ORDONANTA nr. 44 din 28 august 1997 - (*actualizată*)privind transporturile rutiere(actualizată până la data de 16 iulie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 29 august 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 16 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998; LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001; ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 27 noiembrie 2002; LEGEA nr. 106 din 2 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003.În temeiul art. 107 alin (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţa a transporturilor rutiere de persoane şi de mărfuri, cu respectarea principiilor liberei concurente şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a tarii. (2) Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului rutier public, garantează libera iniţiativă şi autonomia operatorilor de transport şi asigura condiţiile unui mediu concurential normal între modurile de transport şi între diferitele categorii de operatori de transport rutier. (3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier şi de activităţile conexe acesteia protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritara.-------------Alin. (1) şi (3) ale art. 1 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 2 (1) Prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor şi bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumită porţiune a drumului, transportat la rândul sau pe/de un alt mijloc de transport; activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. (2) Prin operator de transport rutier se înţelege orice persoană juridică, română sau străină, care deţine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere şi care efectuează transporturi rutiere interne şi/sau internaţionale, precum şi activităţi conexe acestora. (3) Prin operator de transport rutier român se înţelege orice operator, astfel cum a fost definit la alin. (2), cu sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, iar cetăţenii străini folosiţi în activităţile persoanei juridice respective să aibă şi drept de muncă în România. (4) Prin operator de transport rutier străin se înţelege orice operator de transport, astfel cum a fost definit la alin. (2), care are sediul sau domiciliul în străinătate şi care este autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1), (2) şi (3) ale art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 3 (1) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei ordonanţe şi în toate actele normative specifice transporturilor rutiere, elaborate potrivit acesteia, sunt definite în anexa nr. 1. (2) Clasificarea categoriilor şi tipurilor de transport rutier se prezintă în anexa nr. 2.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe, autoritatea competentă care asigura cadrul general privind realizarea, modernizarea, dezvoltarea şi siguranţa transporturilor rutiere. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport rutier; b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere; c) elaborează programe de dezvoltare şi modernizare a sistemului naţional de transport rutier, de siguranţă rutiera şi de protecţia mediului; d) asigura condiţiile unui mediu concurential normal în activitatea de transport rutier, în corelatie cu celelalte moduri de transport; e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport; f) stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, precum şi metodologia de omologare pentru circulaţie a autovehiculelor şi remorcilor şi cea de inspecţie tehnica periodică a acestora; g) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor pentru vehicule rutiere; h) asigura controlul respectării reglementărilor specifice de către utilizatorii infrastructurilor şi de către operatorii de transport rutier; i) asigura dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii în domeniul transporturilor rutiere. (3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atribuţii: a) exercita autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere; b) organizează şi tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule admise în circulaţie, cu excepţia celor a căror evidenta se tine, potrivit legii, de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi de alte instituţii; c) certifica încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei; d) clasifica vehiculele rutiere de transport persoane pe categorii de confort; e) omologheaza pentru circulaţie vehiculele rutiere, controlează, la producător şi vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor cu tipul omologat şi dispune, în caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de omologare; f) certifica sau omologheaza, potrivit reglementărilor în vigoare, echipamentele, piesele de schimb şi materialele pentru vehicule rutiere fabricate în ţara sau importate, şi dispune, în caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare; g) clasifica vehiculele rutiere destinate transportului intern şi internaţional de mărfuri; h) certifica sistemele calităţii implementate de producătorii de vehicule rutiere, componente, echipamente şi materiale aferente acestora şi pe cele implementate de ofertanţii de servicii în domeniul transporturilor rutiere; acreditează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier; i) autorizeaza