LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 - (*actualizată*)pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar(actualizată până la data de 18 august 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 23 mai 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 18 august 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 septembrie 1997; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 10 iunie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 2 mai 2000; LEGEA nr. 521 din 9 octombrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 4 aprilie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Societăţile comerciale bancare la care statul este acţionar, denumite în continuare societăţi bancare, înfiinţate în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, al Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi al Legii nr. 33/1991*) privind activitatea bancară, se privatizează potrivit prevederilor prezentei legi.---------------*) Legea nr. 33/1991 a fost abrogată de LEGEA nr. 58 din 5 martie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 23 martie 1998.  +  Articolul 2 (1) Privatizarea societăţilor bancare se realizează utilizînd unul dintre următoarele procedee: a) majorarea capitalului social prin aport de capital privat, în numerar, în baza unei oferte publice sau a unui plasament privat, efectuate potrivit prevederilor legale în vigoare; b) vânzarea de acţiuni gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat, numai contra numerar, cu plata integrală, către persoane fizice şi persoane juridice române cu capital social majoritar privat, inclusiv către societăţile de investiţii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietăţii Private, precum şi către persoane fizice şi persoane juridice străine cu capital majoritar privat; c) combinarea procedeelor prevăzute la lit. a) şi b). (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) referitoare la persoanele juridice străine o constituie instituţiile financiare internaţionale.  +  Articolul 3Abrogat.-----------------Art. 3 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 2 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 4 mai 2000.  +  Articolul 4Abrogat.-----------------Art. 4 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.  +  Articolul 5Abrogat.-----------------Art. 5 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.  +  Articolul 6 (1) Pentru privatizarea fiecărei societăţi bancare se constituie prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comuna a Băncii Naţionale a României, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi a Ministerului Finanţelor Publice, o comisie de privatizare care răspunde de realizarea obiectivelor prezentei legi şi de respectarea principiilor de transparenta, rigoare şi obiectivitate. (2) Comisia de privatizare va supraveghea toate operaţiunile legate de privatizarea societăţilor bancare în condiţiile prezentei legi. (3) Comisia de privatizare se compune din 9 membri, dintre care unul este preşedinte. (4) Funcţia de membru în comisia de privatizare este incompatibilă cu calitatea de membru în consiliul de administraţie al societăţii bancare, de director în respectiva societate bancară sau de membru în consiliul ei de supraveghere, precum şi cu prestarea oricărui gen de activităţi de natura a-l face dependent de potentialii cumpărători ai pachetelor de acţiuni oferite spre vînzare. (5) Membrii comisiei de privatizare nu pot dobîndi, prin acte între vii, acţiuni ale societăţii bancare într-o perioadă de 3 ani după încetarea mandatului, perioada în care le revine şi obligaţia de a păstra secretul absolut în ceea ce priveşte faptele şi informaţiile la care au avut acces în exercitarea funcţiei lor şi care se referă la societatea bancară a carei privatizare o supraveghează. (6) Membrii comisiei de privatizare nu vor putea deţine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea funcţiei lor, funcţia de administrator, membru în comisia de supraveghere specială, administrator special sau membru în comitetul de direcţie la banca comercială care a fost privatizata sau la una dintre filialele ori sucursalele acesteia sau sa exercite o activitate retribuită în aceasta societate bancară. (7) Fiecare comisie de privatizare va prezenta Guvernului raport cu privire la operaţiunea de privatizare pentru care a fost numita, atât la finalizarea acesteia, cît şi cu ocazia finalizarii fiecărei etape a ei.-----------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999; modificată de LEGEA nr. 521 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 octombrie 2001;Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999;Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 2 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 4 mai 2000.  +  Articolul 7 (1) Privatizarea societăţilor bancare prin oricare dintre procedeele şi metodele prevăzute la art. 2 se va realiza pe baza raportului de evaluare şi a studiului de fezabilitate, întocmite de o firma specializată, selectata prin licitaţie în conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Băncii Naţionale a României, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi a Ministerului Finanţelor Publice.