ORDONANŢA nr. 25 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale(actualizată până la data de 26 iulie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 iulie 2002 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează modul de urmărire a executării obligaţiilor asumate de cumpărători pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă se aplică contractelor având ca obiect vânzarea-cumpărarea de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi aflate în derulare, pentru efectele produse de acestea după intrarea ei în vigoare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Capitolul 2 Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) societate privatizata/societate - societate comercială înfiinţată în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, societate comercială care a fost înfiinţată prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare, societate naţionala, companie naţionala sau societate comercială rezultată din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local, ale căror acţiuni deţinute de stat au făcut, fac sau vor face obiectul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în calitate de succesor legal al acestuia; b) acţiuni - valori mobiliare emise de societăţile comerciale, care fac obiectul contractului; acţiunile pot fi ordinare sau preferenţiale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; c) contract - acordul de voinţa exprimat în scris cu privire la vânzarea/cumpărarea de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, încheiat între Fondul Proprietăţii de Stat sau Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi cumpărător; d) vânzător - Fondul Proprietăţii de Stat sau Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, ca parte în contract, denumita în continuare A.P.A.P.S. sau Autoritate;----------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. e) cumpărător - persoana fizica sau juridică de drept privat, de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, parte în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat sau cu A.P.A.P.S.;----------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. f) investiţii - imobilizarile corporale sau necorporale definite conform legislaţiei contabile, aportul în numerar sau în natura, care sunt intrate în patrimoniul societăţii cu caracter definitiv; imobilizarile corporale, chiar dacă nu sunt puse în funcţiune la scadenta; cheltuielile suportate de cumpărător pentru achitarea unor datorii ale societăţii către creditori ai acesteia, alţii decât cumpărătorul; sumele acordate - în lei sau în valută - de către cumpărător societăţii, cu titlu de împrumut, convertite ulterior în aport la majorarea capitalului social al societăţii conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; g) scadenta - termenul până la care cumpărătorul s-a angajat să îşi îndeplinească o obligaţie contractuală;---------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. h) consolidare - actualizarea valorii obligaţiilor asumate prin contract de către cumpărător; i) angajament investitional - volumul de investiţii asumat de cumpărător prin contract; j) documente doveditoare - documente care atesta realizarea în termen a obligaţiilor contractuale (note contabile, bilanţ, certificat de înscriere de menţiuni eliberat de oficiul registrului comerţului, raport întocmit de cenzorii societăţii sau de către firme specializate de audit), precum şi orice alte înscrisuri stabilite de părţi ca instrumente care probează îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate; k) informaţii confidenţiale - date cu privire la situaţia economico-financiară a societăţii, care fac obiectul analizei postprivatizare, precum şi la clauzele contractuale prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni; l) perioada de derulare a contractului - perioada până la îndeplinirea oricăreia şi a tuturor obligaţiilor părţilor contractante, conform clauzelor contractuale şi prevederilor prezentei ordonanţe; intra sub incidenţa acestei definiţii inclusiv acele contracte care până la apariţia prezentei ordonanţe confereau A.P.A.P.S. dreptul de a pretinde cumpărătorilor aducerea la îndeplinire/conformarea faţă de obligaţiile ce izvorau din contract;----------Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. m) surse proprii - sumele de bani virate direct de către cumpărător în numele şi pe contul sau, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale; n) afiliat - persoana juridică la care cumpărătorul este asociat/acţionar, cu excepţia societăţii ale carei acţiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare;----------Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. o) termen intermediar - termen de realizare esalonata a unei obligaţii contractuale până la scadenta.----------Lit. o) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 4 (1) Societăţile privatizate prin încheiere de contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a contractului şi societăţile care după privatizare au fuzionat, după caz, cu alta societate comercială sau cu cumpărătorul, precum şi cele rezultate prin divizare, dacă aceste operaţiuni au avut loc înăuntrul perioadei de derulare a contractului. (2) Controlul postprivatizare se exercită de către A.P.A.P.S. prin departamentele de specialitate şi are ca obiect urmărirea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligaţiile asumate prin contractele respective şi, după caz, urmărirea evoluţiei principalilor indicatori economico-financiari ai societăţilor la care au fost vândute acţiuni ale statului prin contracte aflate în perioada de derulare.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 5Societăţile prevăzute la art. 3 lit. a) au obligaţia de a pune la dispoziţie A.P.A.P.S. toate documentele şi informaţiile care atesta atât modul de realizare a obligaţiilor contractuale, cat şi evoluţia situaţiei economice şi financiare a acestora, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.  +  Articolul 6Rezultatele analizei şi controlului postprivatizare cu privire la situaţia economico-financiară a societăţilor care intra sub incidenţa prezentei ordonanţe nu vor fi făcute publice de către A.P.A.P.S., fiind utilizate numai în legătură cu scopul urmăririi postprivatizare a activităţii acestora şi în stricta concordanta cu obligaţiile contractuale.  +  Articolul 7Controlul postprivatizare se va exercita cu privire la: a) plata preţului, integral sau în rate, în cuantumul şi la scadentele prevăzute în contract; b) plata dividendelor cuvenite A.P.A.P.S. în calitatea sa de acţionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) respectarea clauzelor de natura socială; d) efectuarea investiţiilor, inclusiv a celor referitoare la mediu, în cuantumul şi la termenele asumate prin contract; e) respectarea prevederilor legale privind înregistrarea în capitalul social al societăţilor a valorii terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi modul de distribuire a acţiunilor nou-emise pentru aceasta valoare; f) modul de realizare a angajamentelor asumate de reprezentanţii legali ai societăţilor prin convenţiile de asistenţa financiară încheiate, inclusiv a programelor de restructurare aprobate, potrivit legii; g) respectarea oricăror alte obligaţii asumate de cumpărător prin contract.  +  Capitolul 3 Obligaţiile societăţilor  +  Articolul 8 (1) Reprezentanţii legali ai societăţii sunt obligaţi sa transmită Autorităţii, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data implinirii termenului intermediar/scadentei fiecărei obligaţii contractuale a cumpărătorului, un raport cu privire la modul de îndeplinire a acesteia.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Totodată reprezentanţii legali ai societăţii au obligaţia de a depune la A.P.A.P.S. o copie de pe situaţiile financiare, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, în maximum 15 zile lucrătoare de la data la care au fost depuse la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. (3) Societăţile care aplica programe de restructurare, aprobate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, cu modificările ulterioare, sunt obligate sa informeze A.P.A.P.S. cu privire la modul de realizare a acestora, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la aplicarea fiecărei măsuri, respectiv de la finalizarea programelor respective. (4) Reprezentanţii legali ai societăţilor, menţionaţi la alin. (1), au obligaţia să permită personalului Autorităţii verificarea scriptica şi, după caz, faptica a modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către cumpărător, precum şi a situaţiei economico-financiare a societăţilor respective. (5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, în cazul în care în acestea sunt prevăzute alte termene de raportare.----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 9 (1) Reprezentanţii legali ai societăţilor şi cumpărătorul sunt obligaţi sa comunice Autorităţii situaţia în care, conform prevederilor legale în vigoare, pentru societate a fost declansata procedura de reorganizare judiciară sau de faliment ori, după caz, procedura de lichidare voluntara.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Aceeaşi obligaţie le revine reprezentanţilor legali ai cumpărătorului, persoana juridică, în situaţia în care pentru acesta a fost declansata una dintre procedurile prevăzute la alin. (1). (3) Comunicarea prevăzută la alineatele precedente va fi transmisă Autorităţii în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de la tribunal a hotărârii cu privire la declanşarea procedurii în cauza, respectiv de la data desemnării lichidatorilor în cazul lichidării voluntare.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Capitolul 4 Atribuţiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în domeniul controlului postprivatizare----------Titlul cap. IV a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 10A.P.A.P.S. are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte derularea contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni, cu privire la clauzele conţinute în acestea, precum şi cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de cumpărător; b) transmite Guvernului rapoarte anuale privind rezultatele activităţii de control al respectării clauzelor contractuale, precum şi cu privire la evoluţia economico-financiară a societăţilor respective, pe perioada de derulare a contractului; c) sesizează instanţele de judecată în cazurile în care se constata nerespectarea clauzelor contractuale, precum şi organele de cercetare, după caz; d) iniţiază, după caz, rezoluţiunea contractului, cu solicitarea de daune-interese; e) poate să încheie cu cumpărătorul, la solicitarea acestuia, acte adiţionale la contract în perioada de derulare, pe baza unei analize economico-financiare în urma căreia se constata necesitatea revizuirii clauzelor respective;----------Lit. e) a art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. f) transmite administratorilor societăţilor date privind obligaţiile asumate de cumpărător prin contract, precum şi scadentele pentru executarea acestora; g) în îndeplinirea atribuţiilor sale A.P.A.P.S. colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice, Curtea de Conturi, Corpul de control al primului-ministru, Garda Financiară şi cu alte organe sau instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul controlului financiar-contabil; h) îndeplineşte angajamentele proprii asumate prin contractele de vânzare-cumpărare.  +  Capitolul 5 Măsuri privind eficientizarea procesului de control postprivatizare----------Titlul cap. V a fost modificat de pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 11În scopul asigurării condiţiilor necesare pentru urmărirea modului de realizare a obligaţiilor contractuale şi organizării în mod corespunzător a activităţii de control postprivatizare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la încheierea contractelor se vor avea în vedere următoarele: a) investiţiile asumate, inclusiv cele pentru protecţia mediului, vor fi efectuate în numerar, cu obligaţia ca sumele în cauza să fie înregistrate într-un cont curent bancar deschis pe numele societăţii; b) sumele vărsate de cumpărător în contul obligaţiei de investiţii, cu excepţia celor destinate protecţiei mediului, pot fi utilizate de societate, în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societăţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale etc., ale căror scadente sunt anterioare datei încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni; c) investiţia este considerată realizată dacă, în conformitate cu prevederile contractului, cumpărătorul prezintă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data implinirii termenului intermediar/scadentei, documentele financiar-contabile care să ateste virarea sumelor respective în contul curent bancar al societăţii până la data scadenta prevăzută în contract, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere data de către administratorii şi cenzorii societăţii ori de o firma specializată de audit, prin care se confirma operaţiunea în cauza; d) administratorii societăţii au obligaţia ca, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data scadentei obligaţiei investitionale, sa initieze procedura de majorare a capitalului social şi de înregistrare a acesteia la oficiul registrului comerţului, în numele şi pe seama cumpărătorului care a virat sumele în cauza în contul curent bancar, în conformitate cu obligaţia asumată prin contract, potrivit reglementărilor legale în vigoare; e) ceilalţi acţionari, alţii decât cumpărătorul, pot beneficia de dreptul de preferinţa la subscripţie pentru a participa la majorarea capitalului social, urmând a-şi exprima aceasta opţiune în condiţiile şi în termenul prevăzute de reglementările legale în vigoare.