ORDONANTA nr. 16 din 29 ianuarie 1998 - (*actualizată*)privind Statutul personalului vamal(actualizată până la data de 21 iulie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Având în vedere dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,în temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din sistemul instituţional al autorităţii vamale. Personalul vamal are calitatea de funcţionar public.-------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 65 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă reglementează: a) funcţiile, competentele, responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle specifice personalului vamal de execuţie şi de conducere; b) condiţiile şi modalităţile de ocupare a posturilor şi funcţiilor de execuţie şi de conducere, precum şi condiţiile şi modalităţile de eliberare din aceste posturi şi funcţii şi de încetare a activităţii; c) sistemul de perfecţionare şi de evaluare a personalului vamal; d) criteriile de salarizare, de acordare a sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi pentru personalul vamal, precum şi de aplicare a sancţiunilor; timpul de muncă.  +  Articolul 3Din personalul vamal pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege şi de prezentul statut, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei.  +  Articolul 4Nu pot avea calitatea de personal vamal următoarele categorii de persoane: a) care nu au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România; b) care au antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; c) abrogată; d) ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute din motive imputabile lor.-------------Litera c) a art. 4 a fost abrogată de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Titlul II Direcţia Generală a Vamilor şi direcţiile regionale vamaleFuncţii şi condiţii pentru ocuparea acestora  +  Secţiunea 1 Funcţii de execuţie, grade şi trepte profesionale  +  Articolul 5Funcţiile de execuţie pe grade profesionale sunt: a) expert vamal; b) inspector vamal; c) referent de specialitate; d) referent.  +  Articolul 6Funcţiile de execuţie pe trepte profesionale sunt cele de referent.  +  Articolul 7Ierarhizarea funcţiilor de execuţie pe grade şi pe trepte profesionale este cea prevăzută în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 8Funcţiile, nivelul de salarizare şi condiţiile de ocupare a acestora, pentru alt personal decât cel căruia i se aplică prevederile prezentului statut, sunt cele stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru personalul din unităţile bugetare.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de studii pentru ocuparea funcţiilor de execuţie  +  Articolul 9 (1) Pentru ocuparea funcţiilor de execuţie de specialitate în grade profesionale şi în trepte profesionale se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii de studii: a) pentru funcţia în gradul profesional de expert vamal, inspector vamal, referent de specialitate, prevăzută cu studii superioare, se cere absolvirea cu examen şi diploma de licenţă sau diploma echivalenta a unei instituţii de învăţământ superior; b) pentru funcţia de referent, prevăzută cu studii superioare de scurta durata, se cere absolvirea cu examen şi diploma a unei instituţii de învăţământ superior de scurta durata; c) pentru funcţia de referent, prevăzută cu studii medii, se cere absolvirea cu examen şi diploma de bacalaureat a învăţământului mediu liceal. (2) Nivelul studiilor este cel prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.  +  Secţiunea a 3-a Funcţii de conducere  +  Articolul 10Funcţiile de conducere în Direcţia Generală a Vamilor sunt: a) director general; b) director general adjunct; c) director, inspector-şef pentru expertiza vamală; d) director adjunct; e) şef serviciu; f) şef birou.-------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 11Funcţiile de conducere în direcţia regionala vamală sunt: a) director; b) director adjunct; c) şef serviciu; d) şef birou.  +  Articolul 12 (1) Funcţiile de conducere care implica aplicarea nemijlocită a legislaţiei vamale din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor şi din cadrul direcţiilor regionale vamale vor fi ocupate de personalul vamal care deţine funcţia de expert vamal. (2) Ocuparea altor funcţii de conducere decât cele prevăzute la alin. 1 se poate face şi de personalul vamal care nu deţine funcţia de expert.  +  Titlul III Funcţia de expert vamal  +  Articolul 13Personalul vamal încadrat în structura autorităţii vamale poate ocupa, prin concurs, funcţia de expert vamal, dacă are o vechime în activitatea vamală de 3 ani, în cazul celor cu studii superioare, şi de 5 ani, în cazul celor care au absolvit Şcoala Vamală.  +  Articolul 14 (1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de expert vamal se organizează la nivel naţional, în funcţie de necesarul de personal vamal cu înaltă pregătire profesională în cadrul autorităţii vamale, dar nu mai mult de 10% din numărul total al personalului vamal. (2) În vederea desfăşurării concursului, tematica şi perioada de înscriere se vor comunică direcţiilor regionale vamale şi birourilor vamale cu 60 de zile înainte de data sustinerii concursului.  +  Articolul 15 (1) Funcţia de expert vamal se dobândeşte în urma sustinerii concursului naţional. (2) În urma dobândirii calităţii de expert vamal, funcţia deţinută anterior se transforma în funcţia de expert vamal, cu modificarea corespunzătoare a statului de funcţii. (3) Funcţia de expert vamal se înfiinţează în orice unitate din cadrul autorităţii vamale unde va fi încadrat personalul vamal care a dobândit, ulterior, aceasta calitate.  +  Articolul 16 (1) La nivelul Direcţiei Generale a Vamilor se constituie Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale, cu rol consultativ, pe lângă conducerea Direcţiei Generale a Vamilor, care se alege prin vot, de către experţii vamali, pe o perioadă de 2 ani. (2) Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale este format din 9 membri, dintre care 3 sunt desemnaţi de sindicat. (3) Structura şi normele tehnice de lucru ale Consiliului de onoare şi disciplina al autorităţii vamale se elaborează de acesta şi se aproba prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.  +  Articolul 17Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi supune aprobării conducerii Direcţiei Generale a Vamilor procedurile şi normele tehnice de concurs privind promovarea în funcţia de expert vamal a personalului din cadrul autorităţii vamale; b) emite avize privind desfăşurarea activităţii vamale, la solicitarea conducerii Direcţiei Generale a Vamilor; c) analizează contestaţiile împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate în cazul săvârşirii abaterilor de la disciplina muncii şi înaintează directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor propuneri privind modul de soluţionare a acestora; d) analizează, la solicitarea organelor în drept, corectitudinea modului de întocmire a documentelor vamale de către personalul vamal.  +  Titlul IV Birourile vamaleFuncţii şi condiţii pentru ocuparea acestora  +  Secţiunea 1 Funcţii de execuţie din birourile vamale  +  Articolul 18Funcţiile de execuţie din birourile vamale se clasifica, în raport cu specificul activităţii, în funcţii de categoria A şi funcţii de categoria B.  +  Articolul 19Funcţiile de execuţie de categoria A sunt: a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale:---------------------------------------------- expert vamal;- inspector vamal;- controlor vamal;- agent vamal. b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale:----------------------------------------------- controlor vamal.  +  Articolul 20Funcţiile de execuţie de categoria B sunt: a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale:---------------------------------------------- inspector pentru datoria vamală;- controlor pentru datoria vamală. b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale:----------------------------------------------- controlor pentru datoria vamală.  +  Articolul 21Ierarhizarea funcţiilor de execuţie pe grade şi trepte profesionale pentru birourile vamale este cea prevăzută în anexa nr. 3.-------------Art. 21 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de studii pentru ocuparea funcţiilor de execuţie în birourile vamale  +  Articolul 22 (1) Pentru ocuparea funcţiilor de execuţie din categoria A se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii de studii: a) pentru funcţiile pe grade profesionale, de expert vamal, inspector vamal, absolvirea cu examen şi diploma de licenţă sau diploma echivalenta a unei instituţii de învăţământ superior sau a Şcolii Vamale; b) pentru funcţiile pe grade profesionale de inspector vamal, controlor vamal şi agent vamal, absolvirea Şcolii Vamale sau absolvirea cu examen şi diploma a unei instituţii de învăţământ superior de scurta durata; c) pentru funcţiile pe trepte profesionale de controlor vamal, absolvirea cu examen şi diploma de bacalaureat a învăţământului mediu liceal. (2) Pentru funcţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se recruteaza personal din rândul absolvenţilor Şcolii Vamale sau al absolvenţilor cu examen de licenţă sau diploma echivalenta ai învăţământului superior economic, juridic, tehnic şi universitar (în specialitatile: matematica, fizica, chimie şi filologie).  +  Articolul 23Pentru ocuparea funcţiilor de execuţie din categoria B se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii de studii: a) pentru funcţiile pe grade profesionale de inspector pentru datoria vamală, absolvirea cu examen de licenţă sau diploma echivalenta a unei instituţii de învăţământ superior economic; b) pentru funcţiile pe grade profesionale de inspector pentru datoria vamală şi controlor pentru datoria vamală, absolvirea Şcolii Vamale sau absolvirea cu examen şi diploma a unei instituţii de învăţământ superior economic de scurta durata; c) pentru funcţiile pe trepte profesionale de controlor pentru datoria vamală, absolvirea cu examen şi diploma a învăţământului postliceal economic, absolvirea cu examen şi diploma de bacalaureat a învăţământului mediu liceal economic sau a învăţământului mediu liceal cu alt profil decât cel economic, dacă au absolvit un curs în specialitatea finanţe-contabilitate.  +  Articolul 24Funcţiile de conducere din birourile vamale sunt: a) şef birou vamal; b) şef adjunct birou vamal; c) şef tura sau şef sector.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii pentru ocuparea funcţiilor de conducere din birourile vamale  +  Articolul 25 (1) Funcţiile de şef birou vamal şi şef adjunct birou vamal pot fi ocupate de persoanele care deţin funcţia de expert vamal. (2) În cazul în care nu exista experţi vamali pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate de inspectori vamali principali sau de inspectori vamali, după caz. (3) Funcţia de şef tura şi de şef sector poate fi ocupată numai de persoanele încadrate în activitatea vamală.  +  Titlul V Cariera profesională--------------Titlul 5 a fost modificat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.Angajarea, avansarea, salarizarea şi pregătirea profesională a personalului vamal  +  Secţiunea 1 Angajarea personalului vamal  +  Articolul 26Angajarea personalului vamal în structura autorităţii vamale se face prin examen din rândul absolvenţilor Şcolii Vamale, precum şi prin concurs din rândul unor persoane cu activitate în alt domeniu, în condiţiile prevăzute de prezentul statut.  +  Articolul 27În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să fie numai cetăţean român, cu domiciliul stabil în România; b) sa îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime în specialitate, corespunzătoare cerinţelor posturilor scoase la concurs; c) abrogată; d) sa îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiilor de gestionar şi de personal asimilat acestuia.-------------Litera c) a art. 27 a fost abrogată de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 28Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post în structura autorităţii vamale cuprinde obligatoriu următoarele: a) cerere-tip de înscriere; b) copii legalizate de pe diploma de licenţă sau de pe diploma echivalenta în cazul absolvenţilor învăţământului superior, diploma în cazul absolvenţilor învăţământului superior de scurta durata, diploma în cazul absolvenţilor învăţământului postliceal economic şi de pe diploma de bacalaureat în cazul absolvenţilor învăţământului mediu liceal; c) carnetul de muncă sau copia de pe acesta, dacă este cazul; d) curriculum vitae şi recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la instituţia de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează pentru prima data; e) fişa de examen medical; f) certificat de cazier judiciar.  +  Articolul 29Componenta comisiilor de concurs este următoarea: a) pentru funcţiile de execuţie:- un director general adjunct sau un director desemnat de directorul general - preşedinte- şeful serviciului, compartimentului de muncă - membru- 1-2 experţi sau inspectori în specialitatea postului - membri b) pentru funcţii de conducere:- directorul general sau un director general adjunct - preşedinte- 1-2 directori - membri- 2 experţi sau inspectori în specialitatea postului - membri.  +  Articolul 30Ocuparea funcţiilor de conducere se face prin concurs din rândul personalului încadrat în activitatea vamală pe grade profesionale, cu excepţia funcţiei de şef tura sau de şef sector, care poate fi ocupată şi de personalul încadrat în activitatea vamală pe trepte profesionale.  +  Articolul 31 (1) Numirile în funcţiile de director general adjunct, director şi director adjunct, pentru aparatul propriu, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor. (2) Pentru celelalte funcţii de conducere din aparatul propriu şi din unităţile din subordinea Direcţiei Generale a Vamilor, numirile se fac prin decizie a directorului general al acesteia.  +  Articolul 32Posturile declarate vacante se anunta cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului, prin publicare în presa şi afişare la sediul unităţii vamale care organizează concursul.  +  Articolul 33Organizarea, evaluarea, validarea, precum şi finalizarea rezultatelor concursului se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.  +  Articolul 34 (1) Contestaţiile privind rezultatele concursului se adresează Direcţiei Generale a Vamilor în termen de 5 zile de la comunicarea acestora. (2) Contestaţiile se soluţionează prin recorectarea lucrărilor în cauza de către o alta comisie, stabilită de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor. Din aceasta comisie nu pot face parte persoanele care au efectuat prima corectare. (3) Soluţionarea contestaţiilor se face prin "admis" sau "respins". Candidaţii admişi în urma contestaţiei pot fi încadraţi în posturile vacante sau în posturile care devin ulterior vacante, în interval de 6 luni de la admiterea contestaţiei. (4) Hotărârea comisiei prevăzute la alin. (2) este definitivă şi se comunică contestatorului în termen de 5 zile de la depunerea contestaţiei.  +  Articolul 35 (1) Candidaţii declaraţi admişi la concurs au obligaţia să se prezinte la post în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării rezultatelor. (2) În cazul neprezentarii în termenul prevăzut la alin. (1), postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane, declarata admisă la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.  +  Articolul 36Angajarea personalului vamal se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă cu Direcţia Generală a Vamilor, conform legislaţiei muncii în vigoare. Contractul individual de muncă se încheie în forma scrisă şi cuprinde clauze privind obligaţiile şi drepturile părţilor contractante, precum şi alte clauze stabilite prin prezentul statut, şi va ţine seama de dispoziţiile contractului colectiv de muncă, încheiat în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 37Încetarea raporturilor de muncă dintre autoritatea vamală şi personalul angajat se face potrivit prevederilor prezentului statut şi legislaţiei muncii în vigoare.  +  Articolul 38 (1) Competentele şi responsabilităţile personalului vamal sunt stabilite, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii vamale, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor. (2) Locul specific de muncă este stabilit de şeful imediat ierarhic şi se aproba de conducătorul fiecărei unităţi din structura autorităţii vamale.  +  Articolul 39Autoritatea vamală nu angajează personal prin cumul de funcţii.  +  Secţiunea a 2-a Avansarea în funcţii de conducere şi de execuţie  +  Articolul 40 (1) Avansarea personalului vamal în funcţii, grade sau trepte profesionale se face prin concurs sau examen, în raport cu competenţa profesională şi cu rezultatele obţinute în activitate. (2) În cadrul autorităţii vamale se instituie Comisia de avansari, desemnată prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, cu consultarea sindicatului. Normele tehnice de lucru se stabilesc de către aceasta comisie şi se aproba prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.  +  Articolul 41 (1) Vechimea minima necesară pentru avansarea în gradul, clasa, funcţia sau categoria imediat superioară pentru personalul vamal se stabileşte potrivit prevederilor legale aplicabile în sectorul bugetar. (2) Abrogat. (3) Prevederile art. 12 alin. (1) se aplică numai în cazul funcţiilor de conducere de director, director adjunct, şef serviciu şi şef birou. (4) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), comunicarea tematicii şi a perioadei de înscriere se poate face şi cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea concursului, cu aprobarea directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.