, adresa şi numărul de telefon)....................................................................................................................................................................................................3. Societatea menţionată la pct. 1 a făcut în ultimii 10 ani sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative sau judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, dati detalii.....................................................................................................................................................................................................................................................................4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea menţionată la pct. 1 a executat lucrări de audit s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizaţie în domeniul bancar sau financiar? Dacă da, dati detalii.....................................................................................................................................................................................................................................................................5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitatile la care societatea menţionată la pct. 1 a executat lucrări de audit a făcut obiectul unei proceduri de lichidare/faliment? În caz afirmativ, faceti orice precizări utile.....................................................................................................................................................................................................................................................................6. În ultimii 10 ani societatea menţionată la pct. 1 sau actionarii/asociaţii săi au făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune? Dacă da, dati detalii, indiferent dacă, între timp, a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii.....................................................................................................................................................................................................................................................................7. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societăţii menţionate la pct. 1...................................................................................................................................Subsemnatul declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii, ca toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu exista alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţionala a României ar trebui încunoştinţată.Totodată în numele societăţii pe care o reprezint, ma angajez sa comunic Băncii Naţionale a României orice schimbare care va modifica informaţiile furnizate.Data Numele şi prenumele......... .......................Semnatura şi ştampila(chestionarul va fi semnat dereprezentantul legal/statutaral societăţii)...............................NOTĂ:Banca Naţionala a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.---------*) Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate întrebările; dacă spaţiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.  +  Anexa 8 BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEIDomnule Guvernator,Subsemnatul/subsemnaţii ..../(numele şi prenumele)/................., în calitate de reprezentant/reprezentanţi statutar/statutari al/ai*1) ............................................................, solicit/solicitam autorizarea sucursalei din*2) .................... a acestei bănci.În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie:- copia legalizată de pe actul constitutiv încheiat în forma autentică, din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social şi modul de funcţionare a băncii străine;- extrasul eliberat de registrul comerţului, care atesta înmatricularea băncii şi identitatea reprezentanţilor acesteia;- descrierea băncii străine;- ultimele trei rapoarte anuale ale băncii, certificate de auditori independenţi;- descrierea sistemului de reglementare bancară;- declaraţia autorităţii de supraveghere;- hotărârea organului statutar la băncii străine referitoare la deschiderea sucursalei din România;- chestionarul (anexa nr. 4) şi declaraţia (anexa nr. 5), completate de fiecare persoana desemnată în calitate de conducător al sucursalei;- curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atesta licenta în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător;- studiul de fezabilitate;- comunicare privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează sa verifice şi să semneze bilanţul sucursalei;- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare şi declaraţia (anexa nr. 6A), pentru fiecare persoana fizica numita în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998*3);- copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, dovada calităţii de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfăşoare aceasta activitate pe teritoriul României, pentru fiecare persoana juridică numita în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998*4);- declaraţia (anexa nr. 6B) completată de către societatea de expertiza contabila şi declaraţia (anexa nr. 6A) completată de persoana fizica desemnată de aceasta sa o reprezinte în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 60 din Legea nr. 58/1998*4);- denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;- procura autentică prin care împuternicesc/imputernicim pe domnul/doamna ...../(numele şi prenumele)/............................., sa reprezinte banca în relaţia cu Banca Naţionala a României, pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare*5).Adresa noastră de contact este:...................................................................................................................................................................................................Telefon .... Fax ...Data: Semnatura şi ştampila:......... ........................Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României---------------*1) Denumirea şi localitatea în care îşi are sediul banca străină solicitanta.*2) Localitatea din România în care urmează să îşi aibă sediul sucursala a carei autorizare se solicita.*3) În cazul în care au fost numite persoane fizice.*4) În cazul în care a fost numita o societate de expertiza contabila.*5) Se va prezenta numai în cazul în care relaţia cu Banca Naţionala a României va fi asigurata prin intermediul altei/altor persoane decât reprezentanţii statutari ai băncii străine.  +  Anexa 9 Lista cuprinzând entitatile din domeniul financiar-bancarDomeniul bancar:- bănci din ţara sau din străinătate;- alte instituţii de credit din ţara (mai puţin cooperativele de credit) sau din străinătate, autorizate sa atragă fonduri rambursabile de la public şi sa acorde credite;- Banca Naţionala a României sau autorităţi de supraveghere a sectorului bancar din străinătate;- instituţii financiar-bancare internaţionale cum sunt: Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca Reglementelor Internaţionale, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.Domeniul financiar:- Ministerul Finanţelor Publice sau instituţii similare din străinătate;- Curtea de Conturi;- Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sau autorităţi de supraveghere a pieţelor de capital din străinătate;- Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau autorităţi de supraveghere a activităţii de asigurare/reasigurare din străinătate;- societăţi de valori mobiliare din ţara sau societăţi similare din străinătate;- societăţi de administrare a investiţiilor din ţara sau societăţi similare din străinătate;- societăţi de investiţii din ţara sau societăţi similare din străinătate;- societăţi de asigurare-reasigurare;- societăţi de leasing financiar.-------