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 11^1Pentru contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi aflate în derulare investiţiile asumate, inclusiv cele pentru protecţia mediului, vor putea fi efectuate atât în forma şi termenii contractuali conveniţi, cat şi în numerar, cu condiţia ca sumele în cauza să fie înregistrate în contul curent bancar al societăţii.-----------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 13 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 12În cazul investiţiilor asumate pentru protecţia mediului documentele prevăzute la art. 11 lit. c) vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de confirmarea eliberata de autoritatea de mediu competenţa privind realizarea măsurilor prevăzute în programul de conformare, anexa la avizul de mediu eliberat în scopul privatizării societăţii în cauza.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 13 (1) Efectuarea de către alte persoane decât cumpărătorul a investiţiilor asumate prin contract de acesta va fi considerată ca realizată sub condiţia suplimentară a prezentării de către cumpărător a dovezii prin care terţul s-a angajat ferm şi irevocabil să execute obligaţiile respective în numele şi pe seama cumpărătorului, cu respectarea art. 11.-----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^1) Sunt considerate ca realizate şi obligaţiile de investiţii efectuate de asociaţii şi/sau afiliatii cumpărătorului, în nume propriu.-----------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplică şi membrilor asociaţiilor PAS, chiar dacă deţin în nume propriu acţiuni/părţi sociale ale societăţii privatizate.-----------Alin. (1^2) al art. 13 a fost introdus de pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Sunt asimilate investiţiilor efectuate şi sumele aferente părţii cuvenite cumpărătorilor, persoane fizice sau juridice, în calitate de acţionari, din profitul net şi care, în urma unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor, au fost repartizate pentru fondul de dezvoltare/surse proprii de finanţare din care s-au efectuat investiţii în exerciţiul financiar curent sau în cele următoare.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 14În sensul prezentei ordonanţe nu sunt recunoscute ca investiţii realizate de cumpărător în contul obligaţiei asumate prin contract: a) sumele acordate de acesta societăţii, care îi conferă un alt drept decât acela de a dobândi acţiuni; b) sursele proprii ale societăţii sau atrase de către aceasta, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (2).  +  Articolul 15 (1) A.P.A.P.S. poate ca, la solicitarea cumpărătorului/societăţii şi pe baza documentaţiei prezentate de cumpărător şi/sau de societate, după caz, sa convină cu acesta/aceasta:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 18 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. a) reeşalonarea programului de investiţii în cadrul perioadei prevăzute în contract; b) prelungirea termenului de realizare a investiţiilor peste termenele intermediare şi/sau scadenta prevăzute în contract, dacă prin aceasta cumpărătorul nu îşi pierde poziţia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selecţia ofertanţilor, aplicată la încheierea contractului;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 19 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. c) modificarea structurii angajamentelor de investiţii prevăzute în contracte, fie prin înlocuirea acestora, fie prin renunţarea la unele dintre ele; d) reeşalonarea termenelor de plată a ratelor aferente preţului datorat pentru pachetul de acţiuni; e) efectuarea unei novatii sau delegaţii; f) desfiinţarea contractului;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 19 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.f^1) eşalonarea/reeşalonarea plăţii sumelor datorate Autorităţii ca dividende, sume primite pentru restructurare;----------Lit. f^1) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 20 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.f^2) eşalonarea/reeşalonarea plăţii oricăror alte sume datorate Autorităţii;----------Lit. f^2) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 20 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. g) orice alte modificări considerate necesare de către A.P.A.P.S. (2) În situaţia în care din documentaţia prezentată conform alin. (1) rezultă ca exista condiţii ca societatea şi/sau cumpărătorul, după caz, sa plătească sumele datorate Autorităţii, aceasta poate încheia cu societatea, respectiv cu cumpărătorul, la solicitarea acestora, convenţii/acte adiţionale pentru reeşalonarea plăţii, respectiv a angajamentelor.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (3) În cazul ratelor cu titlu de preţ, prevederile alin. (2) se aplică numai cu condiţia încadrării în scadenta ultimei rate prevăzută în contract, cu excepţia situaţiilor precizate la art. 22.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (4) În cazul în care angajamentul investitional este redus la solicitarea cumpărătorului, acesta este obligat sa plătească Autorităţii sumele reprezentând diferenţa dintre valoarea iniţială a investiţiilor asumate şi valoarea diminuată a angajamentului investitional. Plata diferenţei se poate face imediat sau în rate. (5) Pentru ratele rămase de achitat cu titlu de preţ, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în actul adiţional se va introduce, în mod obligatoriu, nivelul dobânzii calculat astfel: pentru contractele de vânzare de acţiuni cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobânda care să acopere inflatia, la care se adauga doua procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţionala, şi dobânda LIBOR plus o marja negociata de părţi, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută.----------Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (6) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, pentru sumele datorate Autorităţii reprezentând dividende, rate aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum şi pentru alte sume datorate Autorităţii, convenţia/actul adiţional va cuprinde, în mod obligatoriu, dispoziţii prin care se aplică nivelul dobânzii de referinţa comunicat lunar de Banca Naţionala a României.----------Alin. (6) al art. 15 a fost introdus de pct. 22 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 16 (1) Este interzisă exceptarea de la plata a majorărilor, penalităţilor sau a dobânzilor, după caz, aferente sumelor plătite cu întârziere/neplătite, atât în ceea ce priveşte plata ratelor/preţului pentru pachetul de acţiuni, cat şi în ceea ce priveşte nerealizarea investiţiilor, inclusiv a celor de mediu. (2) În cazuri justificate din punct de vedere economic exceptarile de la plata penalităţilor prevăzute la alin. (1) pot fi acordate prin hotărâre a Guvernului. (3) Penalităţile datorate de cumpărător pentru nerealizarea investiţiilor se cuvin societăţii comerciale ale carei acţiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare. Modalitatea de plată a sumelor în cauza, precum şi de utilizare a acestora de către societatea comercială vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 23 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 16^1 (1) A.P.A.P.S. şi cumpărătorii pot conveni modificarea termenului de denunţare unilaterala a contractului de către Autoritate, în ceea ce priveşte obligaţia de plată a preţului. (2) Prelungirea termenului de denunţare unilaterala a contractului de către Autoritate se poate face cu obligarea cumpărătorului la plata de penalităţi de întârziere. Termenul de denunţare unilaterala a contractului de către Autoritate nu poate fi prelungit cu mai mult de 90 de zile lucrătoare. (3) Pentru ratele rămase de achitat, aferente preţului de cumpărare, în actul adiţional se va introduce în mod obligatoriu nivelul dobânzii prevăzute la art. 15 alin. (5).-----------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 24 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 17Prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru penalităţile/daunele datorate Autorităţii de către societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum şi altor sume datorate acesteia.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 25 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 18 (1) Plata penalităţilor nu exonerează cumpărătorul de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia cazurilor în care în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni nu este prevăzută expres aceasta obligaţie.-----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 26 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Încheierea actelor adiţionale de către Autoritate, în ceea ce priveşte modificarea angajamentelor de investiţii şi/sau de plată a preţului acţiunilor, este condiţionată de instituirea în favoarea A.P.A.P.S. a unei garanţii reale mobiliare asupra unei părţi sau întregului pachet de acţiuni care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni sau garanţii financiare. În cazul în care se constată că acţiunile sunt grevate de sarcini, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta garanţii financiare.-----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 26 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (3) Penalităţile datorate de cumpărător pentru nerealizarea obligaţiilor contractuale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe pot fi eşalonate la plata, la cererea cumpărătorului, de către A.P.A.P.S., în cadrul perioadei de derulare a contractului.  +  Articolul 19În perioada de derulare a contractelor care conţin obligaţii asumate de către cumpărător transmiterea acţiunilor de la acesta către terţi este condiţionată de obţinerea prealabilă a acordului scris al Autorităţii, în lipsa căruia aceasta poate cere în instanţa declararea nulităţii transmisiunii acţiunilor.  +  Articolul 20 (1) A.P.A.P.S. poate să accepte, la solicitarea cumpărătorului:-----------Partea introd. a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 27 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. a) efectuarea unei delegaţii imperfecte, atunci când cumpărătorul aduce în contract angajamentul unui al doilea debitor alături de el, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale; b) efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului iniţial (cumpărătorul) din contract cu o altă persoană care se angajează faţă de A.P.A.P.S. să execute obligaţiile contractuale.----------Lit. b) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 27 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^1) Actul adiţional încheiat în condiţiile alin. (1) are ca efect şi transmiterea tuturor drepturilor contractuale către delegat/noul debitor şi va prevedea în mod obligatoriu asumarea de către acesta a tuturor garanţiilor contractuale privind realizarea obligaţiilor contractuale.----------Alin. (1^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 28 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Acordul A.P.A.P.S. pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) poate fi dat numai în următoarele condiţii: a) noul debitor îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru ofertanţi de reglementările legale în vigoare referitoare la achiziţionarea unui pachet de acţiuni deţinut de A.P.A.P.S. în societăţile comerciale cu capital de stat;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 29 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. b) noul debitor preia toate obligaţiile contractuale ale cedentului-debitor iniţial, inclusiv eventualele penalităţi pentru nerespectarea unor obligaţii contractuale ale cedentului aferente perioadelor trecute - în cazul novatiei prin schimbare de debitor; c) noul debitor/delegat este ţinut solidar cu debitorul iniţial pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv eventualele penalităţi pentru nerespectarea unor obligaţii contractuale aferente perioadelor trecute, fără ca debitorul iniţial/delegant să fie descărcat în mod expres de obligaţiile faţă de A.P.A.P.S în cazul unei delegaţii imperfecte; d) în cazul novatiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata în rate se va negocia cu noul debitor plata sumelor aferente preţului contractului, inclusiv a dobânzilor şi eventualelor penalităţi datorate la plata preţului şi neonorate de debitorul iniţial; plata sumelor restante datorate Autorităţii cu titlu de preţ şi penalităţi şi/sau dobânzi se va efectua de către noul debitor în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la semnarea actului adiţional.