agenţii economici care prestează servicii de reparaţii sau desfăşoară activitate de reconstruire a vehiculelor rutiere; j) autorizeaza, împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, activităţile de transport rutier internaţional, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; activităţile de autorizare a transportului rutier internaţional, direct sau în tranzit, se realizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei; k) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea statiilor de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectuează inspecţia tehnica periodică la sistemele care concura nemijlocit la siguranţa circulaţiei; l) asigura efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea reinmatricularii acestora; m) stabileşte norme obligatorii privind organizarea şi desfăşurarea transporturilor rutiere şi controlează respectarea acestora; n) exercita controlul de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor rutiere; o) acorda licenta de transport operatorilor pentru efectuarea transporturilor rutiere publice; p) acorda licenta de execuţie pe vehicul în funcţie de categoriile şi tipurile de transport rutier; r) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepţia celor care aparţin Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii şi altor instituţii similare; s) stabileşte norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi profesorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; t) elaborează, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, norme privind examinarea psihologică şi medicală, în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice.--------------Litera f) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Literele c) şi k) ale alin. (3) al art. 4 au fost modificate de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Literele a), b), g), k), l) şi t) ale alin. (3) al art. 4 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Litera j) a alin. (3) al art. 4 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002.Litera j) a alin. (3) al art. 4 a fost modificată de LEGEA nr. 106 din 2 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2003.Litera j) a alin. (3) al art. 4 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.  +  Articolul 5Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate desemna instituţii publice subordonate, regii autonome, precum şi societăţi comerciale, care funcţionează sub autoritatea sa, sa elaboreze şi sa pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice vehiculelor rutiere, precum şi transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate.-------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 6Instituţiile publice, regiile autonome, precum şi societăţile comerciale, prevăzute la art. 5, se vor autofinanta din tarife şi comisioane, obţinute din prestaţii specifice, precum şi din alte surse, constituite potrivit legii.-------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 7Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere internaţionale la care România este parte.  +  Capitolul 2 Executarea transporturilor  +  Articolul 8Operatorii de transport rutier pot efectua transporturi rutiere publice şi/sau în interes propriu în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 9Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract, contra plata, de către operatori de transport rutier, titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile prezentei ordonanţe, care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora.------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 10 a fost abrogat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 11Transportul rutier în folos propriu este efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natura ori în servicii al acestuia şi se realizează, în principal, în următoarele condiţii: a) operatorul de transport foloseşte vehicule deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu; b) este o activitate accesorie sau auxiliara a celorlalte activităţi ale operatorului de transport; c) mărfurile sau bunurile transportate sunt proprietatea operatorului de transport ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de acesta, scopul fiind numai acela de a le deplasa, transportul fiind spre sau de la operatorul de transport ori între punctele sale de lucru; d) persoanele transportate sunt angajaţii operatorului de transport sau membrii de familie ai acestuia, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii, familial, social, cultural, sportiv sau de binefacere.------------Partea introductivă a art. 11 a fost modificată de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Literele a), c) şi d) ale art. 11 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 12 a fost abrogat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 13Transportul rutier intern şi/sau internaţional se executa de către operatorii de transport rutier, români sau străini, care deţin şi utilizează autovehicule înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetăţenie română sau de către cetăţeni străini cu drept de muncă în România.  +  Articolul 14Transporturile rutiere internaţionale directe sau în tranzit ori transporturile în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul României se pot executa de operatorii de transport rutier străini, cu respectarea legislaţiei române, a acordurilor şi convenţiilor bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte.-------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 15Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt interzise, dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevăd altfel.-------------Art. 15 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Capitolul 3 Regimul bunurilor de utilitate publică din domeniul transporturilor rutiere şi infrastructurii rutiere-------------Titlul cap. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 16Autogarile, parcarile şi staţiile pentru urcarea şi coborârea călătorilor sunt bunuri de utilitate publică şi pot fi în proprietatea publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale ori proprietate privată.  +  Articolul 17 (1) Înfiinţarea unei autogări deschise traficului intern şi/sau internaţional se avizează de autoritatea competentă şi de consiliul local sau judeţean, după caz. (2) Exploatarea unei autogări deschise traficului rutier intern şi/sau internaţional este permisă numai în baza autorizaţiei de funcţionare, eliberata deţinătorului autogarii de către autoritatea competentă, cu valabilitate de minimum 5 ani.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 18În localităţile în care exista autogări plecarile, sosirile şi, respectiv, opririle în tranzit stabilite se vor realiza numai în şi din acestea.-------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 19Schimbarea destinaţiei autogarilor sau a spaţiilor tehnologice specifice activităţii de transport rutier, care ar afecta serviciul public, fără acordul consiliilor locale sau judeţene, după caz, este interzisă.-------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 20Operatorii de transport care efectuează transport public rutier de persoane prin curse regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogarii, conform programului de transport, contra cost.-------------Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 21Amenajarea parcarilor în zonele de protecţie a drumurilor publice este permisă cu acordul administratorilor drumurilor respective.-------------Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 22 (1) Amenajarea statiilor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se face, conform programelor de transport, de administraţia publică locală respectiva. (2) Locurile afectate statiilor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale conform programului de transport de persoane prin curse regulate, cu avizul Ministerului de Interne; pentru amplasarea statiilor pe drumurile publice naţionale este necesar şi acordul autorităţii competente. (3) Obligaţia de a întreţine staţiile pentru urcarea şi coborârea călătorilor aparţine administratorului drumului respectiv.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 23Pentru transportul rutier public de persoane în trafic internaţional, efectuat prin curse regulate, toate capetele de linie şi staţiile de oprire în tranzit sunt stabilite în autogări.  +  Articolul 24În localităţile în care nu exista autogări pot fi stabilite de către consiliul local respectiv puncte de oprire în tranzit, de plecare sau de sosire, în care să se poată asigura facilităţile minime activităţii dintr-o autogara.--------------Art. 24 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Capitolul 4 Regimul vehiculelor rutiere  +  Articolul 25 (1) Operatorii de transport rutier sunt obligaţi sa utilizeze vehicule rutiere care se încadrează în normele legale de poluare, siguranţa şi securitate a transporturilor rutiere. (2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere vehiculele rutiere fabricate în ţara sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării sau certificării pentru circulaţie pe drumurile publice şi inspecţiilor tehnice periodice, iar cele aparţinând operatorilor de transport rutier sunt supuse obţinerii licenţei de execuţie pe vehicul, pe categorii şi tipuri de transport.-------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 26 (1) Certificarea şi omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor noi, reconstruite sau importate se acordă de autoritatea competentă, care va elibera cartea de identitate a vehiculului rutier respectiv. (2) Condiţiile de certificare şi de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice se stabilesc de autoritatea competentă. (3) Certificarea şi omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice vor fi solicitate de producătorii de vehicule rutiere, noi ori reconstruite, sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori de persoanele fizice sau juridice care le importa, după caz.------------Alin. (1) şi (3) ale art. 26 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 27 (1) Agenţii economici care prestează servicii de reparaţii, reconstruire sau inspecţie tehnica a vehiculelor rutiere pot desfăşura aceste activităţi numai pe bază de autorizaţie de funcţionare eliberata de autoritatea competentă. (2) Normele metodologice şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor de reparaţii, reconstruire sau inspecţie tehnica a vehiculelor, precum şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor de funcţionare a agenţilor economici care prestează asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă.------------Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 28Echipamentele, piesele de schimb şi materialele pentru autovehicule şi remorci, fabricate în ţara sau importate, trebuie să fie certificate şi/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementărilor în vigoare, de autoritatea competentă.------------Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 29Lista echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor pentru vehiculele rutiere, pentru care este necesară certificarea sau omologarea, se stabileşte de autoritatea competentă.  +  Articolul 30Autovehiculele utilizate în transporturile rutiere, cărora li se aplică prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR) sau alte prevederi legale, vor fi echipate cu aparate de control sau de înregistrare, omologate, instalate şi sigilate conform prescripţiilor tehnice specifice.------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 31 (1) Autocarele şi autobuzele pentru transporturile publice de persoane în trafic naţional şi internaţional se clasifica de autoritatea competentă pe stele şi pe categorii, în funcţie de caracteristicile tehnice, de siguranţă şi de confort. (2) Criteriile şi condiţiile de clasificare a autobuzelor şi autocarelor, modelul şi conţinutul certificatului de clasificare, precum şi perioada de valabilitate a acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea competentă, având ca baza sistemul de clasificare internaţional. (3) Clasificarea autocarelor şi autobuzelor se solicita de operatorul de transport rutier care desfăşoară activitate de transport de persoane. (4) În cazul în care autocarele şi autobuzele nu îşi menţin caracteristicile tehnice şi de exploatare conform criteriilor de clasificare, acestora li se retrage certificatul de clasificare de către autoritatea competentă.------------Alin. (1) şi (4) ale art. 31 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Capitolul 5 Exercitarea profesiei de operator de transport rutier------------Titlul cap. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 32Operatorii de transport rutier au acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurate pe drumul public.------------Art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 33 (1) Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier operatorii de transport rutier înscrişi în Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competentă. (2) În Registrul operatorilor de transport rutier se înscriu operatorii de transport rutier autorizaţi şi licentiati în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) Modul de întocmire, completare şi gestionare, precum şi condiţiile pentru înscrierea în Registrul operatorilor de transport rutier se stabilesc de autoritatea competentă.-------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 34 (1) Licenta de transport se acordă operatorilor de transport rutier public care îndeplinesc condiţiile de onorabilitate, competenţa profesională, capacitate financiară şi baza tehnica materială necesară.(2)*) Condiţia de onorabilitate a operatorului de transport se considera îndeplinită dacă persoana sau persoanele care conduc permanent şi efectiv activitatea acestuia nu au fost condamnate pentru infracţiuni penale grave, inclusiv de natura comercială, şi nu au fost declarate necorespunzătoare de către autoritatea competentă în urma încălcării, în mod grav sau repetat, a reglementărilor în vigoare privind transporturile. Condiţia se considera îndeplinită, după reabilitarea acestora. (3) Condiţia de competenţa profesională este îndeplinită dacă persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea poseda un certificat eliberat de autoritatea competentă sau o diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic de specialitate. (4) Condiţia de capacitate financiară se considera îndeplinită dacă operatorul de transport dispune de resurse financiare suficiente, de vehicule şi/sau de dotarea necesară, deţinute sub orice titlu, pentru începerea şi/sau desfăşurarea activităţii.(5)*) Criteriile privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a licenţei de transport se stabilesc de autoritatea competentă.-------------Art. 34 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 34 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.-------------NOTĂ:*)Alin. (2) şi (5) ale art. 34 sunt respinse de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 35 (1) Licenta de transport se eliberează de autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani şi se vizează anual. (2) În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere sau de leasing, licenta de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.-------------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 36Licentele sau autorizaţiile de transport, după caz, pot fi suspendate sau anulate în caz de abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier şi protecţia mediului, inclusiv de la prevederile caietului de sarcini, sau atunci când una dintre condiţiile impuse pentru obţinerea licenţei sau autorizaţiei de transport, după caz, nu mai este îndeplinită.