NORMA nr. 8 din 26 aprilie 1999 - (*actualizată*)privind limitarea riscului de credit al instituţiilor de credit(actualizată până la data de 12 martie 2003*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 iunie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 martie 2003, cu modificările şi completările aduse de: CIRCULARA nr. 5 din 12 martie 2001; NORMA nr. 11 din 1 iulie 2002; NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002.Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) şi ale art. 45 lit. a, c) şi d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2), ale art. 164 şi ale art. 171 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, precum şi ale Planului de conturi pentru instituţiile de credit şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 285 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.-------------Titlul Normei nr. 8 a fost modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.Preambulul Normei nr. 8 a fost modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Capitolul 1  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează supravegherea de către Banca Naţionala a României a solvabilităţii, a expunerilor mari şi a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia şi se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 1 au fost introduse de NORMA nr. 11 din 1 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 16 august 2002.Literele t)-x) ale alin. 1 al art. 1 au fost introduse de NORMA nr. 11 din 1 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 16 august 2002.Art. 1 a fost modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Articolul 1^1Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme (filiala, capital, acţionar semnificativ, persoana, conducătorii băncii, conducătorii cooperativei de credit, conducătorii casei centrale, societate aflată sub control efectiv, expunere) au semnificatia prevăzută de Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002.Pentru termenii şi expresiile următoare: instrumente financiare derivate, futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward rate agreements, swap pe rata dobânzii, notional, pieţe organizate, pieţe la buna înţelegere se vor avea în vedere semnificatiile prevăzute de Normele Băncii Naţionale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate.Pentru termenii forward pe cursul de schimb şi swap pe devize se vor avea în vedere semnificatiile prevăzute pentru operaţiuni de schimb la termen, respectiv pentru swap de trezorerie şi swap financiar de devize, prevăzute la pct. 164 şi, respectiv, pct. 182 şi 183 din Planul de conturi pentru instituţiile de credit şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare.De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) ţările din categoria A - ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD); b) ţările din categoria B - toate ţările, cu excepţia celor din categoria A şi a României; c) băncile de dezvoltare multilaterala: Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; Corporatia Internationala de Finanţare; Banca Interamericana pentru Dezvoltare; Corporatia Interamericana pentru Investiţii; Banca Asiatica pentru Dezvoltare; Banca Africana pentru Dezvoltare; Consiliul Fondului de Restructurare pentru Europa; Banca Nordica pentru Investiţii; Banca pentru Dezvoltare din Caraibe; Fondul European pentru Investiţii; d) instituţii de credit - bănci şi organizaţii cooperatiste de credit, autorizate sa funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002; e) membru semnificativ - persoana care deţine cel puţin 5% din capitalul social al unei organizaţii cooperatiste de credit; f) capital propriu - are semnificatia prevăzută de normele Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit; g) fonduri proprii - au semnificatia prevăzută de normele Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit; h) expunere bruta - activele instituţiei de credit la valoarea neta (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative) şi elementele în afară bilanţului prezentate în anexa nr. 1 b); i) expunere neta - expunerea neta din active bilantiere şi din elemente în afară bilanţului; j) expunere neta din active bilantiere - activele instituţiei de credit la valoarea neta (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative), ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1 a); k) expunere neta din elemente în afară bilanţului - elementele în afară bilanţului, transformate în echivalent credit în funcţie de gradul lor de risc de transformare în credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1 b), şi ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1 a); l) un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice şi/sau juridice faţă de care instituţia de credit are o expunere şi care sunt legate economic între ele în sensul că:- una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;- nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru instituţia de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsura încât, dacă unele dintre ele vor intampina dificultăţi de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultăţi similare. În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situaţii:● sunt afiliate;● au aceeaşi conducere;● garanţii incrucisate;● interdependenta comercială directa, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;● sunt membrii aceleiaşi familii; m) afiliate - doua societăţi comerciale care se afla în oricare dintre următoarele situaţii:- una este filiala celeilalte;- sunt filiale ale aceleiaşi societăţi sau se afla sub controlul comun al altei societăţi; n) expunere mare - expunere neta faţă de un singur debitor, a carei valoare reprezintă cel puţin 10% din fondurile proprii ale instituţiei de credit; o) entitate de risc - orice persoană fizica sau entitate, cu sau fără personalitate juridică, care concentreaza risc de credit; p) persoane aflate în relaţii speciale cu banca:1. reprezentanţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în adunarea generală a acţionarilor băncii;2. administratorii băncii (inclusiv conducătorii băncii) şi auditorii financiari, persoane fizice, ai băncii, precum şi persoanele fizice desemnate sa reprezinte societăţile de audit financiar care au calitatea de auditor financiar;3. auditorii financiari, persoane juridice autorizate care asigura băncii, pe baza contractuală, servicii de audit financiar;4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a băncii, comisia de privatizare a băncii etc.);5. orice acţionar persoana juridică ce exercita controlul efectiv asupra băncii, actionarii unei astfel de persoane juridice, care deţin cel puţin 10% din capital, şi administratorii acesteia;6. orice acţionar semnificativ al băncii;7. orice acţionar care şi-a desemnat un reprezentant având una dintre calităţile prevăzute la pct. 1, 2 şi 3;8. orice societate comercială la al carei capital social banca are o participaţie de cel puţin 10%;9. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 deţine controlul efectiv;10. personalul Băncii Naţionale a României care exercită atribuţii de control sau de supraveghere bancară;11. membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României;12. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 şi 11; q) persoane aflate în relaţii speciale cu cooperativa de credit:1. administratorii cooperativei de credit (inclusiv conducătorii cooperativei de credit);2. cenzorii, persoane fizice, ai cooperativei de credit, în cazul cooperativelor de credit la care auditarea financiară este efectuată de cenzori, sau persoanele fizice desemnate sa reprezinte societăţile de expertiza contabila care au calitatea de auditor financiar al cooperativei de credit;3. auditorul financiar al cooperativei de credit;4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a cooperativelor de credit etc.);5. orice membru semnificativ al cooperativei de credit;6. orice membru cooperator care şi-a desemnat un reprezentant având una dintre calităţile prevăzute la pct. 2;7. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 deţine controlul efectiv;8. personalul Băncii Naţionale a României şi al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, care exercită atribuţii de control sau de supraveghere bancară;9. membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;10. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 8 şi 9; r) persoane aflate în relaţii speciale cu casele centrale ale cooperativelor de credit:1. administratorii casei centrale (inclusiv conducătorii casei centrale);2. persoanele fizice desemnate sa reprezinte societăţile de expertiza contabila care au calitatea de auditor financiar al casei centrale;3. auditorul financiar al casei centrale;4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a casei centrale etc.);5. orice cooperativa de credit ce exercita controlul efectiv asupra casei centrale, membrii cooperatori ai unei astfel de cooperative de credit care deţin cel puţin 10% din capital şi administratorii acesteia (inclusiv conducătorii);6. orice cooperativa de credit, membru semnificativ al casei centrale;7. orice cooperativa de credit care şi-a desemnat un reprezentant având una dintre calităţile prevăzute la pct. 1 şi 2;8. orice societate comercială la al carei capital social casa centrala are o participaţie de cel puţin 10%;9. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4 şi 5 (persoane fizice) şi la pct. 8 deţine controlul efectiv;10. personalul Băncii Naţionale a României care exercită atribuţii de control sau de supraveghere bancară;11. membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României;12. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 10 şi 11; s) familie - sotii, rudele şi afinii de gradul unu; t) personal propriu - salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă, cu excepţia conducătorilor instituţiei de credit; u) acordare de împrumuturi în condiţii de favoare:1. încheierea unei tranzacţii care prin natura, scop, caracteristici sau risc nu ar fi fost încheiată de instituţia de credit cu clienţii cu care nu se afla în relaţii speciale;2. perceperea sau acceptarea de dobânzi, comisioane, alte taxe sau acceptarea de garanţii mai mici decât cele cerute altor categorii de clienţi; v) împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia - expunerea bruta faţă de aceste persoane; w) împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia - expunerea neta faţă de aceste persoane; x) costul de înlocuire a instrumentelor financiare derivate - preţul de piaţa al contractelor cu valoare pozitiva (diferenţa favorabilă dintre fluxurile ce se vor schimba între părţi); y) expunerea potenţiala viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit - valoarea obţinută prin ponderarea sumei notionalului (principal) cu coeficienţii prezentaţi în anexa nr. 1c); z) rata dobânzii de referinţa - rata spot a dobânzii interbancare pentru depozitele plasate, stabilită în funcţie de moneda în care este denominat contractul, respectiv EURIBOR pentru EUR, LIBOR pentru USD etc.; pentru contractele denominate în moneda naţionala rata dobânzii de referinţa este media aritmetica simpla între BUBID şi BUBOR; aa) fluxuri nete viitoare - diferenţa dintre sumele de plătit şi sumele de încasat, denominate în aceeaşi moneda, calculate pentru durata de viaţa reziduala a instrumentelor financiare derivate respective.---------------Art. 1^1 a fost introdus de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Articolul 2În vederea limitării riscului de credit, instituţiile de credit sunt obligate: a) sa dispună de proceduri administrative şi de control intern adecvate, care să permită supravegherea şi gestionarea riscului de credit, precum şi încadrarea permanenta a indicatorilor de solvabilitate, a expunerilor mari şi a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia, în limitele prevăzute de prezentele norme; b) să asigure o evidenta extracontabila corespunzătoare care să stea la baza întocmirii raportarilor de prudenta bancară prevăzute de prezentele norme; c) sa codifice, sa denumeasca şi sa ţină evidenta, extracontabil, pentru fiecare grup de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un singur debitor; codul va fi format dintr-o secventa alfanumerica unica şi data înregistrării grupului în evidenta instituţiei de credit şi se va păstra atâta timp cat modificările în structura grupului nu sunt semnificative; d) sa codifice şi sa ţină evidenta, extracontabil, a fiecărei persoane fizice sau juridice care reprezintă un singur debitor sau care intră în componenta unui grup de persoane fizice sau juridice care reprezintă un singur debitor şi/sau în componenta grupului persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit şi/sau în componenta grupului format din personalul propriu şi familiile acestuia; codul va fi format dintr-o secventa alfanumerica unica şi data înregistrării persoanei fizice sau juridice ca debitor al băncii şi se va păstra în permanenta. În cazul persoanelor fizice şi juridice, secventa alfanumerica unica va fi reprezentată de codul numeric personal şi, respectiv, de codul fiscal.În cazul grupurilor de persoane fizice sau juridice care reprezintă un singur debitor faţă de organizaţiile cooperatiste de credit dintr-o reţea, sarcina de asigurare a unicitatii componentei acestor grupuri revine casei centrale; e) sa încheie tranzacţii care conduc la expuneri mari numai pe baza unei decizii luate de consiliul de administraţie; decizia consiliului de administraţie se va baza pe un raport al comitetului de risc, care va cuprinde cel puţin analiza tranzacţiei, a situaţiei financiare şi a bonitaţii persoanelor fizice sau juridice reprezentând un singur debitor, precum şi analiza structurii grupului de persoane fizice şi/sau juridice, în cazul în care acesta reprezintă un singur debitor; f) sa acorde împrumuturi persoanelor cu care se afla în relaţii speciale numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administraţie; decizia consiliului de administraţie se va baza pe un raport al direcţiilor de specialitate, care va cuprinde descrierea naturii relatiei speciale în cauza, analiza tranzacţiei, a situaţiei financiare şi a bonitaţii persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit; se exceptează de la aplicarea acestor prevederi salariaţii instituţiei de credit, inclusiv familiile acestora, care se încadrează, după caz, în prevederile art. 1^1 alin. 4 lit. p) pct. 7, respectiv lit. q) pct. 6 şi lit. r) pct. 7; g) sa acorde împrumuturi personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, numai pe baza unor norme interne; h) procedurile şi normele interne prevăzute la lit. a), respectiv lit. g), vor fi aprobate, în cazul băncilor, de consiliul de administraţie al acestora, iar în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, de consiliul de administraţie al caselor centrale.În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit procedurile şi normele interne menţionate vor fi elaborate de casele centrale ale cooperativelor de credit. În cazul prevederilor ce pot fi aplicate de către toate organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul unei reţele se va dispune aplicarea lor la nivelul întregii reţele (nu numai la nivelul unora dintre organizaţiile cooperatiste de credit).--------------Literele b), f) şi g) ale art. 2 au fost modificate de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.Al doilea paragraf al literei d) al art. 2 a fost introdus de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.Litera h) a art. 2 a fost introdusă de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Articolul 3În scopul determinării indicatorilor de solvabilitate, al căror mod de calcul este prevăzut la art. 4 din prezentele norme, expunerilor mari şi împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia, instituţiile de credit vor avea în vedere următoarele: a) activele instituţiei de credit vor fi grupate pe entităţi de risc, precum şi pe categorii de risc de credit, potrivit criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1a); b) în cazul garanţiilor cu un grad de risc mai mare decât cel al contrapartidei, gradul de risc atribuit va fi cel aferent contrapartidei; c) în cazul unui element de activ garantat cu unul dintre tipurile de garanţii prevăzute în anexa nr. 1a), căruia îi corespunde un grad de risc mai mic decât cel corespunzător contrapartidei, partea garantată a elementului de activ respectiv se va inregistra în categoria cu grad de risc mai mic, iar partea negarantata a elementului de activ se va inregistra în categoria corespunzătoare gradului de risc aferent contrapartidei; d) în cazul unui element de activ garantat cu doua sau mai multe dintre tipurile de garanţii prevăzute în anexa nr. 1a), acestea se vor lua în considerare începând cu cele care permit încadrarea activului respectiv în categoriile cu riscul de credit cel mai mic; e) în cazul titlurilor date cu împrumut, entitatea de