HOTĂRÂRE nr. 899 din 29 iulie 2003privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 19 august 2003  (la 11-12-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 ) În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 12 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale,în conformitate cu prevederile art. 10 din Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul IAbrogat. (la 11-12-2018, Titlul capitolului I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri stabilesc condițiile referitoare la omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și la autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză. (la 11-12-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri se aplică definițiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014. (la 11-12-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost rectificat de RECTIFICAREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 19 octombrie 2018 )  +  Capitolul IIAbrogat. (la 11-12-2018, Titlul capitolului II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 11-12-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 4(1) Activitatea de instalare sau reparare a tahografelor se efectuează numai de către operatori economici autorizați de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare RAR, în conformitate cu Reglementările privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză, precum și de autorizare a operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.(2) Activitatea de inspecție a tahografelor se efectuează de către RAR sau de către operatori economici autorizați de către RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la alin. (1).(3) Eliberarea autorizației tehnice pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și (2), de către RAR, este condiționată de asigurarea cerințelor de obiectivitate și neutralitate din reglementările tehnice prevăzute la alin. (1).(4) RAR efectuează la operatorii economici autorizați audituri privind procedurile aplicate și capabilitatea tehnică o dată la doi ani și asigură supravegherea activității prin audituri tehnice inopinate.(5) Cheltuielile aferente activităților efectuate de RAR și prevăzute la alin. (2)-(4) se suportă integral de către operatorii economici.(6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnică, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspecției tahografelor, inclusiv prin reinspectarea tahografelor efectuată de către RAR în atelierul operatorului economic autorizat, precum și controlul modului de efectuare a reparațiilor tahografelor.(7) Operatorii economici autorizați trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tahografelor și limitatoarelor de viteză, gestionat de RAR.(8) Operatorii economici autorizați trebuie să țină evidența operațiunilor efectuate asupra tahografelor, precum și a datelor stabilite în reglementările tehnice prevăzute la alin. (1).(9) Operatorii economici autorizați trebuie să notifice RAR mărcile sigiliilor și datele electronice de securitate utilizate, precum și informațiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, prevăzute la art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014. (la 11-12-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 5Fiecare tahograf individual, nou sau reparat, se certifică în ceea ce privește funcționarea corectă și exactitatea indicațiilor și înregistrărilor de către producător sau de reprezentantul acestuia, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1). (la 11-12-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 6(1) În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor art. 24 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, personalul operatorilor economici autorizați care efectuează inspecția tahografelor trebuie să fie atestat de către RAR în ceea ce privește competența profesională, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) Pentru obținerea atestării, solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile necesare și să urmeze în prealabil un program de instruire organizat de un producător de tahografe sau de un producător de dispozitive de inspecție a tahografelor agreați de RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).(3) Programul de instruire prevăzut la alin. (2) poate fi organizat și de reprezentanți ai producătorilor de tahografe sau ai producătorilor de dispozitive de inspecție a tahografelor, împuterniciți în acest scop de aceștia și agreați de RAR. (la 01-01-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 7Inspecțiile periodice ale tahografelor montate pe autovehicule se efectuează la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1). (la 11-12-2018, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Capitolul IIIAbrogat. (la 11-12-2018, Titlul capitolului III a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 11-12-2018, Articolul 8 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 11-12-2018, Articolul 9 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 10(1) Activitatea de instalare sau reparare a limitatoarelor de viteză se efectuează numai de către operatori economici autorizați de către RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) Activitatea de inspecție a limitatoarelor de viteză se efectuează de către RAR sau de către operatori economici autorizați de către RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).(3) Eliberarea autorizației tehnice pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și (2), de către RAR, este condiționată de asigurarea cerințelor de obiectivitate și neutralitate prevăzute în reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).(4) RAR efectuează la operatorii economici autorizați audituri privind procedurile aplicate și capabilitatea tehnică o dată la 2 ani și asigură supravegherea activității prin audituri tehnice inopinate.