----------Lit. d) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 29 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (3) În vederea analizării şi aprobării novatiei/delegaţiei trebuie prezentate Autorităţii următoarele:----------Partea introd. a alin. (3) al art. 20 a fost modificată de pct. 30 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. a) solicitarea făcuta în acest sens de cumpărător, însoţită de angajamentul ferm şi necondiţionat al viitorului debitor privind preluarea integrală a obligaţiilor contractuale; b) toate documentele prevăzute de legislaţia de privatizare în vigoare pentru ofertantul-cesionar care achiziţionează un pachet de acţiuni de la A.P.A.P.S., inclusiv documentele privind bonitatea noului debitor, mai puţin dovada plăţii taxei de participare la licitaţie şi garanţia de participare; c) în cazul în care cumpărătorul şi/sau noul debitor sunt societăţi comerciale, este necesară aprobarea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor cu privire la efectuarea novatiei/delegaţiei;----------Lit. c) a alin. (3) al art. 20 a fost modificată de pct. 30 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. d) orice alte documente, care în urma analizei se impun ca fiind necesare, privind asigurarea legalităţii novatiei/delegaţiei şi îndeplinirii obligaţiilor stipulate în contract şi care sunt solicitate de către A.P.A.P.S. (4) Novatia sau, după caz, delegaţia se realizează prin act adiţional la contract care va stabili sancţiunile care se vor aplica în cazul în care părţile nu respecta prevederile acestuia. (5) Pentru garantarea obligaţiilor privind realizarea investiţiilor şi/sau plata preţului pe care le preia noul debitor vor fi instituite garanţii suplimentare (contract de garanţie reală mobiliară asupra unei părţi sau a întregului pachet de acţiuni, garanţii financiare etc.), dacă astfel de garanţii nu au fost prevăzute în contract.----------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 31 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (6) Novatia/delegaţia îşi produce efecte numai din momentul semnării actului adiţional la contract. Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii, înscrierea în registrul acţionarilor societăţii a modificărilor structurii acţionariatului societăţii în lipsa prezentării documentului sus-menţionat.  +  Articolul 21 (1) În cazul desfiinţării contractului pe cale convenţionala sau judiciară Autoritatea va retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, după caz, avans, rate, dobânzi, penalităţi achitate cu orice titlu, până la desfiinţarea acestuia.----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 32 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^1) În cazul desfiinţării contractului pe cale convenţionala sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Autorităţii, cumpărătorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din: a) sumele reprezentând dobânzile şi penalităţile datorate pentru ratele scadente şi neachitate până la data desfiinţării contractului, precum şi penalităţile datorate ca urmare a neîndeplinirii celorlalte obligaţii contractuale; b) sumele reprezentând dividendele încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului; c) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2001privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).----------Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 33 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^2) Prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică şi proceselor în curs de judecată având ca obiect desfiinţarea contractului, începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.----------Alin. (1^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 33 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Pentru prejudiciile cauzate societăţii de către cumpărător, aceasta poate cere instanţei judecătoreşti daune-interese.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 34 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (3) Determinarea întinderii prejudiciilor şi/sau a daunelor-interese prevăzute la alin. (2) se va face pe baza unei expertize economico-financiare întocmite de persoane fizice şi/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operaţiuni, desemnate de instanţa judecătorească. (4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei economico-financiare prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de către societate sau, după caz, de către Autoritate şi vor fi recuperate de la cumpărător.-----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 34 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 22 (1) A.P.A.P.S. şi cumpărătorul pot conveni continuarea contractului prin renunţarea la punerea în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale ce are ca efect desfiinţarea contractului sau la aplicarea pactului comisoriu, în cazul contractelor care conţin astfel de clauze. (2) În acest sens Autoritatea şi cumpărătorul vor încheia o convenţie de menţinere în vigoare a contractului, cumpărătorul obligandu-se sa plătească toate sumele datorate Autorităţii în termen de maximum 60 de zile de la semnarea acesteia. (3) În cazul în care se renunţa la punerea în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale ce are ca efect desfiinţarea contractului, convenţia de menţinere în vigoare a acestuia se încheie sub condiţia rezolutorie a neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin convenţie. Ca urmare a îndeplinirii condiţiei rezolutorii, A.P.A.P.S. va pune în executare hotărârea judecătorească/arbitrală ce are ca efect desfiinţarea contractului. (4) Convenţia de menţinere în vigoare a contractului prevăzută la alin. (2) va cuprinde în mod obligatoriu o clauza potrivit căreia contractul va fi desfiinţat de plin drept, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate în cuprinsul acesteia fiind aplicabile prevederile art. 21.