(1^1) În cazul în care firma specializată renunţa la continuarea activităţii de consultanţa destinate finalizarii raportului de evaluare şi a studiului de fezabilitate, Banca Naţionala a României, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi Ministerul Finanţelor Publice vor propune spre aprobare Guvernului o alta firma specializată care a participat la licitaţia iniţială şi care îşi manifesta în mod expres intenţia de a continua şi de a finaliza la termen activitatea de întocmire a raportului de evaluare şi a studiului de fezabilitate, în condiţii financiare cel mult egale cu cele ale firmei specializate care a renunţat.(1^2) În cazul în care şi-au manifestat intenţia mai multe firme specializate, instituţiile prevăzute la alin. (1^1) vor propune spre aprobare Guvernului firma specializată care a oferit condiţiile financiare cele mai avantajoase pentru autoritatea contractantă. (2) Raportul de evaluare a unei societăţi bancare se va întocmi în conformitate cu standardele internaţionale în materie. Studiul de fezabilitate va cuprinde, în mod obligatoriu, şi recomandări privind: a) procedeul şi metoda/metodele de privatizare care sunt indicate a fi utilizate; b) structura optima a actionariatului care trebuie să rezulte după privatizare; c) cota maxima de capital social care poate fi dobândită de către persoanele fizice şi/sau persoanele juridice; d) cota maxima de capital social care poate fi oferită spre privatizare, într-o singura etapa; e) abrogată; f) categoriile de acţiuni care se pot emite, valoarea primei de emisiune şi a preţului de vînzare, în cazul în care procedeul de privatizare cel mai indicat este majorarea de capital social sau o combinaţie a acestuia cu vânzarea de acţiuni de către Fondul Proprietăţii de Stat. (3) Principalele elemente ale raportului de evaluare şi ale studiului de fezabilitate, însuşite de comisia de privatizare, sunt supuse regimului de publicitate în principalele cotidiene de raspindire naţionala, precum şi în principalele saptaminale financiare internaţionale. (4) Firma specializată, selectata potrivit prevederilor alin. (1), va acorda comisiei de privatizare şi consultanţa pentru finalizarea procesului de privatizare.-----------------Alin. (1) a art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999; modificat de LEGEA nr. 521 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 octombrie 2001;Litera e) a alin. (2) a art. 7 a fost abrogată de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.Alin. (4) a art. 7 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 10 iunie 1999 Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 iunie 1999.Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 7 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 4 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 18 aprilie 2002.  +  Articolul 8 (1) Procedeele şi metodele utilizate, precum şi cotele de capital social care pot fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a societăţilor bancare se stabilesc pentru fiecare caz prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultărilor şi a avizului comun al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor Publice. (2) Guvernul, la propunerea comisiei de privatizare, va hotărî asupra circumstanţelor în care pot fi modificate condiţiile de privatizare a unei societăţi bancare, stabilite potrivit alineatului precedent.-----------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999; modificat de LEGEA nr. 521 din 9 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 octombrie 2001;  +  Articolul 9 (1) Cumpărarea acţiunilor achiziţionate de la Fondul Proprietăţii de Stat de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) din prezenta lege se face atât în lei, cît şi în valută. Sumele în valută încasate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru acţiunile gestionate la societăţile bancare şi care fac obiectul unui contract de vînzare-cumpărare vor fi cedate la rezerva valutară a statului, urmînd ca Banca Naţionala a României sa deconteze contravaloarea în lei a valutei primite, la cursul anuntat pentru ziua efectuării tranzacţiei. (2) În cazul în care procedeul de privatizare ales este majorarea capitalului social, inclusiv o combinaţie a acestuia cu vânzarea de acţiuni de către Fondul Proprietăţii de Stat, subscrierea acţiunilor se efectuează în lei, iar achitarea acestora se face atât în lei, cît şi în valută. (3) În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice străine optează pentru efectuarea plăţii acţiunilor în lei, total sau parţial, acestea vor trebui să facă dovada ca sumele respective au fost obţinute cu respectarea regimului valutar aplicabil în România.  +  Articolul 10 (1) Băncile comerciale, persoane juridice de naţionalitate română sau străină, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, nu pot acorda credite pentru plata acţiunilor dobîndite de la Fondul Proprietăţii de Stat sau pentru achitarea acţiunilor subscrise în cazul majorării de capital social la societăţile bancare care se privatizează. (2) Persoanele fizice sau juridice române sau străine nu pot utiliza credite obţinute din ţara pentru achiziţionarea, sub orice formă, a acţiunilor emise de societăţile bancare care intra sub incidenţa prevederilor prezentei legi. (3) În cazul utilizării creditelor obţinute din străinătate, este interzisă constituirea gajului asupra acţiunilor care urmează a fi dobîndite, pentru garantarea rambursarii acestora. (4) Dobindirea de acţiuni cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1), (2) şi (3) este lovită de nulitate absolută.  +  Articolul 11Abrogat.-----------------Art. 11 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.  +  Articolul 12Abrogat.-----------------Art. 12 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.  +  Articolul 13 (1) În termen de 60 de zile de la data privatizării majorităţii capitalului social al unei societăţi bancare, va fi convocată adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în noua structura rezultată. (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, prevăzută la alin. (1), va avea înscrisă pe ordinea de zi modificarea actelor constitutive şi alegerea noilor administratori ai societăţii bancare privatizate. (3) La societăţile bancare cu capital social parţial de stat, Fondul Proprietăţii de Stat va fi reprezentat în consiliile de administraţie proporţional cu cota de capital social pe care o gestionează.  +  Articolul 14 (1) Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care acţionează direct sau indirect, individual sau împreună şi în legătură cu terţi, nu vor putea dobîndi dreptul de proprietate asupra unui număr de acţiuni care reprezintă mai mult de 20% din capitalul social total al unei societăţi bancare care se privatizează potrivit prezentei legi, cu excepţia instituţiilor financiar-bancare internaţionale reputate. (2) Abrogat. (3) Dobindirea dreptului de proprietate asupra acţiunilor unei societăţi bancare care se privatizează, cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), constituie abatere de la normele de prudenta bancară şi se sancţionează cu privarea dobânditorului de exerciţiul drepturilor de vot aferente, precum şi cu obligaţia pentru acesta de a cesiona, în condiţiile legii, cota de capital social astfel dobândită. (4) Banca Naţionala a României va notifica consiliilor de administraţie ale societăţilor bancare privatizate despre pierderea dreptului de vot, în cazurile prevăzute la alin. (3), precum şi despre obligaţiile ce revin persoanelor în cauza. (5) În cazul în care acţiunile dobîndite cu încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu sunt cesionate în termen de 90 de zile de la data constatării abaterii, Banca Naţionala a României va dispune societăţii bancare în cauza anularea acţiunilor respective, emiterea de noi acţiuni purtind acelaşi număr şi vânzarea acestora, urmînd ca preţul încasat să fie consemnat la dispoziţia dobânditorului iniţial, după reţinerea spezelor vinzarii.-----------------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.  +  Articolul 15Contractele de vînzare-cumpărare anticipata a acţiunilor, precum şi orice alte înţelegeri în legătură cu aceasta operaţiune, încheiate înaintea perioadei stabilite prin actele normative care guvernează privatizarea societăţii bancare în cauza, sunt lovite de nulitate absolută.  +  Articolul 16Guvernul împreună cu Banca Naţionala a României vor informa, trimestrial, pe baza rapoartelor comisiilor de privatizare, cele două Camere ale Parlamentului cu privire la evoluţia procesului de privatizare a societăţilor bancare şi la rezultatele acestuia.  +  Articolul 17 (1) Operaţiunile în legătură cu procesul de privatizare a societăţilor bancare, care fac obiectul prezentei legi, nu sunt supuse controlului financiar al Curţii de Conturi. (2) Abrogat.-----------------Alin. (2) al art. 17 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.  +  Articolul 18 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Agenţia Română de Dezvoltare, Fondul Proprietăţii de Stat şi Banca Naţionala a României vor supune Guvernului, spre aprobare, măsurile organizatorice care se impun pentru aplicarea prezentei legi.-----------------La alin. (2) a art. 18 termenul "Agenţia Naţionala pentru Privatizare" se înlocuieşte cu "Agenţia Română de Dezvoltare" prin art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 29 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.-----------------NOTĂ:Alin. (2) a art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 27 septembrie 1997 Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 6 octombrie 1997 prevede:"(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, se modifica şi se completează în mod corespunzător."PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU---------