--------------Art. 36 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 36 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 37 (1) Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip de transport, cu excepţia transportului în interes personal, este permisă pe baza licenţei de execuţie, emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul, pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu, în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane.(1^1) Transporturile publice judeţene sau interjudetene, între doua judeţe limitrofe, prin servicii regulate de transport de persoane, se executa numai cu licenta de traseu, eliberata de autoritatea competentă, pe baza programelor de transport, solicitate şi aprobate de consiliile locale ori judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.(1^2) În cazul celorlalte transporturi publice interjudetene sau internaţionale, efectuate prin servicii regulate de transport de persoane, licenta de traseu se eliberează de autoritatea competentă, pe baza programelor de transport, întocmite şi aprobate de aceasta. (2) Licenta de execuţie, împreună cu celelalte documente stabilite de autoritatea competentă trebuie să se afle la bordul vehiculului rutier şi să fie prezentate la cererea organelor de control abilitate. (3) Licenta de execuţie se acordă pe perioada solicitată de către operatorul de transport, dar nu mai mare de un an.--------------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1) şi (2) ale art. 37 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 37 au fost introduse de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 38Licenta de execuţie poate fi suspendată sau anulată în cazul în care nu sunt respectate condiţiile impuse la eliberare.  +  Capitolul 6 Tarife ce se aplică în domeniul transporturilor rutiere  +  Articolul 39Regimul tarifelor şi al comisioanelor pentru eliberarea de licenţe de transport şi de licenţe de execuţie se stabileşte de autoritatea competentă.  +  Capitolul 7 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 40Constituie contravenţie, în măsura în care, potrivit legii penale nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează ca atare următoarele fapte: a) efectuarea de transporturi rutiere sau desfăşurarea de activităţi conexe acestora, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. C, fără licenţe sau cu licenţe cu valabilitate expirată, suspendate sau anulate, precum şi nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini, anexe la acestea; b) efectuarea de transporturi pentru terţi, contra plata ori echivalentul în natura sau servicii, de către operatorii de transport rutier în interes propriu; c) utilizarea de către operatorii de transport rutier a unor conducatori auto străini, fără drept de muncă în România, pentru conducerea autovehiculelor în trafic naţional şi/sau internaţional; d) efectuarea de transporturi turistice în trafic intern şi internaţional sau de transporturi publice de persoane în trafic intern şi internaţional cu autocare şi/sau minibuze neclasificate sau cu certificat de clasificare expirat; e) acordarea licenţelor de transport şi a licenţelor de execuţie pentru operatorii de transport rutier cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe; f) transportul de mărfuri periculoase sau perisabile şi de animale vii, fără îndeplinirea tuturor condiţiilor referitoare la conducătorul auto, marfa şi vehicul, impuse acestor transporturi; g) comercializarea sau utilizarea de vehicule ale căror caracteristici de identificare nu mai corespund datelor menţionate în cartea de identitate a vehiculului; h) comercializarea sau utilizarea de vehicule care nu au fost supuse omologării pentru circulaţie sau de echipamente, piese de schimb şi materiale care nu au fost certificate sau omologate în conformitate cu prevederile legale; i) funcţionarea unităţilor de reparaţii şi reconstruire a vehiculelor, precum şi a statiilor de inspecţie tehnica fără autorizaţie sau cu termenul de valabilitate expirat; j) atestarea ca bun pentru circulaţia pe drumurile publice a unui vehicul care nu îndeplineşte condiţiile tehnice; k) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecţiei tehnice, de completare şi de eliberare a documentelor; l) înscrierea unor informaţii false privind numărul de stele sau categoria de clasificare a autobuzelor sau a autocarelor; m) nerespectarea de către conducătorii auto a timpilor de conducere şi de repaus, stabiliţi conform prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR); n) modificarea datelor din diagramele aparatelor de control prevăzute la art. 30; o) efectuarea de către conducătorul auto a transporturilor publice de persoane, prin curse regulate, în trafic preurban, judeţean, interjudetean şi internaţional, fără legitimatii de călătorie sau cu legitimatii nevalabile; p) călătoria pasagerilor fără legitimatii de călătorie valabile în transportul public de persoane prin curse regulate în traficul local, judeţean, interjudetean şi internaţional; r) neluarea avizului autorităţii publice locale pentru operaţiunile care se efectuează cu respectivul aviz. s) circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor la care inspecţia tehnica periodică are termenul de valabilitate expirat mai mare de 30 de zile.