(5) Cheltuielile aferente activităților efectuate de RAR și prevăzute la alin. (2)-(4) se suportă integral de către operatorii economici.(6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnică, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspecției limitatoarelor de viteză, inclusiv prin reinspecția acestora efectuată de către RAR în atelierul operatorului economic autorizat.(7) Operatorii economici autorizați trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tahografelor și limitatoarelor de viteză, gestionat de RAR. (la 11-12-2018, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 11(1) Inspecțiile periodice ale limitatoarelor de viteză trebuie efectuate la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) Viteza maximă reglată trebuie să fie indicată pe o plăcuță aplicată într-un loc vizibil. (la 11-12-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Capitolul IVAbrogat. (la 11-12-2018, Titlul capitolului IV a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 12Constituie contravenții, dacă acestea nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni potrivit legii penale, următoarele fapte:a) efectuarea de activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de către operatori economici având autorizația tehnică anulată sau de către operatori economici neautorizați;b) efectuarea de activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de către operatori economici având autorizația suspendată sau cu termenul de valabilitate expirat ori fără menținerea condițiilor inițiale de autorizare;c) efectuarea de activități de inspecție a tahografelor de către operatori economici utilizând personal având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de către personal neatestat;d) atestarea efectuării inspecțiilor tahografelor sau ale limitatoarelor de viteză instalate pe un vehicul, fără prezentarea acestuia;e) nerespectarea procedurilor de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză stabilite în reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1);f) divulgarea codului de securitate al cardului de atelier sau utilizarea cardului de atelier de către altă persoană decât titularul cardului;g) atestarea efectuării inspecțiilor tahografelor având montate dispozitive destinate manipulării sau având instalate softuri neautorizate în tahograful digital; h) aplicarea de sigilii a căror marcă aparține unui alt operator economic sau de sigilii a căror marcă nu a fost notificată către RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1); i) efectuarea necorespunzătoare a inspecției, constatată cu ocazia controlului efectuat de RAR în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) sau ale art. 10 alin. (6);j) nerespectarea prevederilor privind evidența operațiunilor efectuate asupra tahografelor, precum și a datelor prevăzute la art. 4 alin. (8);k) nerespectarea prevederilor art. 5 privind certificarea tahografelor noi sau reparate în ceea ce privește funcționarea corectă și exactitatea indicațiilor și înregistrărilor;l) neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către personalul RAR în rapoartele de supraveghere;m) împiedicarea, sub orice formă, a personalului RAR de a exercita atribuțiile de serviciu;n) nerespectarea obligațiilor de notificare prevăzute la art. 4 alin. (9). (la 11-12-2018, Articolul 12 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 13(1) Contravențiile prevăzute la art. 12 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. d), g), h), j) și m);b) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. a), b), c), i) și k);c) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. f), e), l) și n). (2) În cazul comiterii faptelor prevăzute la art. 12, pe lângă amenzile contravenționale prevăzute la alin. (1) personalul împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizației tehnice a operatorilor economici și/sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a personalului implicat în activitatea de inspecție a tahografelor, după caz, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).(3) În urma rezultatelor auditurilor tehnice prevăzute la art. 4 alin. (6) sau la art. 10 alin. (6), RAR poate anula inspecția tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză în cazurile stabilite prin reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1). (la 11-12-2018, Articolul 13 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 14Contravențiile prevăzute la art. 12 se constată și se sancționează de către personalul împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.  +  Articolul 15Contravențiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VAbrogat. (la 11-12-2018, Titlul capitolului V a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 16Aparatura utilizată în atelierele operatorilor economici autorizați trebuie să respecte cerințele prevăzute de legislația privind activitatea de metrologie. (la 11-12-2018, Articolul 16 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 17(1) RAR ține evidența autorizațiilor eliberate operatorilor economici, precum și a celorlalte date stabilite în reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) În vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (6), RAR are acces la baza de date de evidență a cardurilor de atelier a Autorității Rutiere Române - ARR. (la 11-12-2018, Articolul 17 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 11-12-2018, Articolul 18 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 693 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 11 septembrie 2018 )  +  Articolul 19Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va aproba reglementările specifice necesare aplicării prezentei hotărâri în termen de 60 de zile de la data publicării acesteia.  +  Articolul 20(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 29 iulie 2003.Nr. 899.-----------