risc, precum şi gradul de risc de credit aferent acesteia se vor determina luându-se în considerare gradul de risc de credit cel mai mare dintre gradul de risc de credit aferent emitentului şi gradul de risc de credit aferent împrumutatului, urmând ca, în situaţia în care titlurile date cu împrumut sunt garantate cu unul dintre tipurile de garanţii prevăzute în anexa nr. 1a), să se aplice în mod corespunzător prevederile lit. b), c) şi d). În situaţia în care emitentul şi împrumutatul au acelaşi grad de risc de credit, entitatea de risc va fi împrumutatul; f) pentru elementele de pasiv rectificative entitatea de risc va fi aceeaşi cu cea a elementelor de activ pe care le corecteaza, iar încadrarea pe categorii de risc de credit se va face în categoriile de risc de credit corespunzătoare elementelor de activ pe care le corecteaza, începând cu categoria cu riscul cel mai mare; g) elementele în afară bilanţului vor fi grupate pe entităţi de risc, precum şi pe categorii de risc de transformare în credit, potrivit criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1b), după care vor fi considerate elemente de bilanţ, vor fi încadrate în categorii de risc de credit, potrivit criteriilor prezentate în anexa nr. 1a), şi li se vor aplica în mod corespunzător prevederile lit. b), c) şi d).La încadrarea în categorii de risc de credit instrumentele financiare derivate cu grad de risc de credit de 100%, stabilit în funcţie de calitatea contrapartidei, vor fi ponderate cu un grad de risc de credit de 50%.În cazul titlurilor vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care opţiunea de răscumpărare a fost ferm exprimată, entitatea de risc va fi emitentul acestor titluri, iar gradul de risc de credit va fi cel aferent emitentului respectiv.Instrumentele financiare derivate vor fi luate în calculul expunerii nete din elemente în afară bilanţului la valoarea obţinută prin însumarea costului de înlocuire a respectivelor instrumente financiare derivate, cu expunerea potenţiala viitoare a acestora la riscul de credit.În cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe pieţe la buna înţelegere, preţul de piaţa se determina prin actualizarea fluxurilor nete viitoare folosind rata dobânzii de referinţa valabilă la data pentru care se face actualizarea. În cazul swap-ului pe devize tranzactionat pe pieţele la buna înţelegere se va proceda la actualizarea fluxurilor nete viitoare aferente fiecărei monede specificate în contract, utilizând ratele dobânzii de referinţa corespunzătoare acestor monede. Fluxurile nete viitoare în devize vor fi exprimate în moneda de denominare a elementului de activ acoperit, în determinarea acestora utilizându-se cursul de schimb de referinţa publicat zilnic de Banca Naţionala a României.Pentru contractele ce presupun schimburi multiple ale sumei notionalului (principalului) coeficienţii prezentaţi în anexa nr. 1c) vor fi multiplicati cu numărul plăţilor rămase până la scadenta contractului.--------------Litera g) a art. 3 a fost modificată de NORMA nr. 11 din 1 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 16 august 2002, modificată de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Capitolul 2  +  Secţiunea I Supravegherea indicatorilor de solvabilitate  +  Articolul 4Limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi expunerea neta, va fi de 12%, iar limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul capitalului propriu şi expunerea neta, va fi de 8%. Aceste limite se aplică băncilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit şi reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit.--------------Art. 4 a fost modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Articolul 5Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere nivelul indicatorilor de solvabilitate prin intermediul formularului "Solvabilitate", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.Formularele "Structura activelor din bilanţ" şi "Structura elementelor în afară bilanţului" se vor completa avându-se în vedere următoarele: a) vor cuprinde ansamblul teritoriului naţional şi toate subunitatile din străinătate ale instituţiei de credit - la nivelul global al instituţiei de credit "G"; b) vor cuprinde toate operaţiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloarea în lei; c) codurile poziţiilor vor fi cele prevăzute în modelele situaţiilor financiar-contabile pentru instituţiile de credit şi în normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, fiind utilizate pentru a evidenţia corelatiile existente între sumele înregistrate în soldurile conturilor corespunzătoare şi:- totalul sumelor nete rezultate în urma încadrării pe grade de risc de credit a activelor aferente poziţiei respective (tabelul "Structura activelor");- totalul sumelor detaliate pe grade de risc de credit corespunzătoare rubricilor de echivalent credit, aferente poziţiei respective (tabelul "Structura elementelor în afară bilanţului").În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situaţiile menţionate, întocmite pentru:- cooperativele de credit, în cazurile în care acestea nu se încadrează în limitele minime admise;- casele centrale ale cooperativelor de credit;- întreaga reţea (în vederea întocmirii raportarilor la nivelul reţelei se va avea în vedere excluderea operaţiunilor desfăşurate între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele).Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea.-------------Art. 5 a fost modificat de CIRCULARA nr. 5 din 12 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 martie 2001, modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Secţiunea a II-a Supravegherea expunerilor mari  +  Articolul 6Nivelul unei expuneri mari nu poate depăşi 20% din fondurile proprii, iar suma totală a expunerilor mari nu va putea depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii. Aceste limite se aplică băncilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit şi reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit.-------------Art. 6 a fost modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Articolul 7Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere nivelul expunerilor mari prin intermediul formularului "Situaţia privind expunerile mari", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3a) la prezentele norme, şi al formularului "Structura grupurilor care reprezintă un singur debitor, faţă de care se înregistrează expuneri mari", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3b) la prezentele norme.În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situaţiile menţionate, întocmite pentru:- cooperativele de credit, în cazurile în care acestea nu se încadrează în limitele maxime admise;- casele centrale ale cooperativelor de credit;- întreaga reţea (în vederea întocmirii raportarilor la nivelul reţelei se va avea în vedere excluderea operaţiunilor desfăşurate între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele).Formularele vor fi transmise lunar, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea.-------------Art. 7 a fost modificat de CIRCULARA nr. 5 din 12 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 martie 2001, modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Secţiunea a III-a Supravegherea împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia  +  Articolul 8Băncile nu vor putea inregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. p) pct. 1, 2, 3 şi 4.Cooperativele de credit nu vor putea inregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. q) pct. 2, 3 şi 4.Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor putea inregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. r) pct. 1, 2, 3 şi 4.--------------Art. 8 a fost modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Articolul 9Băncile nu vor acorda împrumuturi în condiţii de favoare persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. p) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12, şi nici personalului propriu şi familiilor acestuia.Cooperativele de credit nu vor acorda împrumuturi în condiţii de favoare persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. q) pct. 1 şi 5, 6, 7, 8, 9 şi 10, şi nici personalului propriu şi familiilor acestuia.Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor acorda împrumuturi în condiţii de favoare persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. r) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12, şi nici personalului propriu şi familiilor acestuia.