ORDIN nr. 898 din 14 noiembrie 2002privind măsurile medicale şi educative aplicate toxicomanilor în penitenciare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Nr. 725/I.A. din 15 octombrie 2002
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 898 din 14 noiembrie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 19 februarie 2003    Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (5) din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii şi familiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanelor toxicomane aflate în detenţie li se aplică, după caz, următoarele categorii de măsuri:1. măsuri medicale constând în: a) măsuri de urgenta - prin care se înţelege ansamblul de măsuri destinate tratamentului supradozei, comei şi sindromului de sevraj complicat; b) cura de dezintoxicare - prin care se înţelege ansamblul de măsuri destinate tratamentului dependentei fizice; c) postcura şi reabilitare psihosociala - prin care se înţelege ansamblul de măsuri destinate tratamentului dependentei psihice şi redobandirii aptitudinilor sociale şi profesionale pierdute datorită consumului de droguri;2. măsuri preventiv-educative constând în: a) activităţi de informare şi educare a detinutilor dependenti de droguri, atât pentru renunţarea la acest comportament de risc, cat şi pentru adoptarea, în cazul menţinerii acestui comportament, a unor măsuri care să reducă consecinţele negative asociate consumului de droguri; b) programe destinate reducerii consumului de droguri, cuprinzând programe de menţinere pe metadona în ambulatoriu şi activităţi de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sangvina.  +  Articolul 2Măsurile medicale prevăzute în art. 1 pct. 1 se asigura în unităţi sanitare, centre specializate sau secţii de tratament aparţinând Direcţiei Generale a Penitenciarelor.  +  Articolul 3Măsurile preventiv-educative prevăzute la art. 1 pct. 2 se desfăşoară, după caz, în toate unităţile penitenciare de către personal specializat: medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali, educatori, psihologi, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale specializate.  +  Articolul 4 (1) Unităţile sanitare, centrele specializate şi secţiile de tratament prevăzute la art. 2 trebuie să fie abilitate de organele specializate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi sa îndeplinească condiţiile şi normele de avizare şi autorizare anuală. (2) Dotarea materială a unităţilor, centrelor şi secţiilor se realizează potrivit criteriilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 187/2002 pentru definirea tipului de unităţi medicale ce pot fi abilitate să asigure asistenţa medicală persoanelor dependente de droguri, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate sa desfăşoare activităţi de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sangvina în rândul consumatorilor de droguri injectabile.  +  Articolul 5 (1) Cura de dezintoxicare se aplică pe baza expertizei medico-legale, la solicitarea detinutului toxicoman. (2) În cazul detinutilor internati pentru sevrajul complicat, după înlăturarea stării de urgenta, internarea poate continua numai în situaţia în care detinutii o solicita.  +  Articolul 6Începerea curei de dezintoxicare şi a tratamentului de menţinere pe metadona se face numai după punerea în evidenta în sânge şi în urina a drogurilor folosite de toxicomani.  +  Articolul 7Tratamentul de menţinere pe metadona în ambulatoriu se asigura pentru cei care au fost incluşi în astfel de programe înainte de incarcerare, precum şi pentru detinutii toxicomani care îndeplinesc criteriile de includere în program, conform prevederilor legale.  +  Articolul 8În scopul asigurării eficacitatii tratamentului detinutii toxicomani care solicită cura de dezintoxicare au obligaţia de a urma postcura şi reabilitarea psihosociala la sfârşitul perioadei de dezintoxicare.  +  Articolul 9Pe parcursul tratamentului de dezintoxicare, al postcurei, reabilitării psihosociale şi al tratamentului de menţinere pe metadona în ambulatoriu se fac controale periodice ale metabolitilor drogurilor în sânge şi în urina.  +  Articolul 10 (1) La punerea în libertate a detinutilor cuprinşi în una dintre formele de tratament prevăzute la art. 1, acestora li se eliberează un document care să conţină toate informaţiile legate de starea de sănătate şi de terapiile efectuate în reţeaua sanitară a Direcţiei Generale a Penitenciarelor. (2) Continuarea tratamentului se realizează la cererea pacientului, unitatea de unde se liberează având obligaţia să asigure includerea acestuia într-un program terapeutic adecvat, în unităţi sanitare sau în centre specializate abilitate potrivit legii.  +  Articolul 11Pentru detinutii obligaţi la tratament printr-o hotărâre judecătorească, unitatea are obligaţia sa întreprindă măsurile necesare continuării tratamentului.  +  Articolul 12Finanţarea programului privind asistenţa medicală a toxicomanilor în penitenciare şi înfiinţarea unităţilor sanitare, centrelor specializate sau secţiilor de tratament pentru aceste persoane se asigura din alocaţii bugetare, Fondul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi din fonduri suplimentare atrase pe parcursul desfăşurării activităţii.  +  Articolul 13În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se aproba, prin ordin al directorului general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor, regulamentul de aplicare a acestuia.  +  Articolul 14Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul justiţiei,Ioan Alexandru,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos-------------