HOTĂRÎRE Nr. 63 din 22 februarie 1994 *** Republicatăprivind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 30 septembrie 1994    Notă *) Republicat în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 660/1994. Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 24 martie 1994, data la care a intrat în vigoare, cu excepţia prevederilor art. 1.2 lit. a) alin. 1, art. 2.5, art. 2.8, art. 2.13, art. 6.1 şi anexa la regulament, care intră în vigoare la data de 30 septembrie 1994. 1. Dispoziţii generale  +  Articolul 1.1Potrivit prezentului regulament, bunurile pentru care se organizează licitaţii în vederea achiziţiilor publice sunt: produsele, echipamentele şi orice alte obiecte fizice, de orice fel şi cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobiliare, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat.  +  Articolul 1.2Prezentul regulament nu se aplică în cazul: a) achiziţiilor publice de bunuri care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, precum şi cele care, datorită caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achiziţiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalaţii care constituie părţi componente ale bunurilor prevăzute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori exploatarea acestora, precum şi ambalajele destinate exclusiv conservării bunurilor de mai sus; b) achiziţiilor publice de bunuri care fac obiectul unor excluderi în baza unor prevederi legale. Achiziţionarea bunurilor destinate păstrării indelungate în rezervele materiale naţionale şi vânzarea acestora se vor face în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achizitionare şi valorificare a produselor din rezervele materiale naţionale. 2. Organizarea procedurilor de licitaţii  +  Articolul 2.1Pentru organizarea licitaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri, astfel cum au fost stabilite la art. 1.1, funcţia de îndrumare metodologică unitară revine Ministerului Finanţelor, care va elabora norme şi reglementări pentru conţinutul documentelor licitaţiilor, conţinutul ofertelor, organizarea, desfăşurarea licitaţiilor şi încheierea contractelor.  +  Articolul 2.2În executarea funcţiei de îndrumare metodologică unitară, Ministerul Finanţelor are următoarele atribuţii: a) controlează respectarea regulilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor stabilite prin prezentul regulament; b) constata contravenţiile şi aplica sancţiunile - stabilite la art. 18, respectiv art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 - entitatii achizitoare sau persoanelor vinovate; c) avizează deciziile luate de entitatile achizitoare ca răspuns la contestaţiile ofertanţilor; d) desemnează reprezentanţii săi în comisiile de licitaţie; e) organizează evidenta activităţilor de licitaţii pentru achiziţiile publice de bunuri; f) îndrumă activitatea de informare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii referitoare la licitaţii.  +  Articolul 2.3Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie, entitatea achizitoare numeşte prin decizie, pentru fiecare achiziţie publică de bunuri, o comisie de licitaţie.  +  Articolul 2.4Comisia de licitaţie verifica respectarea condiţiilor referitoare la publicitatea licitaţiei, prevăzute în prezentul regulament, răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare şi acceptare a ofertelor, precum şi de respectarea procedurii de desfăşurare a licitaţiei.  +  Articolul 2.5Comisia de licitaţie este compusa din minimum 5 membri şi va cuprinde: - preşedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al entitatii achizitoare; - reprezentantul desemnat al Ministerului Finanţelor; - reprezentantul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, în cazul achiziţiilor publice de bunuri pentru stocul de mobilizare de la agenţii economici; - reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul achiziţiilor publice de bunuri imobiliare; - alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care vor fi specialişti cu experienta profesională în domeniul achiziţiei publice respective şi cu probitate morala.  +  Articolul 2.6Onorariile participanţilor în comisia de licitaţie, care nu sunt angajaţi permanenţi ai entitatii achizitoare, se suporta de către entitatea achizitoare, iar cuantumul acestora se va stabili de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2.7Organizatorul licitaţiei este entitatea achizitoare care răspunde de pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei.  +  Articolul 2.8Achiziţionarea de bunuri prin organizarea de licitaţii publice este obligatorie pentru bunurile de acelaşi fel care urmează a fi achiziţionate în vederea satisfacerii nevoilor entitatii achizitoare pentru un an întreg, în limita creditelor bugetare aprobate, bunuri a căror valoare totală este de peste 30 milioane lei; în asemenea cazuri prin contracte se va prevedea şi eşalonarea livrărilor potrivit necesităţilor. Pentru achiziţionarea de bunuri a căror valoare este inferioară limitei specificate la alineatul precedent, se poate folosi procedura selecţiei de oferte de preţ, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993. În cazul achiziţiei de bunuri de acelaşi fel, necesare entitatilor achizitoare pentru a acoperi nevoile unui an, a căror valoare este sub 30 milioane lei, dacă nu este posibila obţinerea a cel puţin 3 oferte de preţ, se va proceda astfel: - vor fi solicitate oferte de preţ în scris, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, de la cel puţin trei agenţi economici; - dacă în termenul menţionat în adresa prin care s-a solicitat oferta au fost făcute numai doua oferte, vor fi achiziţionate bunurile pentru care s-a prezentat preţul cel mai avantajos şi s-au respectat condiţiile de calitate prevăzute în caietul de sarcini; - dacă un singur ofertant a răspuns la solicitare, entitatea achizitoare va putea achizitiona bunurile de la aceasta sau va putea repeta cererea de oferta de preţ. Pentru achiziţionarea de bunuri cu valori mici, pentru care ofertanţii refuza să prezinte oferte de preţ în scris purtind semnatura şi ştampila acestora, conducătorul entitatii achizitoare poate desemna salariaţi din subordinea sa care să testeze preţurile practicate la data respectiva şi să le consemneze sub semnatura proprie cu viza salariatului cu atribuţii de control preventiv din unitate.  +  Articolul 2.9În cazul achiziţiei publice de bunuri a căror valoare depăşeşte 267.000.000 lei, contractanţii străini pot participa la procedura de achiziţie, dacă şi contractanţii români se bucura de un tratament similar în cadrul procedurilor de achiziţie organizate de entitatile achizitoare din ţările a căror naţionalitate o are contractantul (ofertantul) străin. Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Comerţului, după caz, va atesta, la cererea entitatii achizitoare, îndeplinirea condiţiei de reciprocitate prevăzute în alineatul precedent. Cuantumul sumei prevăzute la alin. 1 se va actualiza periodic de către Ministerul Finanţelor, în funcţie de evoluţia cursului de schimb valutar al D.S.T.-ului.  +  Articolul 2.10Licitaţia publică deschisă fără preselecţie este licitaţia care se organizează într-o singura etapa, pentru achiziţii de bunuri la care pot participa, în număr nelimitat, ofertanţii interni sau externi care îndeplinesc condiţiile cuprinse în documentele licitaţiei impuse de organizatori.  +  Articolul 2.11Licitaţia publică deschisă cu preselecţie este licitaţia organizată în doua etape distincte: în prima etapa participa toţi ofertanţii interesaţi şi care răspund anunţului publicitar, iar în a doua etapa participa numai ofertanţii selecţionaţi de comisia de licitaţie pe baza competitivitatii lor. Aceasta procedura se aplică pentru bunurile la care entitatea achizitoare doreşte sa selecţioneze în prealabil ofertanţii competenţi şi potenţiali, scopul primei etape constituindu-l întocmirea listei ofertanţilor selecţionaţi.  +  Articolul 2.12Licitaţia publică restrînsa este licitaţia în care: - bunul, datorită specificului sau, poate fi achiziţionat, de regula, de la un număr restrîns de ofertanţi; sau - a existat o licitaţie publică anterioară, nefinalizată prin încheierea unui contract. Anunţarea licitaţiei publice restrânse se face prin invitaţii adresate direct contractanţilor care răspund condiţiilor prevăzute la alineatul precedent. Numărul de participanţi la licitaţia publică restrînsa trebuie să fie de minimum 3 (trei).  +  Articolul 2.13În situaţia în care entitatea achizitoare a îndeplinit una din procedurile de licitaţie prevăzute la art. 2.10 - 2.12 şi s-au prezentat mai puţin de trei ofertanţi cu oferte corespunzătoare condiţiilor din caietul de sarcini, comisia poate aproba achiziţia de la ofertantul care a oferit bunuri la preţul cel mai avantajos sau, după caz, de la unicul ofertant. În cazul în care nu s-a prezentat nici un ofertant sau dacă ofertele prezentate nu corespund condiţiilor din caietul de sarcini, comisia va putea hotărî fie repetarea procedurilor de licitaţie, fie întocmirea notei justificative de către conducătorul entitatii achizitoare pentru achiziţia dintr-o singura sursa potrivit art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, ca singura alternativa. 