--------------Art. 9 a fost modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Articolul 10Suma totală a împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, precizate la art. 9, nu poate depăşi 20% din fondurile proprii ale instituţiei de credit.--------------Art. 10 a fost modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Articolul 11Suma totală a împrumuturilor nete acordate de instituţia de credit personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, nu poate depăşi 5% din fondurile proprii ale instituţiei de credit.  +  Articolul 12Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere nivelul împrumuturilor nete acordate persoanelor cu care se afla în relaţii speciale şi, respectiv, cel al împrumuturilor nete acordate personalului propriu, precum şi familiilor acestuia, prin intermediul formularului "Situaţia privind împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situaţiile menţionate, întocmite pentru:- cooperativele de credit, în cazurile în care acestea nu se încadrează în limitele maxime admise;- casele centrale ale cooperativelor de credit.Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea.-------------Art. 12 a fost modificat de CIRCULARA nr. 5 din 12 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 martie 2001, modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 13Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme instituţiile de credit vor dispune de evidentele contabile şi extracontabile precizate la art. 2 lit. b), c) şi d).  +  Articolul 14Instituţiile de credit se vor încadra în limitele de prudenta bancară prevăzute de prezentele norme, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestora. În această perioadă instituţiile de credit nu vor încheia tranzacţii care să conducă la:- apariţia unor cazuri de depasire a limitelor admise pentru indicatorii de prudenta bancară reglementati de prezentele norme;- creşterea nivelurilor indicatorilor de prudenta bancară care, ca urmare a aplicării metodologiilor de determinare a acestora reglementate de prezentele norme, nu se încadrează în limitele admise prevăzute la art. 4, 6, 10 şi 11.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Formularele de raportare prevăzute la art. 5, 7 şi 12 se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi evidentele extracontabile şi se semnează de conducătorul băncii sau al casei centrale şi de şeful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop.-------------Art. 15 a fost modificat de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Articolul 16Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.  +  Articolul 17Prezentele norme intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/1992 privind împrumuturile mari acordate clienţilor de către societăţile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 august 1992, Normele Băncii Naţionale a României nr. 10/1992 privind împrumuturile acordate debitorilor aflaţi în relaţii speciale cu societăţile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 19 noiembrie 1992, Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/1994 privind solvabilitatea societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 martie 1994, art. II din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 10/1997 privind unele reglementări referitoare la determinarea fondurilor proprii de către societăţile bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, şi Circulara Băncii Naţionale a României nr. 14/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 martie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.p. GUVERNATORULBĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI,VICEGUVERNATOR  +  Anexa 1a)                               CRITERII       de încadrare a elementelor de activ în categorii de risc de credit--------------------------------------------------------------------------------  Gradul | de risc | Elemente luate în calculde credit|---------|----------------------------------------------------------------------  0% | 1. numerar şi valori din aur, metale şi pietre preţioase;         | ---------------------------------------------------------------------         | 2. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către, sau garantate cu         | titluri emise de Administraţia publică centrala de specialitate         | a statului român sau de Banca Naţionala a României;         | ---------------------------------------------------------------------         | 3. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către, sau garantate cu         | titluri emise de administraţii centrale, bănci centrale din ţările         | din categoria A sau Comunitatile Europene;         | ---------------------------------------------------------------------         | 4. elemente de activ constituind creanţe asupra administraţiilor         | centrale sau băncilor centrale din ţările din categoria B,         | exprimate şi finanţate în moneda naţionala a debitorilor;         | ---------------------------------------------------------------------         | 5. elemente de activ constituind creanţe garantate în mod expres,         | irevocabil şi necondiţionat de către administraţiile centrale sau         | băncile centrale din ţările din categoria B, exprimate şi         | finanţate în moneda naţionala comuna garantului şi debitorului;         | ---------------------------------------------------------------------         | 6. elemente de activ garantate cu depozite colaterale plasate la         | instituţia de credit însăşi, sau cu certificate de depozit sau              instrumente similare emise de instituţia de credit însăşi şi              încredinţate acesteia;         | ---------------------------------------------------------------------         | 7. elemente de activ deduse din fondurile proprii---------| ---------------------------------------------------------------------   20% | 8. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către, sau garantate cu         | titluri emise de băncile de dezvoltare multilaterala sau de Banca         | Europeană de Investiţii;         | ---------------------------------------------------------------------         | 9. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către administraţiile         | locale din România         | ---------------------------------------------------------------------         |10. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către băncile din România;         | ---------------------------------------------------------------------         |11. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către administraţiile         | regionale sau locale din ţările din categoria A;         | ---------------------------------------------------------------------         |12. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către băncile din ţările         | din categoria A;---------| ---------------------------------------------------------------------         |13. elemente de activ constituind creanţe, cu scadenţa de maximum un         | an, asupra sau garantate în mod expres, irevocabil şi              necondiţionat de către băncile din ţările din categoria B;         | ---------------------------------------------------------------------         |14. elemente în curs de încasare (cecuri şi alte valori).         | ---------------------------------------------------------------------         |15. elemente de activ reprezentând creanţe asupra caselor de         | compensaţie aferente pieţelor organizate---------| ---------------------------------------------------------------------   50% |16. credite acordate persoanelor fizice, garantate cu ipoteci în         | favoarea băncii, de ranguri superioare ipotecilor instituite în         | favoarea altor creditori, asupra locuinţelor ce sunt sau vor fi         | ocupate de debitor sau ce sunt date cu chirie de către acesta;         | ---------------------------------------------------------------------         |17. venituri de primit.