-------------Art. 41 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Art. 41 a fost modificat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.Alin. (2) al art. 41 a fost abrogat de LEGEA nr. 65 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.Alin. (3) al art. 41 a fost modificat de LEGEA nr. 65 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.  +  Articolul 42Personalul încadrat pe funcţie ca debutant efectuează un stagiu, în aceasta funcţie, pe termen de un an.  +  Articolul 43Personalul vamal debutant susţine, la expirarea stagiului de un an, un examen pentru titularizare pe post. În caz de nepromovare, examenul poate fi repetat după o perioadă de 3 luni. Nepromovarea a doua asemenea examene atrage încetarea calităţii de persoana încadrată în autoritatea vamală.  +  Articolul 44 (1) Pentru ocuparea funcţiilor în grade şi în trepte profesionale se vor organiza examene, cu prioritate pentru personalul angajat al autorităţii vamale care are dreptul la avansari, şi, în mod excepţional, concursuri pentru persoane din afară structurii autorităţii vamale. (2) Perioada de stagiu nu se aplică în cazul persoanelor cu vechime în specialitate de minimum un an şi care au fost angajate prin concurs, întrucât se considera ca au efectuat stagiatura în funcţii de specialitate, în cadrul unor activităţi cu acelaşi profil.  +  Articolul 45Absolvenţii de învăţământ superior de lungă sau de scurta durata, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, au dreptul la un nivel de salarizare cel puţin egal cu cel avut anterior.-------------Art. 45 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Art. 45 a fost modificat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 46Abrogat.-------------Art. 46 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Art. 46 a fost abrogat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 47La avansarea în funcţiile de conducere se au în vedere următoarele elemente:- recomandarea conducătorului ierarhic;- pregătirea profesională;- calităţile de organizator şi de conducător al unor activităţi;- rezultatele la concursurile sau la testele profesionale, precum şi calificativele obţinute în ultimii 2 ani de activitate;- capacitatea luării unor decizii;- calităţile personale în asigurarea unui climat corespunzător de muncă.  +  Secţiunea a 3-a Mobilitatea personalului  +  Articolul 48 (1) Personalul vamal poate fi delegat sau detaşat de conducerea autorităţii vamale sa îndeplinească anumite activităţi în afară locului sau de muncă. (2) Delegarea se poate face pe o perioadă de până la 120 de zile pe an, iar detasarea, pe o perioadă de până la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în raport cu necesităţile autorităţii vamale şi cu acordul persoanei delegate sau detasate.  +  Articolul 49 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca, personalul vamal îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul, avute anterior. (2) Când detasarea sau trecerea temporară în alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu mai mare, personalul vamal detaşat sau trecut temporar într-o alta munca are dreptul la acest salariu, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 50 (1) Personalul vamal delegat sau detaşat într-o alta activitate, precum şi cel a cărui activitate se desfăşoară în cadrul unor deplasări periodice sau permanente au dreptul la plata cheltuielilor de transport şi de cazare, precum şi la o indemnizaţie, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.  +  Articolul 51Personalul vamal numit temporar într-o funcţie de conducere vacanta sau în locul unei persoane cu funcţie de conducere, care lipseşte temporar din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, primeşte, pe lângă salariul de baza al funcţiei, al gradului sau al treptei profesionale în care este încadrat, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preia. Numirile temporare pe posturile de conducere vacante se asigura din cadrul personalului care deţine funcţia de expert sau o funcţie imediat inferioară acesteia şi se pot face pentru o perioadă de cel mult 3 luni, în cadrul căreia se vor organiza concursuri pentru ocuparea acestor posturi.  +  Articolul 52 (1) La cerere, personalul vamal poate trece într-un alt loc de muncă în cadrul autorităţii vamale, în următoarele cazuri: a) prin examen, organizat în vederea promovării personalului vamal în funcţii, grade sau trepte profesionale; b) fără examen, în situaţiile stabilite de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor, cu consultarea sindicatului. (2) Trecerea personalului, la cerere, într-un alt loc de muncă, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), nu conferă acestuia dreptul la acoperirea cheltuielilor implicate de aceasta operaţiune.  +  Articolul 53 (1) Trecerea personalului vamal într-un alt loc de muncă se face în baza unor tabele anuale, aprobate de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor. Cererile pot fi depuse anual, în perioada 15 iunie - 15 septembrie şi vor avea anexate documente justificative. (2) În mod excepţional pot fi depuse cereri şi în afară perioadei prevăzute la alin. (1), dacă survine un eveniment deosebit şi imprevizibil în situaţia familială sau profesională a persoanei angajate. Cererile depuse în afară acestei perioade nu conferă dreptul unei prioritati la mutare.  +  Articolul 54Criteriile şi punctajul necesare stabilirii prioritatilor la trecerea într-un alt loc de muncă a personalului, la cerere, se stabilesc prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, cu respectarea contractului colectiv de muncă, încheiat în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 55Trecerea într-un alt loc de muncă a personalului vamal se face prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor şi în ordinea poziţiilor stabilite în tabelul general ce va fi comunicat la nivelul structurii autorităţii vamale.  +  Articolul 56Personalul vamal de conducere al unui birou vamal, transferat în interesul serviciului la un birou vamal situat în alta localitate, are dreptul la plata indemnizaţiei de mutare, conform legii, şi la o locuinta de serviciu asigurata de consiliul local sau de autoritatea vamală.  +  Articolul 57În situaţia încetării raporturilor de muncă cu autoritatea vamală, din motive neimputabile acestuia, expertul vamal îşi poate desfăşura activitatea în calitatea de expert vamal autorizat la un comisionar în vama, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 4-a Timpul de muncă  +  Articolul 58Programul de lucru al personalului vamal se stabileşte prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 59În birourile vamale în care procesul de muncă se desfăşoară în program de tura, pentru munca prestată în timpul nopţii se plăteşte un spor la sariul de baza, potrivit reglementărilor în vigoare. Se considera munca în timpul nopţii aceea care se prestează în intervalul cuprins între orele 22,00-6,00, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o ora în minus sau în plus faţă de aceste limite.  +  Articolul 60 (1) În cursul programului de lucru se poate acorda o pauza pentru masa de cel puţin 1/2 ora, care nu se include în durata timpului de muncă. (2) Acordarea pauzei de masa nu trebuie să afecteze desfăşurarea normală a activităţii autorităţii vamale.  +  Secţiunea a 5-a Salarizarea personalului vamal  +  Articolul 61 (1) Salarizarea personalului vamal se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile personalului bugetar. (2) Salariile personalului vamal cuprind:- salariul de baza, care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea acesteia, precum şi cu nivelul de pregătire profesională necesar funcţiei ocupate;- sporuri la salariul de baza: spor pentru vechimea în munca; spor pentru condiţii deosebite în care se desfăşoară activitatea; spor pentru stabilitate în cadrul autorităţii vamale; spor pentru munca sistematic desfăşurată peste programul normal de lucru; spor pentru munca în timpul nopţii; spor pentru activitatea desfăşurată în punctele de control pentru trecerea frontierei; spor pentru portarma;- premii pentru rezultate deosebite obţinute în activitate.-------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 62Abrogat.-------------Art. 62 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Art. 62 a fost abrogat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 63 (1) Orele prestate de personalul vamal de execuţie, peste durata normală a timpului de lucru, se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de baza astfel: a) 50% din salariul de baza brut pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza brut pentru orele următoare şi pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi plătită potrivit alin. (1), numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic superior, fără a se depăşi 120 de ore anual. În cazuri deosebite, directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) Personalul vamal, care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi căruia nu i se poate acorda timp liber corespunzător, primeşte, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 30% calculat la salariul de baza brut. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor.  +  Articolul 64 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul vamal poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de baza. (2) Personalul vamal care beneficiază de salariul de merit se stabileşte o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de un an de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al instituţiei, din care două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.  +  Articolul 65 (1) Personalul vamal beneficiază de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:    Transe de vechime în munca Cote la salariul de baza    -------------------------- ------------------------    între 3 şi 5 ani 5%    de la 5 la 10 ani 10%    de la 10 la 15 ani 15%    de la 15 la 20 de ani 20%    peste 20 de ani 25% . (2) Sporul corespunzător vechimii în munca se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca prevăzută la transa respectiva. (3) La stabilirea sporului de vechime în munca se vor lua în considerare perioadele lucrate şi înscrise în carnetul de muncă.  +  Articolul 66Pentru personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei se atribuie un spor de frontieră de 20%, calculat la salariul de baza.  +  Articolul 67 (1) Pentru personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în locuri cu condiţii deosebite se atribuie un spor de 15%, calculat la salariul de baza. (2) De sporul prevăzut la alin. (1) poate beneficia personalul vamal care îşi exercită activitatea de control vamal la: cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţara.  +  Articolul 68Personalului vamal cu activitate mai mare de 5 ani în cadrul autorităţii vamale i se acordă un spor de stabilitate la salariul de baza, după cum urmează:    între 5 ani - 10 ani 3%    între 10 ani - 15 ani 5%    între 15 ani - 20 de ani 7%    peste 20 de ani 10% .  +  Articolul 69Pentru premierea în cursul anului a personalului vamal se constituie un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea desfăşurată. Sumele neconsumate din acest fond vor fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.  +  Articolul 70 (1) Pentru activitatea profesională, personalul vamal beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu de baza, realizat în ultima luna a anului pentru care se face plata, proporţional cu timpul efectiv lucrat din programul normal de lucru. (2) Conducerea autorităţii vamale poate diminua sau anula premiul anual, în cazul salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 71 (1) Direcţia Generală a Vamilor constituie un fond de stimulente, astfel: a) prin aplicarea unui coeficient de până la 35% la valoarea penalitatilor şi amenzilor aplicate, rămase definitive şi încasate, a sumelor în lei şi în valută confiscate, rămase definitive şi încasate, cat şi la valoarea bunurilor şi mărfurilor devenite proprietatea statului în unităţile vamale şi valorificate; b) prin reţinerea unui coeficient de până la 5% la valoarea veniturilor suplimentare încasate şi rămase definitive ca urmare a controalelor efectuate, venituri depistate peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor asumate de plătitori faţă de bugetul de stat şi de bugetul Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei; c) prin aplicarea unui coeficient de până la 5% la valoarea veniturilor încasate la bugetele prevăzute la lit. b), ca urmare a executării creanţelor bugetare conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996*) privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 61 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 august 2002.  +  Secţiunea a 6-a Perfecţionarea personalului vamal  +  Articolul 72Perfecţionarea personalului vamal se realizează în raport cu exigenţele activităţii vamale, ale armonizării legislaţiei vamale cu acordurile şi convenţiile internaţionale, precum şi în funcţie de cerinţele posturilor pe care diferitele categorii de personal le ocupa.  +  Articolul 73Activitatea de perfecţionare a personalului vamal este coordonata de Direcţia Generală a Vamilor şi se realizează prin Şcoala Vamală şi birourile de învăţământ din direcţiile regionale vamale, în formele şi în conformitate cu programele de perfecţionare elaborate de Direcţia Generală a Vamilor cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 74 (1) Personalul vamal participa, o dată la 2 ani, la un program general de perfecţionare. (2) Perfecţionarea personalului vamal se poate organiza şi desfăşura în timpul sau în afară serviciului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.  +  Articolul 75Absolvenţii Şcolii Vamale, care, în următorii 5 ani de la angajare, au încetat raporturile de muncă cu Direcţia Generală a Vamilor sau cărora li s-au desfăcut contractele individuale de muncă din motive imputabile lor, vor restitui cheltuielile de şcolarizare proporţional cu perioada nelucrata.  +  Articolul 76 (1) La solicitarea agenţilor economici, a instituţiilor publice sau a instituţiilor de pregătire profesională private, personalul din cadrul autorităţii vamale poate participa la formarea profesională a personalului acestora, pe linia legislaţiei vamale, prin cursuri sau seminarii de specialitate. (2) Participarea personalului din cadrul autorităţii vamale la acţiunile de formare profesională poate avea loc în timpul serviciului sau în afară lui, cu respectarea condiţiei prevăzute la alin. 1. (3) Modalităţile de participare şi formare profesională la acţiunile solicitate, precum şi condiţiile de plată şi de virare a contravalorii prestaţiei efectuate vor fi stabilite prin norme tehnice aprobate de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor. Sumele rezultate vor fi încasate de autoritatea vamală şi utilizate în regim extrabugetar.  +  Articolul 77Personalul vamal poate fi trimis în străinătate pentru studii, schimb de experienta şi alte activităţi similare, de către autoritatea vamală, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.  +  Titlul VI Drepturi, îndatoriri şi răspunderea disciplinară  +  Capitolul 1  +  Secţiunea 1 Drepturile personalului vamal  +  Articolul 78Personalul vamal are dreptul la un salariu de baza corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale, potrivit pregătirii profesionale şi, după caz, la indemnizaţia de conducere, precum şi la sporuri, premii şi alte drepturi băneşti, stabilite potrivit legii.  +  Articolul 79Personalul vamal poate fi avansat în categorie, grad, clasa şi treapta, potrivit reglementărilor aplicabile în sectorul bugetar.-------------Art. 79 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Art. 79 a fost modificat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.Art. 79 a fost modificat de LEGEA nr. 65 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.  +  Articolul 80Personalul vamal are dreptul la protecţia legii, a societăţii civile şi a autorităţii vamale, în cazul: a) insultelor, calomniilor, amenintarilor directe sau indirecte, loviturilor sau al oricăror acte de violenta în care poate fi victima în exercitarea funcţiei; b) desfăşurării de anchete sau cercetări cu caracter administrativ sau penal, atunci când acestea sunt generate de acte sau fapte produse sau săvârşite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, din cauze neimputabile lor.  +  Articolul 81Personalul vamal are dreptul de a sesiza ierarhic cazurile de influentare exercitate asupra lui cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, de persoane sau structuri din interiorul sau din afară autorităţii vamale.  +  Articolul 82La decesul unui salariat în activitate, Direcţia Generală a Vamilor acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum de 5 salarii medii nete pe sistemul vamal.  +  Articolul 83Abrogat.-------------Art. 83 a fost abrogat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 84Dreptul la concediu, durata şi categoriile de concediu care se acordă personalului vamal sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Drepturi sindicale  +  Articolul 85Personalul vamal poate crea, în condiţiile legii, organizaţii sindicale, poate adera la acestea şi poate fi ales în organele de conducere ale acestora.  +  Articolul 86Organizaţiile sindicale îşi determina liber structura şi vor informa conducerea autorităţii vamale despre toate modificările intervenite în aceasta.  +  Articolul 87Reuniunile organizaţiilor sindicale se desfăşoară în afară programului de lucru. Organizaţiile sindicale reprezentative pot organiza în timpul orelor de serviciu o reuniune lunară de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depăşi o ora. În mod excepţional, limita maxima de 3 ore pe trimestru poate fi cumulată într-o singura luna. Cumulul poate fi autorizat de directorul direcţiei regionale vamale în raza căreia se desfăşoară reuniunea.  +  Articolul 88Personalul autorităţii vamale de la toate nivelurile are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prezentul statut, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă.  +  Articolul 89Spaţiile aflate în proprietatea autorităţii vamale, cu caracter cultural, sportiv şi de servire a mesei (cantine, bufete şi altele asemănătoare), pot fi folosite de către organizaţia sindicala, cu acordul autorităţii vamale.  +  Articolul 90Personalul vamal are dreptul la formele de protest prevăzute de lege.  +  Capitolul 2 Îndatoririle personalului vamal  +  Articolul 91 (1) Personalul vamal are următoarele îndatoriri: a) să fie loial autorităţii vamale şi sa manifeste probitate profesională, corectitudine şi conştiinciozitate în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; b) să-şi perfecţioneze activitatea profesională; c) sa nu primească, sa nu solicite şi sa nu accepte pentru sine sau pentru alte persoane, în calitatea sa oficială, cadouri, împrumuturi sau orice alte valori sau servicii de la persoane cu care se afla în relaţii de serviciu; d) sa nu primească cereri, a căror rezolvare nu este de competenţa sa ori nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici, sau sa nu intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri; e) să respecte jurământul vamal şi să se conformeze dispoziţiilor sefilor ierarhici, cu excepţia cazurilor când acestea sunt contrare legii; f) sa nu exercite, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ, sa nu participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale sau civile, care, prin natura activităţii lor, îi poate compromite independenta profesională. Personalul implicat prin acte oficiale, total sau parţial, în astfel de activităţi, inclusiv de administrare sub supraveghere vamală, este obligat sa renunţe în termen de 6 luni de la data angajării sau de la data dobândirii acestei calităţi. În caz contrar, va fi declarat incompatibil cu exercitarea funcţiei în cadrul autorităţii vamale şi se va proceda la desfacerea contractului individual de muncă; g) sa păstreze secretul operaţiunilor vamale, comerciale şi financiare, precum şi al materialelor şi informaţiilor cu caracter vamal; h) sa declare, potrivit legii, averea, la angajare. Declaraţia se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi pe cele ale copiilor aflaţi în întreţinere.Pe perioada activităţii în cadrul autorităţii vamale, personalul vamal este obligat sa declare bunurile mobile sau imobile dobândite, a căror valoare depăşeşte cuantumul a 20 de salarii medii brute pe economie, în termen de 45 de zile de la dobândire. Declaraţiile privind averea sunt confidenţiale şi se depun la Direcţia Generală a Vamilor; i) să aibă o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea sa oficială şi sa nu compromita, prin activitatea sa publică sau privată, prestigiul funcţiei sau al autorităţii vamale; j) să fie respectuos faţă de personalul ierarhic superior, faţă de colegi şi de personalul din subordine; k) în timpul serviciului să-şi decline numele şi să se adreseze în mod reverentios persoanelor din afară instituţiei, cu care se afla în relaţii de serviciu. Este interzis fumatul în timpul controlului vamal; l) sa anunţe conducătorul ierarhic superior cu privire la lipsa de la domiciliu, precum şi locul unde se afla, în cazul personalului vamal al Direcţiei de supraveghere şi control vamal din cadrul autorităţii vamale; m) sa poarte uniforma în timpul serviciului, semn de recunoaştere, indispensabil, a personalului vamal; efectele şi accesoriile uniformei să fie curate, ingrijite şi purtate în mod corespunzător. (2) Regulamentul privind portul uniformei de serviciu, condiţiile de acordare a acesteia, modelul, durata de folosire şi însemnele distinctive sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul statut.  +  Capitolul 3 Măsuri de protecţie acordate salariaţilor în cazul reorganizării activităţii  +  Articolul 92În cazul reorganizării activităţii, care determina desfacerea contractelor individuale de muncă pentru personalul vamal, autoritatea vamală are obligaţia întreprinderii următoarelor acţiuni: a) sa identifice posibilităţile de redistribuire a personalului vamal în cadrul structurii autorităţii vamale; b) în condiţiile organizării unor cursuri de calificare sau de recalificare profesională, sa includă persoanele cărora ar urma sa li se desfaca contractele individuale de muncă.  +  Articolul 93Autoritatea vamală are obligaţia de a face publică, prin afişare la Direcţia Generală a Vamilor şi la unităţile din subordine vizate, lista cu posturile reduse, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea procedurilor privind reorganizarea activităţii.  +  Articolul 94 (1) În cazul reorganizării activităţii măsurile de desfacere a contractelor individuale de muncă se vor aplica în ordine: a) personalului vamal care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare; b) persoanelor care optează sa plece din unitate, pe motivul reorganizării activităţii; c) persoanelor care, la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale, s-au situat sub limita minima a punctajului postului. (2) În cazul unor măsuri de reorganizare a activităţii, care implica desfiinţarea unor posturi ocupate, conducerea autorităţii vamale, cu consultarea organizaţiilor sindicale sau a reprezentanţilor salariaţilor, va stabili criterii de disponibilizare a personalului angajat.-------------Art. 94 a fost modificat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 95Abrogat.-------------Art. 95 a fost abrogat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 96Personalul vamal poate solicita trecerea în compartimente din structura autorităţii vamale în care exista posturi vacante şi care nu sunt supuse reorganizării activităţii.  +  Articolul 97Contestaţiile personalului vamal afectat de măsurile de reorganizare a activităţii, conform prevederilor art. 94 şi 95, se adresează, în termen de 10 zile de la comunicarea măsurii, Consiliului de onoare şi disciplina al autorităţii vamale, care va analiza şi soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile.  +  Capitolul 4 Răspunderea disciplinară şi materială a personalului vamal  +  Articolul 98Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a) încălcarea îndatoririlor prevăzute în prezentul statut; b) refuzul nejustificat sau neglijenţa manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; c) absentele nemotivate de la serviciu; d) orice alta fapta a personalului, prin care acesta se abate de la îndeplinirea îndatoririlor.-------------Art. 98 a fost modificat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 99Sancţiunile disciplinare care se aplică personalului angajat, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: a) observatie scrisă; b) avertisment; c) radierea din tabelul de premiere anuală; d) diminuarea salariului de baza sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere cu 5-15%, pe o perioadă de 1-6 luni; e) retrogradarea în funcţie pe timp de 1-6 luni; f) eliberarea din funcţia de conducere; g) suspendarea din activitate pe o perioadă de 1-6 luni; h) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.-------------Litera g) a art. 99 a fost modificată de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 100 (1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea administrativă prealabilă a faptei, sesizată în scris, audierea obligatorie a persoanei în cauza şi verificarea susţinerilor făcute de aceasta în apărare. (2) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea abaterii disciplinare, de împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi de activitatea desfăşurată anterior.  +  Articolul 101 (1) Personalul vamal sancţionat potrivit art. 99 lit. g) nu beneficiază de drepturile salariale, contractul individual de muncă fiind suspendat pe perioada aplicării sancţiunii. (2) Perioada excluderii nu este luată în calcul pentru avansarea în funcţie, grad sau treapta profesională, precum şi pentru stabilirea drepturilor la pensie.  +  Articolul 102Contractul individual de muncă al personalului vamal se desface disciplinar în următoarele cazuri: a) săvârşirea unei abateri grave sau săvârşirea repetată a abaterilor disciplinare; b) încălcarea cu vinovăţie, în mod repetat, a îndatoririlor prevăzute în prezentul statut; c) părăsirea nejustificată a locului de muncă mai mult de 5 zile consecutiv.  +  Articolul 103Sancţiunea disciplinară se aplică de către cel în drept sa ia această măsură, în cel mult 30 de zile de la luarea la cunoştinţa despre abaterea săvârşită, dar nu mai târziu de 6 luni de la data comiterii faptei, şi se comunică celui în cauza prin decizie scrisă.  +  Articolul 104 (1) Persoanele sancţionate disciplinar nu pot ocupa funcţii de conducere în cadrul autorităţii vamale, timp de 2 ani de la data aplicării sancţiunii. (2) Personalul vamal, eliberat din funcţia de conducere, ca urmare a săvârşirii unor abateri disciplinare, nu poate promova în aceste funcţii timp de 4 ani de la data punerii în aplicare a măsurii de sancţionare.