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 35 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 23Este interzisă desfiinţarea contractelor în cazul societăţilor aflate în procedura de reorganizare judiciară sau faliment, reglementată de Legea nr. 64/1995privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul celor aflate în procedura de lichidare voluntara reglementată de Legea nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 36 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 24În cazul în care majorarea capitalului social al societăţii se face prin aport în numerar, prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile ale cumpărătorului asupra societăţii, exprimate în valută, cu acţiuni la aceasta, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi în cazul în care obligaţia de investiţii asumată de cumpărător este stabilită în echivalent valuta, data de referinţa pentru conversia sumelor respective este data aprobării majorării capitalului social în adunarea generală a acţionarilor, respectiv data vărsământului sumei în valută, iar suma în lei se calculează prin raportare la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României valabil la acea data.  +  Capitolul 6 Dispoziţii speciale-----------Titlul cap. VI a fost modificat de pct. 37 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 25 (1) În scopul organizării şi desfăşurării în condiţii unitare a controlului postprivatizare, prevederile art. 11-24 se aplică şi contractelor aflate în derulare pentru perioada rămasă să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.-----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 38 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Pentru perioada de derulare a contractului împlinită până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Autoritatea poate conveni cu cumpărătorul, prin act adiţional, aplicarea prevederilor alin. (1). (3) Termenul prevăzut la art. 11 lit. c) este de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, pentru situaţiile menţionate la alin. (2).----------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 38 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care angajamentul investitional prevăzut în contractele în curs de derulare nu a fost realizat la termenele intermediare, respectiv pe obiectivele prevăzute în contract, dar, cumulat până la încheierea ultimului termen intermediar/scadentei perioadei de investiţii prevăzute în contract, anterior/anterioare datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, rezultă realizarea în cuantum valoric a obligaţiei respective, nu se datorează penalităţi/majorări de întârziere.-----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 39 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care realizarea obligaţiilor investitionale la termenele intermediare este garantată prin gaj/garanţie reală mobiliară.-----------Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 40 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^2) În cazul în care la încheierea ultimului termen intermediar/scadentei perioadei de investiţii prevăzute în contract, anterior/anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se constata nerealizarea sau realizarea parţială a obligaţiei totale de investiţie, pentru întreaga perioadă scursa până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, cumpărătorul datorează Autorităţii, începând cu respectiva data, penalităţile contractuale calculate la valoarea nerealizata.-----------Alin. (1^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 40 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^3) Penalităţile calculate conform prevederilor alin. (1^2) pot fi eşalonate la plata în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3).-----------Alin. (1^3) al art. 26 a fost introdus de pct. 40 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică sumelor stabilite cu acest titlu prin hotărâri judecătoreşti/arbitrale definitive, datorate Autorităţii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, iar sumele plătite nu se restituie.-----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 41 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 26^1Dacă se constata realizarea în cuantum valoric a angajamentului investitional chiar după scadenta, iar realizarea acestuia a fost garantată prin constituirea unor garanţii, Autoritatea nu va proceda la executarea acestora.-----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 42 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 26^2Termenul de prescripţie pentru dreptul Autorităţii de a solicita penalităţile, respectiv de a executa gajul, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de investiţii, începe să curgă de la data încheierii perioadei de investiţii prevăzute în contract.-----------Art. 26^2 a fost introdus de pct. 42 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 26^3Sumele avansate cu titlu de cheltuieli de judecată în procesele rămase fără obiect, precum şi cele care se sting prin reanalizarea clauzelor contractuale, ca urmare a intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor fi suportate de către cumpărători.-----------Art. 26^3 a fost introdus de pct. 42 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 27 (1) Pentru contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, aflate în perioada de derulare, obligaţiile contractuale privind efectuarea investiţiilor se considera realizate în următoarele situaţii:-----------Partea introd. a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 43 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. a) când anexa la contract conţine specificăţia <>, angajamentul investitional se considera realizat în urma aportului în numerar, indiferent dacă sumele au fost folosite pentru efectuarea de investiţii sau pentru finanţarea unor nevoi curente ale societăţii, cu condiţia ca sumele în cauza să fie evidenţiate în contul curent bancar. Pentru obligaţiile al căror termen intermediar/scadenta este anterior/anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, aportul în numerar este considerat ca fiind investiţie realizată, în baza declaraţiei pe propria răspundere data de către administratorii şi cenzorii societăţii ori de o firma specializată de audit, prin care se confirma virarea sumelor în cauza către societate, cu titlu nerambursabil, în vederea stingerii obligaţiei asumate prin contract;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 43 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.Operaţiunea de evidenţiere în contul curent bancar poate fi efectuată şi ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dar nu mai târziu de termenul final al obligaţiei de investiţii prevăzute în contract; b) când în contracte nu au fost specificate expres obiectivele de investiţii, obligaţiile