ORDONANTA nr. 81 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie(actualizată până la data de 06 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 06 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 106 din 8 martie 2002; ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Administraţie, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Institutul Naţional de Administraţie are sediul în municipiul Bucureşti. (3) Institutul Naţional de Administraţie este organizat şi funcţionează sub patronajul primului-ministru al României.  +  Articolul 2 (1) Institutul Naţional de Administraţie elaborează strategia şi asigura formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţie, pentru funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract individual de muncă în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, din administraţia publică centrala şi locală, precum şi pentru alte persoane interesate. (2) Institutul Naţional de Administraţie realizează studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice, dezvolta relaţii de colaborare cu alte instituţii din domeniul administraţiei, din ţara sau din străinătate. (3) Institutul Naţional de Administraţie este abilitat sa certifice şi sa acorde atestate de conformitate cu standardele internaţionale de calitate din domeniu, pentru administraţiile publice locale.(3^1) Institutul Naţional de Administraţie coordonează centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală. (4) Institutul Naţional de Administraţie se poate asocia, pentru organizarea de programe postuniversitare de specializare şi de perfecţionare, cu instituţii de învăţământ superior din ţara, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din străinătate.-------------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 3 (1) Institutul Naţional de Administraţie este condus de un consiliu ştiinţific format din câte un reprezentant al următoarelor instituţii şi organizaţii: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Federaţia Autorităţilor Locale din România, Asociaţia Secretarilor Generali de Judeţe din România şi câte 2 reprezentanţi ai Institutului Naţional de Administraţie, respectiv ai centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală. (2) Ministerele prevăzute la alin. (1) şi Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorul instituţiei publice şi care au funcţia de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct, director general sau o funcţie echivalenta. Federaţia Autorităţilor Locale din România şi Asociaţia Secretarilor Generali de Judeţe din România sunt reprezentate de preşedinte sau un adjunct al acestuia. Reprezentanţii Institutului Naţional de Administraţie sunt directorul general şi directorul general adjunct. Centrele regionale sunt reprezentate de directorii acestora, desemnaţi anual, prin rotaţie, într-o ordine stabilită prin regulamentul de organizare a consiliului ştiinţific. (3) Desemnarea persoanelor care formează consiliul ştiinţific se face în termen de cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Consiliul ştiinţific se constituie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administraţie nu pot participa la şedinţele acestuia prin reprezentare. (5) Preşedintele consiliului ştiinţific al Institutului Naţional de Administraţie este reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor.---------------Alin. (1) şi (2) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 106 din 8 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002.Alin. (1) şi (2) ale art. 3 au fost modificate de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 4 (1) Conducerea executivă a Institutului Naţional de Administraţie este asigurata de un director general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice. (2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct cu rang de subsecretar de stat. (3) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea directorului general al Institutului Naţional de Administraţie. (4) Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit. (5) Institutul Naţional de Administraţie are un secretar general, căruia i se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.  +  Articolul 4^1 (1) Personalul Institutului Naţional de Administraţie se compune din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului Institutului Naţional de Administraţie se face potrivit legislaţiei în vigoare.-------------Art. 4^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 5 (1) Institutul Naţional de Administraţie organizează următoarele forme de pregătire profesională: a) programe de formare specializată în administraţia publică, de 2 ani, pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta, în vârsta, de regula, de până la 30 de ani inclusiv; b) programe de formare specializată în administraţia publică, de un an, pentru persoane cu studii superioare de lungă durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta: funcţionari publici, persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane interesate; c) programe de specializare postuniversitară, cu durata minima de 180 de ore, pentru personalul din administraţia publică centrala şi locală, cu studii superioare de lungă durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta; d) programe de perfecţionare de scurta durata, de până la 90 de zile, pentru personalul cu studii superioare şi medii din administraţia publică centrala şi locală, din cadrul unor asociaţii, fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale, precum şi pentru alte persoane interesate; e) seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrala şi locală. (2) Programele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt organizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate sa funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Institutul Naţional de Administraţie este acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ca Şcoala de Studii Academice Postuniversitare.-------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 6 (1) Admiterea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) se face prin concurs naţional organizat anual de Institutul Naţional de Administraţie. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Pe durata programelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) participanţii au statut de funcţionar public debutant sau definitiv, după caz. (3) Înscrierea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) se face la recomandarea autorităţii sau instituţiei publice din care provin persoanele respective.-------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 7 (1) Drepturile salariale ale participanţilor la programele de formare specializată în administraţia publică de 2 ani sunt asigurate de Institutul Naţional de Administraţie din sume alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat. Cuantumul acestora este cel prevăzut de lege pentru funcţionarul public debutant. (2) Drepturile salariale ale participanţilor la celelalte programe sunt asigurate de către instituţiile sau autorităţile publice din care provin.