--------------Literele a), c) şi o) ale art. 40 au fost modificate de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Literele a), b), d), e), g), h), i), m) şi p) ale art. 40 au fost modificate de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Litera q) a art. 40 devine litera r), asa cum prevede LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Litera s) a art. 40 a fost introdusă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 41Se sancţionează cu amendă:- de la 200.000 lei la 400.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. p);- de la 800.000 lei la 1.200.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. e), f), k), m), n), o) şi s);- de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. d), i), j), l) şi r);- de la 3.200.000 lei la 4.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), g) şi h).--------------Art. 41 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 41 a fost modificat în mod corespunzător de ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 41^1Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 41 pot fi modificate anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.--------------Art. 41^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 41^1 a fost introdus de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 42Abrogat.--------------Art. 42 a fost abrogat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 43Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constata şi se sancţionează de către:- personalul împuternicit în acest scop de autoritatea competentă;- ofiţerii şi subofiterii de poliţie din cadrul serviciilor de circulaţie şi poliţie de frontieră, pentru activităţi specifice;- personalul desemnat de autorităţile administraţiei publice locale împuternicite în acest scop, în limita atribuţiilor stabilite prin lege;- personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform competentelor acordate;- personalul cu atribuţii de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele proprii ale acestuia.-------------Art. 43 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 43 a fost modificat în mod corespunzător de ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 44Dispoziţiile referitoare la contravenţiile din prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.-------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 45Împotriva măsurii de suspendare sau anulare a licenţei de transport sau de execuţie, operatorul de transport se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 46Consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au iniţiativa şi hotărăsc în probleme de interes local privind transportul public de persoane, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor autorităţi publice.-------------Art. 46 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 46 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 47Operatorilor care desfăşoară transport rutier în interes propriu, de mărfuri şi de persoane, în trafic internaţional cu autovehicule care au masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, transporturi rutiere de mărfuri periculoase sau agabaritice le sunt aplicabile dispoziţiile prezentei ordonanţe privind operatorul de transport rutier public. Ceilalţi operatori care desfăşoară transport rutier în interes propriu cu autovehicule care au masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune se autorizeaza în ceea ce priveşte capacitatea profesională şi condiţiile de baza tehnica materială necesare.-------------Art. 47 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Art. 47 a fost modificat de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Articolul 48Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 49În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu excepţia art. 2 alin. 4, art. 3 şi art. 4, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.-------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului şi aDepartamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus Opris  +  Anexa 1 DEFINIŢIIPentru aplicarea prezentei ordonanţe termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:● autovehicul - vehicul care se deplaseaza pe drum prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe sine şi a mopedelor;● activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfăşoară în legătură cu operaţiuni de transport rutier;● autoturism - autovehicul care, prin construcţie şi echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje şi/sau al bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;● autobuz - autovehicul destinat şi echipat pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;● autocar - autobuz destinat transportului de persoane în scopuri turistice, în condiţii de confort deosebit, prevăzut din construcţie cu spaţii special amenajate în afară salonului, pentru depozitarea bagajelor, şi alte servicii;● agenţie de voiaj - spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi de eliberare a legitimatiilor de călătorie, informare şi îndrumare a călătorilor;● autorizaţie de transport - documentul prin care se atesta ca operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de competenţa profesională şi baza tehnica materială necesare, având dreptul de a efectua transporturi rutiere cu respectarea reglementărilor în domeniu;● autorizaţie