de investiţii sunt considerate ca fiind realizate indiferent dacă acestea sunt sau nu adiacente obiectului principal de activitate al societăţii pentru care s-a încheiat contractul; c) în contractele cu clauza de atestare a investiţiilor prin certificat emis de cenzorii societăţii sau de o firma specializată de audit şi care conţin/nu conţin specificăţia expresă <<însoţit de documente>> sau care conţin clauza <>, obligaţia de investiţii se considera realizată în baza certificatului de atestare emis de cenzori sau de o firma specializată de audit, în care este specificat în mod clar ca:- suma investită corespunde valorii investitionale asumate prin contract;- înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate ca aport în natura sau în numerar este realizată în conformitate cu legislaţia contabila în vigoare;- sursele de finanţare a investiţiilor corespund prevederilor din contract;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 43 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. d) în contractele care conţin clauza de atestare a executării angajamentului investitional prin majorarea de capital social şi înregistrarea acestei operaţiuni la Oficiul registrului comerţului:- obligaţia de investiţie se considera realizată dacă virarea sumelor în cauza în contul curent bancar de către cumpărător şi înregistrarea acestei operaţiuni în contabilitatea societăţii au fost făcute până la termenul intermediar/scadenta prevăzută în contract, fără a fi necesară prezentarea dovezii înregistrării la Oficiul registrului comerţului a majorării capitalului social, dar cu obligaţia prezentării la A.P.A.P.S. a dovezii virarii sumelor respective în contul curent bancar al societăţii şi înregistrării acestora în contabilitatea acesteia;- în cazul majorărilor de capital prin aport în natura cumpărătorul trebuie să prezinte Autorităţii dovada înregistrării în contabilitatea societăţii a bunurilor respective ca imobilizari corporale/necorporale aduse în nume propriu, până la termenul intermediar/scadenta prevăzută în contract, precum şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentanţilor legali ai societăţii, prin care aceştia certifica existenta în societate a aportului respectiv, în baza angajamentului asumat de cumpărător prin contract;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 43 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. e) achiziţionarea unui bun în regim de leasing poate fi considerată realizare a investiţiei asumate prin contract, dacă bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral de către cumpărător în conformitate cu obligaţiile contractuale, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societăţii până la scadenta prevăzută în contract. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru obligaţiile contractuale neexecutate pentru care scadenta este anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dacă părţile convin astfel prin act adiţional la contract.-----------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 44 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 28 (1) Pentru contractele încheiate la societăţile din domeniul turismului şi comerţului interior, create prin divizare pe baza normelor specifice interne ale Fondului Proprietăţii de Stat şi apoi privatizate, controlul postprivatizare se limitează la clauzele privind obligaţia obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi majorarea capitalului social cu valoarea acestora. (2) În cazul societăţilor prevăzute la alin. (1) litigiile în curs având ca obiect obligarea cumpărătorilor la respectarea clauzelor referitoare la investirea pe o perioadă de 2 ani de la încheierea contractului a 50% din profit şi la menţinerea unui număr de salariaţi cu contract de muncă, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sunt considerate lipsite de obiect. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) Autoritatea va notifica situaţia la instanţa judecătorească pe al carei rol se afla procesul.  +  Articolul 29 (1) În cazul contractelor aflate în perioada de derulare, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, care conţin angajamente investitionale sub forma aportului în natura, data de referinţa pentru transformarea în lei sau în valută, după caz, a contravalorii investiţiilor se considera, după cum urmează: a) pentru contractele în care este inserată clauza de majorare a capitalului social data de referinţa se considera data aprobării în adunarea generală a acţionarilor a raportului de evaluare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) pentru contractele în care nu s-a inserat clauza de majorare a capitalului social data de referinţa este considerată data achitării facturii de către cumpărător. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) contravaloarea investiţiilor se calculează prin raportare la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României aplicabil pentru acea data. (3) Data de referinţa stabilită conform alin. (1) va constitui şi reperul în funcţie de care se apreciază respectarea/nerespectarea scadentei prevăzute în contract pentru efectuarea obligaţiei de investiţii, în situaţia în care în contract părţile nu au convenit o altă dată.  +  Articolul 30 (1) În situaţia în care contractele stipulează obligativitatea efectuării de investiţii în numerar exprimate în valută, data de referinţa pentru transformarea în lei a contravalorii sumelor în cauza o reprezintă data la care s-a efectuat vărsământul în contul curent bancar al societăţii. (2) Determinarea echivalentului în valută al sumei cuvenite cumpărătorului în calitate de acţionar din profitul net şi care a fost utilizata pentru realizarea obligaţiei de investiţii se face prin luarea în considerare a cursului mediu comunicat de Banca Naţionala a României pentru anul în care a fost utilizata pentru investiţii partea din profit conform prevederilor art. 13 alin. (2).