LEGE nr. 18 din 4 aprilie 1996 - (*actualizată*)privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor(actualizată până la data de 14 mai 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 11 aprilie 1996. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 14 mai 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 190 din 14 octombrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000.Parlamentul României adopta prezenta lege.--------------Titlul legii a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unei persoane din cadrul societăţilor specializate de paza, în condiţiile prezentei legi. Persoana specializată angajata, denumita în continuare garda de corp, este obligată să respecte în întreaga sa activitate dispoziţiile acestei legi, ale celorlalte prevederi legale în materie, precum şi clauzele contractului încheiat, indeplinindu-şi sarcinile cu buna-credinţa şi în serviciul exclusiv al persoanei aparate. (2) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de forma capitalului social, instituţiile publice, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.--------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 2În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 1, cu concursul de specialitate al poliţiei sau al jandarmeriei, stabilesc modalităţile concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societăţi specializate.Unităţile grupate pe un anumit spaţiu, cu avizul poliţiei, pot organiza paza în comun cu gardieni publici, paza proprie sau prin societăţi specializate de paza. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de paza, obligaţiile şi răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de paza.La celelalte unităţi, unde nu se poate realiza un sistem de paza organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grile, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.  +  Articolul 3Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 1 şi 2.  +  Articolul 4Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 1 sunt obligaţi ca, în cadrul măsurilor de paza, sa introducă şi sisteme de alarma împotriva efractiei, corespunzătoare importantei şi specificului obiectivelor şi bunurilor ce trebuie pazite.  +  Articolul 5 (1) Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de paza întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al poliţiei, care este obligatoriu şi pentru modificarea planului de paza. Acest aviz nu este necesar în cazul unităţilor la care paza se asigura cu efective de jandarmi. (2) Prin planul de paza se stabilesc, în principal: numărul de posturi şi amplasarea acestora, efectivul de personal de paza, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de paza şi alarma, măsurile necesare pentru asigurarea transportului valorilor importante, consemnul posturilor, legătură şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile de acces, potrivit dispoziţiilor conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de paza. (3) În cazul unităţilor la care paza se asigura cu efective de jandarmi planul de paza se întocmeşte, de comun acord, de unitatea de jandarmi şi unitatea la care se asigura paza. (4) Documentele specifice necesare în vederea executării şi evidentei serviciului de paza şi modelele acestora se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Capitolul 2 Formele de paza  +  Secţiunea 1 Paza cu efective de jandarmi  +  Articolul 6 (1) Paza obiectivelor de importanţa deosebită pentru apărarea tarii, activitatea statului, economie, ştiinţa, cultura şi arta, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentante economice străine, precum şi a valorilor deosebite se asigura cu efective de jandarmi. (2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura şi la sediile unor organisme internaţionale care desfăşoară activităţi pe teritoriul tarii, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României. (3) Obiectivele şi valorile prevăzute la alin. 1 şi 2, precum şi personalul, mijloacele materiale şi financiare necesare asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) La solicitarea persoanelor fizice şi juridice, în situaţii ce nu suferă amânare, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), comandantul Jandarmeriei Române poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale. (5) Prin situaţii ce nu suferă amânare se înţelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine şi tulburare grava a ordinii publice, stare infractionala ridicată, calamitati, catastrofe, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de îndată, sub paza cu efective de jandarmi, a unor obiective, locuri, porţiuni de teren, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2). (6) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în condiţiile alin. (4), se ridica după încetarea situaţiei deosebite care a impus instituirea acesteia. (7) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează prin hotărâre a Guvernului în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), respectiv prin ordin al comandantului Jandarmeriei Române, în situaţiile menţionate la alin. (4). (8) În situaţia în care unităţile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îşi schimba, îşi restrang sau îşi încetează activitatea ori renunţa la aceasta forma de paza, prin hotărâre a Guvernului de ridicare a pazei se vor stabili şi modalităţile de redistribuire a efectivelor disponibilizate şi a alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop.------------Alin. (4)-(8) ale art. 6 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 7 (1) Unităţile care beneficiază de paza cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii cu unităţile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu. (2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, conform tarifelor stabilite de Ministerul de Interne la nivelul cheltuielilor ocazionate de îndeplinirea serviciului de paza, avizate de Oficiul Concurentei. (3) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se poate efectua şi în condiţiile în care, în contrapartida, beneficiarul prestărilor de servicii oferă, la rândul sau, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române. (4) Condiţiile efectuării serviciului de paza conform prevederilor alin. (3) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile*). (5) Unităţile bugetare şi sediile misiunilor diplomatice, precum şi unităţile extrabugetare de interes strategic sau care deţin instalaţii ori obiective de o deosebită importanţa naţionala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (6) Veniturile realizate din paza efectuată de unităţile de jandarmi, potrivit legii, se reţin integral de către acestea ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital. (7) Contractele încheiate între unităţile de jandarmi şi unitatea la care se asigura paza au valabilitate pe toată durata de aplicabilitate a actului normativ prin care s-a instituit paza militară. Clauzele contractelor pot fi modificate periodic, cu acordul ambelor părţi. (8) Conducătorii unităţilor beneficiare de paza, contra cost, cu efective de jandarmi se vor obliga prin contractul încheiat sa constituie, sub forma unei scrisori de garanţie bancară, pe numele prestatorului de serviciu, suma aferentă prestării serviciului contractat pe o perioadă de 3 luni. (9) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de paza a condiţiilor stabilite prin contractul încheiat. (10) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute de lege şi a celor contractuale de către beneficiarii de paza, ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atenţionarea, în scris, a conducătorilor acestora, prin ordin al comandantului Jandarmeriei Române. (11) Ridicarea pazei prin ordin al comandantului Jandarmeriei Române în condiţiile prevăzute în alin. (10) se poate face şi în cazul în care conducătorul unităţii beneficiare de paza refuza încheierea sau reactualizarea contractului cu unitatea de jandarmi care asigura efectivele.-------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.-------------*) Termenul curge de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8 (1) Paza cu efective de jandarmi se organizează şi se executa potrivit planului de paza întocmit de comandantul unităţii militare şi de conducătorul unităţii beneficiare, cu respectarea prevederilor art. 5. (2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu un grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleaşi sporuri pentru condiţii periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, după caz, ca şi ale personalului din obiectivul respectiv.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 9În unităţile unde funcţionează concomitent paza cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societăţi specializate de paza, acestea se integreaza în sistemul de paza militară.  +  Secţiunea a 2-a Paza cu gardieni publici  +  Articolul 10Paza bunurilor şi valorilor deţinute de persoanele juridice sau fizice se poate asigura şi prin Corpul gardienilor publici.  +  Articolul 11Paza cu efective de gardieni publici se face conform Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici.  +  Secţiunea a 3-a Paza proprie  +  Articolul 12Obiectivele, bunurile şi valorile, altele decît cele prevăzute la art. 6, care necesita a fi pazite în mod permanent, se pot asigura prin paza proprie cu personal anume angajat.  +  Articolul 13Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor ce urmează a fi pazite, cu amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unităţi şi locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfăşoară activitatea, punctele de acces şi alte criterii specifice.  +  Articolul 14Conducătorii unităţilor care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligaţi sa organizeze paza proprie pe cimp.Paznicii de cimp sunt obligaţi să asigure paza tuturor bunurilor de pe terenurile agricole, date în consemn, şi sa sesizeze, la timp, organele competente despre producerea de calamitati, apariţia unor daunatori şi alte evenimente de natura sa producă pagube agriculturii sau care produc poluarea mediului din zona.  +  Articolul 15 (1) Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vinatoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigura de către conducătorii unităţilor centrale de profil prin corpuri specializate de paza. (2) Corpurile specializate de paza se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. (3) Personalul de paza al corpurilor specializate se doteaza cu uniforme, însemne şi mijloace de autoaparare corespunzătoare celor stabilite prin propriile regulamente de organizare şi funcţionare.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 16 (1) Primării sunt obligaţi sa ia măsuri ca în comune şi sate să se asigure paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor prin formele prevăzute de prezenta lege şi de către locuitorii acestora prin rotaţie, conform hotărârilor consiliilor locale, după consultarea prealabilă a locuitorilor. Consultarea locuitorilor se realizează prin adunări populare organizate pe sate. (2) Persoanele care executa paza prin rotaţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a)-d), sa nu depăşească maximul vârstei de pensionare şi sa poarte însemne distinctive în timpul executării serviciului de paza. (3) Plata serviciului de paza se va asigura din fondurile bugetare locale.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 190 din 14 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 16 octombrie 1998.Alin. (1) şi (2) ale art. 16 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 17 (1) Personalul de paza se compune din paznici, portari, controlori acces sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii ori desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de paza. (2) Pentru instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de paza la unităţile unde numărul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesară este formată din şef serviciu paza, şef tura, şef instruire. (3) La celelalte unităţi unde numărul de paznici este sub 20, activităţile specifice de paza se îndeplinesc de către un împuternicit al conducerii unităţii. (4) Şeful serviciului de paza sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unităţii şi stabileşte împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de paza.