HOTĂRÎRE Nr. 63 din 1 ianuarie 1994 *** Republicatăprivind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 4 august 1995    REGULAMENT *)privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri Notă *) Republicat în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 414/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 3 iulie 1995.Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 24 martie 1994, şi a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 30 septembrie 1994.1. Dispoziţii generale  +  Articolul 1.1Potrivit prevederilor prezentului regulament, bunurile pentru care se organizează licitaţii în vederea achiziţiilor publice sunt: produsele, echipamentele şi orice alte obiecte fizice, de orice fel şi cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobiliare, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat.  +  Articolul 1.2Prezentul regulament nu se aplică în cazul: a) achiziţiilor publice de bunuri care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, precum şi cele care, datorită caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezentul regulament.De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achiziţiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalaţii care constituie părţi componente ale bunurilor prevăzute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori exploatarea acestora, precum şi ambalajele destinate exclusiv conservării bunurilor de mai sus; b) achiziţiilor publice de bunuri care fac obiectul unor excluderi în baza unor prevederi legale. Achiziţionarea bunurilor destinate păstrării indelungate în rezervele materiale naţionale şi vânzarea acestora se vor face în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achizitionare şi valorificare a produselor din rezervele materiale naţionale.2. Organizarea procedurilor de licitaţii  +  Articolul 2.1Pentru organizarea licitaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri, astfel cum au fost stabilite la art. 1.1, funcţia de îndrumare metodologică unitară revine Ministerului Finanţelor, care va elabora norme şi reglementări pentru conţinutul documentelor licitaţiilor, conţinutul ofertelor, organizarea, desfăşurarea licitaţiilor şi încheierea contractelor.  +  Articolul 2.2În executarea funcţiei de îndrumare metodologică unitară, Ministerul Finanţelor are următoarele atribuţii: a) controlează respectarea regulilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor stabilite prin prezentul regulament; b) constata contravenţiile şi aplica sancţiunile - stabilite la art. 18, respectiv art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 - persoanei juridice achizitoare sau persoanelor vinovate; c) avizează deciziile luate de persoana juridică achizitoare ca răspuns la contestaţiile ofertanţilor; d) desemnează reprezentanţii săi în comisiile de licitaţie; e) organizează evidenta activităţilor de licitaţii pentru achiziţiile publice de bunuri; f) îndrumă activitatea de informare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii referitoare la licitaţii.  +  Articolul 2.3Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie, persoana juridică achizitoare numeşte, prin decizie, pentru fiecare achiziţie publică de bunuri, o comisie de licitaţie.  +  Articolul 2.4Comisia de licitaţie verifica respectarea condiţiilor referitoare la publicitatea licitaţiei, prevăzute în prezentul regulament, răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare şi acceptare a ofertelor, precum şi de respectarea procedurii de desfăşurare a licitaţiei.  +  Articolul 2.5Comisia de licitaţie este compusa din minimum 5 membri şi va cuprinde:- preşedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al persoanei juridice achizitoare;- reprezentantul desemnat al Ministerului Finanţelor;- reprezentantul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, în cazul achiziţiilor publice de bunuri pentru stocul de mobilizare de la agenţii economici;- reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul achiziţiilor publice de bunuri imobiliare;- reprezentantul ministerului de resort, pentru licitaţiile organizate de regiile autonome, în conformitate cu art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993;- alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care vor fi specialişti cu experienta profesională în domeniul achiziţiei publice respective şi cu probitate morala.  +  Articolul 2.6Onorariile participanţilor în comisia de licitaţie, care nu sunt angajaţi permanenţi ai persoanei juridice achizitoare, se suporta de către persoana juridică achizitoare, iar cuantumul acestora se va stabili de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2.7Organizatorul licitaţiei este persoana juridică achizitoare care răspunde de pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei.  +  Articolul 2.8Achiziţionarea de bunuri prin organizarea de licitaţii publice este obligatorie pentru bunurile de acelaşi fel care urmează a fi achiziţionate în vederea satisfacerii nevoilor persoanelor juridice achizitoare pentru un an întreg, în limita creditelor bugetare aprobate, bunuri a căror valoare totală este de peste 30 milioane lei; în asemenea cazuri prin contracte se va prevedea şi eşalonarea livrărilor potrivit necesităţilor.Pentru achiziţionarea de bunuri a căror valoare este inferioară limitei specificate la alineatul precedent, se poate folosi procedura selecţiei de oferte de preţ, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.Nu este admisă achiziţionarea de bunuri ale căror caracteristici depăşesc necesităţile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare.Pentru cheltuielile suplimentare ocazionate de realizarea unor achiziţii nejustificate se fac răspunzătoare persoanele vinovate, potrivit reglementărilor în vigoare.În cazul achiziţiei de bunuri de acelaşi fel, necesare persoanelor juridice achizitoare pentru a acoperi nevoile unui an, a căror valoare este sub 30 milioane lei, dacă nu este posibila obţinerea a cel puţin 3 oferte de preţ, se va proceda astfel:- vor fi solicitate oferte de preţ în scris, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, de la cel puţin trei agenţi economici;- dacă în termenul menţionat în adresa prin care s-a solicitat oferta au fost făcute numai doua oferte, vor fi achiziţionate bunurile pentru care s-a prezentat preţul cel mai avantajos şi care corespund calitativ cerinţelor persoanei juridice achizitoare;- dacă un singur ofertant a răspuns la solicitare, persoana juridică achizitoare va putea achizitiona bunurile de la aceasta sau va putea repeta cererea de oferta de preţ.Pentru achiziţionarea de bunuri cu valori mici, pentru care ofertanţii refuza să prezinte oferte de preţ în scris purtind semnatura şi ştampila acestora, conducătorul persoanei juridice achizitoare poate desemna salariaţi din subordinea sa care să testeze preţurile practicate la data respectiva şi să le consemneze sub semnatura proprie cu viza salariatului cu atribuţii de control preventiv din unitate.  +  Articolul 2.9În cazul achiziţiei publice de bunuri a căror valoare depăşeşte 267.000.000 lei, contractanţii străini pot participa la procedura de achiziţie, dacă şi contractanţii români se bucura de un tratament similar în cadrul procedurilor de achiziţie organizate de persoanele juridice achizitoare din ţările a căror naţionalitate o are contractantul (ofertantul) străin.Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Comerţului, după caz, va atesta, la cererea persoanei juridice achizitoare, îndeplinirea condiţiei de reciprocitate, prevăzută în alineatul precedent.Cuantumul sumei prevăzute la alin. 1 se va actualiza periodic de către Ministerul Finanţelor, în funcţie de evoluţia cursului de schimb valutar al D.S.T.  +  Articolul 2.10Licitaţia publică deschisă fără preselecţie este licitaţia care se organizează într-o singura etapa, pentru achiziţii de bunuri la care pot participa, în număr nelimitat, ofertanţi interni sau externi care îndeplinesc condiţiile cuprinse în documentele licitaţiei impuse de organizatori.  +  Articolul 2.11Licitaţia publică deschisă cu preselecţie este licitaţia organizată în doua etape distincte: în prima etapa participa toţi ofertanţii interesaţi şi care răspund anunţului publicitar, iar în a doua etapa participa numai ofertanţii selecţionaţi de comisia de licitaţie pe baza competitivitatii lor.Aceasta procedura se aplică pentru bunurile la care persoana juridică achizitoare doreşte sa selecţioneze în prealabil ofertanţii competenţi şi potenţiali, scopul primei etape constituindu-l întocmirea listei ofertanţilor selecţionaţi.  +  Articolul 2.12Licitaţia publică restrînsa este licitaţia în care:- bunul, datorită specificului sau, poate fi achiziţionat, de regula, de la un număr restrîns de ofertanţi;sau- a existat o licitaţie publică anterioară, nefinalizată prin încheierea unui contract.Anunţarea licitaţiei publice restrânse se face prin invitaţii adresate direct contractanţilor care răspund condiţiilor prevăzute la alineatul precedent.Numărul de participanţi la licitaţia publică restrînsa trebuie să fie de minimum 3 (trei).  +  Articolul 2.13În situaţia în care persoana juridică achizitoare a îndeplinit una din procedurile de licitaţie prevăzute la art. 2.10 - 2.12 şi s-au prezentat mai puţin de trei ofertanţi cu oferte corespunzătoare condiţiilor din caietul de sarcini, comisia poate aproba achiziţia de la ofertantul care a oferit bunuri la preţul cel mai avantajos sau, după caz, de la unicul ofertant.Preţul din oferta acceptată în urma desfăşurării unei proceduri de licitaţie publică este ferm şi nu poate fi modificat la încheierea contractului de achiziţie şi nici ulterior, pe toată perioada derulării contractului.În cazul în care nu s-a prezentat nici un ofertant sau dacă ofertele prezentate nu corespund condiţiilor din caietul de sarcini, comisia va putea hotărî fie repetarea procedurilor de licitaţie, fie întocmirea notei justificative de către conducătorul persoanei juridice achizitoare pentru achiziţia dintr-o singura sursa, potrivit art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, ca singura alternativa.3. Publicitatea  +  Articolul 3.1Organizatorul licitaţiei va face anunţuri publicitare în presa interna sau, după caz, în presa internationala, cu minimum 15 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertei.  +  Articolul 3.2Publicarea anunţului referitor la licitaţie se face în cotidianul Guvernului "Vocea României", la tariful stabilit de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu acordul Ministerului Finanţelor, şi, după caz, într-o publicaţie de raspindire locală.  +  Articolul 3.3În situaţia în care se urmăreşte şi atragerea ofertanţilor străini, licitaţia va fi cu participare internationala, caz în care publicarea anunţului publicitar de licitaţie se face în cel puţin un cotidian de larga circulaţie internationala sau, după caz, într-o publicaţie internationala de specialitate.  +  Articolul 3.4Conţinutul minim al anunţului publicitar al licitaţiei va fi:- denumirea persoanei juridice achizitoare şi sediul acesteia;- condiţiile de participare;- locul de unde se pot obţine documentele licitaţiei şi alte informaţii;- forma şi obiectul licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor ce urmează a fi achiziţionate; natura, cantitatea şi calitatea acestora; termenele, condiţiile de livrare şi de plată;- data şi ora limita a depunerii ofertelor, locul de depunere a acestora, precum şi data, ora şi locul deschiderii ofertelor; limba de circulaţie internationala în care se redactează oferta (oferta se va redacta inclusiv în limba română);- alte elemente ce se vor stabili prin norme metodologice de către Ministerul Finanţelor, în funcţie de specificul achiziţiei publice de bunuri.După caz, anunţul publicitar al licitaţiei poate fi completat cu:- denumirea ordonatorului de credite sau a finanţatorului;- forma şi volumul garanţiilor solicitate;- suma şi condiţiile de plată aferente documentaţiei referitoare la licitaţie.  +  Articolul 3.5Publicarea anunţului pentru forma de licitaţie publică deschisă cu preselecţie se face în mod similar cu cel prezentat la art. 3.4., cu precizarea ca se organizează preselecţia ofertanţilor. În vederea preselecţiei, organizatorul licitaţiei transmite, prin posta sau prin ridicare directa de la sediul sau, informaţii tehnice şi economice privind licitaţia, precum şi instrucţiuni de prezentare a documentelor pentru preselecţie.De regula, documentele pentru preselecţie pe care ofertantul le transmite persoanei juridice achizitoare se referă la: informaţii privind caracteristicile tehnico-economice ale producţiei, calificarea personalului, documente privind situaţia financiară, scrisori de recomandare.După primirea documentelor pentru preselecţie de la ofertanţi, în prima etapa, comisia de licitaţie le studiază, compara performanţele acestora şi întocmeşte lista ofertanţilor selecţionaţi. Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a comunică tuturor ofertanţilor participanţi, în scris, rezultatul preselecţiei, pe baza hotărârii comisiei de licitaţie.Numărul de ofertanţi selecţionaţi trebuie să fie de minimum 3 (trei).  +  Articolul 3.6Invitaţiile de participare la licitaţia publică restrînsa se transmit numai anumitor ofertanţi, selecţionaţi de persoana juridică achizitoare.Ofertanţii care primesc invitaţia de participare la licitaţie, dacă doresc sa participe, transmit în scris organizatorului licitaţiei cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali. Ofertanţii care nu primesc invitaţii nu pot sa participe la licitaţia publică restrînsa.Documentele licitaţiei se pun la dispoziţie, contra cost, numai ofertanţilor care au transmis organizatorului licitaţiei cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali.  +  Articolul 3.7Documentaţia referitoare la licitaţie, pusă la dispoziţia ofertanţilor interesaţi de către persoana juridică achizitoare, va cuprinde, în principal: a) sediul persoanei juridice achizitoare căreia trebuie să i se transmită oferta; b) locul unde se pot solicita informaţii suplimentare; c) limbile de circulaţie internationala în care se poate depune oferta (oferta se va depune obligatoriu în limba română); d) data limita până la care se poate depune oferta; e) condiţiile cu caracter economic şi tehnic, garanţiile financiare, precum şi alte informaţii şi documente solicitate ofertantului de persoana juridică achizitoare; f) specificăţia completa a bunurilor supuse achiziţiei, inclusiv certificatele de conformitate la care trebuie să răspundă bunul respectiv; g) criteriile de acceptare a ofertei, inclusiv orice elemente, altele decît preţul, care se iau în considerare în evaluarea ofertelor, precum şi elementele de calcul care se includ în evaluarea preţurilor de oferta, cum ar fi: costul transportului, valoarea asigurării bunului, iar în cazul bunurilor din import, taxele vamale şi alte taxe şi impozite la frontiera, precum şi moneda de plată; h) modalitatea şi condiţiile de plată; i) orice alte termene şi/sau condiţii.  +  Articolul 3.8Contravaloarea documentelor de licitaţie se stabileşte de către persoana juridică achizitoare, fără să poată depăşi costul multiplicării acestora.4. Prezentarea, primirea, deschiderea şi acceptarea ofertelor  +  Articolul 4.1Prezentarea şi primirea ofertelor se vor face în următoarele condiţii:- ofertele se depun sau se transmit prin posta, cu scrisoare recomandată, semnată de persoanele împuternicite de ofertantul interesat;- ofertele depuse până la data şi ora precizate pentru depunere se vor păstra de persoana juridică achizitoare sub cheie, după ce persoana imputernicita de aceasta a verificat dacă plicurile şi sigiliile sunt intacte.  +  Articolul 4.2Deschiderea ofertelor se va face în prezenta membrilor comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor ofertanţilor.La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va anunta numele sau, după caz, denumirea ofertanţilor, după care va deschide plicurile.În continuare, va anunta clar: numele sau, după caz, denumirea ofertanţilor; valorile ofertelor; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora; notificările în scris referitoare la modificările sau retragerile de oferte, în cazul în care exista; existenta garanţiilor de participare solicitate; orice alte detalii pe care comisia de licitaţie le considera necesare.  +  Articolul 4.3După deschiderea ofertelor şi anunţarea ofertanţilor, comisia de licitaţie va întocmi, pentru propriile sale evidente, un proces-verbal în care se vor consemna datele menţionate la art. 4.2. alin. 3.Procesul-verbal se va citi în prezenta participanţilor şi va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie şi de către reprezentanţii ofertanţilor.  +  Articolul 4.4Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate se vor înapoia ofertanţilor fără a fi deschise.  +  Articolul 4.5După deschiderea în public a ofertelor, acestea se vor păstra sub cheie.  +  Articolul 4.6Comisia de licitaţie procedează, pe loc sau în zilele următoare, la verificarea modului în care fiecare oferta răspunde cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi ulterior trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea în detaliu a ofertelor.  +  Articolul 4.7În scopul examinării, evaluării şi comparării obiective a ofertelor, comisia de licitaţie poate cere ofertanţilor, individual, să-şi clarifice sau să-şi corecteze ofertele.Solicitarea de clarificare şi răspunsul aferent se vor face în scris, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a conţinutului ofertei, excepţind cazurile în care se solicita corecţia erorilor aritmetice sau a greşelilor materiale descoperite de comisia de licitaţie în cursul examinării ofertelor.  +  Articolul 4.8În situaţia în care ofertantul nu poate corecta sau clarifica oferta ulterior, conform art. 4.7., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzătoare cu documentele licitaţiei, comisia de licitaţie va respinge oferta.  +  Articolul 4.9Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitaţie, prin simpla apreciere a calităţilor tehnice şi valorice sau prin aprecierea prin punctaj, care reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienţi stabiliţi în prealabil de către persoana juridică achizitoare la elementele principale ale ofertelor.  +  Articolul 4.10Comisia de licitaţie întocmeşte o hotărâre de acceptare a ofertei în 2 (doua) exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana juridică achizitoare, iar un exemplar se transmite Ministerului Finanţelor.Hotărârea va cuprinde:- numele membrilor comisiei de licitaţie;- nominalizarea ofertantului a cărui oferta a fost acceptată;- justificarea criteriilor tehnice şi economice pe baza cărora a fost acceptată oferta;- semnăturile tuturor membrilor comisiei de licitaţie;- data întocmirii.  +  Articolul 4.11În cazul evaluării ofertelor pe bază de simpla apreciere, hotărârea de acceptare a ofertei se adoptă în favoarea ofertei cu preţul cel mai scăzut şi care întruneşte calităţile tehnice minimale cerute prin caietul de sarcini.În sistemul de punctaj adoptat, ponderea preţului ofertei va fi de minimum 70% din numărul total de puncte.În cazul în care sunt oferite atât produse indigene, cît şi produse din import, pentru produsele indigene se va acorda o marja de preferinta de 20% la punctajul realizat pentru preţ, dacă bunurile sunt oferite direct de producător, şi 10% în cazul în care sunt oferite de alt furnizor.  +  Articolul 4.12Membrii comisiei de licitaţie, care nu sunt de acord cu hotărârea de acceptare a ofertei, vor preciza, în scris, anexat la hotărâre, motivele de divergenta.  +  Articolul 4.13Hotărârea de acceptare a ofertei în favoarea unui ofertant constituie actul în baza căruia persoana juridică achizitoare va încheia contractul de achiziţie publică a bunului.  +  Articolul 4.14După notificarea, printr-o scrisoare de acceptare, a ofertei către ofertantul câştigător se procedează la semnarea contractului de achiziţie publică înainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.În termen de 10 zile de la data hotărârii de acceptare a ofertei, persoana juridică achizitoare va transmite celorlalţi ofertanţi scrisori prin care sunt anuntati ca ofertele lor nu au fost acceptate.5. Specificaţii tehnice  +  Articolul 5.1La redactarea caietelor de sarcini sau a specificatiilor tehnice pentru bunurile ce urmează a fi achiziţionate prin licitaţii publice, persoana juridică achizitoare va ţine seama de: a) necesitatea definirii bunului în funcţie de parametrii tehnico-calitativi ai acestuia şi mai puţin în raport cu aspectul sau forma lui; b) încadrarea în standarde şi norme internaţionale sau în reglementări şi norme naţionale recunoscute pe plan internaţional.  +  Articolul 5.2Caietele de sarcini sau specificăţiile tehnice nu vor impune o anumită marca de fabrica sau de comerţ, un model sau un tip de bun şi nici nu vor indica o origine a mărfii sau un producător determinat.  +  Articolul 5.3În scopul obţinerii de consultaţii şi date sau informaţii, necesare în elaborarea caietului de sarcini sau a specificatiilor tehnice, persoana juridică achizitoare nu va apela la agenţi economici care ar putea avea interese în desfăşurarea licitaţiei.6. Dispoziţii finale  +  Articolul 6.1Până la aprobarea legii bugetului de stat, persoanele juridice achizitoare pot organiza proceduri de achizitionare de bunuri pentru consumul curent din prima parte a anului, ţinând seama de nivelul creditelor bugetare ce pot fi utilizate cu acea destinaţie potrivit legii, în perioada respectiva.  +  Articolul 6.2În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice*) în aplicarea acestuia. Notă *) Ministerul Finanţelor a emis Normele metodologice nr. 46.544/1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 iulie 1994, şi este abilitat potrivit prevederilor art. III din Hotărârea Guvernului nr. 414/1995, să le modifice în mod corespunzător.  +  Anexa 1---------LISTAcuprinzând grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, precum şi a materialelor cu caracteristici specifice care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala 1. Avioane, elicoptere, parasute şi sisteme de parasute cu specific militar2. Submarine, nave maritime de lupta, nave fluviale de lupta, tancuri maritime şi fluviale pentru alimentarea navelor, nave de asigurare de lupta (inclusiv şalupe, barci cu şi fără motor)3. Tehnica de aerodrom, mijloace şi aparatura pentru navigaţie navala şi aeriană, echipamente de semnalizare pentru nave şi aeronave, cu specific militar4. Tancuri, autotunuri, tunuri, obuziere, tunuri-obuziere şi alte categorii de guri de foc de toate tipurile şi calibrele5. Rachete şi instalaţii de lansare rachete6. Armament de infanterie, mitraliere şi aruncatoare7. Arme albe8. Bombe, torpile, rachete şi munitie pentru toate categoriile de armament9. Mijloace şi materiale speciale pentru intervenţii şi control antiterorist, de împiedicare şi neutralizare a acţiunilor agresive (bastoane, scuturi, casti de protecţie, veste antiglont, aparate cu raze X, detectoare, sisteme de supraveghere a aeroporturilor şi alte produse specifice)10. Tehnica specifică de instrucţie (aparatura pentru poligoane automatizate, simulatoare pentru pregătirea de lupta, tinte)11. Aparatura artileristica, sisteme şi subsisteme de conducere a focului12. Puncte de comanda mobile şi de stat major13. Maşini de lupta, autospeciale blindate, autospeciale cu dotări specifice apărării tarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale14. Autostatii, radiorelee, staţii complexe de radio şi staţii de radiolocatie destinate apărării tarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale15. Aparatura, mijloace şi echipamente de transmisiuni destinate apărării tarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale:15.1. Aparatura de multiplexare, comutare şi terminala pentru transmisiuni voce, date, fax cu posibilitatea de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente15.2. Echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale şi sisteme de management ale cheilor de codificare15.3. Aparatura de măsura, control şi aparatura specifică utilizate în controlul antiinterceptare şi controlul radiatiilor parazite, emise de echipamentele de telecomunicaţii şi prelucrare a datelor15.4. Staţii fixe, receptoare mobile şi portabile, convenţionale şi cu acces multiplu în VHF şi UHF prevăzute cu echipamente de secretizare cu grad sporit de criptare, inclusiv sisteme de antene15.5. Radiorelee, statie în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia locală a punctelor de radiocomunicatii şi a nodurilor de transmisiuni cu posibilităţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente15.6. Mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare15.7. Mijloace de paza şi alarmare a obiectivelor militare, precum şi sisteme de anuntare operativă a personalului15.8. Receptoare de trafic, panoramice, de banda larga pentru analiza complexa şi criptografica a semnalelor analogice şi digitale15.9. Aparatura de goniometrie fixa, mobila şi portabila, inclusiv autospeciale astfel echipate16. Utilaje militare de geniu, mijloace pentru cercetare genistica, control tehnic şi materiale pentru mascarea genistica17. Mijloace şi materiale pentru lucrări de distrugeri şi minare-deminare18. Mijloace explozive şi de dare a focului19. Tehnica şi materiale pentru decontaminarea chimica, radioactiva şi biologica, precum şi materiale de protecţie individuală împotriva efectelor armelor de nimicire în masa20. Tehnica şi materiale pentru controlul nuclear şi chimic cu specific militar21. Produse pentru stocul de mobilizare, altele decît cele comune22. Uniforme militare pentru protecţie împotriva factorilor nocivi, intervenţie şi lupta şi accesorii pentru acestea 23. Corturi militare pentru protecţie împotriva factorilor nocivi24. Manusi şi costume compensatoare pentru piloti25. Subansambluri, accesorii, piese de schimb şi componente pentru bunurile cuprinse în lista26. Reparaţii, modernizări, reconditionari şi revizii la produsele şi materialele specifice menţionate în lista27. Prestaţii şi lucrări ce se executa cu produsele şi mijloacele specifice menţionate în lista28. Sigilii, ştampile, distincţii şi alte însemne care implica siguranţa naţionala.----------------------