-------------Alin. (2) al art. 104 a fost modificat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 105Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face potrivit competentelor stabilite prin decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.  +  Articolul 106Împotriva sancţiunilor disciplinare, prevăzute la art. 99 lit. a)-g), se face contestaţie, în scris, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale.  +  Articolul 107 (1) Contestaţia înaintată Consiliului de onoare şi disciplina al autorităţii vamale se analizează în termen de 15 zile de la primire, în prezenta persoanei sancţionate. (2) În urma analizarii contestaţiei, Consiliul de onoare şi disciplina al autorităţii vamale propune directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor anularea sau menţinerea sancţiunii contestate.  +  Articolul 108Răspunderea materială a personalului vamal se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 109În cazul săvârşirii unor fapte deosebit de grave, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, pentru care autoritatea vamală a formulat sesizare penală împotriva unui salariat sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale, incompatibile cu funcţia deţinută, directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor dispune prin decizie suspendarea din funcţie.  +  Articolul 110În cazul constatării nevinovăţiei salariatului, acesta primeşte toate drepturile de care a fost lipsit ca urmare a sanctionarii sau suspendării lui din funcţie.  +  Articolul 111Răspunderea disciplinară şi materială nu exclude răspunderea penală pentru fapta săvârşită, dacă aceasta întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.  +  Titlul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 112Abrogat.--------------Art. 112 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Art. 112 a fost abrogat de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 113Persoanele care ocupa funcţii de conducere în direcţiile regionale vamale şi în birourile vamale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor putea fi numite cu delegaţie pe aceleaşi funcţii de conducere, păstrând indemnizaţia de conducere aferentă funcţiei ocupate, până la dobândirea calităţii de expert vamal şi organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere.  +  Articolul 114 (1) La data intrării în vigoare a prezentului statut, directorii generali adjuncţi şi directorii din Direcţia Generală a Vamilor dobândesc calitatea de expert vamal. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi experţilor gradul I şi I A, precum şi inspectorilor gradul I şi I A cu o vechime minima de 5 ani în activitatea vamală, din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor. (3) Personalul vamal care a dobândit calitatea de expert vamal constituie Corpul experţilor vamali ai autorităţii vamale.  +  Articolul 115Prin derogare de la prevederile art. 13 din prezentul statut, în cursul anului 1998 este permisă participarea la concurs, pentru dobândirea calităţii de expert vamal, a personalului vamal cu studii superioare şi vechime minima de 5 ani în specialitate.  +  Articolul 116În măsura în care unele drepturi sau îndatoriri ale personalului vamal nu sunt reglementate prin prezentul statut, acesta se completează cu cele prevăzute prin alte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 117 (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul statut. (2) Abrogat. (3) Abrogat.--------------Art. 117 a fost abrogat parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Alin. (2) şi (3) ale art. 117 au fost abrogate de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Articolul 118Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 119Până la data de 1 mai 2003 Direcţia Generală a Vamilor împreună cu Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici vor proceda la adaptarea prevederilor prezentei ordonanţe cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 119 a fost introdus de LEGEA nr. 65 din 11 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1                          DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR                           Cap. I - Aparatul central                             A. Funcţii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Funcţia Nivelul studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert vamal S 2. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A S 3. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I S 4. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II S 5. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III S 6. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IV S 7. Inspector vamal, referent de specialitate, debutant S 8. Referent gradul I SSD 9. Referent gradul II SSD10. Referent gradul III SSD11. Referent debutant SSD    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12. Referent I A M13. Referent I M14. Referent II M15. Referent III M16. Referent IV M17. Referent debutant M──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            B. Funcţii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Funcţia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director general 2. Director general adjunct 3. Director, inspector şef pentru expertiza vamală 4. Director adjunct 5. Şef serviciu 6. Şef birou──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Cap. II - Direcţia Generală a Vamilor - Direcţia de supraveghere    şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale                             A. Funcţii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Funcţia Nivelul studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert vamal S 2. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A S 3. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I S 4. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II S 5. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III S 6. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IV S 7. Inspector vamal, referent de specialitate, debutant S 8. Referent gradul I SSD 9. Referent gradul II SSD10. Referent gradul III SSD11. Referent debutant SSD    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale12. Referent I A M13. Referent I M14. Referent II M15. Referent III M16. Referent IV M17. Referent debutant M──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            B. Funcţii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Funcţia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director general adjunct 2. Director 3. Director adjunct 4. Şef serviciu 5. Şef birou──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------Anexa 1 a fost abrogată parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Anexa 1 a fost modificată de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Anexa 2                           DIRECŢIA REGIONALA VAMALĂ                             A. Funcţii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Funcţia Nivelul studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert vamal S 2. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A S 3. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I S 4. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II S 5. Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III S 6. Inspector vamal, referent de specialitate, debutant S 7. Referent gradul I SSD 8. Referent gradul II SSD 9. Referent gradul III SSD10. Referent debutant SSD    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11. Referent I A M12. Referent I M13. Referent II M14. Referent III M15. Referent debutant M──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            B. Funcţii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Funcţia──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Director  2. Director adjunct  3. Şef serviciu  4. Şef birou──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------Anexa 2 a fost abrogată parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Anexa 2 a fost modificată de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Anexa 3                                 BIROURI VAMALE                     A. Funcţii de execuţie de categoria A──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Funcţia Nivelul studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert vamal S sau Şcoala vamală 2. Inspector vamal principal S sau Şcoala vamală 3. Inspector vamal gradul I S sau Şcoala vamală 4. Inspector vamal gradul II S sau Şcoala vamală 5. Inspector vamal gradul III S sau Şcoala vamală 6. Inspector vamal debutant S sau Şcoala vamală 7. Inspector vamal Şcoala vamală sau SSD 8. Controlor vamal gradul I Şcoala vamală sau SSD 9. Controlor vamal gradul II Şcoala vamală sau SSD10. Agent vamal debutant Şcoala vamală sau SSD    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11. Controlor