-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 45 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 31 (1) Pentru contractele care conţin angajamente investitionale de protecţie a mediului, aflate în curs de executare, cumpărătorul este obligat sa încheie, după caz, cu A.P.A.P.S. acte adiţionale prin care urmează să fie reglementate următoarele: a) precizarea volumului valoric de investiţii în conformitate cu termenele scadente prevăzute în contract;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 31 a fost modificată de pct. 46 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. b) includerea sau modificarea cuantumului penalităţilor pentru neefectuarea investiţiilor de mediu; c) reducerea volumului valoric de investiţii angajat prin contract corespunzător obiectivelor din programul de conformare, anexa la contract, pe baza confirmării de către autoritatea de mediu competenţa a realizării măsurilor din programul de conformare; d) cuantificarea investiţiilor de mediu în conformitate cu obligaţia asumată prin contract şi stabilirea de termene corespunzătoare; e) punerea de acord a termenelor în care trebuie prezentat certificatul de atestare a realizării investiţiilor de mediu cu termenele scadente prevăzute în contract pentru realizarea acestora; f) modificarea programului de investiţii de mediu în cazul în care, după semnarea contractului, cumpărătorul prezintă un nou program de conformare aprobat de autoritatea de mediu competenţa. (2) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1), pentru perioada anterioară încheierii actelor adiţionale, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) cumpărătorul nu datorează penalităţi de întârziere.-----------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 46 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 32 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 32 a fost abrogat de pct. 47 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care utilizează sumele reprezentând investiţiile de mediu în alte scopuri decât cele prevăzute în contracte, având drept consecinţa nerealizarea obiectivelor din programul de conformare.-----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 48 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei persoana care încalcă dispoziţiile prevăzute la art. 8 alin. (4). (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 70.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv, reprezentantul legal al societăţii care: a) nu respecta obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) şi/sau art. 8 alin. (3); b) nu respecta termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 9 alin. (3); c) nu respecta obligaţiile prevăzute la art. 33. (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care: a) nu respecta prevederile art. 8 alin. (1) sau ale art. 11 lit. d);-----------Lit. a) a alin. (5) al art. 32 a fost modif. de pct. 49 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. b) nu efectuează operaţiunea de evidenţiere în contabilitate a sumelor reprezentând aport în numerar în contul curent bancar până la scadenta obligaţiei de investiţii, prevăzută în contract.------------Lit. b) a alin. (5) al art. 32 a fost modif. de pct. 49 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (6) Faptelor prevăzute în prezentul capitol, dacă sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit Codului penal sau unor legi penale speciale, constituie infracţiuni, li se aplică prevederile legii penale. (7) Procesele-verbale de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor, întocmite de personalul Autorităţii în urma controlului, se vor comunică Ministerului Finanţelor Publice, urmând ca acesta sa urmărească încasarea amenzilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (8) Cuantumul amenzilor prevăzute în prezentul articol se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 33În cazul societăţilor care fac obiectul unor contracte în derulare, iar cumpărătorul este acţionar majoritar, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare: a) schimbarea formei juridice a societăţii este posibila doar cu acordul prealabil al Autorităţii, exprimat prin încheierea unui act adiţional la contract, în cazul în care modificarea respectiva poate determina nerealizarea obligaţiilor asumate prin contract de către cumpărător. Acordul nu este necesar în cazul în care legea obliga la schimbarea formei juridice a societăţii, în acest caz cumpărătorului revenindu-i obligaţia de a înştiinţa A.P.A.P.S. şi de a încheia cu aceasta un act adiţional în termen de 45 de zile lucrătoare de la apariţia situaţiei care determina modificarea statutului juridic al societăţii; b) fuziunea dintre cumpărător şi societate este interzisă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, până la realizarea integrală a obligaţiilor asumate prin contract sub sancţiunea nulităţii de drept.----------Lit. b) a art. 33 a fost modificată de pct. 50 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 34 (1) În cazul angajamentelor investitionale pentru protecţia mediului este interzisă utilizarea de către societate a sumelor în cauza în alte scopuri decât efectuarea de investiţii cu aceasta destinaţie. (2) Schimbarea destinaţiei sumelor respective atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.----------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 51 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (3) Răspunderea pentru utilizarea sumelor respective pentru destinaţia prevăzută în contract revine în egala măsura administratorilor societăţii şi conducerii executive a acesteia.  +  Articolul 35 (1) Controlul postprivatizare în cadrul societăţilor, în domeniul urmăririi respectării obligaţiilor contractuale, ca urmare a unor sesizări şi solicitări primite, precum şi prin autosesizare, se efectuează de către A.P.A.P.S. (2) Declanşarea şi derularea acţiunilor de control se fac, după caz, prin colaborare şi cu alte instituţii cu competenţa în domeniul controlului.-----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 52 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (3) Notele de control care pun în evidenta indicii cu privire la existenta unor fapte de natura penală vor fi transmise şi organelor de cercetare competente.  +  Articolul 36Abrogată.-----------Art. 36 a fost abrogat de pct. 53 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 37Încheierea de către A.P.A.P.S. a unor acte adiţionale prin care se aduc modificări clauzelor de natura socială se va face numai pe baza acordului dintre reprezentanţii legali ai salariaţilor, conducerea societăţii şi cumpărător.  +  Articolul 38Abrogat.-----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 53 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 39A.P.A.P.S. va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele metodologice de aplicare a acesteia.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 54 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul Autorităţiipentru Privatizareşi AdministrareaParticipatiilor Statului,Iacob Zelenco,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu------------