de transport internaţional - documentul eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare, care da dreptul operatorului de transport să efectueze în anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unei alte tari, pe perioada sa de valabilitate;● autogara - spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi conexe serviciilor regulate de transport public de persoane;● cabotaj - operaţiune de transport rutier efectuată între doua puncte de încărcare-descărcare aflate pe teritoriul unei tari de către un operator de transport rutier străin. Deplasarea fără incarcatura a unui vehicul între doua operaţiuni de transport internaţional nu este considerată cabotaj;● certificare - activitate prin care un organism acreditat eliberează un document scris care atesta ca un produs, proces sau serviciu este conform cu condiţiile specificate;● colectarea şi expedierea mărfurilor - activitate de preluare, depozitare şi expediere de mărfuri în partizi mici şi mijlocii;● inspecţie tehnica periodică - verificare tehnica a vehiculelor rutiere înmatriculate, efectuată la termenele stabilite, prin care se atesta continuitatea conformitatii acestora cu normele tehnice specifice;● intermediere în transporturile rutiere - operaţiune prin care un agent economic preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier naţional şi/sau internaţional pe care îl efectuează în nume propriu printr-un operator de transport rutier ori prin asociere cu alţi intermediari sau operatori din alte moduri de transport sau intermediaza contractarea transportului între beneficiari şi operatorii de transport rutier;● licenta de execuţie pentru vehicul - documentul operatorului de transport rutier în baza căruia acesta poate să execute anumite categorii şi tipuri de transport, conform caracteristicilor tehnice constructive ale vehiculului pe care îl deţine sub orice titlu, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini;● licenta de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier - documentul prin care un agent economic poate să execute activităţi conexe transportului rutier, pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului de sarcini, anexa la aceasta;● licenta de transport - documentul prin care se atesta ca operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, competenţa profesională, capacitate financiară şi baza tehnica materială, având dreptul să efectueze transporturi rutiere, cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu şi a prevederilor caietului de sarcini, anexa la aceasta;● licenta de execuţie pentru traseu - documentul în baza căruia operatorul de transport rutier obţine dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional sau internaţional pe un anumit traseu, conform caietului de sarcini, anexa la aceasta;● mesagerie - activitate de transport de bagaje, pachete şi colete neinsotite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport de persoane prin servicii regulate;● masa totală maxima autorizata - masa totală maxima a vehiculului încărcat, declarata admisibilă cu prilejul omologării de către autoritatea competentă;● minibuz (sau microbuz) - autovehicul destinat prin construcţie transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în picioare;● omologare - autorizare de comercializare sau de utilizare într-un scop precizat ori în condiţii stabilite a unui produs, proces sau serviciu;● omologare pentru circulaţie - autorizare de admitere în circulaţia pe drumurile publice, în condiţii reglementate, a vehiculelor rutiere;● operator pentru activităţi conexe transportului rutier agent economic care desfăşoară activităţi conexe pentru transporturile rutiere;● program de transport - documentul care se întocmeşte de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin servicii regulate, orarele de circulaţie, punctele de plecare, de sosire şi de oprire în parcurs pentru transporturile locale judeţene, interjudetene şi internaţionale;● refabricare (reconstrucţie) a vehiculelor - activitate de producţie industriala de vehicule, în care se folosesc piese, ansambluri şi subansambluri noi sau reconditionate, pe un flux de fabricaţie cu tehnologie şi sistem de asigurare a calităţii certificate de organisme competente;● remorca - vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie şi care este destinat să fie tractat de autovehicul;● serviciu regulat de transport de persoane - activitate în cursul căreia se transporta persoane, pe bază de legitimatii de călătorie, pe un traseu stabilit, respectându-se un grafic orar, persoanele fiind imbarcate sau debarcate în staţiile publice sau la capetele de traseu;● serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu regulat în cursul căruia se transporta, pe bază de legitimatii eliberate de beneficiarul transportului, numai o anumită categorie de persoane, acestea fiind imbarcate sau debarcate în puncte de oprire stabilite, altele decât staţiile publice;● statie publică - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat şi semnalizat corespunzător, în care opresc autovehiculele pentru urcarea şi coborârea călătorilor;● serviciu ocazional de transport de persoane - activitate care poate fi efectuată de operatorii de transport numai pe baza unui contract unic, pentru un anumit grup de persoane