vamal I M12. Controlor vamal II M13. Controlor vamal III M14. Controlor vamal debutant M──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     B. Funcţii de execuţie de categoria B──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Funcţia Nivelul studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Inspector pentru datoria vamală S 2. Inspector pentru datoria vamală gradul I S 3. Inspector pentru datoria vamală gradul II S 4. Inspector pentru datoria vamală gradul III S 5. Inspector pentru datoria vamală debutant S 6. Inspector pentru datoria vamală Şcoala vamală sau SSD 7. Controlor pentru datoria vamală Şcoala vamală sau SSD    gradul I 8. Controlor pentru datoria vamală gradul II Şcoala vamală sau SSD    gradul II 9. Controlor pentru datoria vamală debutant Şcoala vamală sau SSD    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10. Controlor pentru datoria vamală I M11. Controlor pentru datoria vamală II M12. Controlor pentru datoria vamală III M13. Controlor pentru datoria vamală debutant M──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            C. Funcţii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Funcţia──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Şef birou vamal  2. Şef adjunct birou vamal  3. Şef tura, şef sector"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Anexa 3 a fost abrogată parţial de LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Anexa 3 a fost modificată de LEGEA nr. 74 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002.  +  Anexa 4REGULAMENTpentru portul uniformei de serviciu, condiţiile de acordare a acesteia, descrierea, durata de folosinţă şi însemnele distinctive pentru personalul autorităţii vamalePersonalul angajat al autorităţii vamale are dreptul la uniforma de serviciu şi însemne distinctive, pe care le va purta în timpul executării serviciului.Uniforma poate fi purtata şi în timpul deplasarilor efectuate în interes de serviciu, la festivitatile şi manifestările oficiale, precum şi în orice alte ocazii, din dispoziţia conducerii Direcţiei Generale a Vamilor, respectiv a direcţiilor regionale vamale.Este interzisă purtarea uniformei în locuri şi în condiţii care ar putea prejudicia prestigiul instituţiei vamale şi al statului român.De asemenea, este interzisă scoaterea din ţara a uniformei de serviciu, cu excepţia cazurilor când aceasta scoatere este aprobată în mod expres de conducerea Direcţiei Generale a Vamilor.Uniforma de serviciu şi însemnele distinctive se acordă gratuit pentru personalul angajat al autorităţii vamale.Direcţia Generală a Vamilor şi unităţile subordonate sunt obligate sa ţină evidenta acordării uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive pentru personalul vamal angajat.Evidenta acordării uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive se tine, în ani calendaristici, de la data angajării şi nu în fracţiuni formate din zile, săptămâni, luni.La data intrării în vigoare a statutului, noua uniforma de serviciu şi însemnele distinctive se considera neacordate pentru întregul personal vamal angajat, primul an de evidenta fiind 1998. Noua uniforma de serviciu se va acorda lucrătorilor autorităţii vamale treptat, în limita posibilităţilor financiare şi concomitent cu epuizarea stocurilor de materiale şi echipament achiziţionate pentru vechea uniforma.În cazul pensionării pentru limita de vărsată, cat şi în cazul pensionării pe caz de boala, uniforma de serviciu acordată nu se restituie şi nu se datorează diferenţe de valoare pentru aceasta, calculate de la anul perioadei normate a componentelor până la anul emiterii deciziei de pensionare.În cazul în care survine decesul unui angajat din sistemul vamal, uniforma de serviciu nu se restituie şi nu se datorează diferenţe de valoare pentru aceasta calculate de la anul perioadei normate a componentelor până la anul decesului.În perioada suspendării din funcţie, uniforma de serviciu nu se acordă, iar perioada suspendării din funcţie nu se include în calculul perioadei normate de folosinţă a componentelor uniformei de serviciu.Măsura desfacerii contractului de muncă atrage după sine restituirea contravalorii componentelor uniformei de serviciu, calculată pentru întreaga perioadă normata de utilizare, indiferent de anul în care se aplică această măsură.În cazul transferului sau demisiei din sistemul vamal, se restituie contravaloarea componentelor uniformei de serviciu, acordate de la anul ultimei perioade normate de folosinţă până la anul transferului sau demisiei.Schimbarea componentelor uniformei de serviciu, în funcţie de condiţiile meteorologice sau de alte aspecte, se face prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor şi este obligatorie pentru întregul personal angajat în sistemul vamal.Orice alte restrictii sau elemente legate de portul uniformei de serviciu se aproba de către directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor, prin reglementările de ordine interioară.Personalul vamal este obligat sa întreţină uniforma de serviciu în stare corespunzătoare, sa o folosească în mod îngrijit şi să respecte cu stricteţe ţinuta impusa de portul acesteia.În cazul deteriorării uniformei de serviciu, pierderii sau al distrugerii din cauze obiective, se va distribui o noua uniforma înainte de expirarea duratei normate de folosinţă.În cazul deteriorării uniformei de serviciu din cauze subiective (utilizare defectuoasă, neglijenţa etc.), se eliberează o alta uniforma cu plata integrală a valorii acesteia.Este interzisă modificarea uniformei de serviciu sau purtarea ei cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte care nu sunt cuprinse în prezentul regulament.Direcţia Generală a Vamilor are obligaţia sa verifice respectarea prevederilor prezentului regulament de către întregul personal angajat în sistemul vamal şi sa ia măsuri pentru sancţionarea abaterilor potrivit legii.DESCRIEREAuniformei de serviciu şi a însemnelor distinctiveA. Uniforma de serviciuUniforma de serviciu pentru personalul vamal este de culoare gri-verzui.1. VestonulVestonul are modelul prezentat în plansa I. Se confectioneaza din stofa, adaptată în varianta de vara şi în varianta de iarna, fiind croit drept, puţin cambrat în talie, cu slit în spate.Modelul pentru bărbaţi are aplicate pe partea din faţa doua randuri de nasturi, respectiv opt, câte patru pe rând, din care se inchid trei. Modelul pentru femei are aplicati trei nasturi într-un singur rând, care se inchid - plansa II.Atât la modelul pentru bărbaţi, cat şi la cel pentru femei, pe partea din faţa, lateral, în ambele părţi ale vestonului, sunt prevăzute doua buzunare ascunse, cu clapeta, la nivelul ultimului rând de nasturi, la bărbaţi, şi la cel al ultimului nasture, la femei.De asemenea, atât la vestonul pentru femei, cat şi la cel pentru bărbaţi este prevăzut un buzunar în partea superioară, stanga sus.Nasturii vestonului sunt confectionati din material argintiu, uşor bombati, având imprimat în relief însemnul "Mercur".Vestonul are epoleti care se prind la partea dinspre gat cu acelaşi tip de nasturi.2. PantalonulPantalonul - planşele I şi II - se confectioneaza în varianta iarna-vara, din acelaşi material ca şi vestonul şi are croiala dreapta, fără manseta.Lungimea ajunge până la partea superioară a tocului incaltamintei, iar lăţimea variaza între 210 şi 270 mm, în raport cu talia.Pantalonul este prevăzut cu doua buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis prin clapeta cu nasture de format mic.Modelul pantalonului este similar pentru bărbaţi şi femei, iar culoarea este ca cea a vestonului.3. FustaFusta - plansa II - se confectioneaza pentru femei, pentru variantele vara-iarna.Croiala este dreapta, largimea se stabileşte în raport cu talia, iar lungimea este de cel puţin 50 mm sub rotula genunchiului.Vestonul, împreună cu pantalonul, la bărbaţi, se poarta numai cu camasa şi cravata. În mod similar, şi la femei, în variantele sacou-pantalon sau sacou-fusta. Culoarea este cea a vestonului.4. Camasa cu maneca lungăCamasa cu maneca lungă - plansa III - este de culoare gri şi este croita drept, având un singur buzunar exterior în partea superioară, pe piept, în stanga. Manecile sunt prevăzute cu mansete, care se inchid cu nasturi de format mic, confectionati din plastic.Camasa cu maneca lungă se poarta numai cu cravata şi cu veston, fiind confectionata din tercot. În ocazii speciale, camasa va avea culoarea alba, fiind purtata cu eghilet, montat pe partea superioară, stanga, a pieptului vestonului.5. Camasa-bluzaCamasa-bluza are culoarea gri, este confectionata din tercot, închisă la gat şi încheiată cu şase nasturi de format mic, din plastic - plansa IV.Maneca este scurta, terminată cu manseta, iar pe umar bluza are epoleti.Camasa-bluza are în partea superioară doua buzunare cu clape, care se inchid cu câte un nasture de format mic. Se poarta cu cravata sau descheiata la gat, cu partea inferioară introdusă în pantalon sau în fusta, după caz.6. BluzonulBluzonul pentru primavara-vara este confectionat din material impermeabil şi are maneci detasabile - plansa V.După caz, la partea inferioară are ataşată o bandă reflectorizanta, necesară identificarii pe timp de noapte.