-------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 8Persoanele care urmează programe la Institutul Naţional de Administraţie sunt obligate sa încheie, înainte de începerea programelor, o convenţie prin care se angajează sa lucreze în administraţia publică, de regula, în instituţia care i-a trimis, o perioadă de cel puţin 5 ani. În cazul nerespectării acestei convenţii, participanţii vor suporta cheltuielile de şcolarizare. Fac excepţie cazurile în care aceştia nu mai deţin posturile respective din motive neimputabile lor sau în cazul transferului în interesul serviciului pe un alt post similar.  +  Articolul 9Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecturile şi autorităţile administraţiei publice locale vor încadra, de regula, absolvenţi ai Institutului Naţional de Administraţie, cu respectarea legii.  +  Articolul 10 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului Naţional de Administraţie se asigura din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii provin din: a) tarife de participare la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) şi e); b) donaţii şi sponsorizări ale unor persoane fizice şi juridice din ţara şi străinătate; c) fonduri externe nerambursabile; d) alte surse. (3) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de Institutul Naţional de Administraţie se aproba de consiliul ştiinţific al acestuia. (4) Tarifele de participare la programele organizate de Institutul Naţional de Administraţie se suporta de către autorităţile sau instituţiile publice trimitatoare, de către alte persoane juridice din care provin participanţii, respectiv de persoanele fizice interesate. (5) Finanţarea programului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) se suporta de la bugetul de stat.-------------Art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Capitolul 2 Centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală  +  Articolul 11 (1) Centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală, denumite în continuare centre regionale, sunt instituţii publice cu personalitate juridică, autonome, în coordonarea Institutului Naţional de Administraţie. (2) Centrele regionale prevăzute la alin. (1) au sediile în municipiile Bucureşti, Craiova, Calarasi, Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta şi Timişoara.-------------Art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 11^1 (1) Personalul centrelor regionale se compune din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului centrelor regionale se stabileşte potrivit legislaţiei în vigoare.-------------Art. 11^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 12 (1) Centrele regionale sunt conduse de un consiliu ştiinţific format din: preşedinţii consiliilor judeţelor arondate, primarul municipiului pe raza căruia îşi are sediul centrul regional, respectiv primari ai sectoarelor nominalizaţi de prefectul municipiului Bucureşti, directorul centrului regional, un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi un reprezentant al Institutului Naţional de Administraţie. (2) Componenta nominală a consiliului ştiinţific se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, după alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene. (3) Mandatul consiliului ştiinţific al centrelor regionale este de 4 ani, corespunzător mandatului aleşilor locali. (4) Preşedintele consiliului ştiinţific este ales anual, prin rotaţie, dintre preşedinţii consiliilor judeţene. Preşedintele consiliului ştiinţific al centrului regional Bucureşti poate fi ales şi dintre primării sectoarelor reprezentate. Alegerea se face în prima şedinţa, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (5) Membrii consiliului ştiinţific pot participa la şedinţele acestuia şi prin reprezentare, la nivel de vicepreşedinţi, respectiv viceprimari, numai în situaţii bine motivate şi pe bază de împuternicire scrisă.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 106 din 8 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002.Art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 13Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurata de un director, numit de directorul general al Institutului Naţional de Administraţie, la propunerea consiliului ştiinţific al centrului regional, facuta în urma unui concurs organizat în condiţiile legii.-------------Art. 13 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 14 (1) Centrele regionale organizează programe de perfecţionare, de până la 90 de zile, pentru: a) alesii locali; b) funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene şi al prefecturilor; c) personalul din serviciile publice comunitare şi din alte servicii publice locale; d) funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei centrale de specialitate din instituţiile administrativ-teritoriale; e) personalul din cadrul unor asociaţii, fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale, precum şi pentru alte persoane fizice ori juridice interesate. (2) Centrele regionale pot organiza programe de specializare postuniversitară cu durata de minimum 180 de ore pentru personalul din administraţia publică locală, cu studii superioare de lungă durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta. (3) Centrele regionale pot organiza seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică locală.--------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 15 (1) Centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală realizează, pe lângă activitatea prevăzută la art. 14, şi următoarele activităţi: studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice şi dezvolta relaţii de colaborare cu alte instituţii din domeniul administraţiei publice din ţara sau din străinătate. (2) Pentru organizarea programelor prevăzute la art. 14 alin. (2) centrele regionale trebuie să se asocieze cu instituţii de învăţământ superior din ţara, acreditate, precum şi cu instituţii similare din străinătate.--------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 16 (1) Finanţarea centrelor regionale se asigura din venituri proprii provenite din tarife de participare la programe, sponsorizări, donaţii ale unor persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, din programe cu finanţare interna şi internationala. (2) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală se aproba de către consiliul ştiinţific al fiecărui centru. (3) Tarifele de participare la programele organizate de centrele regionale se suporta de autorităţile sau instituţiile publice trimitatoare, de către alte persoane juridice din care provin participanţii, respectiv de persoanele fizice interesate.