ORDONANTA nr. 71 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţa fiscală(actualizată până la data de 29 aprilie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 29 aprilie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Consultanţa şi consultantul fiscal  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă constituie cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţa fiscală ca activitate independenta, de către persoanele care au dobândit aceasta calitate.  +  Articolul 2Exercitarea independenta a calităţii de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice civile şi comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acorda consultanţa şi faţă de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în aceasta calitate.  +  Articolul 3Activitatea de consultanţa fiscală consta în acordarea de servicii profesionale privind asistenţa de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, asistenţa pe probleme fiscale şi referitor la creanţele bugetare, cum sunt: amenzi, penalităţi şi majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de reprezentare în faţa organelor fiscale, iar în faţa organelor judecătoreşti, în calitate de expert.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Capitolul II Reguli de atribuire a calităţii de consultant fiscal  +  Articolul 4Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie licentiati ai unei facultăţi cu profil economic;----------Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002. b) să aibă o experienta de minimum 5 ani în una dintre următoarele activităţi: elaborarea şi aplicarea legislaţiei fiscale, administrarea şi colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, soluţionarea contestaţiilor, elaborarea şi aplicarea reglementărilor contabile, precum şi activitatea financiar-contabila; c) sa nu aibă antecedente penale; d) să aibă capacitate deplina de exerciţiu; e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.  +  Articolul 5 (1) La depunerea documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d) candidatul plăteşte în contul Ministerului Finanţelor Publice o taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, în funcţie de costurile necesare organizării examenului. (2) Veniturile realizate de Ministerul Finanţelor Publice din taxele de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal vor fi folosite exclusiv pentru organizarea examenelor. În cazul în care veniturile de aceasta natura nu sunt consumate integral în anul organizării concursului, acestea vor fi reportate în anii următori şi vor fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 6 (1) Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Ministerul Finanţelor Publice, în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Examenul consta în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele doua probe sunt următoarele: a) legislaţie fiscală; b) gestiune financiară şi contabilitatea întreprinderii; c) elemente de drept financiar şi fiscal.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 7După susţinerea şi promovarea examenului Ministerul Finanţelor Publice eliberează candidaţilor un certificat de atestare.  +  Articolul 8Persoana care a obţinut certificatul eliberat de Ministerul Finanţelor Publice se va inregistra la Camera consultantilor fiscali şi i se va elibera carnetul profesional, care îi permite exercitarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal.  +  Articolul 9 (1) Consultanţii fiscali se pot organiza şi în societăţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţa fiscală. (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţa fiscală societăţile comerciale menţionate la alin. (1) trebuie să fie autorizate de Camera consultantilor fiscali. În vederea obţinerii autorizaţiei acestea plătesc o taxa în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileşte de Camera.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Capitolul III Organizarea şi atribuţiile Camerei consultantilor fiscali  +  Articolul 10 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se înfiinţează Camera consultantilor fiscali, denumita în continuare Camera, care are drept scop coordonarea activităţii de consultanţa fiscală şi apărarea drepturilor membrilor săi în exercitarea calităţii de consultant fiscal. (2) Camera este organizaţie profesională de utilitate publică, persoana juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de Guvern în folosinţă gratuita pe o perioadă de 5 ani. (3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 12Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa naţionala, Consiliul superior al Camerei şi Biroul permanent al Consiliului superior.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 13Camera îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:- taxa de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţa fiscală;- taxa de înscriere în evidenta Camerei;- cotizaţiile membrilor Camerei;- încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;- donaţii şi sponsorizări;- alte venituri din activitatea Camerei.  +  Articolul 14 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se constituie prin ordin al ministrului finanţelor publice Comitetul provizoriu al Camerei, format din 9 membri, dintre care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte, reprezentanţi ai următoarelor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice: Direcţia generală de politica şi legislaţie fiscală, Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor, Direcţia generală de îndrumare şi control fiscal, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, Direcţia de reglementări contabile, Direcţia generală juridică, care va elabora: a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, care va cuprinde şi prevederi referitoare la modul de alegere a tuturor organelor de conducere ale Camerei, precum şi atribuţiile acestora;----------Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002. b) Codul privind conduita etica şi profesională în domeniul consultantei fiscale. c) norme privind pregătirea şi perfecţionarea consultantilor fiscali. (2) Comitetul provizoriu al Camerei va funcţiona până la organizarea primei Conferinţe naţionale a Camerei, organizată în termen de 3 luni de la data aprobării prin hotărâre a Guvernului a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei.  +  Articolul 15Membrii Camerei pot fi: a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional potrivit prevederilor art. 8; b) societăţile comerciale de consultanţa fiscală care au obţinut autorizaţia Camerei potrivit prevederilor art. 9.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Capitolul IV Compatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizaţiei de funcţionare  +  Articolul 17Consultanţii fiscali şi societăţile comerciale de consultanţa fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţa fiscală, cu respectarea condiţiilor prevăzute de actele normative în materie, şi activităţi de: a) expertiza contabila; b) audit financiar; c) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.  +  Articolul 18Consultantul fiscal îşi poate exercita activitatea la doua sau mai multe societăţi comerciale atâta timp cat nu sunt afectate obiectivitatea şi independenta profesională, conform prevederilor prezentei ordonanţe şi ale Codului privind conduita etica şi profesională în domeniul consultantei fiscale.  +  Articolul 19Certificatul de atestare a calităţii de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage consultantilor fiscali în următoarele situaţii:1. în cazul persoanelor fizice: a) de către Ministerul Finanţelor Publice, când atestatul de consultant fiscal a fost obţinut ca urmare a săvârşirii infracţiunii de fals şi uz de fals; b) de către Camera, când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etica şi profesională în domeniul consultantei fiscale; c) în caz de neplata a cotizatiei pe o perioadă de un an;2. în cazul persoanelor juridice, de către Camera, în situaţia în care: a) societatea comercială s-a dizolvat; b) după emiterea autorizaţiei se constată că aceasta nu ar fi trebuit acordată sau dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de autorizare; c) în caz de neplata a cotizatiei pe o perioadă de un an.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 20 (1) În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţa fiscală se interzice acestora practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanţa fiscală. (2) Împotriva deciziei de retragere a calităţii de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţa fiscală se poate formula plângere în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Capitolul V Registrul consultantilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţa fiscală  +  Articolul 21 (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de consultant fiscal vor fi înscrise în Registrul consultantilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţa fiscală. (2) în Registrul consultantilor fiscali vor fi menţionate următoarele date referitoare la membrii Camerei: numele şi prenumele, alte date de identificare a persoanei, domiciliul, sau, după caz, denumirea şi sediul social. (3) Pentru societăţile comerciale de consultanţa fiscală se vor menţiona în plus: a) numele, prenumele şi domiciliul persoanelor fizice care efectuează consultanţa fiscală în numele societăţii comerciale de consultanţa fiscală; b) numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor/acţionarilor, directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale de consultanţa fiscală. (4) Consultantul fiscal este obligat sa anunţe Camerei orice modificare cu privire la datele de identificare. (5) Consultanţii fiscali nu pot să îşi exercite atribuţiile conferite de aceasta calitate pe durata în care desfăşoară orice alta activitate salarizata, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 17.----------Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Capitolul VI Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publică  +  Articolul 22Activitatea Camerei în România se desfăşoară sub supravegherea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 23Ministerul Finanţelor Publice va urmări permanent ca statutul şi celelalte reglementări emise de Camera sa nu contravina reglementărilor legale şi ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul şi cu celelalte reglementări.  +  Articolul 24Ministerul Finanţelor Publice va lua măsurile ce se impun pentru respectarea de către Camera a prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 25 (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau denumirea societăţii comerciale de societate de consultanţa fiscală în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28 şi 29. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele desemnate de ministrul finanţelor publice.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrări cu caracter fiscal, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────