În partea inferioară are doua buzunare ascunse, cu banderola exterioară.Bluzonul are gluga detasabila şi însemnele distinctive specificului vamal, fiind de culoarea vestonului.7. ScurtaScurta pentru toamna-iarna este confectionata din material impermeabil, croita drept, tip 3/4 şi are gluga şi slavuta detasabile - plansa VI.Gulerul este realizat din tesatura sintetică sau din blana sintetică, iar la partea inferioară a manecilor sunt prevăzute, după caz, banderole reflectorizante pentru identificarea pe timp de noapte.Banderole similare sunt ataşate şi la limita inferioară a scurtei.Scurta are doua buzunare ascunse, pe ambele părţi, în faţa, în extrema superioară, închise cu clapete cu capse.La partea inferioară are doua buzunare, tot în faţa, în stanga şi în dreapta, cu burduf şi clape închise cu capse.Scurta are însemnele distinctive vamale, având culoarea vestonului.8. Combinezon/salopetaCombinezonul este confectionat din material impermeabil impregnat - plansa VII.Are gluga detasabila şi este prevăzut cu banderole reflectorizante în partea inferioară a pantalonului şi în partea inferioară a manecilor, în vederea identificarii pe timp de noapte.Are patru buzunare cu burduf, doua în partea superioară şi doua în partea inferioară, la limita bazinului, prevăzute cu clape închise cu capse.După caz, în funcţie de specificul activităţii vamale, se confectioneaza salopeta, care se realizează după modelul combinezonului sau este formată din bluza şi pantalon.Combinezonul sau salopeta poarta însemnele distinctive vamale, având culoarea vestonului.9. Mantaua pentru ploaieMantaua de ploaie pentru bărbaţi şi mantaua de ploaie pentru femei sunt confectionate din material impermeabil, după modelele din planşele VIII şi IX.Mantaua pentru bărbaţi este croita drept, are dunga şi banderole reflectorizante la partea inferioară a manecilor. Este prevăzută cu doua buzunare ascunse, croite oblic în partea din faţa, la nivelul limitei inferioare a manecilor, având însemnele distinctive vamale şi culoarea vestonului.Mantaua pentru femei este croita evazat în partea inferioară, are gluga şi doua buzunare ascunse, oblice, în faţa, la nivelul limitei inferioare a manecilor.Are însemnele distinctive vamale şi banderola reflectorizanta la partea inferioară a manecilor, având culoarea vestonului.10. CravataCravata este de culoarea vestonului, confectionata din fire sintetice şi are la circa 30 cm de capatul lat semnul "Mercur", cu dimensiunile 20/15 mm.11. Sapca, boneta, cascheta simpla a) Sapca - plansa X - are aceeaşi culoare cu vestonul.Calota sepcii este de forma ovala, cu o lungime totală de 250 mm, iar distanta dintre aceasta şi banda de sustinere este de 50 mm imprejurul sepcii. În faţa, unde calota este susţinută interior cu un arc de oţel pentru evitarea deformarii, distanta până la vârful acesteia este de 100 mm.Pe banda de sustinere, pe partea exterioară, este aplicată o bandă de tesatura intaritoare cu lăţimea de 50 mm şi grosimea de 2 mm, având culoarea vestonului.Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovala şi se fixează la sapca într-un unghi de 45 grade faţă de banda sepcii.Lateral, în stanga şi în dreapta sepcii, pe banda de sustinere exterioară, la imbinarea acesteia cu cozorocul, se fixează doi nasturi din metal alb, uşor bombati, având imprimata stema României, în relief.Nasturii au un diametru de 15 mm şi sunt legaţi peste partea superioară de imbinare a benzii de sustinere cu cozorocul printr-un snur impletit dublu, de culoare alba.Emblema se monteaza pe locul dintre marginea superioară a cozorocului şi extrema din faţa a calotei. b) Boneta - plansa X - are culoarea vestonului şi o înălţime de 100 mm, precum şi doua pliuri laterale pe toată lungimea. Pe partea din faţa, central, se aplică emblema. c) Cascheta simpla - plansa X bis - are aceeaşi culoare cu sapca şi boneta.Are o înălţime de 140 mm, cozorocul fiind confectionat din acelaşi material cu cascheta, dar având incorporat carton intaritor.12. Pantofii, cizmele, bocancii, ghetelePantofii pentru bărbaţi sunt confectionati din piele de culoare neagra.Ghetele pentru bărbaţi sunt confectionate din piele de culoare neagra şi sunt imblanite sau captusite.Pantofii şi cizmele pentru femei sunt confectionate din piele de neagra. Acestea din urma sunt imblanite.Bocancii pentru bărbaţi şi femei sunt confectionati din piele neagra şi se poarta numai în sectoarele de control vamal fizic.13. FularulFularul este confectionat din tesatura de lana sau tip lana, de culoarea vestonului.Fularul subtire este confectionat din tesatura tip mătase şi are culoarea vestonului.14. PuloverulPuloverul cu maneca lungă are anchior şi este confectionat din lana sau tesatura tip lana, în culoarea vestonului.Puloverul fără maneca este confectionat din tesatura de lana sau tip lana şi are culoarea vestonului.15. ManusileManusile sunt confectionate din piele şi au culoarea neagra.16. GeantaGeanta destinată păstrării documentelor are culoarea neagra şi este confectionata din piele sau din inlocuitori sintetici.17. CureauaCureaua este confectionata din piele şi are culoarea neagra.B. Însemnele distinctive1. Emblema pentru manecaAre forma ovala şi dimensiunile 105 mm/90 mm - plansa XI - şi este confectionata din fibre poliesterice. Fondul este negru, cu margine galbena, în latime de 4 mm. În partea superioară este redata stema României, în culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscripţia "ROMÂNIA", în culoare albastra.În partea inferioară a emblemei apare inscripţia "VAMA", scrisă în alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscripţionat în albastru, bleu, roşu şi galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" şi "CUSTOMS".Emblema se aplică pe ambele maneci ale vestonului, bluzonului, scurtei, combinezonului, salopetei şi mantalelor, la 100 mm de limita superioară a manecii, respectiv la nivelul umarului.2. Însemnul pentru pieptAre forma de scut, cu dimensiunile de 60 mm/80 mm - plansa XII - cu fond negru şi margine galbena de 4 mm. În partea superioară este înscris cuvântul "VAMA", în culoare galbena, iar la marginea inferioară, "ROMÂNIA", tot în culoare galbena.În centrul insemnului este inscripţionată stema României în culorile oficiale.Este confectionat din metal inoxidabil, emailat, pentru veston şi camasi, iar pentru bluzon, scurta, combinezon, salopeta şi mantale, din fibre poliesterice.3. Însemnul pentru epoletAre forma dreptunghiulara, cu dimensiunile de 80 mm/45 mm - plansa XIII. Fondul este negru şi are margine galbena, cu o latime de 4 mm.În partea superioară este inscripţionat cuvântul "VAMA", în culoare galbena.În centru apare simbolul "Mercur", tot în culoare galbena.Este confectionat din fibre poliesterice întărite cu plastic şi se ataşează pe epoletii camasii-bluza.4. Însemnul pentru elementele de identificareAre dimensiunile 100 mm/15 mm şi este confectionat din metal inoxidabil, emailat, având fondul argintiu.În partea superioară apar, după caz, numele vămii, al direcţiei regionale vamale sau al Direcţiei Generale a Vamilor, iar în partea inferioară, funcţia lucrătorului.Inscriptionarea se face în următoarele culori:- albastru - pentru Direcţia Generală a Vamilor;- roşu - pentru direcţia regionala vamală;- negru - pentru unităţile vamale.5. Emblema pentru sapca şi bonetaAre dimensiunile 100 mm/70 mm şi reprezintă stema României în culorile oficiale şi este confectionata din metal inoxidabil, emailat - plansa XIV.6. Însemnul pentru revereEste confectionat din metal inoxidabil, emailat şi cuprinde cuvântul "VAMA", în culoare argintie - plansa XIV.Se fixează pe gulerul vestonului, pe ambele părţi, la nivelul umarului şi la o distanta de 30 mm de marginea gulerului.7. EghiletulAre culoarea alba şi este confectionat din snur impletit, după modelul din plansa XV. Are lungimea de 450 mm şi se poarta în ocazii speciale, montat pe epoletul stang al vestonului şi pe nasturele buzunarului stang superior al pieptului acestuia.  +  ARTICOLELE din care se compune uniforma de serviciu si durata de uzura maxima  +  PLANŞA I - COSTUM BĂRBAŢI  +  PLANŞA II - COSTUM FEMEI  +  PLANŞA III - CĂMAŞĂ CU MÂNECĂ LUNGĂ  +  PLANŞA IV - BLUZĂ CU MÂNECĂ LUNGĂ  +  PLANŞA V - BLUZON PRIMĂVARĂ-VARĂ CU MÂNECI DETAŞABILE  +  PLANŞA VI - SCURTĂ 3/4 CU GLUGĂ ŞI SLAVUŢĂ DETAŞABILE  +  PLANŞA VII - COMBINEZON CU GLUGĂ DETAŞABILĂ  +  PLANŞA VIII - MANTA PLOAIE BĂRBAŢI  +  PLANŞA IX - MANTA PLOAIE FEMEI  +  PLANŞA X ŞI X bis - BONETĂ ŞI CASCHETĂ, CASCHETĂ SIMPLĂ  +  PLANŞA XI - ÎNSEMN MÂNECĂ  +  PLANŞA XII - ÎNSEMN PIEPT  +  PLANŞA XIII - ÎNSEMN EPOLET ŞI ÎNSEMN ELEMENTE DE IDENTIFICARE  +  PLANŞA XIV - ÎNSEMN CASCHETĂ, BONETĂ - ÎNSEMN REVER - ECHILEŢI-------------