HOTĂRÂRE nr. 283 din 13 martie 2003pentru aprobarea Programului naţional "Mişcare pentru sănătate"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul naţional "Mişcare pentru sănătate", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Ministerele şi autorităţile administraţiei publice locale implicate sunt obligate sa ducă la îndeplinire sarcinile ce le revin în conformitate cu prevederile programului prevăzut la art. 1 (2) Ministerul Tineretului şi Sportului va lua măsuri pentru mediatizarea programului.  +  Articolul 3În baza informaţiilor furnizate de autorităţile şi structurile administraţiei publice implicate, Ministerul Tineretului şi Sportului va prezenta Guvernului, semestrial, un raport cu privire la rezultatele aplicării programului prevăzut la art. 1.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportului,Georgiu GingarasMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statBucureşti, 13 martie 2003.Nr. 283.  +  Anexa 1 PROGRAMUL NAŢIONAL"Mişcare pentru sănătate"I. Ministerul Tineretului şi Sportului1. Toate bazele sportive din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului vor fi puse la dispoziţie populaţiei, gratuit, de cel puţin 3 ori pe săptămâna, timp de minimum doua ore, pentru activităţi recreativ-sportive, în afară orarului stabilit pentru acţiuni de performanţă sau competitii, după un orar stabilit de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene.2. Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor organiza de cel puţin două ori pe luna crosuri în fiecare oraş, cu participarea deschisă a oricărei persoane, indiferent de vârsta.3. Bazele sportive din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului, care au în dotare bazine de inot, vor organiza cursuri de inot gratuite pentru preşcolari şi cu taxe reduse pentru celelalte persoane.4. Pe perioada de iarna direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi autorităţile locale din zonele al căror relief permite practicarea unor sporturi de iarna vor organiza cursuri de iniţiere în asemenea sporturi (schi, patinaj etc.), la care să aibă acces orice persoană, gratuit sau contra unei taxe reduse. În aceeaşi perioadă se vor organiza, prin grija acestor autorităţi, concursuri cu acest profil, deschise oricărei persoane.5. Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, va comunică, în timp util, perioada şi acţiunile la care este necesară organizarea asistenţei medicale pentru elevii implicaţi în acţiune.II. Ministerul Sănătăţii şi Familiei1. În vederea aplicării corespunzătoare a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare, se vor reinfiinta, în condiţiile legii, policlinicile judeţene de medicina sportiva în oraşele Iaşi, Galaţi, Pitesti, Targu-Mures, Sibiu, Oradea şi Baia Mare. De asemenea, se va înfiinţa o policlinica judeteana de medicina sportiva şi la Constanta. Ministerul Sănătăţii şi Familiei va lua măsuri pentru dotarea corespunzătoare a policlinicilor judeţene de medicina sportiva.2. Asistenţa medicală necesară acţiunii naţionale "Olimpiada sportului şcolar" se asigura astfel: a) asistenţa medicală necesară elevilor participanţi la "Olimpiada sportului şcolar" se asigura prin medicii din cabinetele medicale şcolare organizate în cadrul unităţilor de învăţământ, precum şi prin celelalte unităţi sanitare, în condiţiile legii; b) asistenţa medicală de urgenta se asigura prin unităţile sanitare specializate conform legii, prin grija instituţiilor responsabile ale acţiunii naţionale.3. Ministerul Sănătăţii şi Familiei va analiza posibilitatea includerii în lista de prestaţii acordate în baza asigurărilor medicale a programelor de gimnastica medicală.4. Cabinetele medicale şcolare vor efectua semestrial un control medical pentru elevi.III. Ministerul Educaţiei şi Cercetării1. În fiecare unitate şi instituţie de învăţământ vor fi înfiinţate, în condiţiile legii, asociaţii sportive şcolare şi universitare a căror activitate este coordonata de Federaţia Sportului Şcolar Universitar.2. Va fi îmbunătăţită dotarea unităţilor de învăţământ cu materiale, instalaţii şi aparate pentru buna desfăşurare a orelor de educaţie fizica.3. În orarul zilnic al gradinitelor şi şcolilor primare va fi introdusă gimnastica de inviorare.4. În cadrul gradinitelor şi şcolilor vor fi organizate serbari sportive la finalul fiecărui an şcolar.5. La nivelul fiecărei grădiniţe şi şcoli vor fi organizate intreceri sportive şi jocuri între grupe şi clase, pe tot parcursul anului şcolar.6. Ministerul Educaţiei şi Cercetării va lua măsuri pentru mediatizarea competitiei naţionale "Olimpiada sportului şcolar", în vederea atragerii unui număr cat mai mare de elevi, şi pentru asigurarea, la finalul acesteia, a unui cadru festiv corespunzător.7. Toate bazele sportive din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării (existente în şcoli şi universităţi) vor fi puse la dispoziţie, gratuit, propriilor elevi, studenţi şi cadre didactice, pentru activităţi sportive, de cel puţin 3 ori pe săptămâna, minimum doua ore, pe baza unui program care să nu perturbe activităţile instituţiei de învăţământ respective.8. La bazele sportive din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării vor fi organizate, de cel puţin două ori pe luna, competitii sportive pentru elevi şi studenţi, în funcţie de dotarea existenta. Ministerul Educaţiei şi Cercetării va elabora un calendar competitional.9. Toţi elevii vor participa la cel puţin o activitate de turism şi/sau orientare turistica în fiecare an.10. În cadrul orelor de educaţie fizica vor fi organizate activităţi sportive adaptate şi elevilor scutiţi medical.IV. Alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale1. Bazele aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale vor fi puse la dispoziţie cetăţenilor, gratuit, de cel puţin 3 ori pe săptămâna, minimum doua ore, în vederea practicării de activităţi recreativ-sportive.2. Autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru amenajarea pe locurile virane, în parcuri şi spaţiile libere dintre blocuri etc. a unor terenuri de sport, simple, corespunzătoare desfăşurării de activităţi recreativ-sportive.-------