-------------Art. 17 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 18 (1) Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforma, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le poarta în timpul executării serviciului. Condiţiile de acordare a uniformei, echipamentului de protecţie, descrierea, baremul, precum şi însemnele distinctive se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Cu avizul poliţiei, personalul din paza proprie a unităţilor poate fi dotat cu arme de foc, arme albe, bastoane din cauciuc, sprayuri lacrimogene şi alte mijloace de apărare individuale, în raport cu importanţa obiectivelor, bunurilor şi valorilor pazite. (3) La unităţile unde funcţionează paza cu efective de jandarmi şi paza proprie, verificarea, avizarea, dotarea cu arme de foc, instruirea şi controlul personalului de paza se efectuează de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic de paza.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 19 (1) Persoana care urmează a fi încadrată ca paznic trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţean român şi să aibă vârsta cuprinsă între 21 de ani şi maximul vârstei de pensionare prevăzut de lege; b) să aibă aptitudini fizice, psihice şi profesionale adecvate funcţiei; c) să fie cunoscută ca persoana corecta, cu o buna conduita cetateneasca şi sa nu fi suferit condamnări; d) să aibă serviciul militar satisfăcut; e) să fie absolvent al învăţământului gimnazial şi să fie atestat de organul competent. (2) Pot fi încadrate în funcţia de paznic şi femei care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. 1, cu excepţia celei de la lit. d).--------------Literele a), b), c) şi e) ale alin. (1) al art. 19 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 20 (1) Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de garda de corp se face după obţinerea avizului organelor de poliţie sau jandarmerie, după caz, şi absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minima de 45 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română, de corpurile gardienilor publici sau de societăţile specializate de paza avizate de Ministerul de Interne şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Cursurile de calificare se desfăşoară în baza unei tematici specifice, aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei sau de Comandamentul Naţional al Jandarmeriei, după caz, sub supravegherea şi îndrumarea acestor instituţii şi se finalizează prin examinarea şi atestarea absolvenţilor de către o comisie din care face parte un reprezentant al inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, şi un reprezentant al direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială sau al Direcţiei de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, după caz, din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (3) În cazul cursurilor organizate de Jandarmeria Română, din comisia de atestare face parte şi un reprezentant al comandamentului de jandarmi judeţean sau al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, după caz. (4) Înscrierea la cursurile de calificare se face în baza cererii candidatului, a documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19 şi a avizului poliţiei sau jandarmeriei, după caz. (5) Personalul de paza şi garda de corp, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19, se verifica şi se avizează, în termen de 30 de zile de la data solicitării, de către inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori de către unităţile jandarmeriei, menţionate la art. 18 alin. (3), după caz. (6) Contravaloarea cursurilor de calificare se suporta de către candidat. (7) Situaţia nominală a persoanelor calificate se comunică de către organizatorii cursurilor de calificare prevăzuţi la alin. (1) la Inspectoratul General al Poliţiei, în termen de 10 zile de la data absolvirii cursului, precum şi la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căreia domiciliază, care vor organiza evidenta personalului calificat. (8) Solicitarea avizării se face de către conducătorul unităţii care organizează cursurile de calificare sau, după caz, al celei unde este angajat personalul de paza sau garda de corp. (9) Încadrarea personalului în serviciul de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor sau de garda de corp se face pe baza avizului prevăzut la alin. (4), a certificatului de cazier judiciar şi a atestatului primit la terminarea cursului de calificare şi se comunică, în termen de 10 zile, după caz, la unitatea de poliţie sau de jandarmi competenţa teritorial. (10) În cazul retragerii avizului cel în cauza nu mai poate fi menţinut în serviciul de paza. (11) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic sunt obligaţi să solicite, pe lângă avizul organelor de poliţie sau ale jandarmeriei prevăzut la alin. (4), şi avizul Serviciului Roman de Informaţii pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de paza.-------------Art. 20 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Secţiunea a 4-a Paza prin societăţi specializate  +  Articolul 21 (1) Societăţile specializate de paza se înfiinţează şi funcţionează conform legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Poliţiei şi cu avizul Serviciului Roman de Informaţii. (2) Societăţile prevăzute la alin. (1) vor avea ca obiect principal activitatea de paza. Personalului acestor societăţi îi este interzisă culegerea de informaţii care exced obiectului de activitate în domeniul pazei. (3) Conducătorii societăţilor specializate de paza trebuie să obţină avizul inspectoratului judeţean de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au sediul societăţile respective. Conducatori ai societăţilor specializate de paza sunt asociatul/asociaţii, precum şi persoanele care asigura conducerea operativă a activităţilor de paza, indeplinind funcţii de administratori, directori executivi ori alte funcţii similare. (4) Organul de poliţie competent poate acorda avizul persoanelor prevăzute la alin. (3) care au cetăţenie română şi domiciliul în ţara, au împlinit vârsta de 21 de ani, poseda pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce le revin, sunt cunoscute cu o buna conduita cetateneasca şi nu au suferit condamnări.