---------| ---------------------------------------------------------------------  100% |18. elemente de activ constituind creanţe asupra administraţiilor         | centrale sau băncilor centrale din ţările din categoria B, cu         | excepţia celor exprimate şi finanţate în moneda naţionala a         | debitorului;         | ---------------------------------------------------------------------         |19. elemente de activ constituind creanţe asupra administraţiilor         | regionale sau locale din ţările din categoria B;         | ---------------------------------------------------------------------         |20. elemente de activ constituind creanţe, cu scadenţa mai mare de un         | an, asupra băncilor din ţările din categoria B;         | ---------------------------------------------------------------------         |21. elemente de activ constituind creanţe asupra entitatilor economice         | din afară sectorului instituţiilor de credit din ţările din         | categoria A sau B, sau din România;         | ---------------------------------------------------------------------         |22. imobilizari corporale;         | ---------------------------------------------------------------------         |23. alte active."---------------------------------------------------------------------------------------------    Rândul 14^1 al anexei nr. 1a) a fost introdus de NORMA nr. 11 din 1 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 16 august 2002.    Anexa 1a) a fost modificată de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Anexa 1b)                                    CRITERII                      de încadrare a elementelor în afară           bilanţului, în categorii de risc de transformare în credit--------------------------------------------------------------------------------  Gradul | de risc | Elemente în afară bilanţuluide trans-| formare |în credit|---------|----------------------------------------------------------------------  100% | 1. angajamente în favoarea altor bănci         | ---------------------------------------------------------------------         | 2. angajamente în favoarea clientelei         | ---------------------------------------------------------------------         | 3. titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care         | opţiunea de răscumpărare a fost ferm exprimată         | ---------------------------------------------------------------------         | 4. angajamente indoielnice         | ---------------------------------------------------------------------         | 5. alte angajamente date         | ---------------------------------------------------------------------         | 6. instrumente financiare derivate---------| ---------------------------------------------------------------------   50% | 7. cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănci         | ---------------------------------------------------------------------         | 8. garanţii date pentru clientela         | ---------------------------------------------------------------------         | 9. titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care         | opţiunea de răscumpărare nu a fost ferm exprimată---------| ---------------------------------------------------------------------   0% | 10. titluri date în garanţie"---------------------------------------------------------------------------------------------    Rândul 5^1 al anexei 1b) a fost introdus de NORMA nr. 11 din 1 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 16 august 2002.    Anexa 1b) a fost modificată de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Anexa 1c)                          COEFICIENŢII             pentru determinarea expunerii potenţiale viitoare a            instrumentelor financiare derivate la riscul de credit───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                            Contracte Contracte                                        pe rata dobânzii pe cursul de schimb        Maturitate (futures, swap (forward, futures                                          şi FRA) şi swap pe devize)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Până la 1 luna 0,6% 1,6%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Între 1-3 luni 1,1% 2,1%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Între 3-6 luni 1,5% 2,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Între 6-12 luni 2,2% 3,2%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Pentru fiecare an adiţional 1,0% 2,0%"───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------    Anexa 1c) a fost introdusă de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Anexa 2                        SOLVABILITATE              I. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANŢ    Denumirea instituţiei de credit/reţelei:    Data raportarii: [ / / ]--------------------------------------------------------------------------------                 | |Grad de risc de credit 0% |Grad de risc de credit 20%                 | |--------------------------|-----------------------------                 | | Sume | Sume | | Sume | Sume | Sume |                 | |aferente|aferente| |aferente|aferente| |                 | |gradului|gradului| |gradului|gradului| |                 | |de risc |de risc | |de risc |de risc | |                 | |de cre- |de cre- | |de cre- |de cre- | |                 | |dit 0%, |dit 0%, | Sume |dit 20%,|dit 20%,| Sume |     ACTIV |Cod |inregis-|inregis-| nete |inregis-|inregis-| nete |                 | |trate în|trate în|col.3 = |trate în|trate în|col.6=|                 |po- |soldu- |soldu- |col.1- |soldu- |soldu- |col.4-|                 |zi- |rile |rile |col.2 |rile |rile |col.5 |                 |tie |contu- |contu- | |contu- |contu- | |                 | |rilor |rilor | |rilor |rilor | |                 | | de |de pasiv| | de |de pasiv| |                 | | activ |rectifi-| | activ |rectifi-| |                 | | |cative | | |cative | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----         A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----OPERAŢIUNI DE | | | | | | | |TREZORERIE ŞI | | | | | | | |OPERAŢIUNI | | | | | | | |INTERBANCARE |A01 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Casa şi alte |A10 | | | | | | |  valori | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----  - Casa |A11 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----  - Alte valori |A19 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Cont curent la | | | | | | | |  bănci centrale |A20 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Conturi de co- | | | | | | | |  respondent la | | | | | | | |  instituţii de |A25 | | | | | | |  credit (nostro)| | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Depozite la | | | | | | | |  instituţii de |A101| | | | | | |  credit | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Credite acorda-| | | | | | | | te instituţiilor|A30 | | | | | | |  de credit | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Valori primite | | | | | | | |  în pensiune |A40 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Valori de | | | | | | | |  recuperat |A50 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Operaţiuni | | | | | | | |  între organiza-|A60 | | | | | | |  tiile coopera- | | | | | | | |  tiste de credit| | | | | | | |  din cadrul | | | | | | | | aceleiaşi reţele| | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe res- | | | | | | | |  tante |A102| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe indo- | | | | | | | |  ielnice |A70 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe ataşate|A90 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----OPERAŢIUNI CU | | | | | | | |CLIENTELA |B01 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe | | | | | | | |  comerciale |B10 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe de | | | | | | | |  trezorerie |B3A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Credite pentru |B20 | | | | | | |  export | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Credite pentru |B4A | | | | | | |  echipament | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Credite pentru |B5A | | | | | | |  bunuri imobili | | | | | | | |  are | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Alte credite |B7A | | | | | | |  acordate | | | | | | | |  clientelei | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Credite acorda-| | | | | | | |  te clientelei |B80 | | | | | | |  financiare | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Valori primite | | | | | | | |  în pensiune |B85 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Conturi curente| | | | | | | |  debitoare |B99 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Valori de | | | | | | | |  recuperat |B9J | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe res- | | | | | | | |  tante |B102| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe indo- | | | | | | | |  ielnice |B9K | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe ataşate|B9V | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----OPERAŢIUNI CU | | | | | | | |TITLURI ŞI | | | | | | | |OPERAŢIUNI | | | | | | | |DIVERSE |C0A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Titluri primite| | | | | | | |  în pensiune | | | | | | | |  livrata |C1A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Titluri de | | | | | | | |  tranzacţie |C2A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Titluri de | | | | | | | |  plasament |C3A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Titluri de | | | | | | | |  investiţii |C4A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Conturi de de- | | | | | | | |  contare privind| | | | | | | |  operaţiunile cu| | | | | | | |  titluri |E6A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Decontări | | | | | | | |  intrabancare şi| | | | | | | |  între organiza-|E7A | | | | | | |  tiile coopera- | | | | | | | |  tiste de credit| | | | | | | |  din cadrul | | | | | | | | aceleiaşi reţele| | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Personal şi |E101| | | | | | |  conturi asi- | | | | | | | |  milate | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Asigurări soci-| | | | | | | |  ale, protecţia | | | | | | | |  socială şi con-| | | | | | | |  turi asimilate |E102| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Bugetul statu- | | | | | | | |  lui, fonduri | | | | | | | | speciale şi con-| | | | | | | |  turi asimilate |E103| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Debitori |E7H | | | | | | |  diversi | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Conturi de | | | | | | | |  stocuri |E70 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Conturi de | | | | | | | |  regularizare |E8A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe res- | | | | | | | |  tante |E104| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe indo- | | | | | | | |  ielnice |E90 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe ataşate|E97 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----  VALORI | | | | | | | |  IMOBILIZATE |F01 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Credite | | | | | | | |  subordonate |F02 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Părţi în cadrul| | | | | | | |  societăţilor | | | | | | | |  comerciale le- | | | | | | | |  gate, titluri | | | | | | | |  de participare | | | | | | | |  şi titluri ale | | | | | | | |  activităţii de | | | | | | | |  portofoliu |F10 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Dotări pentru | | | | | | | |  unităţile pro- | | | | | | | |  prii din | | | | | | | |  străinătate |F50 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Imobilizari în | | | | | | | |  curs, imobili- | | | | | | | |  zari ale acti- | | | | | | | |  vitatii de ex- | | | | | | | |  ploatare, imo- | | | | | | | |  bilizari în | | | | | | | |  afară activita-| | | | | | | |  tii de exploa- | | | | | | | |  tare |F6A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Leasing şi ope-| | | | | | | |  ratiuni asimi- | | | | | | | |  late |F7A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Locatie simpla |F80 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe res- | | | | | | | |  tante |F102| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe indo- | | | | | | | |  ielnice |F9A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|------ Creanţe ataşate|F97 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|----- ACŢIONARI SAU | | | | | | | |   ASOCIAŢI |LOC | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----    TOTAL: |L98 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----    CONTINUARE TABEL                                                                       -mii lei---------------------------------------------------------------------------------                 | | Grad de risc de credit |Grad de risc de credit |                 | | 50% | 100% |                 | |-------------------------|----------------------- -|                 | | Sume | Sume | | Sume | Sume | Sume |                 | |aferente|aferente| |aferente|aferente| |Ex-                 | |gradului|gradului| |gradului|gradului| |pu-                 | |de risc |de risc | |de risc |de risc | |nere                 | |de cre- |de cre- | |de cre- |de cre- | |neta                 | |dit 50%,|dit 50%,| Sume |dit 100%|dit 100%| Sume |din     ACTIV |Cod |inregis-|inregis-| nete |inregis-|inregis-| nete |acti-                 | |trate în|trate în|col.9 =|trate în|trate în|col.12=|ve                 |po- |soldu- |soldu- |col.7- |soldu- |soldu- |col.10-|bi-                 |zi- |rile |rile |col.8 |rile |rile |col.11 |lan-                 |tie |contu- |contu- | |contu- |contu- | |ti-                 | |rilor |rilor | |rilor |rilor | |ere                 | | de |de pasiv| | de |de pasiv| |col.                 | | activ |rectifi-| | activ |rectifi-| |13*)                 | | |cative | | |cative | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----         A | B | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----OPERAŢIUNI DE | | | | | | | |TREZORERIE ŞI | | | | | | | |OPERAŢIUNI | | | | | | | |INTERBANCARE |A01 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Casa şi alte |A10 | | | | | | |  valori | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----  - Casa |A11 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----  - Alte valori |A19 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Cont curent la | | | | | | | |  bănci centrale |A20 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Conturi de co- | | | | | | | |  respondent la | | | | | | | |  instituţii de |A25 | | | | | | |  credit (nostro)| | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Depozite la | | | | | | | |  instituţii de |A101| | | | | | |  credit | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Credite acorda-| | | | | | | | te instituţiilor|A30 | | | | | | |  de credit | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Valori primite | | | | | | | |  în pensiune |A40 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Valori de | | | | | | | |  recuperat |A50 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Operaţiuni | | | | | | | |  între organiza-|A60 | | | | | | |  tiile coopera- | | | | | | | |  tiste de credit| | | | | | | |  din cadrul | | | | | | | | aceleiaşi reţele| | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe res- | | | | | | | |  tante |A102| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe indo- | | | | | | | |  ielnice |A70 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe ataşate|A90 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----OPERAŢIUNI CU | | | | | | | |CLIENTELA |B01 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe | | | | | | | |  comerciale |B10 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe de | | | | | | | |  trezorerie |B3A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Credite pentru |B20 | | | | | | |  export | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Credite pentru |B4A | | | | | | |  echipament | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Credite pentru |B5A | | | | | | |  bunuri imobili | | | | | | | |  are | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Alte credite |B7A | | | | | | |  acordate | | | | | | | |  clientelei | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Credite acorda-| | | | | | | |  te clientelei |B80 | | | | | | |  financiare | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Valori primite | | | | | | | |  în pensiune |B85 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Conturi curente| | | | | | | |  debitoare |B99 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Valori de | | | | | | | |  recuperat |B9J | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe res- | | | | | | | |  tante |B102| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe indo- | | | | | | | |  ielnice |B9K | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe ataşate|B9V | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----OPERAŢIUNI CU | | | | | | | |TITLURI ŞI | | | | | | | |OPERAŢIUNI | | | | | | | |DIVERSE |C0A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Titluri primite| | | | | | | |  în pensiune | | | | | | | |  livrata |C1A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Titluri de | | | | | | | |  tranzacţie |C2A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Titluri de | | | | | | | |  plasament |C3A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Titluri de | | | | | | | |  investiţii |C4A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Conturi de de- | | | | | | | |  contare privind| | | | | | | |  operaţiunile cu| | | | | | | |  titluri |E6A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Decontări | | | | | | | |  intrabancare şi| | | | | | | |  între organiza-|E7A | | | | | | |  tiile coopera- | | | | | | | |  tiste de credit| | | | | | | |  din cadrul | | | | | | | | aceleiaşi reţele| | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Personal şi |E101| | | | | | |  conturi asi- | | | | | | | |  milate | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Asigurări soci-| | | | | | | |  ale, protecţia | | | | | | | |  socială şi con-| | | | | | | |  turi asimilate |E102| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Bugetul statu- | | | | | | | |  lui, fonduri | | | | | | | | speciale şi con-| | | | | | | |  turi asimilate |E103| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Debitori |E7H | | | | | | |  diversi | | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Conturi de | | | | | | | |  stocuri |E70 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Conturi de | | | | | | | |  regularizare |E8A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe res- | | | | | | | |  tante |E104| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe indo- | | | | | | | |  ielnice |E90 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe ataşate|E97 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----  VALORI | | | | | | | |  IMOBILIZATE |F01 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Credite | | | | | | | |  subordonate |F02 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Părţi în cadrul| | | | | | | |  societăţilor | | | | | | | |  comerciale le- | | | | | | | |  gate, titluri | | | | | | | |  de participare | | | | | | | |  şi titluri ale | | | | | | | |  activităţii de | | | | | | | |  portofoliu |F10 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Dotări pentru | | | | | | | |  unităţile pro- | | | | | | | |  prii din | | | | | | | |  străinătate |F50 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Imobilizari în | | | | | | | |  curs, imobili- | | | | | | | |  zari ale acti- | | | | | | | |  vitatii de ex- | | | | | | | |  ploatare, imo- | | | | | | | |  bilizari în | | | | | | | |  afară activita-| | | | | | | |  tii de exploa- | | | | | | | |  tare |F6A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Leasing şi ope-| | | | | | | |  ratiuni asimi- | | | | | | | |  late |F7A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Locatie simpla |F80 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe res- | | | | | | | |  tante |F102| | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe indo- | | | | | | | |  ielnice |F9A | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------ Creanţe ataşate|F97 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----- ACŢIONARI SAU | | | | | | | |   ASOCIAŢI |LOC | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----    TOTAL: |L98 | | | | | | |-----------------|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----    *) col. 13 = col. 3 x 0% + col. 6 x 20% + col. 9 x 50% + col. 12 x 100%    II. Structura elementelor în afară bilanţului--------------------------------------------------------------------------------          | | Echivalent credit 0% | Echivalent credit 50%          | |-------------------------------|------------------------------- Elemente | | Sume | Sume | Sume | Sume | Sume | Sume | Sume | Sume în afară |Cod |aferen-|aferen-|aferen-|aferen-|aferen-|aferen-|aferen-|aferen- bilan- |po- |te gra-|te gra-|te gra-|te gra-|te gra-|te gra-|te gra-|te gra- tului |zi- |dului |dului |dului |dului |dului |dului |dului |dului          |tie |de risc|de risc|de risc|de risc|de risc|de risc|de risc|de risc          | |de cre-|de cre-|de cre-|de cre-|de cre-|de cre-|de cre-|de cre-          | |dit |dit |dit |dit |dit |dit |dit |dit          | | 0% | 20% | 50% | 100% | 0% | 20% | 50% | 100%----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------    A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- Angaja- | | | | | | | | |  mente în| | | | | | | | |  favoarea| | | | | | | | |  altor | | | | | | | | |  bănci |N1B | | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- Angaja- | | | | | | | | |  mente în| | | | | | | | |  favoarea| | | | | | | | |  clien- | | | | | | | | |  telei |N1R | | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- Cauţiuni| | | | | | | | |  avaluri | | | | | | | | |  şi alte | | | | | | | | |  garanţii| | | | | | | | |  date | | | | | | | | |  altor | | | | | | | | |  institu-|N3B | | | | | | | |  tii de | | | | | | | | |  credit | | | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- Garanţii| | | | | | | | |  date | | | | | | | | |  pentru | | | | | | | | |  clien- | | | | | | | | |  tela |N5A | | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- Titluri | | | | | | | | |  de |N8B | | | | | | | |  primit |**) | | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- Alte | | | | | | | | |  angaja- | | | | | | | | |  mente | | | | | | | | |  diverse | | | | | | | | |  date |P106| | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- Angaja- | | | | | | | | |  mente | | | | | | | | |  indoiel-| | | | | | | | |  nice |Q80 | | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- Angaja- | | | | | | | | |  mente | | | | | | | | |  privind | | | | | | | | |  instru- | X | | | | | | | |  mentele | | | | | | | | |  financi-| | | | | | | | |  are | | | | | | | | |  derivate| | | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------  TOTAL: | X | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------    CONTINUARE TABEL                                            - mii lei ---------------------------------------------------------          | | Echivalent credit 100% |Expune-|          | |-------------------------------|re neta| Elemente | | Sume | Sume | Sume | Sume |din e- | în afară |Cod |aferen-|aferen-|aferen-|aferen-|lemente| bilan- |po- |te gra-|te gra-|te gra-|te gra-|în afa-| tului |zi- |dului |dului |dului |dului |ra bi- |          |tie |de risc|de risc|de risc|de risc|lanţu- |          | |de cre-|de cre-|de cre-|de cre-|lui |          | |dit |dit |dit |dit | col. |          | | 0% | 20% | 50% | 100% | 13*) |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|    A | B | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|- Angaja- | | | | | | |  mente în| | | | | | |  favoarea| | | | | | |  altor | | | | | | |  institu-|N1B | | | | | |  tii de | | | | | | |  credit | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|- Angaja- | | | | | | |  mente în| | | | | | |  favoarea| | | | | | |  clien- | | | | | | |  telei |N1R | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|- Cauţiuni| | | | | | |  avaluri | | | | | | |  şi alte | | | | | | |  garanţii| | | | | | |  date | | | | | | |  altor | | | | | | |  institu-|N3B | | | | | |  tii de | | | | | | |  credit | | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|- Garanţii| | | | | | |  date | | | | | | |  pentru | | | | | | |  clien- | | | | | | |  tela |N5A | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|- Titluri | | | | | | |  de |N8B | | | | | |  primit |**) | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|- Alte | | | | | | |  angaja- | | | | | | |  mente | | | | | | |  diverse | | | | | | |  date |P106| | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|- Angaja- | | | | | | |  mente | | | | | | |  indoiel-| | | | | | |  nice |Q80 | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|- Angaja- | | | | | | |  mente | | | | | | |  privind | | | | | | |  instru- | X | | | | | |  mentele | | | | | | |  financi-| | | | | | |  are | | | | | | |  derivate| | | | | | |----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|  TOTAL: | X | | | | | |--------------------------------------------------------    *) col. 13 = 0% x (col. 1 x 0% + col. 2 x 20% + col. 3 x 50% + col. 4 x 100%) + 50% x (col. 5 x 0% + col. 6 x 20% + col. 7 x 50% + col. 8 x 100%) + 100% x (col. 9 x 0% + col. 10 x 20% + col. 11 x 50% + col. 12 x 100%)    **) La aceasta poziţie nu se va lua în calcul soldul contului 9219 "Alte titluri de primit".    