ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 februarie 2001 (*actualizată*)pentru reglementarea unor probleme financiare(actualizată până la data de 12 decembrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 5 martie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 374 din 10 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 6 decembrie 2001; ORDONANTA nr. 57 din 16 august 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 septembrie 2002; LEGEA nr. 649 din 7 decembrie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I (1) Sursele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat, cu excepţia contribuţiei lunare a părinţilor sau a tutorilor legali pentru întreţinerea copiilor în crese, care reprezintă venituri ale bugetelor locale. (2) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate, precum şi a cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat.  +  Articolul II (1) Sursele prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a), b), c) şi d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi penalităţile şi majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat. (2) Din bugetul de stat se aloca transferuri către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap şi fonduri pentru celelalte cheltuieli stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul III (1) Comisionul perceput pentru prestarea serviciilor vamale potrivit prevederilor Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie venituri cu destinaţie specială ale bugetului de stat. (2) Cheltuielile de capital aferente punctelor de control pentru trecerea frontierei şi celorlalte unităţi vamale, precum şi celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, se suporta de la bugetul de stat, în limita veniturilor încasate potrivit alin. (1).  +  Articolul IV (1) Sursele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1998 şi ulterior aprobată şi modificată prin Legea nr. 23/2000, precum şi penalităţile şi majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat. (2) Veniturile realizate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale din turism urmează regimul veniturilor din privatizare stabilit în condiţiile legii. (3) Din bugetul de stat se asigura fonduri pentru finanţarea programelor de promovare şi dezvoltare a turismului şi a altor acţiuni, aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul V (1) Sursele prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile, precum şi penalităţile şi majorările de întârziere constituie venituri cu destinaţie specială ale bugetului de stat. (2) Din bugetul de stat se asigura cheltuieli cu destinaţie specială pentru finanţarea de acţiuni şi lucrări stabilite prin programe aprobate în condiţiile legii şi transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local, în limita veniturilor încasate potrivit alin. (1).  +  Articolul VIAbrogat.-------------Art. VI a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 13 decembrie 2001.  +  Articolul VII (1) Sursele prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi penalităţile şi majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat. (2) Veniturile încasate de la începutul anului 2001 la Fondul naţional de solidaritate se virează la bugetul de stat în termenul prevăzut la art. X alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Din bugetul de stat se asigura fonduri pentru finanţarea acţiunilor prevăzute şi aprobate în condiţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VIII (1) Ordonanţa Guvernului nr. 96/1999*) privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se abroga. (2) Veniturile virate în anul 2001 la fondul special menţionat la alin. (1) se restituie agenţilor economici de la care s-au încasat. (3) Disponibilităţile Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale existente la 31 decembrie 2000 se preiau în contul de disponibilitati ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.-------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 96/1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 85 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002.  +  Articolul IX (1) Sumele datorate de contribuabili se vărsa la bugetul de stat, iar regularizarea eventualelor sume virate necuvenit către fondurile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă se efectuează cu bugetul de stat. (2) Eventualele cheltuieli angajate în condiţiile legii pe seama fondurilor speciale menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă se efectuează din bugetul de stat. (3) Începând cu anul 2001 veniturile prevăzute la alin. (1) urmează regimul juridic al creanţelor bugetului de stat. (4) Controlul stabilirii şi virarii sumelor datorate bugetului de stat se exercită de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale teritoriale prin organele de control fiscal.  +  Articolul X (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul va aproba norme metodologice pentru reglementarea unitară a termenelor şi procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Predarea-primirea exercitării atribuţiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv majorările de întârziere, penalităţile şi amenzile, se efectuează prin protocol încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare ordonator principal de credite care administrează fondurile prevăzute la art. I-VIII, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Până la aprobarea normelor metodologice prevăzute la alin. (1) declararea şi plata sumelor datorate de contribuabili la bugetul de stat se vor face la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, potrivit procedurilor prevăzute în actele normative care le reglementează.  +  Articolul XI (1) Prevederile legale referitoare la disponibilităţile fondurilor menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă se abroga. (2) Disponibilităţile din anii precedenti ale fondurilor speciale menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă, existente la data de 31 decembrie 2000, se utilizează pentru acoperirea deficitelor bugetului asigurărilor sociale de stat înregistrate din anii precedenti.  +  Articolul XIIAlineatul (1) al articolului 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 170. - (1) Finanţarea învăţământului de stat se asigura din fonduri publice, în limita a cel puţin 4% din produsul intern brut, în concordanta cu următoarele cerinţe: a) considerarea dezvoltării învăţământului ca o prioritate naţionala, pentru pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internaţionale; b) profesionalizarea resurselor umane în concordanta cu diversificarea pieţei muncii; c) dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare pentru integrare la vârf în viaţa ştiinţifică mondială."  +  Articolul XIII (1) Începând cu anul 2001 finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigura din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază acestea îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cheltuielilor privind: a) componenta locală aferentă proiectelor de reforma aflate în derulare la data de 31 decembrie 2000, cofinantate de Guvernul României şi organismele financiare internaţionale, precum şi rambursarile de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioane la creditele externe aferente proiectelor respective; b) facilităţile acordate elevilor privind transportul pe calea ferată şi cu metroul; c) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum şi bursele pentru elevii străini şi etnicii români din afară graniţelor tarii; d) organizarea examenelor, concursurilor şi olimpiadelor naţionale; e) perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice; f) cota-parte de participare la proiectele <> la care instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat sunt promotori sau parteneri. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi cheltuielile aferente facilităţilor acordate studenţilor privind transportul pe calea ferată şi cu metroul se finanţează prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, iar cele prevăzute la lit. a) şi c)-f), prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) Cheltuielile privind cluburile, taberele, palatele copiilor, casele corpului didactic şi inspectoratele şcolare se finanţează de la bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (4) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2001, pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se regularizează cu bugetele locale, după aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2001. (5) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului Finanţelor Publice Guvernul va aproba norme metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat.--------------Litera f) a alin. (1) al art. XIII a fost introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2002.Alin. (2) al art. XIII a fost modificat de LEGEA nr. 649 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002.  +  Articolul XIVArticolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997*) privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 95/1998, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Alocarea de către stat a resurselor financiare în acest scop reprezintă una dintre priorităţile cheltuielilor bugetare. (2) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli stabilite în condiţiile legii, asigurându-se ca începând cu anul 2001 ponderea în produsul intern brut a resurselor destinate cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice să fie gradual marita pentru a ajunge la niveluri comparabile cu cele din statele membre ale Uniunii Europene."--------------Art. XIV (articolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997) a fost modificat de LEGEA nr. 374 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 16 iulie 2001.*) Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 a fost abrogată de art. 89 din ORDONANTA nr. 57 din 16 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 august 2002. În aceste condiţii, modificarea determinata de art. XIV din Ordonanţa de urgenta nr. 32/2001 asupra art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 rămâne fără obiect, devenind caducă.  +  Articolul XVAlineatul (1) al articolului 25 din Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigura din: donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."  +  Articolul XVIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu anul 2001 şi orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu Notă

    ──────────