-------------Art. 21 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 22 (1) Conducătorii societăţilor specializate de paza sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea acestei forme de paza, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, corespunzător art. 18-20 din prezenta lege. (2) Plata serviciilor de paza prestate de către societăţile specializate de paza se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii. (3) Societăţile specializate de paza nu pot adopta însemne, uniforme, accesorii de echipament sau denumiri asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice de natura sa conducă la confuzii între societăţile specializate de paza şi autorităţile publice. (4) Echipamentul personalului de paza va fi inscripţionat numai cu denumirea şi sigla societăţii, aprobate cu ocazia autorizării. Pe autovehiculele din dotarea societăţilor specializate de paza se inscriptioneaza numai denumirea, sigla şi numerele de telefon ale societăţii. Echiparea şi folosirea de girofaruri sau sirene pe autovehiculele societăţilor specializate de paza este interzisă. (5) Societăţile specializate de paza, ca persoane juridice române, se pot asocia cu societăţi de paza străine, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.--------------Alin. (4) şi (5) ale art. 22 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Secţiunea a 5-a Garda de corp--------------Secţiunea a 5-a a fost introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 22^1 (1) Garda de corp poate fi exercitată de către personalul societăţilor specializate de paza, înfiinţate potrivit legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Poliţiei. (2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu societăţile specializate de paza prevăzute la alin. (1).--------------Art. 22^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 22^2 (1) Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legile în vigoare şi sa nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. (2) În timpul serviciului personalul care executa garda de corp are pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 26 lit. f), g), h), i), k), n), o) şi următoarele obligaţii specifice: a) sa poarte în timpul serviciului uniforma, însemnele, mijloacele de apărare şi de protecţie cu care este dotat, inclusiv armamentul autorizat de poliţie, pe care le foloseşte numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Portul armamentului este interzis în sediile instituţiilor publice; b) sa apere persoana căreia îi asigura garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia; c) sa ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, când aceasta a fost ranita; d) sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale; e) sa anunţe poliţia de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni; f) sa oprească şi sa imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală împotriva persoanei căreia îi asigura paza şi să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliţie; g) în cazul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la lit. f) să asigure, în limita posibilităţilor, paza locului faptei şi a mijloacelor materiale de proba până la sosirea poliţiei, fără a-şi abandona misiunea de garda de corp; h) să se subordoneze autorităţilor statului şi să-şi dea concursul la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încalcă obligaţiile faţă de persoana pe care o are în paza; i) sa coopereze cu autorităţile statului cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. (3) Modul de acţiune în diverse situaţii al personalului ce executa serviciul de garda de corp se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu al societăţii specializate de paza, aprobat de Inspectoratul General al Poliţiei cu ocazia autorizării acesteia.-------------Art. 22^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Capitolul 3 Paza transportului unor valori importante  +  Articolul 23 (1) Transportul valorilor importante constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale şi pietre preţioase, valori ştiinţifice, tehnice, de cultura şi arta, precum şi transportul armelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase se efectuează cu mijloace de transport anume destinate, asigurate, după caz, cu jandarmi, gardieni publici, paznici proprii sau ai societăţilor specializate de paza, inarmati cu arme de foc, în condiţiile legii. (2) Efectivele necesare pazei bunurilor şi valorilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc, de comun acord, de către conducătorii unităţilor care asigura efective de paza şi beneficiari, prin planul de paza şi prin contract, avându-se în vedere cuantumul, importanţa acestora, situaţia operativă, mijloacele de transport folosite, durata, condiţiile meteo şi reglementările legale în vigoare. Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puţin o persoană înarmată. (3) Pentru efectivele care asigura paza transportului bunurilor şi al valorilor prevăzute la alin. (1), beneficiarii vor asigura, după caz, condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel: a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda pentru transportul pe calea ferată; b) maşini blindate pentru transportul valorilor; c) maşini semiblindate sau special amenajate pentru insotirea transportului auto; d) compartimente special amenajate sau rezervate pentru transporturi navale sau aeriene.