III. Calcularea indicatorilor de solvabilitate-------------------------------------------------------------------------------- Total capital propriu (formularul | | "Calculul fondurilor proprii", rd. 35, col. 3) | 1 |--------------------------------------------------------|---------|------------- Total fonduri proprii (formularul | | "Calculul fondurilor proprii", rd. 44, col. 3) | 2 |--------------------------------------------------------|---------|------------- Total expunere neta din active bilantiere | | formularul I, rd. "TOTAL", col. 13) | 3 |--------------------------------------------------------|---------|------------- Total expunere neta din elemente în afară | | bilanţului (formularul II, rd. "TOTAL", col. 13) | 4 |--------------------------------------------------------|---------|------------- INDICATOR DE SOLVABILITATE (minimum 8%) | 5 | rd. 5 = rd. 1 x 100/(rd. 3 + rd. 4) | |--------------------------------------------------------|---------|------------- INDICATOR DE SOLVABILITATE (minimum 12%) | 6 | rd. 6 = rd. 2 x 100/(rd. 3 + rd. 4) | |--------------------------------------------------------------------------------    CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL ÎNTOCMIT DE:   BĂNCII/CASEI CENTRALE, COMPARTIMENTULUI ..................                             FINANCIAR-CONTABIL, NUME:                                                    TELEFON/INTERIOR:                                                       ............"    (numele, prenumele (numele, prenumele     şi semnatura) şi semnatura)------------    Anexa 2 a fost modificată de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Anexa 3a)                                SITUAŢIA                          privind expunerile mari    Denumirea instituţiei de credit/reţelei:............    Data raportarii: [ / / ]                                                                     - mii lei ---------------------------------------------------------------------------------     Fonduri | 10% din fondurile | 20% din fondurile | 800 % din fondurile    proprii (FP) | proprii | proprii | proprii------------------|-------------------|-------------------|---------------------                  | | |--------------------------------------------------------------------------------                                                                     - mii lei ---------------------------------------------------------------------------------Nr. |"Un singur debitor"| Expunere bruta | Expunere neta |crt.|------------------ |-----------------------|-----------------------| % din    | Cod | Denumire | din | din | | din | din | | fondu-    | | |elemente|elemente|Total|elemente|elemente|Total| rile    | | |de activ|eviden- |col.3|de activ|eviden- |col.6|proprii    | | |bilanti-|tiate în| = |bilanti-|tiate în| = | col.7    | | |ere |afară |col.1| ere |afară |col.4| =    | | | |bilan- | + | |bilan- | + |col.6*    | | | |tului |col.2| |tului |col.5| x    | | | | | | | | |100/FP----|-------|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|------- A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7----|-------|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------    | | | | | | | | |----|-------|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------    | | TOTAL: | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------       CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL ÎNTOCMIT DE:   BĂNCII/CASEI CENTRALE, COMPARTIMENTULUI ..................                             FINANCIAR-CONTABIL, NUME:                                                    TELEFON/INTERIOR:                                                       ............"    (numele, prenumele (numele, prenumele     şi semnatura) şi semnatura)---------------    Anexa 3a) a fost modificată de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Anexa 3b)                                 STRUCTURA                     grupurilor care reprezintă <           debitor>>, faţă de care banca înregistrează expuneri mari    Denumirea instituţiei de credit/reţelei:............    Data raportarii: [ / / ]--------------------------------------------------------------------------------Nr. |Grup de persoane fizice şi/sau juridice | Persoane fizice sau juridicecrt.| | din componenta grupului    |-----------------------------------------|---------------------------------    | Cod | Denumire |Nr. crt.| Cod | Denumire----|-----------------|-----------------------|--------|-----------|------------  0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5----|-----------------|-----------------------|--------|-----------|------------    | | | | |    | | |--------|-----------|------------    | | | | |    | | |--------|-----------|------------    | | | | |....|.................|.......................|........|...........|............    | | | | |    | | |........|...........|............    | | | | |    | | |........|...........|............    | | | | |    | | |........|...........|............    | | | | |--------------------------------------------------------------------------------            ÎNTOCMIT DE:           ...............           NUME: .........       TELEFON/INTERIOR:.......            CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL        BĂNCII/CASEI CENTRALE, COMPARTIMENTULUI                                  FINANCIAR-CONTABIL,         (numele, prenumele (numele, prenumele          şi semnatura) şi semnatura)----------------    Anexa 3b) a fost modificată de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.  +  Anexa 4                              SITUAŢIA       privind împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relaţii          speciale cu instituţia de credit, personalului propriu,                      precum şi familiilor acestuia    Denumirea instituţiei de credit ...................    Data raportarii: [ / / ]                                                                     - mii lei ---------------------------------------------------------------------------------Fonduri proprii (FP) | 5% din fondurile proprii | 20% din fondurile proprii---------------------|----------------------------|-----------------------------                     | |--------------------------------------------------------------------------------                                                                     - mii lei ---------------------------------------------------------------------------------    | | Expunere bruta | Expunere neta |    | |-----------------------|-----------------------| % din    | | din | din | | din | din | | fondu-    | |elemente|elemente|Total|elemente|elemente|Total| rileNr. | Grupul |de activ|eviden- |col.3|de activ|eviden- |col.6|propriicrt.| |bilanti-|tiate în| = |bilanti-|tiate în| = | col.7    | |ere |afară |col.1| ere |afară |col.4| =    | | |bilan- | + | |bilan- | + |col.6*    | | |tului |col.2| |tului |col.5| x    | | | | | | | |100/FP----|------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------- A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7----|------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------- 1. |Persoanele aflate | | | | | | |    |în relaţii specia-| | | | | | |    |le, prevăzute după| | | | | | |    |caz, la: | | | | | | |    |-art. 1^1, alin. 4| | | | | | |    |lit. p) pct. 5-12 | | | | | | |    |-art. 1^1, alin. 4| | | | | | |    |lit. q) pct. 1 | | | | | | |    | şi 5-10; | | | | | | |    |-art. 1^1, alin. 4| | | | | | |    |lit. r) pct. 5-12 | | | | | | |----|------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------- 2. |Personalul propriu| | | | | | |    |şi familiile | | | | | | |    |acestuia | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------       CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL ÎNTOCMIT DE:   BĂNCII/CASEI CENTRALE, COMPARTIMENTULUI ..................                             FINANCIAR-CONTABIL, NUME:                                                    TELEFON/INTERIOR:                                                       ............    (numele, prenumele (numele, prenumele     şi semnatura) şi semnatura)---------------Anexa 4 a fost modificată de NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.---------------NOTE:1. În cuprinsul Normelor nr. 8/1999 termenul banca a fost înlocuit cu expresia instituţie de credit, conform prevederilor din NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003.2. NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003 intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2003.----------------