3. Publicitatea  +  Articolul 3.1Organizatorul licitaţiei va face anunţuri publicitare în presa interna sau, după caz, în presa internationala, cu minimum 15 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertei.  +  Articolul 3.2Publicarea anunţului referitor la licitaţie se face într-un cotidian de larga circulaţie sau într-o publicaţie de specialitate.  +  Articolul 3.3În situaţia în care se urmăreşte şi atragerea ofertanţilor străini, licitaţia va fi cu participare internationala, caz în care publicarea anunţului publicitar de licitaţie se face în cel puţin un cotidian de larga circulaţie internationala sau, după caz, într-o publicaţie internationala de specialitate.  +  Articolul 3.4Conţinutul minim al anunţului publicitar al licitaţiei va fi: - denumirea entitatii achizitoare şi sediul acesteia; - condiţii de participare; - locul de unde se pot obţine documentele licitaţiei şi alte informaţii; - forma şi obiectul licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor ce urmează a fi achiziţionate; natura, cantitatea şi calitatea acestora; termenele, condiţiile de livrare şi de plată; - data şi ora limita a depunerii ofertelor, locul de depunere a acestora, precum şi data, ora şi locul deschiderii ofertelor; limba de circulaţie internationala în care se redactează oferta (oferta se va redacta inclusiv în limba română); - alte elemente ce se vor stabili prin norme metodologice de către Ministerul Finanţelor, în funcţie de specificul achiziţiei publice de bunuri. După caz, anunţul publicitar al licitaţiei poate fi completat cu: - denumirea ordonatorului de credite sau a finanţatorului; - forma şi volumul garanţiilor solicitate; - suma şi condiţiile de plată aferente documentaţiei referitoare la licitaţie.  +  Articolul 3.5Publicarea anunţului pentru forma de licitaţie publică deschisă cu preselecţie se face în mod similar cu cel prezentat la art. 3.4., cu precizarea ca se organizează preselecţia ofertanţilor. În vederea preselecţiei, organizatorul licitaţiei transmite, prin posta sau prin ridicare directa de la sediul sau, informaţii tehnice şi economice privind licitaţia, precum şi instrucţiuni de prezentare a documentelor pentru preselecţie. De regula, documentele pentru preselecţie pe care ofertantul le transmite entitatii achizitoare se referă la: informaţia privind caracteristicile tehnico-economice ale producţiei, calificarea personalului, documente privind situaţia financiară, scrisori de recomandare. După primirea documentelor pentru preselecţie de la ofertanţi, în prima etapa, comisia de licitaţie le studiază, compara performanţele acestora şi întocmeşte lista ofertanţilor selecţionaţi. Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a comunică tuturor ofertanţilor participanţi, în scris, rezultatele preselecţiei, pe baza hotărârii comisiei de licitaţie. Numărul de ofertanţi selecţionaţi trebuie să fie de minimum 3 (trei).  +  Articolul 3.6Invitaţiile de participare la licitaţia publică restrînsa se transmit numai anumitor ofertanţi, selecţionaţi de entitatea achizitoare. Ofertanţii care primesc invitaţia de participare la licitaţie, dacă doresc sa participe, transmit în scris organizatorului licitaţiei cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali. Ofertanţii care nu primesc invitaţii nu pot sa participe la licitaţia publică restrînsa. Documentele licitaţiei se pun la dispoziţie, contra cost, numai ofertanţilor care au transmis organizatorului licitaţiei cererea de includere pe lista ofertanţilor potenţiali.  +  Articolul 3.7Documentaţia referitoare la licitaţie, pusă la dispoziţia ofertanţilor interesaţi de către entitatea achizitoare, va cuprinde, în principal: a) sediul entitatii achizitoare căreia trebuie să i se transmită oferta; b) locul unde se pot solicita informaţii suplimentare; c) limbile de circulaţie internationala în care se poate depune oferta (oferta se va depune obligatoriu în limba română); d) data limita până la care se poate depune oferta; e) condiţiile cu caracter economic şi tehnic, garanţiile financiare, precum şi alte informaţii şi documente solicitate ofertantului de entitatea achizitoare; f) specificaţia completa a bunurilor supuse achiziţiei, inclusiv certificatele de conformitate la care trebuie să răspundă bunul respectiv; g) criteriile de acceptare a ofertei, inclusiv orice elemente, altele decît preţul, care se iau în considerare în evaluarea ofertelor, precum şi elementele de calcul care se includ în evaluarea preţurilor de oferta, cum ar fi: costul transportului, valoarea asigurării bunului, iar în cazul bunurilor din import, taxele vamale şi alte taxe şi impozite la frontiera, precum şi moneda de plată; h) modalitatea şi condiţiile de plată; i) orice alte termene şi/sau condiţii.  +  Articolul 3.8Contravaloarea documentelor de licitaţie se stabileşte de către entitatea achizitoare, fără să poată depăşi costul multiplicării acestora. 4. Prezentarea, primirea, deschiderea şi acceptarea ofertelor  +  Articolul 4.1Prezentarea şi primirea ofertelor se vor face în următoarele condiţii: - ofertele se depun sau se transmit prin posta, cu scrisoare recomandată, semnată de persoanele împuternicite de ofertantul interesat; - ofertele depuse până la data şi ora precizate pentru depunere se vor păstra de entitatea achizitoare sub cheie, după ce persoana imputernicita de aceasta a verificat dacă plicurile şi sigiliile sunt intacte.  +  Articolul 4.2Deschiderea ofertelor se va face în prezenta membrilor comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor ofertanţilor. La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va anunta numele sau, după caz, denumirea ofertanţilor, după care va deschide plicurile. În continuare, va anunta clar: numele sau, după caz, denumirea ofertanţilor; valorile ofertelor; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora; notificările în scris referitoare la modificările sau retragerile de oferte, în cazul în care exista; existenta garanţiilor de participare solicitate; orice alte detalii pe care comisia de licitaţie le considera necesare.  +  Articolul 4.3După deschiderea ofertelor şi anunţarea ofertanţilor, comisia de licitaţie va întocmi, pentru propriile sale evidente, un proces-verbal în care se vor consemna datele menţionate la art. 4.2 alin. 3. Procesul-verbal se va citi în prezenta participanţilor şi va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie şi de către reprezentanţii ofertanţilor.  +  Articolul 4.4Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate se vor înapoia ofertanţilor fără a fi deschise.  +  Articolul 4.5După deschiderea în public a ofertelor, acestea se vor păstra sub cheie.  +  Articolul 4.6Comisia de licitaţie procedează, pe loc sau în zilele următoare, la verificarea modului în care fiecare oferta răspunde cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi ulterior trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea în detaliu a ofertelor.  +  Articolul 4.7În scopul examinării, evaluării şi comparării obiective a ofertelor, comisia de licitaţie poate cere ofertanţilor, individual, să-şi clarifice sau să-şi corecteze ofertele. Solicitarea de clarificare şi răspunsul aferent se vor face în scris, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a conţinutului ofertei, excepţind cazurile în care se solicita corecţia erorilor aritmetice sau a greşelilor materiale descoperite de comisia de licitaţie în cursul examinării ofertelor.  +  Articolul 4.8În situaţia în care ofertantul nu poate corecta sau clarifica oferta ulterior, conform art. 4.7, erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzătoare cu documentele licitaţiei, comisia de licitaţie va respinge oferta.  +  Articolul 4.9Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitaţie, prin simpla apreciere a calităţilor tehnice şi valorice sau prin aprecierea prin punctaj, care reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienţi stabiliţi în prealabil de către entitatea achizitoare la elementele principale ale ofertelor.  +  Articolul 4.10Comisia de licitaţie întocmeşte o hotărâre de acceptare a ofertei în 2 (doua) exemplare, din care un exemplar rămâne la entitatea achizitoare, iar un exemplar se transmite Ministerului Finanţelor. Hotărârea va cuprinde: - numele membrilor comisiei de licitaţie; - nominalizarea ofertantului a cărui oferta a fost acceptată; - justificarea criteriilor tehnice şi economice pe baza cărora a fost acceptată oferta; - semnăturile tuturor membrilor comisiei de licitaţie; - data întocmirii.  +  Articolul 4.11În cazul evaluării ofertelor pe bază de simpla apreciere, hotărârea de acceptare a ofertei se adoptă cu votul a 2/3 din membrii comisiei de licitaţie. În situaţia evaluării ofertelor pe bază de apreciere prin punctaj, hotărârea de acceptare a ofertei va consemna rezultatul aplicării coeficienţilor stabiliţi de entitatea achizitoare.  +  Articolul 4.12Membrii comisiei de licitaţie, care nu sunt de acord cu hotărârea de acceptare a ofertei, vor preciza, în scris, anexat la hotărâre, motivele de divergenta.  +  Articolul 4.13Hotărârea de acceptare a ofertei în favoarea unui ofertant constituie actul în baza căruia entitatea achizitoare va încheia contractul de achiziţie publică a bunului.  +  Articolul 4.14După notificarea, printr-o scrisoare de acceptare, a ofertei către ofertantul câştigător se procedează la semnarea contractului de achiziţie publică înainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei. În termen de 10 zile de la data hotărârii de acceptare a ofertei, entitatea achizitoare va transmite celorlalţi ofertanţi scrisori prin care sunt anuntati ca ofertele lor nu au fost acceptate. 5. Specificaţii tehnice  +  Articolul 5.1La redactarea caietelor de sarcini sau a specificatiilor tehnice pentru bunurile ce urmează a fi achiziţionate prin licitaţii publice, entitatea achizitoare va ţine seama de: a) necesitatea definirii bunului în funcţie de parametrii tehnico-calitativi ai acestuia şi mai puţin în raport cu aspectul sau forma lui; b) încadrarea în standarde şi norme internaţionale sau în reglementări şi norme naţionale recunoscute pe plan internaţional.  +  Articolul 5.2Caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice nu vor impune o anumită marca de fabrica sau de comerţ, un model sau un tip de bun şi nici nu vor indica o origine a mărfii sau un producător determinat.  +  Articolul 5.3În scopul obţinerii de consultaţii şi date sau informaţii, necesare în elaborarea caietului de sarcini sau a specificatiilor tehnice, entitatea achizitoare nu va apela la agenţii economici care ar putea avea interese în desfăşurarea licitaţiei. 6. Dispoziţii finale  +  Articolul 6.1Până la aprobarea legii bugetului de stat pentru noul an, entitatile achizitoare pot organiza proceduri de achizitionare de bunuri în anul în curs, pentru consumul curent necesar în prima parte a anului viitor, ţinând seama de nivelul creditelor bugetare ce pot fi utilizate cu acea destinaţie, potrivit legii, în perioada respectiva.  +  Articolul 6.2În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice *) în aplicarea acestuia. Notă *) Normele metodologice nr. 46.544/1994, elaborate de Ministerul Finanţelor, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 iulie 1994.  +  Anexă(la Regulament)LISTAcuprinzând grupele de produse din categoria tehnicii de lupta, mijloacelor şi materialelor cu caracteristici specifice apărării tarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale 1. Avioane şi elicopter 2. Nave maritime şi fluviale de lupta ( inclusiv şalupe, barci cu şi fără motor ) 3. Tancuri 4. Submarine 5. Tancuri maritime şi fluviale pentru alimentarea navelor 6. Mijloace şi aparatura pentru navigaţie navala şi aeriană 7. Echipament de semnalizare pentru nave şi aeronave 8. Autotunuri, tunuri, obuziere şi tunuri-obuziere 9. Rachete şi instalaţii de lansare rachete 10. Armament de infanterie, mitraliere şi aruncatoare 11. Arme albe 12. Munitie de toate categoriile de armament 13. Bombe, torpile, rachete 14. Mijloace şi materiale speciale pentru intervenţii şi control antiterorist, de împiedicare şi neutralizare a acţiunilor agresive (bastoane, scuturi, casti de protecţie, veste antiglont, aparate cu raze X, detectoare, sisteme de supraveghere a aeroporturilor şi alte produse specifice) 15. Aparatura artileristica, sisteme şi subsisteme de conducere a focului 16. Puncte de comanda mobile şi de stat major 17. Maşini de lupta şi autospeciale blindate 18. Autostatii şi aparatura radiorelee 19. Mijloace pentru cercetare genistica, control tehnic şi de mascare 20. Mijloace explozive şi de dare a focului 21. Mijloace şi materiale pentru lucrări de distrugeri şi minare-deminare 22. Tehnica şi materiale pentru controlul nuclear şi chimic, cu specific militar 23. Produse pentru stocul de mobilizare, altele decît cele comune 24. Uniformele militare, altele decît cele comune şi accesorii pentru acestea 25. Subansambluri, accesorii, piese de schimb, componente pentru bunurile de la punctele 1 - 24 26. Reparaţii, modernizări, reconditionari şi revizii la produsele şi materialele specifice menţionate la punctele 1 - 24 27. Prestaţii şi lucrări ce se executa cu produsele şi mijloacele specifice menţionate la punctele 1 - 24 28. Cercetare şi documentaţii tehnice pentru mijloacele specifice noi sau modernizate pentru bunurile de la punctele 1 - 24. ----------------------