-------------Art. 23 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 24 (1) Mijloacele auto destinate transportului valorilor şi al bunurilor prevăzute la art. 23 alin. (1) se certifica potrivit legii, se amenajeaza în mod corespunzător, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza şi alarma, care să asigure securitatea deplina a persoanelor insotitoare şi a valorilor transportate, şi se echipeaza cu tehnica de transmisiuni radio, pe frecventele aprobate conform legii. (2) Pe timpul transporturilor valorilor în afară localităţilor sau când situaţia din zona o impune, conducătorul unităţii va asigura cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protecţia valorilor. (3) Persoana anume desemnată sau paznicul, prevăzuţi la alin. 2, pot fi inarmati cu arme de foc, în condiţiile legii.-------------Alin. (1) şi (2) ale art. 24 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 25 (1) Conducătorii unităţilor sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarma împotriva efractiei, în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a bunurilor şi a valorilor prevăzute la art. 23, a suportilor magnetici de date şi informaţii, a documentelor şi datelor cu caracter secret de stat, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter. (2) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitarii şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel trebuie să fie certificate ca rezista la efracţie. (3) Prin elemente de protecţie mecano-fizice în sensul prezentei legi se înţelege ziduri, plase, blindaje, case de fier, dulapuri metalice, tezaure, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori. (4) Prin sisteme de alarma împotriva efractiei în sensul prezentei legi se înţelege un ansamblu de echipamente electronice compus din centrala de comanda şi semnalizare optica şi acustica, detectoare de prezenta, antisoc şi acustice, butoane şi pedale de panica, control acces şi televiziune cu circuit închis, cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, de natura să asigure o protecţie corespunzătoare obiectivelor şi persoanelor. (5) Instalarea, precum şi orice modificare adusă sistemelor de alarma împotriva efractiei se realizează numai după avizarea proiectelor de către organul de poliţie competent sau, în situaţia prevăzută la art. 18 alin. (3), de către unitatea competenţa de jandarmi, care controlează stadiul lucrărilor, inclusiv punerea în funcţiune. (6) Proiectele sistemelor de alarma împotriva efractiei se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 25 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Capitolul 4 Obligaţiile şi drepturile personalului de paza  +  Articolul 26Personalul de paza este obligat sa cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.În timpul serviciului, personalul de paza este obligat: a) sa cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natura sa aducă prejudicii unităţilor pazite; b) sa pazeasca obiectivul, bunurile şi valorile primite în paza şi să asigure integritatea acestora; c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne; să efectueze controlul la intrarea şi la ieşirea din incinta unităţii a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor şi altor bunuri; d) sa nu permită accesul în obiectivele pazite persoanelor aflate în stare de ebrietate; e) sa oprească şi sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savirsit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pazit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, sa oprească şi sa predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal despre luarea acestor măsuri; f) sa încunoştiinţeze, de îndată, conducerea unităţii şi pe şeful ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; g) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apa, de combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natura sa producă pagube, sa aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi sa ia primele măsuri imediat după constatare; h) în caz de incendii, sa ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, sa sesizeze pe pompieri şi sa anunţe conducerea unităţii şi poliţia; i) sa ia măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor şi a valorilor în caz de calamitati; j) sa sesizeze poliţia în legătură cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unităţii şi sa dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru prinderea infractorilor; k) sa păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii; l) sa poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat şi să facă uz de arma numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege; m) sa poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului; n) sa nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici sa nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului; sa nu absenteze fără motive temeinice şi fără sa anunţe, în prealabil, conducerea unităţii despre aceasta; o) să execute întocmai dispoziţiile sefilor ierarhici şi să fie respectuos în raporturile de serviciu; p) să execute, în raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pazite, orice alte sarcini care i-au fost fost încredinţate potrivit planului de paza.  +  Articolul 27Şeful formatiei de paza, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 26, are şi următoarele atribuţii: a) sa organizeze, sa conducă şi sa controleze activitatea de paza, precum şi modul de executare a serviciului de către personalul din subordine; b) sa informeze, de îndată, conducerea unităţii şi poliţia despre evenimentele privind activitatea de paza şi sa ţină evidenta acestora; c) sa propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de paza; d) sa ţină evidenta armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului de paza, să asigure păstrarea, întreţinerea, depozitarea şi folosirea acestora, potrivit legii; e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de paza din subordine.  +  Articolul 28Personalul de paza este asimilat, pe timpul executării serviciului, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice.  +  Capitolul 5 Obligaţiile conducătorilor de unităţi  +  Articolul 29 (1) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 1, în care funcţionează sisteme de paza, au următoarele obligaţii: a) răspund de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu, aceste unităţi; b) analizează temeinic nevoile stricte de paza şi stabilesc efectivele necesare, în raport cu importanţa, mărimea şi vulnerabilitatea unităţilor respective, cu specificul producţiei şi cu locul de dispunere a acestora. La obiectivele în care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza şi stabilirea măsurilor se realizează împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care a aprobat planul de paza. c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selecţionarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei activităţi; d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de paza şi controlează modul cum acesta îşi executa atribuţiile de serviciu; e) asigura executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de paza, precum şi introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de paza şi de alarma împotriva efractiei; f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma şi însemnele distinctive, în condiţiile legii;f^1) asigura corp de garda pentru efectivele de jandarmi destinate serviciului de paza şi fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia;f^2) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, transporturilor de valori, pentru realizarea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor de alarma împotriva efractiei, numai cu societăţile sau persoanele autorizate ori cu corpurile gardienilor publici; g) asigura spaţiile şi amenajările necesare păstrării în deplina siguranţa a armamentului şi a muniţiei destinate serviciului de paza; h) stabilesc reguli privind accesul şi circulaţia în interiorul obiectivului pazit; i) stabilesc responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de muncă, în ceea ce priveşte paza şi siguranţa utilajelor şi instalaţiilor. (2) Îndeplinirea acestor sarcini se realizează cu sprijinul de specialitate al poliţiei.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 29 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.Literele f^1) şi f^2) ale alin. (1) al art. 29 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Capitolul 6 Atribuţiile organelor Ministerului de Interne  +  Articolul 30În vederea asigurării pazei şi siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, unităţile Ministerului de Interne au următoarele atribuţii: a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al comandantului Jandarmeriei Române, în condiţiile prezentei legi; b) avizează planurile de paza la unităţile la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi, acorda sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unităţi, în pregătirea personalului de paza şi urmăresc executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de paza; c) acorda asistenţa în organizarea activităţii de paza şi de garda de corp şi asigura, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotării instituţiilor publice autorizate prin legea de înfiinţare, organizare şi funcţionare să deţină şi sa folosească arme de foc şi muniţii, cu excepţia celor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala; asigura prin închiriere, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de paza pentru celelalte unităţi; d) avizează încadrarea personalului de paza sau retrage avizul acordat acestuia, în condiţiile legii; e) autorizeaza funcţionarea societăţilor specializate de paza şi eliberează avizul pentru conducătorii acestora; f) autorizeaza activitatea de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora, precum şi a mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi de monitorizare a alarmelor, în obiective, avizează conducătorii şi personalul tehnic al societăţilor specializate în aceste domenii sau retrag acest aviz când nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; g) controlează modul în care se respecta dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor, precum şi a celor privind garda de corp şi stabilesc măsurile ce urmează să fie luate, cat şi termenele în care acestea trebuie îndeplinite de către conducătorul unităţii.-------------Art. 30 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Capitolul 7 Sisteme de alarma împotriva efractiei  +  Articolul 31 (1) În cadrul măsurilor de paza a obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor, conducătorii unităţilor prestatoare, precum şi ai unităţilor beneficiare sunt obligaţi să asigure numai folosirea mijloacelor de protecţie mecanofizice şi de alarma împotriva efractiei care sunt certificate. (2) Certificarea calităţii mijloacelor de protecţie mecanofizice prevăzute la alin. (1) şi a componentelor acestora produse în România sau importate se face de către un laborator de încercări din ţara, autorizat şi acreditat, potrivit legii. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala.-------------Art. 31 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 32În proiectele de execuţie a construcţiilor destinate producerii, păstrării sau deţinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare şi transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor tehnice de paza şi alarma împotriva efractiei.-------------Art. 32 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 33 (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot desfăşura activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora, precum şi a mijloacelor de protecţie mecano-fizice, numai cu autorizarea Inspectoratului General al Poliţiei. (2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca în termen de 10 zile sa comunice, în scris, unităţii de poliţie competente orice modificare intervenita în structura şi organizarea activităţii pentru care au fost autorizate. (3) Emiterea avizului pentru conducătorii societăţilor specializate prevăzute la alin. (1) şi pentru personalul tehnic al acestora se realizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi are sediul societatea. (4) Conducătorii societăţilor specializate prevăzute la alin. (1) vor fi avizaţi şi de Serviciul Roman de Informaţii. (5) Avizarea conducătorilor societăţilor specializate în domeniile prevăzute la alin. (1) şi a personalului tehnic se face cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 19, cu excepţia condiţiei de vârsta.