anterior constituit, nominalizat în lista de pasageri;● sistemul calităţii - structuri organizatorice, proceduri, procese şi resurse necesare pentru implementarea managementului calităţii;● supraveghere - evaluarea efectuată de un organism acreditat, pentru a determina dacă un produs, proces sau serviciu este în continuare conform cu condiţiile specificate;● transport special - transport de mărfuri, bunuri sau persoane, efectuat cu unul sau mai multe vehicule, în condiţii speciale de transport;● transport specializat - transport de mărfuri, bunuri sau persoane cu vehicule prevăzute cu amenajări speciale în acest scop;● transport public de persoane - activitate de transport de persoane contra plata sau echivalentul în natura ori servicii;● transport rutier naţional - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier înmatriculat într-o ţara, numai pe teritoriul tarii respective;● transport rutier internaţional - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între localităţile situate pe teritoriul a cel puţin două tari;● transport rutier local de persoane - operaţiune de transport de persoane care se executa cu un vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ al unei localităţi;● transport rutier judeţean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între cel puţin două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ;● transport rutier interjudetean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între localităţi situate pe teritoriul a doua sau mai multe judeţe;● vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase - vehicul care este astfel construit şi echipat, încât respecta condiţiile tehnice impuse prin reglementările în vigoare pentru transportul mărfurilor periculoase;● vehicul pentru transportul mărfurilor perisabile - vehicul special amenajat pentru transportul de mărfuri la temperaturi controlate;● vehicul pentru transportul animalelor vii - vehicul special amenajat pentru transportul de animale şi de păsări vii;● vehicul rutier - sistem mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace proprii de propulsare şi care se utilizează pentru transportul de persoane, de mărfuri, de bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau de lucrări. Fac excepţie de la prevederile prezentei ordonanţe vehiculele cu tracţiune animala şi cele impinse sau trase cu mana.--------------Anexa 1 a fost modificată de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Anexa 1 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 1 din LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.  +  Anexa 2         CATEGORII ŞI TIPURI DE TRANSPORT    I. Categoriile de transporturi rutiere    --------------------------------------    A. Clasificare din punct de vedere al desfăşurării transportului rutier:      1. Transport rutier naţional      2. Transport rutier internaţional    B. Clasificare din punct de vedere al caracterului transportului rutier:      1. Transport public      2. Transport în interes propriu    C. Clasificare din punct de vedere al caracterului activităţilor de transport:      1. Transporturi propriu-zise      2. Activităţi conexe:      2.1. Activităţile desfăşurate în cadrul autogarii      2.2. Activitatea de agenţie de voiaj      2.3. Activitatea de intermediere a transporturilor      2.4. Activitatea de colectare, expediere şi distribuţie a mărfurilor      2.5. Activitatea de mesagerie      2.6. Alte activităţi conexe care vor fi definite prin hotărâre a Guvernului    II. Tipuri de transport rutier    ------------------------------    A. Transporturi de mărfuri şi bunuri      1. Transporturi de mărfuri generale      2. Transporturi de mărfuri perisabile      3. Transporturi de mărfuri periculoase      4. Transporturi de animale vii      5. Transporturi de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni depăşite      6. Transporturi cu vehicule specializate      7. Transporturi speciale cu vehicule      8. Alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor    B. Transporturi de persoane      1. Transporturi prin servicii regulate      2. Transporturi prin servicii regulate speciale      3. Transporturi prin curse ocazionale, altele decât turistice      4. Transporturi prin curse ocazionale turistice      5. Transporturi în regim de taxi*)----------    *) Transporturile în regim de taxi vor fi reglementate printr-o lege ulterioară.      6. Transporturi în regim rent a car      7. Alte transporturi, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor    C. Transport mixt de mărfuri şi de persoane    III. Activităţi conexe transportului rutier    -------------------------------------------      1. Autogara şi activităţile desfăşurate în cadrul ei      2. Activitatea de agenţie de voiaj      3. Activitatea de intermediere a activităţilor de transport      4. Activitatea de colectare şi expediere a mărfurilor      5. Activitatea de mesagerie      6. Alte activităţi conexe--------------Anexa 2 a fost modificată de ORDONANTA nr. 73 din 25 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998, respinsă de LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.Anexa 2 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 2 din LEGEA nr. 105 din 27 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 iunie 2000.--------