-------------Art. 16 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile participanţilor la programe  +  Articolul 17Funcţionarii publici, alesii locali, precum şi personalul angajat cu contract individual de muncă în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a-şi perfectiona pregătirea în domeniul administraţiei publice, urmând programele de formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.  +  Articolul 18Autorităţile şi instituţiile din administraţia publică au obligaţia sa trimită anual la programe de perfecţionare continua categoriile de personal prevăzute la art. 17.  +  Articolul 19 (1) Pe perioada în care urmează programele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 14 alin. (2) participanţii beneficiază de toate drepturile, inclusiv cele salariale, prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Perioada participării la programele de specializare şi perfecţionare constituie vechime în munca, în funcţia publică sau, după caz, în funcţii de specialitate. (3) În cazul în care programele sunt organizate în alta localitate decât cea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică trimitatoare, participanţii la programe beneficiază de drepturile de delegare, în condiţiile legii.-------------Art. 19 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 20Cheltuielile pentru programele de formare şi perfecţionare profesională pentru alesii locali, organizate de instituţiile specializate, se suporta din bugetele locale, conform hotărârii consiliului local sau consiliului judeţean.  +  Articolul 21Pentru acoperirea cheltuielilor de formare continua potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, autorităţile publice locale au obligaţia sa prevadă în bugetul anual propriu o cota de cel puţin 1% din cheltuielile de personal.  +  Capitolul 4 Diplomele şi certificatele de absolvire--------------Titlul cap. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 22 (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată în administraţia publică, de 2 ani şi de 1 an, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, se face prin diplome eliberate de către acesta. (2) Absolvenţii programelor de formare specializată în administraţia publică prevăzute la alin. (1) pot obţine şi diploma de master, dacă susţin şi o lucrare de dizertaţie. (3) Atestarea absolvirii programelor de specializare postuniversitară organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau centrele regionale se face prin diplome de studii postuniversitare de specializare, eliberate de Institutul Naţional de Administraţie, respectiv de instituţiile de învăţământ superior asociate, potrivit art. 15 alin. (2). (4) Atestarea absolvirii programelor de perfecţionare în administraţia publică se face prin certificate eliberate de Institutul Naţional de Administraţie sau de centrele regionale, după caz. (5) Modelul diplomelor de absolvire este stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (6) Modelul certificatelor de absolvire se aproba de consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Administraţie.--------------Art. 22 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 23Diplomele şi certificatele de absolvire ale programelor organizate de Institutul Naţional de Administraţie, respectiv de centrele regionale, vor fi luate în considerare la evaluarea performantelor profesionale şi promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual.--------------Art. 23 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 24Perioada în care o persoană a urmat şi a promovat programe de formare specializată în administraţia publică prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) este asimilată perioadei de stagiu. Persoanele respective vor fi numite funcţionari publici definitivi, în condiţiile legii.--------------Art. 24 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 25 (1) Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile reşedinţa de judeţ în care funcţionează centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală vor asigura spaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor acestora. (2) Cheltuielile necesare demararii activităţii centrelor regionale Timişoara şi Constanta se suporta din bugetele consiliilor judeţene din judeţele arondate centrelor respective.------------Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 25^1Stabilirea competentelor privind organizarea programelor de specializare postuniversitară şi de perfecţionare de către Institutul Naţional de Administraţie şi, respectiv, de centrele regionale se face prin ordin al directorului general al Institutului Naţional de Administraţie.-------------Art. 25^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 26Membrii consiliului ştiinţific al Institutului Naţional de Administraţie, respectiv membrii consiliilor ştiinţifice ale centrelor organizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe primesc o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii.  +  Articolul 27 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală devin titulare de drept ale contractelor şi programelor de asistenţa interna şi externa derulate de centrele teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală. (2) Patrimoniul şi programele Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală sunt preluate de Institutul Naţional de Administraţie.  +  Articolul 28Institutul Naţional de Administraţie şi centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală pot solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administraţiei şi Internelor, altor ministere, altor autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi institutelor de cercetare şi instituţiilor de învăţământ superior.  +  Articolul 29 (1) Modul de funcţionare a Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi, precum şi arondarea instituţiilor administrativ-teritoriale la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, Ministerul Administraţiei şi Internelor poate aproba norme metodologice şi regulamente de funcţionare şi organizare pentru Institutul Naţional de Administraţie şi pentru centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală.  +  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Hotărârea Guvernului nr. 850/1998 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală şi a centrelor teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 2 decembrie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-------------Pct. 22 al art. I din ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003 prevede:"22. În cuprinsul ordonanţei următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) cursuri, cu programe; b) unităţi, cu autorităţi sau instituţii publice; c) cursanţi, cu participanţi; d) taxe, cu tarife; e) Ministerul Administraţiei Publice, cu Ministerul Administraţiei şi Internelor; f) consiliul de administraţie, cu consiliul ştiinţific."-------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------