-------------Art. 33 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 33^1Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarma împotriva efractiei, a mijloacelor de protecţie mecano-fizice sau a componentelor acestora, fără prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din ţara, a standardului naţional sau internaţional şi fără precizarea clasei de siguranţă conform normelor europene în care se încadrează.-------------Art. 33^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 33^2Beneficiarii, conducătorii şi personalul societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarma şi al mijloacelor de protecţie mecano-fizice sunt obligaţi sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreţinere.-------------Art. 33^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 34Clasificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei se face în raport cu importanţa bunurilor şi valorilor ce urmează a fi aparate şi cu categoria de importanţa a construcţiei, de către societăţile de asigurare.  +  Capitolul 8 Sancţiuni  +  Articolul 35Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 36Constituie contravenţii la prezenta lege următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni: a) neluarea măsurilor de organizare şi funcţionare a pazei, prevăzute la art. 3, 4, 5 alin. (4), 14, 15 şi 16; b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 24 alin. (1) sau nerespectarea prevederilor art. 25; c) neintocmirea planului de paza, conform art. 5, sau a celui de transport de valori, conform art. 23 alin. (2), şi neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de poliţie; d) încadrarea sau menţinerea în funcţie a personalului de paza, de orice fel, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi ale art. 20; e) încălcarea de către personalul de paza ori garda de corp a obligaţiilor prevăzute la art. 22^2, art. 26 lit. a)-e), f), j), k)-n) şi la art. 27 lit. a), b), d) şi e); f) neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (9), art. 29 lit. a), b), d), e), f) şi g) şi la art. 33 alin. (2); g) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1), (3), (4) şi (5), ale art. 22^1 alin. (2), ale art. 33^1 şi 33^2; h) instalarea de sisteme tehnice de alarma împotriva efractiei sau de componente ale acestora, cu încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1), precum şi nerespectarea prevederilor art. 32 şi ale art. 42 alin. (2), (3), (5), (6) şi (7).--------------Art. 36 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 37Contravenţiile prevăzute la art. 36 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. g) şi h); b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a), b), c), d) şi f); c) cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. e).--------------Art. 37 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 37^1 (1) Săvârşirea într-un interval de 3 luni a cel puţin două dintre contravenţiile prevăzute la art. 36 lit. g) şi h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o luna la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune, la propunerea agentului constatator, de inspectoratul judeţean de poliţie sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căreia îşi are sediul societatea sancţionată şi se comunică Inspectoratului General al Poliţiei. (3) Unitatea de poliţie menţionată la alin. (2) va comunică, în scris, măsura suspendării, societăţii sancţionate, care o poate contesta în justiţie, în condiţiile legii.--------------Art. 37^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 37^2 (1) Săvârşirea uneia dintre următoarele fapte atrage anularea autorizaţiei de funcţionare: a) comiterea, de către conducătorii societăţii specializate de paza sau ai celor autorizate în domeniul sistemelor de alarma împotriva efractiei ori al componentelor acestora, al mijloacelor de protecţie mecano-fizice sau de monitorizare a alarmelor unor obiective, a unor infracţiuni în legătură cu activitatea acestor societăţi; b) refuzul nejustificat de a asigura accesul lucrătorilor de poliţie şi ai jandarmeriei special desemnaţi pentru exercitarea atribuţiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în obiectivele pazite sau asistate prin mijloace tehnice antiefractie şi în organizarea activităţii de garda de corp; c) depăşirea limitelor obiectului de activitate al societăţii specializate de paza, precum şi culegerea de informaţii care exced acestuia. În situaţia în care se constată că informaţiile culese de personalul societăţii specializate de paza sau ca activităţile desfăşurate de aceasta vizează siguranţa naţionala, se informează, de îndată, autorităţile competente cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale; d) refuzul nejustificat de a furniza datele, informaţiile sau documentele solicitate de către reprezentanţii autorităţilor publice competente potrivit legii, aflaţi în exerciţiul funcţiunii; e) exercitarea în fapt a atribuţiilor de organizare şi funcţionare a activităţii societăţii specializate de paza de către persoane care au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; f) repetarea în interval de un an a uneia dintre faptele care atrag măsura suspendării. (2) Anularea autorizaţiei se dispune de către Inspectoratul General al Poliţiei şi se comunică Oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează societatea specializată de paza la data expirării termenului prevăzut la alin. (5) sau la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a contestat această măsură. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) anularea autorizaţiei se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare a persoanei în cauza. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) anularea autorizaţiei se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de reprezentanţii autorităţilor publice competente. (5) După anularea autorizaţiei conducătorul societăţii specializate de paza este obligat sa rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri. (6) Măsura anulării autorizaţiei de funcţionare poate fi atacată în justiţie, potrivit legii, de către societatea sancţionată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti nu se aplică prevederile alin. (5) referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.------------ART. 37^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 37^3 (1) Măsura retragerii avizului personalului de paza sau gărzii de corp se ia în mod obligatoriu în următoarele situaţii: a) persoana a săvârşit o infracţiune în legătură cu serviciul; b) persoana a fost sancţionată contraventional de cel puţin două ori într-o luna pentru încălcarea dispoziţiilor art. 26 şi 22^2 sau a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; c) persoana şi-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcţiei de paznic sau garda de corp. (2) Măsura retragerii avizului se propune de agentul constatator care s-a sesizat ca personalul de paza sau garda de corp se afla în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se dispune de către autorităţile prevăzute la art. 20 alin. (4). (3) Persoana căreia i s-a retras avizul poate contesta această măsură în justiţie, în condiţiile legii. (4) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei va fi organizată o evidenta informatizata a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de paza, precum şi a celor cărora le-au fost retrase avizele de către unităţile competente ale Ministerului de Interne.-------------Art. 37^3 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 38 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către politisti, jandarmi, precum şi de către primar sau împuterniciţii acestuia, conform competentelor ce le revin, potrivit legii. (2) După expirarea termenului legal de contestare a procesului-verbal prin care s-a constatat contravenţia sau după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care măsura aplicată se considera legală, agentul constatator are obligaţia sa comunice măsura sanctionarii contravenţionale inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe teritoriul căreia îşi are sediul societatea specializată de paza sancţionată.-------------Art. 38 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 39Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a carei raza teritorială s-a savirsit contravenţia.  +  Articolul 40Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege, cu excepţia celor reglementate la art. 36 lit. g) şi h), le sunt aplicabile dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 40 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 40^1Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte: a) exercitarea fără autorizaţie a activităţii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor sau de garda de corp; b) exercitarea fără autorizaţie a activităţii de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a mijloacelor de protecţie mecano-fizice sau a sistemelor de alarma împotriva efractiei; c) exercitarea activităţilor prevăzute la lit. a) şi b) în perioada de suspendare a autorizaţiei sau de anulare a acesteia.--------------Art. 40^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 40^2Implicarea de către conducătorii unităţilor cu paza proprie, ai corpurilor specializate de paza sau ai societăţilor specializate de paza a personalului propriu în acţiuni de forta, în executări silite, recuperari de debite, conflicte de muncă sau de opunere la desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile publice competente se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.--------------Art. 40^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 41Paza obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor aparţinând componentelor sistemului naţional de apărare se asigura în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestor instituţii.  +  Articolul 42 (1) Corpul gardienilor publici, societăţile specializate de paza şi cele din domeniul sistemelor de alarma împotriva efractiei autorizate de Inspectoratul General al Poliţiei pot înfiinţa dispecerate de zona care să monitorizeze şi sa transmită alarmele de la sistemele electronice conectate. (2) Înfiinţarea dispeceratelor de zona potrivit alin. (1) se face numai după avizarea proiectului şi a regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei. (3) Avizul menţionat la alin. (2) este obligatoriu şi pentru societăţile care realizează doar monitorizarea tehnica a sistemelor. (4) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarma local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora. (5) Intervenţia echipajelor mobile în cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul corpurilor gardienilor publici ori al societăţilor specializate de paza. (6) În situaţiile în care intervenţia este confirmată şi forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentului, prin dispecerat se anunta poliţia locală în vederea prinderii infractorilor şi cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predati de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial. (7) Menţionarea în planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la un dispecerat de monitorizare şi transmitere a alarmelor este obligatorie.--------------Art. 42 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 161 din 13 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 43Societăţile specializate de paza, precum şi persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei, înfiinţate până la apariţia prezentei legi, sunt obligate ca în termen de 3 luni de la publicarea acesteia să obţină autorizaţiile prevăzute la art. 21 şi, respectiv, la art. 33.  +  Articolul 44Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.Pe aceeaşi dată Decretul nr. 477/1983 privind paza bunurilor, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIDAN VASILIU-----------------